Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Quoác hoäi AÁn Ñoä thöøa nhaän nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo gia taêng

Quoác hoäi AÁn Ñoä thöøa nhaän nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo gia taêng.

(UCAN IA0645.0987 4/08/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Chính phuû AÁn Ñoä thöøa nhaän nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo taïi quoác gia naøy ñang gia taêng trong nhöõng thaùng gaàn ñaây, sau khi phe ñoái laäp ñöa vaán ñeà ra baøn thaûo taïi quoác hoäi, ñoàng thôøi yeâu caàu ñaûng Nhaân Daân cuûa AÁn Giaùo, ñöông caàm quyeàn, giaûi thích lyù do taïi sao chính phuû chöa ñöa ra bieän phaùp naøo nhaém ngaên ngöøa nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ giaùo taïi nhöõng bang nôi maø ñaûng Nhaân Daân ñang naém quyeàn kieåm soaùt chính quyeàn ñòa phöông.

Trong phieân hoïp ngaøy 28/07/98 vöøa qua, oâng Maneka Gandhi, boä tröôûng An Sinh Xaõ Hoäi cuûa chính phuû lieân bang, cho caùc daân bieåu taïi haï vieän bieát laø naïn toäi phaïm nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo vaø luoân caû ngöôøi Hoài Giaùo taïi hai bang Gujarat vaø Maharashtra ñang gia taêng. Moät vò daân bieåu khaùc thuoäc phe ñoái laäp, oâng Vayalar Ravi cho bieát rieâng taïi bang Gujarat, chæ trong voøng 9 ngaøy, ngöôøi ta ghi nhaän coù 24 vuï taán coâng vaøo ngöôøi Kitoâ vaø Hoài giaùo. Cuï theå laø vuï caùc nhoùm AÁn Giaùo cöïc höõu ñaõ taán coâng moät tröôøng hoïc vaø ñoát 300 quyeån Kinh Thaùnh cuûa tröôøng naøy. Keá ñeán hoï ñaõ ñeán quaät moä cuûa moät tín höõu Tin Laønh Methodist nhöng caûnh saùt ñaõ khoâng can thieäp. Daân bieåu naøy keâu goïi chính quyeàn lieân bang haõy can thieäp ñeå chaám döùt nhöõng vuï baïo ñoäng nhaém vaøo caùc tín höõu thuoäc toân giaùo thieåu soá.

Caùc nhaät baùo xuaát baûn taïi AÁn Ñoä ñaõ leân aùn thaùi ñoä baát khoan nhöôïng naøy töø phía nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan, vaø cho raèng nhöõng haønh vi baïo ñoäng ñoù ñang laøm suy giaûm uy tín cuûa ñaûng Nhaân Daân ñöông caàm quyeàn. Caùc baøi bình luaän ñaêng treân baùo chí cuõng neâu baät söï kieän laø nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan ñöøng nghó raèng, vì phe AÁn Giaùo ñöông caàm quyeàn neân hoï coù theå laøm nhöõng gì hoï muoán maø khoâng sôï bò truy toá. Nhöõng vuï taán coâng nhö theá laø heøn nhaùt vaø caøng ñaùng hoå theïn hôn khi chuùng ñöôïc thi haønh treân danh nghóa cuûa AÁn Giaùo, bôûi vì AÁn Giaùo laø moät toân giaùo coå voõ chaân lyù vaø tinh thaàn khoan nhöôïng, ngoaøi ra giaùo thuyeát cuûa toân giaùo naøy daïy caùc tín höõu cuûa mình caùch soáng trong moät moâi tröôøng ña toân giaùo.


Ñöùc Hoàng Y Kitbunchu cuûa Thaùi Lan keâu goïi caùc linh muïc ngaên ngöøa söï lan traøn cuûa ma tuùy

Ñöùc Hoàng Y Kitbunchu cuûa Thaùi Lan keâu goïi caùc linh muïc ngaên ngöøa söï lan traøn cuûa ma tuùy.

(UCAN TH0632.0987 4/08/98) - Thaùi Lan (Nakhon Pathom) - Ñöùc Hoàng Y Michael Michai Kitbunchu, Toång Giaùm Muïc Bangkok, vöøa leân tieáng yeâu caàu caùc Lih Muïc trong Toång Giaùo Phaän ñeà ra caùc bieän phaùp ñeå baûo veä tröôøng hoïc vaø nhaø thôø khoûi caùc teä naïn phaùt sinh töø ma tuùy. Naïn nghieän ngaäp ma tuùy ñang gia taêng ôû möùc nghieâm troïng taïi Thaùi Lan maø nhieàu ngöôøi cho ñoù laø haäu quaû cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá trong nöôùc.

