Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ba nöõ tu cuûa doøng Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi bò baén cheát taïi Yemen

Ba nöõ tu cuûa doøng Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi bò baén cheát taïi Yemen.

(AFP 27/07/98) - Yemen (Sanaa) - Thöù Hai 27/07/98, haõng thoâng taán AFP ñöa tin: moät thanh nieân ngöôøi Yemen, 22 tuoåi, bò beänh taâm thaàn, ñaõ duøng suùng baén cheát ba nöõ tu cuûa doøng Caùc Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi, do Meï Teâreâsa thaønh Calcutta saùng laäp. Caûnh saùt Yemen noùi raèng vuï aùn xaûy ra taïi beänh vieän taâm thaàn ôû thaønh phoá Hodeida naèm caùch thuû ñoâ cuûa Yemen khoaûng 270 kiloâmeùt veà phía Nam. Ba nöõ tu, moät ngöôøi quoác tòch Philippines laø chò Michael, vaø hai ngöôøi AÁn Ñoä, chò Tilia vaø Anetta, ñang laøm vieäc taïi beänh vieän naøy.

Caûnh saùt loaïi boû nguyeân nhaân vuï saùt haïi laø vì lyù do toân giaùo. Ñaây laø vuï saùt haïi ñaàu tieân nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ giaùo taïi Yemen, moät quoác gia Hoài Giaùo vaø laø moät trong caùc nöôùc ngheøo nhaát treân theá giôùi. Tuy nhieân moät nhaân vieân laøm vieäc taïi beänh vieän khoâng tieát loä danh daùnh noùi raèng, ngöôøi thanh nieân naøy laø moät cöïu chieán binh cuûa Yemen ñaõ chieán ñaáu beân caïnh ngöôøi Hoài Giaùo trong cuoäc chieán taïi Bosnia. Sau khi trôû veà anh bò xuoáng tinh thaàn vaø ñaõ ñöôïc ñöa vaøo beänh vieän ñieàu trò. Coù moät giaû thuyeát noùi raèng anh thanh nieân muoán gieát caùc nöõ tu, vì anh tin laø hoï ñang chieâu duï ngöôøi Hoài Giaùo theo ñaïo.

Boä tröôûng Y teá cuûa Yemen, oâng Abdallah Abdel Wali ñaõ vieáng thaêm truï sôû cuûa doøng Caùc Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi taïi thuû ñoâ Sanaa ñeå göûi lôøi chia buoàn cuûa chính phuû oâng veà vuï saùt haïi treân ñaây. Ñöôïc bieát, nöõ tu Nirmala, beà treân toång quyeàn cuûa doøng ñaõ rôøi thaønh phoá Calcutta leân ñöôøng ñi Yemen.


Hai anh em ngöôøi Coâng Giaùo bò baén troïng thöông taïi Baéc Ai Len

Hai anh em ngöôøi Coâng Giaùo bò baén troïng thöông taïi Baéc Ai Len.

(AFP 27/07/98) - Baéc Ai Len (Belfast) - Saùng sôùm thöù Hai 27/07/98, hai anh em ngöôøi Coâng Giaùo ñaõ bò baén taïi Londonderry, moät khu vöïc cuûa ngöôøi Tin Laønh taïi mieàn Baéc Ai Len. Moät trong hai ngöôøi bò troïng thöông.

Caûnh saùt Baéc Ai Len noùi raèng vuï taán coâng naøy coù theå phaùt xuaát töø cuoäc tranh chaáp giöõa hai phía ngöôøi Tin Laønh vaø Coâng Giaùo ôû Baéc Ai Len, vaø do moät nhoùm hieáu chieán chuû möu, tuy raèng hoï chöa theå xaùc ñònh nhoùm hieáu chieán naøy laø cuûa Coâng Giaùo hay Tin Laønh. Chieáu theo moät ñieàu khoaûn cuûa thoûa öôùc hoøa bình ñaõ ñöôïc caùc phe phaùi kyù keát vaø ngöôøi daân taïi Coäng Hoøa Ai Len cuõng nhö ôû mieàn Baéc Ai Len chaáp nhaän trong moät cuoäc tröng caàu yù, thì caùc phe phaùi voõ trang cuûa Tin Laønh vaø Coâng Giaùo phaûi ngöng chieán. Tuy nhieân caùc vuï taán coâng leû teû vaãn thöôøng xaûy ra vaø caûnh saùt vaãn chöa tìm ra ñöôïc tung tích cuûa thuû phaïm. Vuï baén hai anh em ngöôøi Coâng Giaùo laø bieán coá baïo ñoäng môùi nhaát xaûy ra taïi Baéc Ai Len theo sau vuï moät ngöôøi ñaøn oâng 33 tuoåi bò baén cheát trong thaùng nay.


