Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phaûn öùng cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø veà Töï Saéc Apostolos Suos

Phaûn öùng cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø veà Töï Saéc Apostolos Suos.

Cleveland - 5.08.98 - Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, Ñöùc Cha Anthony Micharl Pilla, Giaùm Muïc giaùo phaän Cleveland, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø baøy toû söï vui möøng cuûa ngaøi ñoái vôùi Töï Saéc "Apostolos suos" (Caùc Toâng ñoà cuûa Chuùa) cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Ngaøi noùi: "Toâi vui möøng thaáy ÑTC ñaõ chæ ra nhöõng ñieàu kieän, theo ñoù caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc thi haønh quyeàn giaùo huaán rieâng cuûa mình". Sau ñoù, Ñöùc Giaùm Muïc chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø höùa seõ coå voõ vieäc hoïc hoûi saâu xa Vaên Kieän cuûa ÑTC.

Töï saéc Apostolos suos baøn veà Giaùm Muïc Ñoaøn, veà Vò Giaùm Muïc Roma, Thuû Laõnh Giaùm Muïc Ñoaøn, veà caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø veà taùc vuï cuûa moãi moät Vò Giaùm Muïc; Töï Saéc ñaõ ñöôïc ÑTC kyù ngaøy 31.05.1998, Leã Chuùa Gieâsu leân trôøi; sau ñoù ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, Toång Tröôûng Boäï Giaùo Lyù Ñöùc Tin vaø hai Ñöùc Toång Giaùm Muïc Albertone, Thö Kyù Boä Giaùo Lyù ñöùc tin vaø Toång Giaùm Muïc Monteresi, Thö Kyù Boä Giaùm Muïc trình baøy vôùi giôùi baùo chí ngaøy 24.07.98 vöøa qua.


Moät linh muïc bò saùt haïi taïi Haiti

Moät linh muïc bò saùt haïi taïi Haiti.

Port-au-Prince - 5.08.98 - Chuùa Nhaät vöøa qua 2.08.98, Cha Jean Pierre Louis, 50 tuoåi, ñaõ bò nhöõng ngöôøi laï maét xaû suùng baén cheát ngay trong vaên phoøng cuûøa ngaøi taïi giaùo xöù Bizotom, thuoäc khu vöïc ngoaïi oâ phía taây nam thuû ñoâ Port-au-Prince.

Cho tôùi luùc naøy, caûnh saùt chöa tìm ra thuû phaïm vaø cuõng chöa khaùm phaù lyù do cuûa vuï saùt haïi naøy. Theo oâng Jean Marie Chenet, giaùm ñoác chöông trình tranh ñaáu nhaân quyeàn taïi Haiti, thì vuï saùt haïi naøy coù theå vì lyù do chính trò. Thöïc söï, Cha Jean Pierre Louis, tröôùc ñaây laø ngöôøi uûng hoä Toång Thoáng Jean-Bertrand Aristide; nhöng sau naêm 1996, ngaøi khoâng theo ñöôøng loái cuûa Toång Thoáng vaø caùc nguôøi coäng taùc cuûa toång thoáng Haiti nöõa. Trong thôøi kyø cheá ñoä ñoäc taøi Duvalier tröôùc ñoù, Cha ñaõ bò quaân ñoäi vaø nhöõng phaàn töû toäi aùc baùch haïi. Ngaøi ñaõ phaûi troán traùnh moät thôøi gian. Môùi ñaây Cha trôû laïi beânh vöïc caùc quyeàn cuûa ngöôøi noâng daân. Haõng thoâng taán cuûa Haiti, trong luùc loan tin veà vuï saùt haïi, quaû quyeát raèng Cha Jean Pierre Louis laø ngöôøi gaàn guõi vôùi khuynh höôùng cuûa Giaùo Hoäi nhaân daân. Cuøng ñoàng chí höôùng vôùi Cha Jean Pierre Louis, moät linh muïc khaùc, teân laø Jean Marie Vincent, cuõng ñaõ bò nhöõng phaàn töû thaân cheá ñoä ñoäc taøi quaân phieät Duvalier saùt haïi trong cuoäc ñaûo chính thaùng 8 naêm 1994.

