Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Sau nhieàu naêm, giaùo phaän Baéc Ninh vöøa coù theâm 6 taân linh muïc

Sau nhieàu naêm, giaùo phaän Baéc Ninh vöøa coù theâm 6 taân linh muïc.

Haø-noäi - 21.7.98 - Baûn tin cuûa Ñaøi Vatican ngaøy 21.7 cho bieát : Giaùo phaän Baéc ninh vöøa coù theâm 6 taân linh muïc, cuøng ñöôïc phong chöùc trong moät ngaøy. Ñaây laø tin vui möøøng ñaëc bieät cho Giaùo Phaän, vì töø nhieàu naêm nay, giaùo phaän môùi coù moät leã phong chöùc linh muïc nhö vaäy. Thöïc söï töø naêm 1954 ñeán nay chæ coù 5 linh muïc ñöôïc phong chöùc vaø sau ñoù ñöôïc nhaø nöôùc coâng nhaän. Trong soá 5 linh muïc ñöôïc phong chöùc hoài ñoù, coù Ñöùc Cha Giuse Nguyeãn Quang Tuyeán, nay laø giaùm muïc Giaùo Phaän, theá vò Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Phaïm Ñình Tuïng. Chính Ñöùc Cha ñaõ ñaët tay taán phong 6 linh muïc môùi, tuoåi töø 36 deán 49. Baûn tin cho bieát theâm: Ñöùc Hoàng Y Phaïm Ñình Tuïng, Toång Giaùm Muïc Haø Noäi, tröôùc ñaây laø giaùm muïc Baéc Ninh, ñaõ giaûng trong thaùnh leã phong chöùc vaø coù hôn 30 ngaøn giaùo daân tham döï, trong soá naøy coù nhieàu ngöôøi ñeán töø Toång Giaùo Phaän Haø Noäi. Baûn tin keát thuùc: Vôùi leã phong chöùc laàn naøy, con soá linh muïc cuûa Giaùo Phaän Baéc Ninh hieän nay laø 9 vò, vaø soá giaùo daân laø 140 ngaøn.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc George Carey keâu goïi tha nôï cho caùc nöôùc theá giôùi thöù ba

Ñöùc Toång Giaùm Muïc George Carey keâu goïi tha nôï cho caùc nöôùc theá giôùi thöù ba.

(Reuters 21/07/98) - Anh Quoác (Luaân Ñoân) - Thöù Ba 21/07/98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc George Carey, Toång Giaùm Muïc Canterbury beân Anh Quoác, ñaõ gia taêng chieán dòch vaän ñoäng keâu goïi xoùa giaûm nôï naàn cuûa caùc nöôùc thuoäc theá giôùi thöù ba. Vieäc xoùa giaûm nôï cho caùc nöôùc ngheøo laø moät trong caùc chöông trình nghò söï taïi hoäi nghò Lambeth cuûa giaùo hoäi Anh Giaùo theá giôùi, ñang dieãn ra taïi thuû ñoâ Luaân Ñoân beân Anh Quoác.

Leân tieáng trong moät cuoäc phoûng vaán treân ñaøi phaùt thanh BBC, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Carey ñaõ ca ngôïi nhöõng noã löïc cuûa boä tröôûng ngaân khoá cuûa Anh laø oâng Gordon Brown trong vaán ñeà xoùa giaûm nôï cho caùc nöôùc ngheøo, vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc cho bieát ngaøi seõ thuùc giuïc boä tröôûng Gordon Brown nhieàu hôn nöõa trong cuoäc hoäi thaûo döï truø seõ dieãn ra vaøo tuaàn tôùi. Cuøng tham döï cuoäc hoäi thaûo naøy coøn coù caùc giaùm muïc Anh Giaùo, chính trò gia vaø caùc nhaø kinh teá. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Carey noùi nhö sau: "Chuùng toâi hy voïng seõ ñöa cuoäc tranh luaän veà vieäc xoùa giaûm nôï naàn cho caùc nöôùc ngheøo ñi xa hôn nöõa vaø ñaët ra caâu hoûi: vieäc xoùa caùc khoaûn nôï maø caùc nöôùc ngheøo khoâng theå traû ñöôïc coù theå thöïc hieän ñöôïc chaêng? Toâi tin laø coù theå ñöôïc.

Vò Toång Giaùm Muïc Canterbury ñaõ so saùnh vieäc xoùa nôï cho caùc nöôùc ngheøo vôùi vieäc tha nôï cho Ñöùc Quoác daïo naêm 1953 ñeå hoã trôï cho caùc chöông trình taùi kieán thieát neàn kinh teá cuûa nöôùc naøy sau Ñeä Nhò Theá Chieán. Ngaøi noùi nhö sau: "Neáu chuùng ta coù theå laøm ñieàu naøy cho moät nöôùc AÂu Chaâu, vaäy thì ñieàu gì ngaên caûn khoâng cho pheùp chuùng ta tha nôï cho caùc nöôùc khaùc?".


ÑTC trôû veà Nhaø Nghæ Maùt taïi Castelgandolfo, gaàn Roma

ÑTC trôû veà Nhaø Nghæ Maùt taïi Castelgandolfo, gaàn Roma.

