Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñaëc söù Lieân Hieäp Quoác vieáng thaêm giaùo phaän Baucau cuûa Ñoâng Timor

Ñaëc söù Lieân Hieäp Quoác vieáng thaêm giaùo phaän Baucau cuûa Ñoâng Timor.

(AFP 19/07/98) - Ñoâng Timor (Baucau) - Ñaëc söù Lieân Hieäp Quoác, oâng Jamsheed Marker, ñaõ ñeán vieáng thaêm giaùo phaän Baucau cuûa Ñoâng Timor hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua, maëc duø boä ngoaïi giao Indonesia cuõng nhö Ñöùc Cha Carlos Belo ñaõ khuyeán caùo oâng neân ñình hoaõn chuyeán ñi naøy.

Baucau ñöôïc choïn laø ñòa ñieåm oâng ñeán thaêm sau khi coù söï thoûa thuaän vôùi chính quyeàn Indonesia.

Trong luùc löu laïi Ñoâng Timor, oâng Jamsheed Marker ñaõ coù cuoäc hoäi kieán vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo daân söï, quaân söï vaø hai vò Giaùm Muïc cuûa Ñoâng Timor, laø Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùo quaûn toâng toøa Dili, vaø Ñöùc Cha Do Nascimiento, Giaùm Muïc Baucau. Ngoaøi ra oâng cuõng gaëp laõnh tuï caùc phe phaùi uûng hoä vaø choáng laïi vieäc saùt nhaäp Ñoâng Timor vaøo laõnh thoå cuûa Indonesia. Nhaän ñònh veà vieãn töôïng tìm ra moät giaûi phaùp chính trò cho vuøng laõnh thoå naøy, oâng Marker noùi oâng tin raèng giôø ñaây ngöôøi ta coù theå hy voïng tìm ñöôïc moät giaûi phaùp cho cuoäc tranh chaáp ñaãm maùu keùo daøi töø 23 naêm qua taïi Ñoâng Timor. Tuy nhieân oâng töø choái ñöa ra moät lôøi döï ñoaùn naøo veà giaûi phaùp töông lai. OÂng cho bieát: "Coøn nhieàu ñieàu caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän nhaém kieán taïo moät baàu khí oân hoøa ñeå môû caùc cuoäc ñoái thoaïi. Nhöng toâi tin raèng, muïc tieâu naøy seõ ñaït ñöôïc, traùi vôùi nhöõng gì ñaõ xaûy ra tröôùc ñaây".

OÂng Marker cuõng khoâng ñöa ra moät tieân ñoaùn naøo veà nhöõng gì seõ xaûy ra keá tieáp theo sau cuoäc hoäi kieán giöõa oâng vôùi toång thoáng Habibie cuûa Indonesia, nhöng chaéc chaén seõ coù nhöõng böôùc cuï theå theo sau cuoäc gaëp gôõ giöõa boä tröôûng ngoaïi giao cuûa Indonesia vaø Boà Ñaøo Nha taïi truï sôû Lieân Hieäp Quoác ôû thaønh phoá New York vaøo ngaøy 5/08/98 tôùi ñaây. Cuoäc hoäi kieán giöõa hai vò ngoaïi tröôûng do Lieân Hieäp Quoác ñöùng ra laøm trung gian.


Nhaät Baùo Quan Saùt Vieân Roma, soá phaùt haønh hoâm Chuùa Nhaät 19/07/98, ñaõ coù baøi uûng hoä vieäc thaønh laäp Toøa AÙn Quoác teá, ñeå xeùt xöû caùc toäi phaïm chieán tranh

Nhaät Baùo Quan Saùt Vieân Roma, soá phaùt haønh hoâm Chuùa Nhaät 19/07/98, ñaõ coù baøi uûng hoä vieäc thaønh laäp Toøa AÙn Quoác teá, ñeå xeùt xöû caùc toäi phaïm chieán tranh.