Nhaät baùo Quan Saùt Vieân Roma (L'Osservatore Romano), cô quan baùn chính thöùc Toøa Thaùnh, cho raèng: linh muïc bò saùt haïi luoân luoân saùt caùnh vôùi caùc laõnh vöïc cuûa Giaùo Hoäi, daán thaân tranh ñaáu cho caùc ngöôøi ngheøo khoå, cho vieäc thay ñoåi xaõ hoäi vaø ngaøi luoân luoân soáng trong caûnh khoù ngheøo. Nhaät baùo nhaán maïnh raèng: Dó nhieân khi noùi leân nhöõng baát ñoàng yù kieán vôùi caùc ñöôøng loái chính trò cuûa nhöõng ngöôøi caàm quyeàn, thì maïng soáng bò ñe doïa.

Vaøo cuoái buoåi tieáp kieán chung thöù tö 5.8. vôùi söï ñau buoàn lôùn lao, ÑTC ñaõ nhaéc laïi vuï saùt haïi Cha Jean Pierre Louis, thuoäc Toång Giaùo Phaän Port-au-Prince. Ngaøi noùi: "Ñöùng tröôùc vuï baïo ñoäng môùi vaø ñaùng traùch naøy, toâi môøi goïi anh chò em caàu nguyeän, ñeå xin Thieân Chuùa ñoùn nhaän vaøo trong Nöôùc Ngaøi nguôøi anh em chuùng ta, vaø ban cho quoác gia yeâu quí Haiti, cuõng nhö cho toaøn theå nhaân loaïi ôn bieát toân troïng söï soáng con ngöôøi".


Giaùo hoäi Coâng Giaùo Philippines xin giaûm aùn töû hình cho moät toäi nhaân

Giaùo hoäi Coâng Giaùo Philippines xin giaûm aùn töû hình cho moät toäi nhaân.

(Philippine Star 5/08/98) - Philippines (Manila) - Trong moät noã löïc sau cuøng nhaém cöùu maïng soáng cuûa moät toäi nhaân saép bò mang ra töû hình, thöù Ba 5/08/98, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñaõ leân tieáng xin toång thoáng Joseph Estrada giaûm aùn töû hình cuûa toäi nhaân naøy xuoáng thaønh tuø chung thaân.

OÂng Leo Echegaray, moät thôï sôn bò tuyeân aùn töû hình veà toäi hieáp daâm. AÙn cuûa oâng ñaõ ñöôïc Toái Cao Phaùp Vieän Philippines pheâ chuaån ngaøy 2/07/98 naêm ngoaùi vaø chieáu theo luaät hình söï thì aùn cuûa oâng phaûi ñöôïc thi haønh khoâng quaù 18 thaùng sau ngaøy naøy. Theo boä tö phaùp Philippines thì thöù Saùu naøy, 7/08/98, laø ngaøy oâng Echegaray coù theå bò mang ra töû hình. Trong lôøi keâu goïi xin giaûm aùn cho oâng Echegaray, Ñöùc oâng Hernando Coronel, phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi naøi xin toång thoáng Estrada thöïc thi loøng thöông xoùt vaø caûm thoâng. Soá maïng cuûa taát caû caùc toäi nhaân bò tuyeân aùn töû hình ñang naèm trong tay cuûa oâng. Noùi cho cuøng, ngay caû moät toäi phaïm ñaùng gheâ tôûm nhaát cuõng ñaùng ñöôïc ban cho moät cô hoäi thöù hai".

