Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Doøng Caùc Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi kinh hoaøng veà vuï saùt haïi 3 nöõ tu cuûa doøng taïi Yemen

Doøng Caùc Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi kinh hoaøng veà vuï saùt haïi 3 nöõ tu cuûa doøng taïi Yemen.

(UCAN IE0615.0986 28/07/98) - AÁn Ñoä (Calcutta)-Nöõ tu cuûa doøng caùc Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi, taïi Nhaø Meï ôû thaønh phoá Calcutta beân AÁn Ñoä, ñau buoàn khoân taû veà vuï saùt haïi 3 nöõ tu cuûa doøng taïi Yemen, bôûi vì ñaây laø vuï saùt haïi ñaàu tieân xaûy ra cho doøng keå töø ngaøy doøng ñöôïc Meï Teâreâsa thaønh Calcutta saùng laäp caùch ñaây 48 naêm.

Ba nöõ tu noùi treân, moät chò ngöôøi Philippines vaø 2 chò ngöôøi AÁn Ñoä, ñaõ bò moät beänh nhaân taâm thaàn ngöôøi Yemen baén cheát vaøo hoâm thöù Hai (27/07/98), vaø coäng ñoaøn cuûa doøng ñang chôø ñôïi theâm chi tieát. Nöõ tu Nirmala, ngöôøi leân thay theá Meï Teâreâsa, ñaõ leân ñöôøng ñi Yemen ñeå an uûi caùc chò em cuûa doøng ñang laøm vieäc taïi Yemen. Moät phaùt ngoân vieân cuûa doøng xin lôøi caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân vaø gia ñình cuûa caùc chò.


Caùc tín höõu haønh höông ngöôøi Ai Len caàu nguyeän cho hoøa bình

Caùc tín höõu haønh höông ngöôøi Ai Len caàu nguyeän cho hoøa bình.

(CNS 28/07/98) - Ai Len (Croagh Patrick) - Khoaûng 20,000 ngöôøi taïi Coäng Hoøa Ai Len ñaõ hoaøn taát chuyeán haønh höông haèng naêm baèng moät cuoäc leo nuùi ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình.

Cuoäc haønh höông naøy dieãn ra taïi thò traán Croagh Patrich thuoäc mieàn Taây Coäng Hoøa Ai Len, vaø do moät toå chöùc goïi laø HOÄI MALTA (Order of Malta), ñöùng ra toå chöùc. Ngoïn nuùi coù teân laø Reek naøy ñaõ trôû thaønh moät ñòa ñieåm haønh höông keå töø khi thaùnh Patrick, quan thaày cuûa Ai Len, ñaõ leân ñænh nuùi naøy ñeå aên chay vaø caàu nguyeän suoát 40 ngaøy ñeâm, daïo theá kyû thöù naêm. Truyeàn thuyeát thuaät laïi raèng, sau bieán coá naøy caùc loaïi raén ñaõ bieán maát treân ñaát Ai Len. Truyeàn thuyeát naøy ñöôïc chöùng minh bôûi söï kieän Ai Len laø quoác gia duy nhöùt ôû AÂu Chaâu khoâng coù raén vaø coùc nhaùi.

Trong cuoäc haønh höông naêm nay coù söï tham döï cuûa Ñöùc Cha Michael Neary, Toång Giaùm Muïc Tuam. Giaûng trong thaùnh leã treân ñænh nuùi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Neary ñaõ noùi veà yù nghóa thaùnh thieâng cuûa ngaøy Chuùa Nhaät vaø ngaøi cuõng caûnh caùo tröôùc chuû nghóa tieâu thuï vaø vaät chaát ñang baønh tröôùng trong xaõ hoäi Ai Len. Ñaëc bieät caùc thaùnh leã trong cuoäc haønh höông naêm nay ñöôïc daønh ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình taïi mieàn Baéc Ai Len. Lieân tieáp trong hai naêm, hoøa bình taïi Baéc Ai Len ñaõ ñöôïc daønh laøm yù chæ caàu nguyeän trong caùc thaùnh leã cuûa cuoäc haønh höông.


Back to Radio Veritas Asia Home Page