Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phuû Nga giôùi haïn chieáu khaùn cö truù cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác

Chính phuû Nga giôùi haïn chieáu khaùn cö truù cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác.

(CWN 20/07/98) - Nga (Mascôva) - Chính phuû Nga vöøa ban haønh qui leä môùi lieân quan tôùi vieäc caáp chieán khaùn cö truù cho caùc nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác, vaø moät khi ñöôïc mang ra aùp duïng, caùc qui leä naøy seõ gaây nhieàu khoù khaên cho giaùo hoäi Coâng Giaùo trong vaán ñeà ñöa caùc linh muïc ngoaïi quoác vaøo laøm vieäc taïi caùc giaùo xöù ôû Nga.

Hoïc Vieän veà Toân Giaùo vaø Luaät taïi Mascôva cho bieát, chieáu theo ñieàu khoaûn soá 54, 55 vaø 56 trong baûn qui leä môùi ñöôïc göûi tôùi caùc toøa ñaïi söù cuûa Nga treân khaép theá giôùi, nhöõng ngöôøi xin nhaäp caûnh Nga thuoäc caùc dieän toân giaùo, laøm coâng taùc baùc aùi vaø nhaân ñaïo, chæ ñöôïc caáp chieáu khaùn vôùi thôøi haïn laø 3 thaùng maø thoâi. Chieáu khaùn naøy seõ khoâng ñöôïc gia haïn theâm vaø nhöõng ngöôøi xin nhaäp caûnh Nga theo ba dieän noùi treân seõ khoâng ñöôïc caáp chieáu khaùn nhaäp caûnh nhieàu laàn (multiple entry).

Caùc giaùo xöù Coâng Giaùo taïi Nga leä thuoäc raát nhieàu vaøo soá caùc tu só vaø linh muïc nöôùc ngoaøi, vaø tình traïng naøy seõ keùo daøi ít nhaát laø trong nhieàu naêm nöõa bôûi vì sau khi cheá ñoä coäng saûn suïp ñoå, caùc chuûng vieän chæ môùi ñöôïc pheùp môû cöûa laïi daïo naêm 1990 maø thoâi. Linh Muïc Antoni Gei, thuoäc vaên phoøng giaùm quaûn toâng toøa taïi thuû ñoâ Mascôva cho bieát, ñôn xin gia haïn chieáu khaùn cuûa hai nöõ tu, moät ngöôøi Ba Lan vaø moät ngöôøi töø Slovaks, ñaõ bò töø choái döïa theo qui leä môùi cuûa chính phuû Nga.


Coâng boá chöông trình ÑTC vieáng thaêm Meâhicoâ laàn thöù tö, vaøo naêm tôùi, 1999

Coâng boá chöông trình ÑTC vieáng thaêm Meâhicoâ laàn thöù tö, vaøo naêm tôùi, 1999.

Tin Meâhicoâ (CNS 20/07/98): Caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ vöøa coâng boá chöông trình toång quaùt cuûa chuyeán vieáng thaêm laàn thöù tö cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Meâhicoâ. ÑTC seõ ñeán thuû ñoâ Meâhicoâ vaøo ngaøy 22 thaùng Gieâng naêm 1999, vaø seõ nhaän Chìa Khoùa cuûa Thaønh Phoá Meâhicoâ, töø tay OÂng Ñoâ Tröôûng CARDENAS. Cao ñieåm cuûa chuyeán vieáng thaêm laø Thaùnh Leã Ñoàng Teá taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe, vaøo ngaøy 23 thaùng Gieâng 1999, cuøng vôùi taát caû caùc giaùm muïc ñaõ tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu naêm 1997 vöøa qua. Trong Thaùnh Leã naày, ÑTC seõ coâng boá Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu. Ban chieàu cuøng ngaøy 23 thaùng Gieâng 1999, ÑTC ñeán chaøo thaêm Toång Thoáng Meâhicoâ, OÂng Ernesto ZEDILLO, vaø chính phuû, taïi Dinh Toång Thoáng. Ngaøy 24 thaùng Gieâng 1999, ÑTC ñeán cöû haønh thaùnh leã taïi Toøa Nhaø Theå Thao, ñaõ ñöôïc xaây cho Theá Vaän Hoäi Olympic naêm 1968. Sau nhöõng cuoäc gaëp gôõ cuûa ngaøy 25 thaùng Gieâng 1999, ÑTC keát thuùc chuyeán vieáng thaêm, trôû veà laïi Roma.


