Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ngöôøi AÛ Raäp Kitoâ leân aùn toøa giaùo chuû Chính Thoáng Hy Laïp cuûa Jerusalem

Ngöôøi AÛ Raäp Kitoâ leân aùn toøa giaùo chuû Chính Thoáng Hy Laïp cuûa Jerusalem.

(AFP 1/08/98) - Jordan (Amman) - Thöù Baûy 1/08/98, moät laõnh tuï Kitoâ Giaùo AÛ Raäp ñaõ leân aùn toøa giaùo chuû Chính Thoáng Hy Laïp cuûa Jerusalem veà vuï baùn ñaát, ñang naèm döôùi quyeàn cai quaûn cuûa giaùo hoäi naøy, cho Israel.

Trong moät cuoäc hoïp baùo taïi Amman, thuû ñoâ Jordan, oâng Rauf Abu Jaber, chuû tòch Hoäi Chính Thoáng Amman (Amman Orthodox Society) caùo buoäc raèng, toøa giaùo chuû Chính Thoáng Hy Laïp Jerusalem ñaõ bí maät baùn khoaûng 70 maåu ñaát cho phía Israel, nôi maø chính phuû Israel ñang döï tính xaây khoaûng 6,500 caên nhaø cho ngöôøi Israel ñeán ñònh cö. Soá tieàn thu ñöôïc töø vuï baùn ñaát naøy ñaõ ñöôïc chuyeån ra nöôùc ngoaøi. OÂng Abu Jaber noùi nhö sau: "Chuùng toâi baùc boû nhöõng gì toøa giaùo chuû ñang laøm ñoái vôùi phaàn ñaát cuûa giaùo hoäi Chính Thoáng Hy Laïp Jerusalem, vaø coi vuï mua baùn ñaát naøy laø voâ hieäu löïc. Maûnh ñaát ñöôïc baùn ñi chæ naèm döôùi söï cai quaûn chöù khoâng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa toøa giaùo chuû, vì theá toøa giaùo chuû Chính Thoáng Hy Laïp khoâng coù quyeàn baùn ñaát naøy". OÂng Abu Jaber cho bieát theâm, phaàn ñaát maø toøa giaùo chuû Chính Thoáng Jerusalem baùn cho Israel toïa laïc trong vuøng laõnh thoå phía Ñoâng thaønh Jerusalem ñang trong voøng tranh chaáp giöõa chính quyeàn Israel vaø Palestine.

Chöông trình xaây caát khu ñònh cö cho ngöôøi Israel taïi ñaây laø nguyeân nhaân coäi reã cuûa söï ñình treä trong tieán trình hoøa bình giöõa Israel vaø Palestine keå töø thaùng 3 naêm 1997 cho ñeán nay. Vò chuû tòch Hoäi Chính Thoáng Amman keâu goïi chính quyeàn Palestine cuõng nhö chính phuû Jordan haõy can thieäp qua phaùp luaät ñeå voâ hieäu hoùa vaø ngaên ngöøa vieäc chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu phaàn ñaát bò baùn ñi. Ngoaøi vieäc leân aùn vuï baùn ñaát treân ñaây, oâng Abu Jaber coøn keâu goïi AÛ Raäp hoùa thaønh phaàn laõnh ñaïo giaùo hoäi Chính Thoáng Hy Laïp taïi Jerusalem. OÂng laäp luaän raèng, taïi caùc nöôùc khaùc, thaønh phaàn laõnh ñaïo giaùo hoäi Chính Thoáng Hy Laïp, ña soá do ngöôøi thuoäc quoác tòch taïi vuøng laõnh thoå ñoù cai trò, trong khi rieâng taïi Jerusalem thì thaønh phaàn laõnh ñaïo ña soá laïi laø ngöôøi Hy Laïp.

Trong khi ñoù, toøa giaùo chuû Chính Thoáng Hy Laïp Jerusalem ñaõ ra moät thoâng caùo phuû nhaän lôøi caùo buoäc treân ñaây vaø noùi raèng giaùo hoäi naøy chöa heà baùn hay nhöôïng quyeàn xöû duïng baát cöù phaàn ñaát naøo naèm döôùi quyeàn cai quaûn cuûa toøa giaùo chuû. Thoâng caùo noùi raèng toøa giaùo chuû voâ toäi, ñoàng thôøi cho raèng lôøi caùo buoäc cuûa oâng Abu Jaber laø boùp meùo söï thaät vaø giaû doái.