Trong moät cuoäc tónh taâm vôùi caùc Linh Muïc daïo trung tuaàn thaùng 7/1998 vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Kitbunchu ghi nhaän laø naïn toäi phaïm ñang ngaøy moät gia taêng bôûi vì coù nhieàu ngöôøi bò thaát nghieäp. Vò Toång Giaùm Muïc Bangkok tieát loä laø ngaøi ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu thö töø caûnh giaùc ngaøi raèng nhöõng tay buoân ma tuùy ñang nhaém vaøo caùc tröôøng hoïc vaø moät soá nhaø thôø laøm ñòa ñieåm baùn haøng, vaø khuyeân caùc Linh Muïc nhö sau: "Ñöøng ñeå cho ma tuùy xaâm nhaäp vaøo caùc nhaø thôø vaø tröôøng hoïc cuûa chuùng ta bôûi vì noù seõ gaây tieáng xaáu cho giaùo hoäi vaø nhaát laø ma tuùy seõ huûy haïi töông lai cuûa giôùi treû".

Ñöùc Hoàng Y Kitbunchu cho bieát ngaøi seõ tham khaûo vôùi hoäi ñoàng Linh Muïc cuûa Toång Giaùm Phaän ñeå tìm ra caùc bieän phaùp ngaên ngöøa vaø ñoàng thôøi Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thaùi Lan cuõng seõ baøn thaûo veà vaán ñeà naøy xeùt vì naïn ma tuùy cuõng ñang lan traøn treân toaøn quoác.


ÑTC boå nhieäm caùc giaùm muïc môùi

ÑTC boå nhieäm caùc giaùm muïc môùi.

Vatican - 04.08.98 - Taïi Phaùp, ÑTC vöøa boå nhieäm Cha Nicolas Aubertin, Vieän phuï Ñan vieän Leùrins, laøm Giaùm Muïc giaùo phaän Chartres. Cha Nicolas naêm nay 51 tuoåi; thuï phong linh muïc naêm 1972, luùc coøn thuoäc Hoäi Truyeàn giaùo Phi Chaâu, thöôøng ñöôïc goïi laø Hoäi caùc Cha Doøng Traéng. Cha ñaäu Tieán Só Thaàn Hoïc vaø Giaùo Luaät, vaø laø moät chuyeân gia veà Hoài Giaùo. Cha ñaõ laøm giaùm ñoác moät trung taâm do caùc Cha Doøng Traéng laäp ra ôû Paris, ñeå ñoùn tieáp caùc ngöôøi di cö mieàn Baéc Phi. Sau ñoù, Cha xin vaøo tu taïi Ñan Vieän Xitoâ ôû Leùrins, naèm treân Ñaûo Saint Michel, keá thaønh phoá Marseille. Cha ñaõ laøm Beà Treân nhaø vaø sau ñoù ñöôïc baàu laøm Vieän Phuï.

Vaø taïi Guyane thuoäc Phaùp, ÑTC boå nhieäm Linh Muïc Louis Sankaleù, hieän laø Cha sôû taïi Marseille, laøm giaùm muïc giaùo phaän Cayenne, thuoäc Guyane Phaùp. Ñöùc taân Giaùm Muïc laø ngöôøi Seùneùgal (Chaâu Phi) , naêm nay 58 tuoåi; ñaõ hoïc taïi Ñaïi Hoïc Gregoriana ôû Roma. Thuï phong linh muïc naêm 1976 vaø gia nhaäp Toång Giaùo Phaän Marseille. Sau nhieàu naêm thi haønh thöøa taùc vuï taïi giaùo xöù, cha ñöôïc boå nhieäm laøm ñaïi dieän giaùm muïc phuï traùch veà ñôøi soáng taän hieán vaø caùc coäng ñoàng môùi. Giaùo phaän Cayenne goàm toaøn laõnh thoå Guyane Phaùp, roäng 90 ngaøn caây soá vuoâng vôùi 150 ngaøn daân cö, ña soá laø ngöôøi Coâng Giaùo. Giaùo phaän Cayenne ñöôïc chia thaønh 26 giaùo xöù do 34 linh muïc höôùng daãn, trong soá naøy chæ coù 3 linh muïc ngöôøi ñòa phöông, phaàn coøn laïi laø caùc linh muïc truyeàn giaùo, vôùi söï coäng taùc cuûa saùu Thaày Saùu vónh vieãn, 85 nöõ tu vaø 530 giaùo lyù vieân.