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Santo Domingo leân tieáng choáng laïi Döï Luaät AÂn Xaù vöøa ñöôïc Haï Nghò Vieän Coäng Hoøa Santo Domingo thoâng qua

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Santo Domingo leân tieáng choáng laïi Döï Luaät AÂn Xaù vöøa ñöôïc Haï Nghò Vieän Coäng Hoøa Santo Domingo thoâng qua.

Tin Santo Domingo (CNS 20/07/98): Trong cuoäc hoïp baùo vaøo ngaøy 13 thaùng 71998, Ñöùc Hoàng Y Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Santo Domingo, ñaõ leân tieáng maïnh meõ choáng laïi Döï Luaät AÂn Xaù cho caùc nhaø chính trò, vöøa ñöôïc Haï Nghò Vieän thoâng qua. Döï Luaät naày coøn caàn ñöôïc Thöôïng Vieän chaáp thuaän nöõa, thì môùi trôû thaønh Luaät, vaø seõ aân xaù cho caùc nhaø chính trò vaø caùc nhaân vieân cuûa chính phuû khoûi bò keát aùn vì toäi tham nhöõng. Ñöùc Hoàng Y cho bieát ngaøi raát böïc töùc vaø xaáu hoå, khi ñoïc quyeát ñònh cuûa caùc daân bieåu Haï Nghò Vieän, ñoàng yù aân xaù cho taát caû nhöõng nguôøi bò toá caùo tham nhuõng vaø aên caép cuûa coâng, trong voøng 20 naêm qua. Döï luaät ñaõ ñöôïc caùc nhaø chính trò uûng hoä cöïu toång thoáng Salvador Jorge BLANCO, soaïn ra. Cöïu Toång Thoáng Blanco ñaõ bò keát aùn 20 naêm tuø, vì nhöõng toäi tham nhuõng trong thôøi gian caàm quyeàn töø naêm 1982 ñeán 1986.


Ngaøy nghæ heø cuoái cuøng cuûa ÑTC taïi mieàn nuùi Dolomiti

Ngaøy nghæ heø cuoái cuøng cuûa ÑTC taïi mieàn nuùi Dolomiti.

Lorenzago di Cadore - 20.07.98. Nhöõng ngaøy nghæ heø cuûa ÑTC taïi mieàn Nuùi Dolomiti keát thuùc vaøo chieàu thöù Ba 21.07.98. Chuùa Nhaät vöøa qua, 19/07/98, ÑTC ñaõ duøng tröïc thaêng ñi ñeán Borno trong mieàn Valcamonica, thuoäc giaùo phaän Brescia, sinh quaùn cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re, hieän laø Phoù Quoác Vuï Khanh vaø laø vò coäng taùc chaët cheõ hôn caû cuûa ÑTC. Sau kinh Truyeàn Tin vaø buoåi gaëp gôõ vôùi daân chuùng taïi Borno, ÑTC duøng böõa vaø nghæ taïi nhaø xöù Borno. Ban chieàu ÑTC vieáng thaêm gia ñình Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re vaø trôû veà Lorenzago di Cadore.

Saùng thöù Hai, 20/07/98, tröôùc khi ra ñi du ngoaïn laàn sau cuøng, ÑTC tieáp OÂng Giancarlo Galante, chuû tòch mieàn Veneto vaø caùc nhaân vieân haønh chính ñòa phöông khoaûng 20 phuùt. ÑTC caûm ôn veà söï ñoùn tieáp noàng haäu ñaõ daønh cho ngaøi töø ngaøy moàng 8 thaùng 7/1998 tôùi nay. Sau doù, nhôø trôøi raát ñeïp, ÑTC vaø ñoaøn tuøy tuøng leân ñöôøng vaø coù theå seõ trôû veà nhaø sôùm hôn caùc ngaøy khaùc, vì ban chieàu coù traän ñaáu thaân höõu tuùc caàu giöõa ñoäi caûnh saùt thaùp tuøng ÑTC vaø caùc phoùng vieân baùo chí theo doõi nhöõng ngaøy nghæ heø cuûa ÑTC.