Lorenzago di Cadore - 21.07.98. Hai tuaàn nghæ heø taïi mieàn Nuùi Dolomiti cuûa ÑTC keát thuùc vaøo chieàu thöù Ba 21.07.98. Luùc 5 giôø chieàu thöù Ba, ÑTC leân tröïc thaêng töø Lorenzago di Cadore ñeå ñi ñeán phi tröôøng Treviso, vaø töø ñaây leân maùy bay cuûa Khoâng Quaân Coäng Hoøa YÙ, trôû veà Nhaø Nghæ Maùt taïi Castelgandolfo, caùch Roma khoaûng 20 caây soá, veà phía nam. Ñaây laø nôi ÑTC seõ löu laïi trong suoát thôøi gian muøa Heø noùng nöïc, tröø saùng Thöù Tö moãi tuaàn, thì ÑTC trôû veà Vatican, ñeå coù buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn.

Saùng thöù Tö 22.07.98, töø Nhaø Nghæ Maùt ôû Castelgandolfo, ÑTC trôû veà Vatican ñeå tieáp caùc ñoaøn haønh höông. Ñaây laø buoåi tieáp kieán Thöù Tö Haèng Tuaàn, ñaàu tieân, sau hai tuaàn nghæ heø ôû mieàn nuùi Dolomiti, Ñoâng Baéc Italia.

Saùng thöù Ba, 21/07/98, taïi nhaø nghæ heø ôû Lorenzago di Cadore, ÑTC ñaõ tieáp caùc nhaân vieân an ninh: Caûnh Saùt, Hieán Binh coù nhieäm vuï giöõ an ninh trong hai tuaàn vöøa qua chung quanh nhaø nghæ heø, vaø trong caùc cuoäc du ngoaïn mieàn Nuùi. ÑTC caûm ôn moïi ngöôøi ñaõ giuùp cho nhöõng ngaøy nghæ heø ñöôïc an tónh. Ngoaøi caùc nhaân vieân an ninh, ÑTC coøn tieáp Vò phuï traùch veà Y Teá mieàn Veneto. Vò naøy ñaõ ñem ñeán cho ÑTC moät thö cuûa caùc treû em hieän ñang ñöôïc ñieàu trò taïi moät Trung Taâm Y Teá ôû Thaønh Phoá Padova. ÑTC höùa caàu nguyeän cho caùc beänh nhaân nhoû beù naøy.

Duø saép rôøi mieàn Nuùi Dolomiti trôû veà Roma, saùng thöù Ba 21/07/98, ÑTC cuõng xuaát ngoaïi vaøo luùc 11 giôø tröa. Ñoaøn xe ñi ñeán Passo di Maura, gaàn Friuli, vaø trôû veà nhaø nghæ heø vaøo luùc 2 giôø chieàu.


Tình hình sau vuï bieån ñoäng taïi Papua New Guinea

Tình hình sau vuï bieån ñoäng taïi Papua New Guinea.

Vatican - 21.07.98. Trong cuoäc tieáp xuùc vôùi Ñaøi Vatican qua ñieän thoaïi, Ñöùc Cha Cesare Bonivento, giaùm muïc cuûa vuøng bò naïn ñoäng bieån ngaøy 17.07.98 vöøa qua, cho bieát: Tình hình vaãn coøn laø tình hình khaån tröông. Sau ÑTC, oâng Kofi Annan, Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, ñaõ keâu goïi coäng ñoàng quoác teá giuùp ñôõ khaån caáp ngöôøi daân cuûa caùc khu vöïc bò naïn naøy. Coâng vieäc cöùu trôï vaãn tieáp tuïc, nhöng ngöôøi daân ra ñi khoûi caùc mieàn duyeân haûi, vì sôï nhöõng vuï ñoäng bieån khaùc coù theå xaûy ñeán. Cho tôùi luùc naøy con soá thieät maïng khoaûng 3 ngaøn, soá ngöôøi maøn trôøi chieáu ñaát khoaûng 10 ngaøn. Nhaø caàm quyeàn Giaùo Hoäi lo chôû caùc naïn nhaân vaøo caùc beänh vieän. Trong soá nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu vôùt coù khoaûng 70% ngöôøi lôùn, caùc treû em haàu nhö bò cheát caû, vì khoâng ñuû söùc ñeå chaïy troán.

Ñöùc Giaùm muïc cho bieát theâm: Hieän nay ngöôøi daân caàn thuoác men, thöïc phaåm vaø quaàn aùo. Vieäc cöùu trôï khaån caáp naøy coù theå keùo daøi tôùi 3 hoaëc 4 tuaàn leã. Töø 4 ngaøy nay, ban cöùu trôï vaø caùc toå chöùc töï nguyeän lo tìm kieám caùc naïn nhaân. Ñaây laø giai ñoaïn nguy hieåm xeùt veà phöông dieän y teá vaø veä sinh: töøng ngaøn xaùc cheát noåi treân maët nöôùc, baét ñaàu tan röõa, coù theå gaây neân chöùng dòch. Caàn phaûi haønh ñoäng nhanh choùng heát söùc, ñeå traùnh caùc haäu quaû tai haïi cho nhöõng ngöôøi soáng soùt vaø cho chính nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng cöùu trôï. Sau giai ñoaïn naøy, seõ phaûi nghó ñeán giai ñoaïn taùi thieát: ñaây laø giai ñoaïn ñoøi thì giôø laâu daøi hôn.

Ñöùc Cha Bonivento cho bieát: chính ngaøi caûm thaáy söï gaàn guõi vaø tình lieân ñôùi cuûa coäng ñoàng quoác teá. Ngaøi noùi: Toâi ñaõ daâng thaùnh leã trong nhaø thöông, tröôùc caùc beänh nhaân vaø toâi ñaõ noùi vôùi hoï laø ÑTC nhôù ñeán moïi ngöôøi trong côn thöû thaùch naëng neà naøy; taát caû theá giôùi gaàn guõi anh chò em.


Back to Radio Veritas Asia Home Page