ÑTC thaønh laäp giaùo phaän môùi taïi AÁn Ñoä

ÑTC thaønh laäp giaùo phaän môùi taïi AÁn Ñoä.

Vatican - 04.08.98 - Thöù Ba 4.08.98 ÑTC ñaõ cho thaønh laäp giaùo phaän môùi taïi AÁn Ñoä: Giaùo Phaän Bettiah, vôùi laõnh thoå caét chia töø giaùo phaän Muzaffapur. Giaùo Phaän môùi laø giaùo phaän phuï thuoäc Giaùo Tænh Ranchi.

Ñoàng thôøi, ÑTC boå nhieäm linh muïc Victor Henry Thakur, thuoäc haøng giaùo só giaùo phaän Raipur, hieän laø thö kyù cuûa Ñöùc Giaùm Muïc, laøm giaùm muïc tieân khôûi cuûa Giaùo Phaän môùi.

Cha Victor Henry Thabur sinh naêm 1954 trong giaùo phaän môùi Bettiah, thuï phong linh muïc naêm 1984. Sau ñoù ñöôïc boå nhieäm laøm cha phoù vaø giaùo sö taïi Tieåu Chuûng Vieän Raipur. Naêm 1987, cha ñöôïc göûi sang Roma hoïc taïi Ñaïi hoïc Thaùnh Toma cuûa Doøng Ña-Minh, vaø ñaäu tieán só veà Thaàn Hoïc Ñaïi Keát. Naêm 1992, trôû veà giaùo phaän Raipur, cha ñöôïc boå nhieäm laøm thö kyù cuûa Ñöùc Giaùm Muïc, vaø giaùm ñoác caùc Hoäi Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo taïi giaùo phaän kieâm giaùm ñoác phong traøo ñaïi keát, coå voõ ôn keâu goïi vaø giaùo sö Tieåu Chuûng Vieän.

Lyù do thaønh laäp giaùo phaän môùi Bettiah, laø vì giaùo phaän Muzaffarpur quaù roäng, vôùi dieän tích laø 44,449 caây soá vuoâng vaø coù hôn 33 trieäu daân cö, nhöng ngöôøi Coâng Giaùo chæ coù hôn 10 ngaøn.

Giaùo phaän Bettiah, phaàn ñaát caét chia töø giaùo phaän Muzaffarpur, roäng 18,748 caây soá vuoâng, vôùi 11 trieäu röôûi daân cö, trong soá naøy coù 5 ngaøn röôûi ngöôøi Coâng Giaùo, chia thaønh 18 giaùo xöù do 23 linh muïc trieàu vaø 25 linh muïc doøng höôùng daãn. Khoâng coù moät nöõ tu, thaày Saùu hay giaùo lyù vieân naøo caû.

Vôùi vieäc thaønh laäp giaùo phaän môùi, giaùo phaän Meï Muzaffarpur vaãn roäng hôn giaùo phaän Bettiah, nhöng soá giaùo daân (gaàn 5 ngaøn) - linh muïc trieàu (18) vaø linh muïc doøng (13) thua keùm giaùo phaän môùi. Vaán ñeà nhaân söï laø moät trong caùc lo laéng chính cuûa hai vò chuû chaên giaùo phaän cuõ cuõng nhö giaùo phaän môùi.


Ñaïi Hoäi Quoác Gia giôùi treû Coâng Giaùo taïi Rumani

Ñaïi Hoäi Quoác Gia giôùi treû Coâng Giaùo taïi Rumani.

