Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh veà vuï moät soá ngöôøi di cö xaâm nhaäp baát hôïp phaùp vaøo Toøa Söù Thaàn ôû Paris

Thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh veà vuï moät soá ngöôøi di cö xaâm nhaäp baát hôïp phaùp vaøo Toøa Söù Thaàn ôû Paris.

Vatican - 03.08.97 - Veà vuï moät soá ngöôøi di cö xaâm nhaäp vaøo Toøa Söù Thaàn ôû Paris, thì hoâm saùng thöù Hai 3.08.98 Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh cho phoå bieán thoâng caùo sau ñaây:

"Toøa Söù Thaàn taïi Phaùp ñang coù nhöõng ñieàu ñình vôùi Nhaø Caàm Quyeàn Phaùp ñeå xeùt laïi tröôøng hôïp cuûa nhoùm 12 ngöôøi di cö baát hôïp phaùp, ñaõ duøng vuõ löïc xaâm nhaäp vaøo truï sôû ngoaïi giao (cuûa Toøa Thaùnh) ôû Paris ngaøy moàng 1 thaùng 8/1998 vöøa qua".

Thoâng caùo vieát tieáp: "Nhöõng ngöôøi bieåu tình laø nhöõng ngöôøi di cö vaø khoâng coù giaáy tôø hôïp leä veà cö truù taïi Phaùp. Töø laâu hoï ñaõ xin nhaø Caàm Quyeàn Phaùp ñieàu chænh tình traïng cuûa hoï. Hoï laø nhöõng ngöôøi thuoäc nhoùm hôn traêm ngöôøi, naêm ngoaùi, ñaõ chieám nhaø thôø Thaùnh Bernard ôû Paris. Muïc ñích cuûa vieäc xaâm nhaäp vaøo truï sôû ngoaïi giao Toøa Thaùnh naày, laø ñeå gaây neân söï chuù yù cuûa dö luaän quaàn chuùng veà tình traïng cuûa hoï".

Thoâng caùo keát thuùc: "Toøa söù Thaàn taïi Phaùp ñang laøm nhöõng gì coù theå laøm, ñeå xin Nhaø Caàm Quyeán xeùt laïi tröôøng hôïp cuûa nhöõng ngöôøi di cö naøy".


Israel ñoøi chính phuû Poland thaùo gôõ caùc thaùnh giaù xung quanh traïi taäp trung Auschwitz

Israel ñoøi chính phuû Poland thaùo gôõ caùc thaùnh giaù xung quanh traïi taäp trung Auschwitz.

(Reuters 3/08/98) - Jerusalem - Thöù Hai 3/08/98, ban giaùm ñoác cô quan ñaëc traùch vieäc töôûng nieäm 6 trieäu ngöôøi Do Thaùi bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt haïi ñaõ yeâu caàu chính phuû Ba Lan haõy ra leänh thaùo gôõ caùc caây thaùnh giaù caém xung quanh khu vöïc traïi taäp trung Auschwitz.

Hoäi Yad Vashem cuûa Israel noùi raèng sau phieân hoïp ñaëc bieät cuûa ban giaùm ñoác vaøo hoâm Chuùa Nhaät 2/08/98, cô quan naøy ñaõ ra moät thoâng caùo ñoøi thaùo gôõ khoaûng 50 caây thaùnh giaù xung quanh traïi taäp trung Auschwitz. Thoâng caùo noùi raèng caùc caây thaùnh giaù naøy do caùc nhoùm Coâng Giaùo cöïc ñoan döïng leân ,vôùi chuû yù muoán khieâu khích, vaø raèng söï hieän dieän cuûa caùc thaùnh giaù vi phaïm moät thoûa öôùc quoác teá. Thoûa öôùc naøy coù ñieàu khoaûn xaùc ñònh raèng, khoâng moät bieåu töôïng toân giaùo, chính trò, hay yù thöùc heä, ñöôïc pheùp döïng taïi khu vöïc xung quanh traïi taäp trung, nôi coù khoaûng 1 trieäu röôõi ngöôøi ñaõ bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt haïi. 90% trong soá naøy laø ngöôøi goác Do Thaùi. Thoâng caùo coù ñoaïn ghi nhö sau: "Ñaõ coù söï thoûa thuaän laø khoâng moät bia moä naøo seõ ñöôïc döïng leân taïi khu vöïc cuûa traïi taäp trung, ngoaïi tröø moät baûo taøng vieän, ñöôïc duøng cho muïc ñích giaùo duïc. Sau nhieàu noã löïc nhaém giaûm bôùt tình traïng caêng thaúng, söï hieän dieän cuûa nhöõng caây thaùnh giaù laàn naøy coù theå seõ khieán cho tình theá trôû neân toài teä hôn, vaø ñieàu naøy seõ aûnh höôûng tôùi cuoäc ñoái thoaïi giöõa caùc phe phaùi lieân quan tôùi töông lai cuûa traïi taäp trung naøy".

Tröôùc ñoù , hoâm thöù Saùu (31/07/98), toå chöùc meänh danh laø Lieân Hieäp Caùc Coäng Ñoaøn Do Thaùi taïi Ba Lan ñaõ chæ trích vieäc döïng nhöõng caây thaùnh giaù xung quanh traïi taäp trung Auschwitz.

Ñaây laø laàn thöù hai, caây thaùnh giaù laïi trôû thaønh vaán ñeà gaây caêng thaúng giöõa ngöôøi Do Thaùi vaø Coâng Giaùo. Vaøi naêm tröôùc, ngöôøi Do Thaùi ñaõ cöông quyeát ñoøi chính phuû Ba Lan thaùo gôõ caây thaùnh giaù baèng cao 7 meùt ñöôïc döïng trong vöôøn cuûa moät tu vieän kín doøng Carmelite, gaàn traïi taäp trung Auschwitz, ñeå ñaùnh daáu chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi ñaây. Ngöôøi Do Thaùi cuõng phaûn ñoái luoân caû söï hieän dieän cuûa tu vieän naøy, vaø tu vieän ñaõ ñöôïc dôøi tôùi moät ñòa ñieåm khaùc vaøo naêm 1993.


Back to Radio Veritas Asia Home Page