Vuï baét giöõ Linh Muïc cuûa toøa Toång Giaùo Phaän Guatemala laø do chính phuû chuû möu

Vuï baét giöõ Linh Muïc cuûa toøa Toång Giaùo Phaän Guatemala laø do chính phuû chuû möu.

(AFP, CWN 27/07/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Trong moät cuoäc phoûng vaán vaøo hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua (26/07/98), Ñöùc Cha Prospero Prenados del Barrio, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala, ñaõ ngoû yù hoaøi nghi veà vuï baét giöõ Linh Muïc Mario Orantes Najera vaø ngöôøi naáu beáp taïi toøa Giaùm Muïc, vaø ngaøi cho ñaây laø coù söï chuû möu cuûa chính quyeàn Guatemala nhaém boâi nhoï giaùo hoäi Coâng Giaùo nöôùc naøy, tuy nhieân ngaøi khoâng coù ñuû trong tay baèng côù ñeå chöùng minh söï hoaøi nghi naøy.

Thöù Tö tuaàn tröôùc (22/07/98), caûnh saùt Guatemala ñaõ baét giöõ cha Mario Orantes Najera vaø ngöôøi naáu beáp laø baø Margarita Lopez vaø caùo buoäc cha Najera laø keû saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala, vaø baø Lopez laø ñoàng loõa trong vuï aùn naøy. Cha Mario Najera laø ngöôøi coäng taùc vôùi Ñöùc Cha Gerardi taïi toøa Giaùm Muïc. Cha Najera ñaõ ñöôïc ñöa ra trình dieän tröôùc thaåm phaùn Isaias Figueroa, nhöng laïi khoâng coù chöùng côù naøo ñeå buoäc toäi cha. Thöù Hai vöøa qua (27/07/98) thaåm phaùn Figueroa ñaõ ra leänh giam cha Najera vaø ra haïn cho vaên phoøng coâng toá vieân cuûa chính phuû thôøi haïn ba thaùng ñeå hoaøn taát cuoäc ñieàu tra vaø sau ñoù quyeát ñònh coù neân khôûi toá cha Najera laø ngöôøi saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi hay khoâng. Trong khi ñoù, oâng Julio Arango, ñieàu tra vieân cuûa chính phuû taïi UÛy Ban Nhaân Quyeàn, laïi khaúng ñònh raèng cha Mario Najero voâ toäi.

Ñöùc Cha Juan Gerardi bò saùt haïi ngaøy 26/04/98 vöøa qua vaø linh muïc Mario Najero laø ngöôøi ñaõ tìm thaáy xaùc cuûa Ñöùc Cha taïi nhaø ñaäu xe cuûa toøa Giaùm Muïc. Tröôùc ñoù hai ngaøy, Ñöùc Cha Gerardi ñaõ cho coâng boá moät baûn baùo caùo veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn trong thôøi gian coù cuoäc noäi chieán taïi Guatemala. Ngöôøi ra cho raèng ñaây laø nguyeân nhaân daãn tôùi caùi cheát cuûa ngaøi vì trong ñoù Ñöùc Cha Gerardi ñaõ trình baøy raát nhieàu tin töùc veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn cuûa quaân ñoäi Guatemala trong thôøi noäi chieán. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Guatemala tình nghi laø hai vò só quan thuoäc quaân ñoäi Guatemala, moät ñaõ veà höu vaø moät hieän ñang phuïc vuï trong ñoäi quaân caän veä taïi phuû toång thoáng, coù dính líu tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi. Danh taùnh cuûa hai vò só quan naøy ñaõ ñöôïc giaùo hoäi Coâng Giaùo trao cho uûy ban ñieàu tra ngay sau khi Ñöùc Cha Gerardi bò saùt haïi, tuy nhieân uûy ban ñieàu tra cuûa chính phuû chöa heà ñeà caäp tôùi chuyeän naøy hay môû cuoäc thaåm vaán hai só quan vöøa noùi.