Hoâm Chuùa Nhaät 19.07.98, khi ñöôïc phoùng vieân ñaøi truyeàn hình YÙ hoûi: ÑTC bình luaän sao veà traän chung keát Tuùc Caàu theá giôùi giöõa Phaùp vaø Brazil, thì Tieán Só Navarro Walls, giaùm ñoác phoøng baùo chí, traû lôøi baèng nuï cuôøi: Khoâng coù bình luaän naøo caû. Trong khi ñoù, taïi Borno, sau buoåi gaëp gôõ vôùi ÑTC hoâm Chuùa Nhaät 19/07/98 vöøa qua, nhieàu ngöôøi vaãn coøn thaûo luaän vôùi nhau veà nhöõng lôøi ÑTC ñaõ noùi trong baøi huaán ñöùc tröôùc kinh Truyeàn Tin. ÑTC ñaõ noùi nhö sau: "Vôùi nhöõng ai xa Giaùo Hoäi hay khoâng tin, toâi muoán göûi tôùi lôøi môøi goïi naøy: Xin ñöøng sôï haõi tìm kieám Thieân Chuùa, bôûi vì chính Ngöôøi ñang tìm kieám vaø yeâu thöông anh chò em". Vaø lôøi ÑTC noùi vôùi giôùi treû laø: "Caùc con laø hy voïng cuûa Ngaøn Naêm thöù ba, cha noùi vôùi caùc con: Haõy ñaàu tö caùch nghieâm chænh ñôøi soáng cuûa caùc con: noù laø moät neùn baïc phaûi laøm sinh lôïi vaø caùc con haõy nhôù raèng: ngöôøi ta chæ soáng moät laàn maø thoâi".


Toøa Thaùnh haøi loøng veà vieäc thaønh laäp Toøa AÙn hình söï quoác teá

Toøa Thaùnh haøi loøng veà vieäc thaønh laäp Toøa AÙn hình söï quoác teá.

Vatican - 20.07.98 - Trong 5 tuaàn vöøa qua, ngay töø luùc baét ñaàu coâng vieäc cuûa Hoäi Nghò Lieân Hieäp Quoác taïi Truï sôû FAO ôû Roma, ñeå thieát laäp Toøa AÙn hình söï quoác teá, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ baøy toû hy voïng laø cuoäc gaëp gôõ naøy coù theå "xaây döïng moäât giôø phuùt lòch söû" cuûa luaät phaùp quoác teá. Giôø ñaây, söï öôùc mong vaø hy voïng kia ñaõ thaønh söï thaät, tuy Hoäi Nghò ñaõ gaëp raát nhieàu caûn trôû. Ngaøy 17.07.1998, Hoäi nghò ñaõ chaáp thuaän Baûn Noäi Qui vaø ñaõ cuøng nhau, tröø moät vaøi nöôùc, kyù keát vôùi leã nghi long troïng vaø vôùi söï hieän dieän cuûa OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, Kofi Annan, taïi Toøa Thò Saûnh Roma.

Veà phaàn mình, sau khi ñaõ tham döï Hoäi Nghò caùch raát tích cöïc, Toøa Thaùnh khoâng theå khoâng haøi loøng veà thaønh quaû ñaõ thu löôïm ñöôïc do thieän chí cuûa coäng ñoàng quoác teá. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Renato Martino, quan saùt vieân Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác vaø laø vò laõnh ñaïo phaùi doaøn tham döï Hoäi Nghò Roma, tuyeân boá raèng: Thaønh quaû thu löôïm ñöôïc laø moät böôùc tieán quan troïng treân con ñöôøng tieán ñeán moät coâng lyù hieäu nghieäm hôn". Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi theâm: "Vieäc cuûng coá tính caùch phaùp luaät trong noäi boä coäng ñoàng quoác teá ñoøi phaûi coù moät neàn vaên hoùa veà caùc quyeàn con ngöôøi ñöôïc aùp duïng cho moïi ngöôøi vaø cho moãi moät nguôøi".

Vieäc thaønh laäp Toøa AÙn hình söï quoác teá vì theá phaûi ñöôïc ñi song song vôùi moät daán thaân cöông quyeát vaø kieân nhaãn cho coâng ích cuûa gia ñình nhaân loaïi. Gia ñình nhaân loaïi naày luoân luoân laø trung taâm caùc lo laéng cuûa Toøa Pheâroâ. Gia ñình nhaân loaïi thöôøng bò xuùc phaïm bôûi nhöõng toäi aùc. Töø nay, nhöõng toäi aùc naøy seõ ñöôïc Toøa AÙn quoác teá xeùt xöû.

Sau cuøng Ñöùc Toång Giaùm Muïc nhaéc laïi raèng: Toøa Thaùnh, veà phaàn mình, seõ tieáp tuïc cuøng vôùi nhieàu ngöôøi khaùc hoaït ñoäng ñeå caùc naïn nhaân cuûa nhöõng toäi aùc tìm ñöôïc söï beânh ñôõ töông xöùng nhôø qua nhöõng guoáng maùy phaùp luaät chaéc chaén, coâng bình, hieäu nghieäm vaø khoân ngoan".


Back to Radio Veritas Asia Home Page