Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo Zimbawe baùo ñoäng veà tình traïng caêng thaúng trong xaõ hoäi

Caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo Zimbawe baùo ñoäng veà tình traïng caêng thaúng trong xaõ hoäi.

(AFP 23/07/98) - Zimbawe (Harare) - Môùi ñaây, caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo Zimbawe ñaõ leân tieáng baùo ñoäng veà tình traïng caêng thaúng trong xaõ hoäi hieän giôø, ñoàng thôøi baøy toû moái e ngaïi veà nhöõng vaán naïn cuûa neàn kinh teá cuõng nhö trong xaõ hoäi, töø naïn ngheøo ñoùi, tham nhuõng cho tôùi caùc vuï vi phaïm nhaân quyeàn vaø beänh taät ñang lan traøn trong daân chuùng.

Cuï theå, trong moät laù thö muïc vuï ñöôïc coâng boá, Hoäi Ñoàng caùc giaùo hoäi Kitoâ Zimbabwe quan taâm tôùi tình traïng tham nhuõng lan traøn, nhöõng vuï löôøng gaït, tæ leä laïm phaùt gia taêng vaø söï caêng thaúng phaùt sinh töø nhöõng vuï tranh giaønh ñaát ñai, söu thueá cao. Ngoaøi ra thö muïc vuï cuõng ghi nhaän tình traïng soùi moøn caùc giaù trò gia ñình, söï baêng hoaïi trong xaõ hoäi, suy ñoài luaân lyù, naïn ly dò, taát caû ñöôïc minh chöùng qua soá ngöôøi bò nhieãm vi ruùt beänh lieät khaùng ngaøy moät nhieàu. Lieân quan tôùi vaán ñeà söu thueá, laù thö muïc vuï cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo ghi nhö sau: "Chuùng toâi thaät söï lo ngaïi veà vieäc ñaùnh thueá ngaøy moät naëng treân daân chuùng. Vôùi möùc thueá cao, ñuùng ra ngöôøi daân ñaùng ñöôïc höôûng nhieàu quyeàn lôïi hôn, nhöng thöïc teá khoâng ñöôïc nhö vaäy. Vì theá chuùng toâi keâu goïi chính phuû neân daønh öu tieân cho nhöõng chöông trình coù lôïi ích cho quoác gia, tieän taën trong vieäc xöû duïng ngaân quyõ nhaø nöôùc. Chuùng toâi ñeà nghò toång thoáng Mugabe neân caét giaûm caùc chi phí quoác phoøng, caùc chuyeán coâng du nöôùc ngoaøi cuûa caùc vieân chöùc chính phuû vaø haõy ngöng caùc chöông trình uûng hoä taøi chaùnh cho ñaûng phaùi chính trò ñöông caàm quyeàn."

Laù thö muïc vuï cuõng ghi nhaän theâm raèng naïn tham nhuõng vaø hoái loä ñang lan traøn hieän nay ñang laøm phöông haïi naëng neà caùc noå löïc caûi toå nhaém tôùi lôïi ích chung cuûa ngöôøi daân. Lieân quan tôùi vaán ñeà tranh chaáp ñaát ñai, caùc nhaø laõnh ñaïo Kitoâ giaùo Zimbabwe keâu goïi chính phuû haõy coù haønh ñoäng mau choùng trong vaán ñeà thu duïng laïi ñaát ñai töø nhöõng ngöôøi da traéng vaø phaân phoái ñoàng ñeàu cho ngöôøi daân, bôûi vì ña soá daân ngheøo ñang ngaøy moät trôû neân baát maõn vaø thieáu kieân nhaãn tröôùc tình traïng sôû höõu ñaát ñai baát coâng naøy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page