Moät luaät sö Kitoâ ngöôøi Pakistan keâu goïi phong thaùnh cho Ñöùc Cha John Joseph

Moät luaät sö Kitoâ ngöôøi Pakistan keâu goïi phong thaùnh cho Ñöùc Cha John Joseph.

(UCAN PA0582.0986 27/07/98) - Pakistan (Faisalabad) - Moät vò cöïu thaåm phaùn toøa thöôïng thaåm Pakistan vöøa keâu goïi caùc nhaø laøm baùo vaøo luaät sö haõy coi caùi cheát cuûa Ñöùc Cha John Joseph, Giaùm Muïc Faisalabad, nhö laø moät cuoäc töû ñaïo tranh ñaáu cho coâng lyù, vaø keâu goïi xuùc tieán trình xin phong thaùnh cho vò coá Giaùm Muïc.

OÂng M.L. Shahani, moät tín höõu Kitoâ, tröôùc ñaây laø thaåm phaùn taïi toøa thöôïng thaåm cuûa tænh Sindh vaø nay laø moät luaät söï taïi Toái Cao Phaùp Vieän, cho bieát, oâng ñaõ töøng ñi tham döï nhieàu dieãn ñaøn vôùi Ñöùc Cha John Joseph vaø cuøng chia seû cuøng moät quan ñieåm vôùi Ñöùc Cha raèng, luaät phaïm thöôïng Hoài Giaùo cuûa Pakistan caàn phaûi ñöôïc huûy boû, vaø luoân caû caùc ñaïo luaät kyø thò ñoái vôùi ngöôøi theo caùc toân giaùo thieåu soá. Ñoái vôùi oâng, vò coá Giaùm Muïc Faisalabad laø moät nhaân vaät can ñaûm khaùc thöôøng vaø göông can ñaûm cuûa ngaøi ñaùng ñöôïc ngöôøi daân Pakistan noi theo.

OÂng Shahani cuõng keâu goïi caùc nhaø laøm baùo, luaät sö thuoäc caùc toân giaùo khaùc nhau, vì danh nghóa cuûa Ñöùc Cha Joseph, neân môû caùc chieán dòch coå ñoäng taâm thöùc cuûa quaàn chuùng veà taám göông hy sinh vaø phuïc vuï cho ngöôøi ngheøo cuûa ngaøi. Ngoaøi ra oâng cuõng hoï uûng hoä cho lôøi keâu goïi phong thaùnh cho Ñöùc Cha Joseph, ñöôïc ñöa ra trong moät dieãn ñaøn taïi Lahore daïo thaùng 6/1998 vöøa qua. Tham döï dieãn ñaøn naøy coù khoaûng 500 tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo. Ñöùc Cha Bonaventure Paul, ngöôøi thay theá Ñöùc Cha Joseph trong chöùc vò chuû tòch UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Pakistan, ñaõ chuû toïa dieãn ñaøn vöøa noùi vaø ngaøi ñaõ heát loøng uûng hoä ñeà nghò xin phong thaùnh cho Ñöùc Cha Joseph. Trong khi ñoù, Ñöùc Cha Alexander Malik, Giaùm Muïc cuûa moät giaùo hoäi Kitoâ Pakistan taïi Lahore thì cam keát seõ xaây moät ñaøi töôûng nieäm Ñöùc Cha Joseph ngay taïi saân toøa aùn nôi Ñöùc Cha töï keát lieãu maïng soáng ñeå phaûn ñoái luaät phaïm thöôïng ngaøy 6/05/98 vöøa qua. Tuy nhieân, raát coù theå laø chính quyeàn Pakistan seõ khoâng cho pheùp xaây ñaøi töôûng nieäm Ñöùc Cha Joseph. Ñöôïc bieát, keå töø khi ñöôïc an taùng taïi nhaø thôø chính toøa giaùo phaän Faisalabad, moãi ngaøy coù khoaûng 50 ngöôøi ñeán vieáng moä cuûa Ñöùc Cha Joseph. Ña soá caùc tín höõu Kitoâ Pakistan coi Ñöùc Cha Joseph nhö laø moät vò thaùnh vaø trong caùc cuoäc bieåu tình ñoøi baõi boû luaät phaïm thöôïng, hoï thöôøng hoâ to khaåu hieäu, Ñöùc Cha Joseph, Giaùm Muïc töû ñaïo, maùu cuûa ngaøi seõ mang laïi moät cuoäc caùch maïng".