ÑTC cöû Ñöùc Toång Giaùm Muïc Girolamo, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Mexico, laøm ñaëc söù cuûa ngaøi chuû toïa caùc leã nghi kyû nieäm 500 naêm thaønh laäp Thaønh Phoá Santo Domingo

ÑTC cöû Ñöùc Toång Giaùm Muïc Girolamo, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Mexico, laøm ñaëc söù cuûa ngaøi chuû toïa caùc leã nghi kyû nieäm 500 naêm thaønh laäp Thaønh Phoá Santo Domingo.

Vatican - 01.08.98 - Thöù Baåy 01.08.98, ÑTC cöû Ñöùc Toång Giaùm Muïc Girolamo Prigione, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Mexico, laøm ñaëc söù cuûa ngaøi, chuû toaï caùc leã nghi kyû nieäm 500 naêm thieát laäp Thaønh phoá Santo Domingo, thuû ñoâ Coäng Hoøa Dominic, ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Tö tôùi ñaây, moàng 5 thaùng 8/1998.

Trong thö baèng tieáng Latinh göûi cho Ñöùc Söù Thaàn, ÑTC nhaéc laïi raèng OÂng Bartolomeo Colombo, ngöôøi em cuûa oâng Christophoro Colombo, ñaõ thieát laäp Thaønh Phoá Santo Domingo caùch ñaây ñuùng 500 naêm vaø thaønh phoá naøy ñöôïc goïi laø "thaønh phoá thöù nhaát" cuûa Chaâu Myõ, noùi tieáng Taây Ban Nha. ÑTC ñaõ vieáng thaêm thaønh phoá naøy ba laàn: thaùng Gieâng naêm 1979, thaùng 10 naêm 1984, thaùng 10 naêm 1992. Trong thô, ÑTC xin Vò Ñaëc Söù chuyeån lôøi chaøo thaêm cuûa ngaøi ñeán caùc giaùm muïc, haøng giaùo só vaø daân cö thaønh phoá Santo Domingo. Ngaøi khuyeân khích moïi ngöôøi coå voõ, vôùi taâm hoàn canh taân, vieäc gia taêng ñôøi soáng Kitoâ, trong caùc gia ñình, caùc coäng ñoàng giaùo xöù, trong caùc Hoäi Ñoaøn vaø Phong traøo Giaùo Hoäi, vaø haõy daønh nghò löïc cho vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng.


Nhaø caàm quyeàn Guinea Equatoriale truïc xuaát ba vò truyeàn giaùo

Nhaø caàm quyeàn Guinea Equatoriale truïc xuaát ba vò truyeàn giaùo.

Malabo (thuû ñoâ) - 01.08.98 - Theo tin cuûa Haõng Thoâng Taán quoác teá Fides, ngaøy 23 thaùng 07/1998 vöøa qua, Nhaø Caàm Quyeàn Guinea Equatoriale, ñaõ truïc xuaát ba vò truyeàn giaùo: moät giaùo só, cha Miguel Marcelo Grosso, 69 tuoåi, ngöôøi Argentina, baùc só, thuoäc Doøng Con Caùi Ñöùc Meï voâ nhieãm; nöõ tu Maria Cruz Boudet, Doøng Carmel Truyeàn Giaùo, ngöôøi Taây Ban Nha vaø moät giaùo daân, oâng Roberto Torrejon, cuõng ngöôøi Taây Ban Nha. Caû ba ñeàu laøm vieäc taïi ñòa ñieåm truyeàn giaùo Anisok. Hieän nay ba vò truyeàn giaùo bò truïc xuaát, ñang taïm truù taïi Coäng Hoøa Cameroun. Taïi ñòa ñieåm truyeàn giaùo Anisok, coøn laïi 8 nhaø truyeàn giaùo, nhöng khoâng ñöôïc pheùp ra khoûi ñaây. Haõng Thoâng Taán Fides nhaän ñònh raèng: Vieäc truïc xuaát caùc nhaø truyeàn giaùo, ñi ngöôïc laïi nhöõng lôøi höùa cuûa Toång Thoáng, ñaïi taù Teodoro Obiuang, leân caàm quyeàn töø naêm 1979, sau vuï ñaûo chính. Coäng Hoøa Guinea Equatoriale, ôû mieàn trung Chaâu Phi, tröôùc ñaây laø thuoäc ñòa cuûa Taây Ban Nha, vaø ñöôïc ñoäïc laäp naêm 1968.


Back to Radio Veritas Asia Home Page