Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 31 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phuû Nga duøng luaät môùi ñeå baùch haïi caùc toân giaùo thieåu soá

Chính phuû Nga duøng luaät môùi ñeå baùch haïi caùc toân giaùo thieåu soá.

(EWTN 31/07/98) - Nga (Mascôva) - Moät giaùo hoäi Tin Laønh taïi mieàn Vieãn Ñoâng nöôùc Nga caùo buoäc raèng chính quyeàn ñang aùp duïng luaät toân giaùo môùi, ñeå baùch haïi caùc toân giaùo thieåu soá vaø buoäc caùc giaùo hoäi ngöng hoaït ñoäng.

Giaùo hoäi meänh danh laø "Lôøi Cuûa Söï Soáng" taïi thò traán Magadan, thuoäc thaønh phoá caûng Magadan Oblast, thuoäc mieàn Vieãn Ñoâng nöôùc Nga cho bieát, vaên phoøng coâng toá taïi ñaây ñaõ noäp ñôn leân toøa aùn ñòa phöông chæ trích caùc hoaït ñoäng cuûa giaùo hoäi naøy. Ñôn kieän ñoøi ñoùng cöûa giaùo hoäi chieáu theo luaät toân giaùo môùi cuûa Nga. Ñôn kieän noùi raèng giaùo hoäi "Lôøi cuûa Söï Soáng" ñaõ toå chöùc caùc buoåi thoâi mieân khieán cho caùc thaønh vieân cuûa giaùo hoäi naøy coù nhöõng aûo giaùc. Ngoaøi ra giaùo hoäi naøy ñang taïo neân söï chia reõ trong caùc gia ñình, khuyeán khích caùc thanh nieân treû ñöøng ñaêng kyù quaân dòch, vaø gaây aùp löïc buoäc caùc thaønh vieân daâng cuùng taøi saûn cho giaùo hoäi.


Vuï ñaët bom nhaø thôø Coâng Giaùo ôû Bosnia naèm trong chieán dòch khuûng boá

Vuï ñaët bom nhaø thôø Coâng Giaùo ôû Bosnia naèm trong chieán dòch khuûng boá.

(EWTN 31/07/98) - Bosnia (Sarajevo) - Moät ñaïi dieän ngöôøi Croat taïi thò traán Kakanj thuoäc mieàn Trung Bosnia, nôi xaûy ra vuï noå bom taïi moät nhaø thôø Coâng Giaùo, vöøa cho bieát, trong thôøi gian coù cuoäc noäi chieán ôû Bosnia, 14 ngaøn trong soá 18 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo goác Croat ñaõ bò phe ngöôøi Hoài Giaùo, buoäc phaûi di cö khoûi thò traán Kakanj, soá coøn laïi ñaõ bò baùch haïi taøn teä.

OÂng Niko Lozancic cho bieát, trong naêm vöøa qua, ñaõ coù nhieàu vuï taán coâng khuûng boá nhaém vaøo ngöôøi Croat taïi thò traán naøy. Vuï noå bom taïi nhaø thôø Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ hoâm thöù Tö (29/07/98) laø moät thí duï ñieån hình. Ngöôøi ta nghi ngôø laø phe Hoài Giaùo cöïc ñoan chuû möu nhöõng vuï taán coâng naøy ñeå gaây hoang mang cho nhöõng ngöôøi goác Croat ñang trôû veà nôi ñònh cö cuû cuûa hoï. Tuy nhieân oâng Lozancic laïc quan raèng tình traïng caêng thaúng seõ laéng dòu bôûi vì oâng cho ñaây laø nhöõng chieâu baøi cuoái cuøng cuûa phe ngöôøi Hoài Giaùo cöïc ñoan khoâng muoán ngöôøi coâng giaùo goác Croat ñeán ñònh cö taïi Kakanj. OÂng Lozanci cuõng thöøa nhaän raèng tình traïng naøy cuõng xaûy ra cho nhöõng ngöôøi tò naïn Hoài Giaùo ñang trôû veà nhöõng vuøng coù ñoâng ngöôøi goác Croat sinh soáng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page