Caùc sinh hoaït chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 caàn söï tham gia cuûa toaøn theå coäng ñoàng daân Chuùa

Caùc sinh hoaït chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 caàn söï tham gia cuûa toaøn theå coäng ñoàng daân Chuùa.

(UCAN PR0530.0986 27/07/98) - Philippines (Manila) - Ñeå ñaùnh daáu Leã Möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines ñaõ choïn thaùnh giaù laøm bieåu töôïng söù maïng cöùu chuoäc cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, vaø hy voïng laø caùc thaønh phaàn giaùo daân seõ tích cöïc tham gia vaøo caùc sinh hoaït möøng bieán coá troïng theå naøy. Thaùnh giaù ñöôïc giaùo hoäi Philippines choïn ñeå duøng chung vôùi phuø hieäu quoác teá möøng Ñaïi Naêm Thaùnh.

Trong cuoäc hoïp baùo taïi truï sôû Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ôû thuû ñoâ Manila daïo trung tuaàn thaùng naøy, Ñöùc Cha Angel Lagdameo, Giaùm Muïc Dumaguete vaø laø chuû tòch UÛy Ban chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Philippines, ñaõ trình baøy caùc chöông trình sinh hoaït cuûa UÛy Ban. Ñöùc Cha cho bieát seõ coù moät cuoäc haønh trình Caây Thaùnh Giaù baét ñaàu töø nhaø thôø chaùnh toøa ôû thuû ñoâ tôùi taát caû caùc giaùo xöù treân toaøn quoác, vaø ñaây laø cô hoäi ñeå giaùo hoäi rao giaûng veà coâng cuoäc cöùu ñoä cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ. Ñöùc Cha cho bieát theâm laø khoaûng 300 tu só vaø caùc laõnh tuï giaùo daân seõ tham döï moät Hoäi Nghò Thaàn Hoïc Toaøn Quoác, töø ngaøy 26-29 thaùng 8/1998 tôùi ñaây. Chuû ñeà cuûa Hoäi Nghò noùi veà Chuùa Thaùnh Thaàn vaø söù maïng truyeàn giaùo, linh höôùng cuûa Chuùa Gieâsu, loøng suøng kính Meï Maria vaø giaùo hoäi cuûa ngöôøi ngheøo. Veà phaàn mình, Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila seõ ñöùng ra baûo trôï moät hoäi nghò toaøn quoác chuû ñeà veà Thieân Chuùa Cha, döï truø seõ dieãn ra vaøo thaùng Gieâng naêm tôùi 1999. Hoäi nghò naøy seõ nhaán maïnh tôùi vai troø cuûa giaùo hoäi cho ngöôøi ngheøo.

Vò chuû tòch UÛy Ban Chuaån Bò Ñaïi Naêm Thaùnh cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Philippines baøy toû hy voïng laø caùc ñaïi bieåu ñeán tham döï hai hoäi nghò noùi treân seõ chia seû caùc söù ñieäp vaø kinh nghieäm cho caùc giaùo daân, khi hoï trôû veà giaùo phaän cuûa hoï. Ñöôïc bieát caây thaùnh giaù ñöôïc duøng trong caùc bieán coá möøng Ñaïi Naêm Thaùnh, laø caây thaùnh giaù maø giaùo phaän Dumaguete ñaõ duøng trong caùc cuoäc bieåu tình choáng thay ñoåi hieán phaùp daïo naêm ngoaùi. Theo Ñöùc Cha Lagdameo, caây thaùnh giaù coù moät yù nghóa lòch söû raát quan troïng ñoái vôùi ngöôøi daân Philippines, bôûi vì khi caùc nhaø thaùm hieåm ngoaïi quoác, khi ñaët chaân tôùi ñaûo naøy laàn ñaàu tieân, ñaõ duøng caây thaùnh giaù ñeå caém treân ñaát Philippines. Ngaøi baøy toû hy voïng raèng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 seõ khôi daäy trong taâm trí cuûa caùc tín höõu Philippines nieàm vui möøng cuûa ñöùc tin Kitoâ trong tinh thaàn phuïc vuï vaø thi haønh söù maïng truyeàn giaùo, bôûi vì, thaùnh giaù khoâng chæ laø mang yù nghóa cuûa söï ñau khoå khoâng maø thoâi, nhöng thaùnh giaù coøn laø troïng taâm cuûa söï haân hoan, vui möøng vaø hy voïng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page