Tin Roumani - 4.08.98 - Trong tuaàn vöøa qua, cuoäc gaëp gôõ quoác gia laàn thöù hai cuûa giôùi treû Coâng Giaùo Rumani ñöôïc toå chöùc taïi Cluj, vôùi söï tham döï cuûa hôn ba ngaøn thanh nieân nam nöõ, ñeán töø caùc giaùo phaän trong toaøn quoác, haàu heát do caùc giaùm muïc höôùng daãn. Saùng kieán naøy cuûa caùc giaùm muïc Rumani coù muïc ñích ñeà cao söï löu yù cuûa Giaùo Hoäi ñeán giôùi treû, nhö ÑTC ñaõ khuyeán khích trong suoát Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi. Caùc giaùm muïc muoán toå chöùc cuoäc gaëp gôõ coù tính caùch quoác gia cho giôùi treû cöù hai naêm moät laàn. Ñaây laø dòp suy tö, huaán luyeän, caàu nguyeän , chia seû vaø cuõng laø nhöõng ngaøy leã lieân hoan . Ñeà taøi cuûa cuoäc gaëp gôõ laàn thöù hai naøy laø: "Ôn goïi neân thaùnh", Vaø chöông trình dieãn tieán cuûa moãi ngaøy nhö sau:

Ban saùng coù baøi giaùo lyù veà nhöõng khía caïnh cuûa ôn goïi neân thaùnh. Sau ñoù hoïp nhoùm ñeå ñaøo saâu vaø thaûo luaän veà ñeà taøi vöøa ñöôïc trình baøy. Thaùnh leã haèng ngaøy ñöôïc thay ñoåi theo nghi thöùc Latinh vaø nghi thöùc Hy Laïp Coâng Giaùo. Caû hai nghi thöùc naày vaãn ñöôïc xöû duïng taïi Rumani. Ban chieàu coù nhöõng cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc chöùng nhaân, vôùi caùc ngöôøi coù nhöõng kinh nghieäm khaùc nhau, ñeå giuùp giôùi treû daán thaân nhieàu hôn trong ñôøi soáng Kitoâ.

Ban toái coù giôø caàu nguyeän chung vaø chaàu Thaùnh Theå suoát ñeâm thöù Naêm sang thöù Saùu. Ngaém Ñaøng Thaùnh giaù chieàu thöù Saùu. Chieàu thöù Baåy: ca nhaïc kòch. Coù giaûi thöôûng cho baøi haùt hay hôn caû. Baøi haùt naøy seõ trôû neân nhö moät kyû nieäm cuûa moät tuaàn leã chung soáng trong caàu nguyeän, suy tö , hoïc hoûi vaø trong tình huynh ñeä.


Giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Algeùrie sau caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Claverie

Giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Algeùrie sau caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Claverie.

Oran - 4.08.98 - Ngaøy moàng 1 thaùng 8 caùch ñaây 2 naêm (1996), Ñöùc Cha Pierre Claverie, giaùm muïc giaùo phaän Oran, beân Algeùrie, bò saùt haïi cuøng vôùi ngöôøi taøi xeá ngay luùc vöøa veà tôùi Toøa Giaùm Muïc, khoaûng 8 giôø toái.

Nhaân dòp kyû nieäm caùi cheát ñau thöông cuûa moät vò chuû chaên luoân luoân trung thaønh vôùi nhieäm vuï ñoái thoaïi vôùi ngöôøi Hoài Giaùo vaø luoân luoân gaén boù vôùi mieàn Magreb, mieàn goàm caùc nöôùc Baéc Phi , cha Justo Lacunza, ngöôøi baïn thaân cuûa Ñöùc Cha Claverie vaø laø chuyeân vieân veà vaán ñeà Hoài Giaùo, tuyeân boá treân ñaøi Vatican nhö sau: "Söù Ñieäp cuûa Ñöùc Cha Claverie laø: Giaùo hoäi phaûi ôû laïi Algeùrie, nôi ñang coù nhöõng baïo ñoäng, chieán tranh, vaø nhöõng hieåu laàm... ñeå coù theå xaây döïng moät chieác caàu, ñeå coù theå gaëp gôõ moïi ngöôøi nam nöõ thuoäc caùc neàn vaên hoùa, caùc tín ngöôõng vaø caùc khuynh höôùng chính trò khaùc nhau, ñeå ñem ñeán nhöõng giaûi phaùp cuï theå cho xaõ hoäi".

"Ngaøy nay, Giaùo Hoäi taïi Algeùrie ñaõ laáy laïi söùc maïnh, ñaõ tìm ñöôïc moät ñaø tieán môùi vaø lôùn lao, qua söï soáng vaø coøn hôn nöõa, qua maùu cuûa caùc vò töû ñaïo. Tröôùc ñaây, coù söï sôï haõi vaø, vì söï sôï haõi naøy, coù leõ moät soá ngöôøi cuõng muoán ra ñi khoûi ñaây; nhöng ngaøy nay khoâng coøn söï caùm doã naøy nöõa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page