Ngöôøi phaùt ngoân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines cho bieát giaùo hoäi ñang mong ñôïi ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ can thieäp xin tha maïng soáng cho oâng Echegaray qua Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Manila, ñoàng thôøi cuõng neâu baät söï kieän laø, chính phuû Philippines vaãn thöôøng leân tieáng xin khoan hoàng cho caùc coâng daân laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi, bò keát aùn töû hình, nhöng nay thì chính phuû laïi ñang chuaån bò töû hình moät coâng daân ngay taïi trong nöôùc. Ñöùc oâng Coronel noùi nhö sau: "Ñieàu maâu thuaãn laø taïi quoác gia chuùng ta, chính phuû ñang aùp duïng aùn phaït naëng nhaát laø töû hình, vaø ñieàu naøy ñi ngöôïc laïi vôùi boä luaät hình söï ñöôïc tu chính, nhaán maïnh tôùi bieän phaùp söûa phaït cho caùc toäi nhaân, hôn laø duøng aùn töû hình.

Trong khi ñoù, toång thoáng Joseph Estrada cho bieát oâng ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu lôøi keâu goïi xin giaûm aùn cho toäi nhaân saép bò mang ra töû hình, vaø oâng ñang cöùu xeùt kyõ caøng vieäc duøng quyeàn aân xaù cuûa toång thoáng trong tröôøng hôïp naøy. Ñaây laø hy voïng cuoái cuøng cho oâng Echegaray vì luaät sö cuûa oâng ñaõ duøng moïi phöông caùch maø luaät phaùp cho pheùp ñeå xin tha maïng cho oâng, nhöng khoâng thaønh coâng. Neáu aùn leänh ñöôïc thi haønh, thì oâng Echegaray seõ laø toäi nhaân ñaàu tieân bò töû hình taïi Philippines, keå töø sau vuï xöû töû hình moät tay buoân laäu ma tuùy daïo naêm 1972 döôùi thôøi cöïu toång thoáng Ferdinand Marcos.


Chính phuû Phaùp cam keát duyeät xeùt tröôøng hôïp cuûa nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp

Chính phuû Phaùp cam keát duyeät xeùt tröôøng hôïp cuûa nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp.

(CWN 5/08/98) - Phaùp (Paris) - Chính phuû Phaùp cam keát seõ duyeät xeùt tröôøng hôïp cuûa nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp phaùp ñaõ xaâm nhaäp vaøo Toøa Söù Thaàn cuûa Toøa Thaùnh ôû thuû ñoâ Paris toái hoâm thöù Baûy 1/08/98.

Moät nhoùm 12 ngöôøi yeâu caàu Toøa Söù Thaàn giuùp ñôõ hoï trong cuoäc ñaáu tranh xin cho taát caû nhöõng ngöôøi cö truù baát hôïp leä ñöôïc quyeàn cö truù taïi Phaùp. Toøa Söù Thaàn taïi Phaùp ñaõ can thieäp vaø boä noäi vuï Phaùp ñoàng yù saün saøng duyeät xeùt tình caûnh cuûa nhöõng ngöôøi naøy. Caùc vieân chöùc Sôû Di Truù Phaùp cho bieát laø hoï seõ gaëp nhoùm 12 ngöôøi naøy neáu hoï ñoàng yù rôøi khoûi Toøa Söù Thaàn, tuy nhieân 12 ngöôøi ñaõ töø choái lôøi khuyeân cuûa sôû di truù Phaùp.

Ñaây laø vuï bieåu tình môùi nhaát töø phía nhöõng ngöôøi cö truù baát hôïp leä taïi Phaùp, theo sau nhöõng ñôït bieåu tình keùo daøi caû naêm trôøi trong ñoù chính phuû Phaùp ñaõ nhöôïng boä vaø ñoàng yù cöùu xeùt ñôn xin cö truù cuûa nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp leä. Khoaûng 150 ngaøn ngöôøi ñaõ noäp ñôn vaø 2/3 soá ñôn ñaõ ñöôïc chaáp thuaän. Tuy nhieân nhoùm 12 ngöôøi noùi treân ñoøi buoäc chính phuû Phaùp phaûi cho taát caû nhöõng ngöôøi di daân baát hôïp leä ñöôïc quyeàn cö truù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page