Tin Vatican (RG 19/07/98): Nhaät Baùo Quan Saùt Vieân Roma, soá phaùt haønh hoâm Chuùa Nhaät 19/07/98, ñaõ coù baøi uûng hoä vieäc thaønh laäp Toøa AÙn Quoác teá, ñeå xeùt xöû caùc toäi phaïm chieán tranh, caùc toäi dieät chuûng, vaø caùc toäi phaïm choáng laïi nhaân loaïi, maëc duø coù söï khoâng ñoàng yù cuûa caùc quoác gia nhö Hoa Kyø, Do Thaùi, AÁn Ñoä vaø Trung Quoác. Nhaät Baùo Quan Saùt Vieân Roma cuõng ñaõ ñaêng taûi keát quaû cuûa cuoäc boû phieáu cuoái cuøng, sau 23 ngaøy laøm vieäc cuûa caùc phaùi ñoaøn caùc quoác gia taïi Roma. Keát quaû nhö sau: 120 phieáu thuaän, 7 phieáu choáng (trong soá naày coù Hoa Kyø, Do Thaùi, AÁn Ñoä vaø Trung Quoác), vaø 7 phieáu traéng.

Vôùi quyeát ñònh qua laù phieáu veà vieäc thaønh laäp Toøa AÙn Quoác Teá naày, sinh hoaït coäng ñoàng quoác teá böôùc vaøo giai ñoaïn lòch söû môùi, theå hieän moät neàn vaên hoùa beânh vöïc phaûm giaù vaø nhöõng quyeàn lôïi cuûa con ngöôøi. Baøi bình luaän cuûa nhaät baùo quan saùt vieân Roma hy voïng coäng ñoàng quoác teá seõ daán thaân nhieàu hôn trong vieäc baûo veä nhaân quyeàn vaø cuõng coá coâng phaùp quoác teá.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Brazile leân tieáng pheâ bình chính saùch taân-tö-baûn cuûa Toång Toáng Cardoso

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Brazile leân tieáng pheâ bình chính saùch taân-tö-baûn cuûa Toång Toáng Cardoso.

Tin Brasilia/ Brazile (Apic 19/07/98): Hoâm ngaøy 13 thaùng 7/1998 vöøa qua, Toång Thoáng Brazile, oâng Fernando Henrique Cardoso, ñaõ noùi leân söï baát bình cuûa mình ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Brazile, vì Giaùo Hoäi môùi cho xuaát baûn moät taäp saùch huaán luyeän yù thöùc chính trò cuûa ngöôøi daân, coù töïa ñeà laø: Caåm Nang Huaán Luyeän Chính Trò. Haõy duøng laù phieáu ñeå phuïc vuï cho söï soáng vaø nieàm hy voïng. Taäp saùch ñöôïc ñaëc bieät phoå bieán trong hai tieåu bang BAHIA vaø SERGIPE, ñeå keâu goïi daân chuùng haõy boû phieáu cho nhöõng öùng cöû vieân naøo coù khaû naêng nhaát ñeå baûo veä nhöõng lôïi ích cuûa daân chuùng. Taäp saùch pheâ bình nghieâm khaéc kieåu maãu kinh teá taân-tö-baûn, ñang ñöôïc toång thoáng Brazile, OÂng Fernando Henrique Cardoso, thöïc hieän vaø leân aùn naïn tham nhuõng caøng ngaøy caøng lan traøn. Caùc giaùm muïc Brazile ñaõ vaïch roõ nhöõng haäu quaû cuûa chính saùch kinh teá hieän nay cuûa Nhaø Nöôùc; ñoù laø: naïn thaát nghieäp gia taêng, söï boû beâ khoâng chaêm soùc cho söùc khoûe vaø neàn giaùo duïc cuûa daân chuùng.

Ngoaøi vieäc noùi roõ nhöõng chi tieát veà caùc öùng cöû vieân, taäp saùch Caåm Nang Huaán Luyeän Chính Trò, coøn phôi baøy nhöõng toå chöùc hay nhöõng cô caáu kinh doanh uûng hoä cho caùc öùng cöû vieân. Taäp saùch caûnh tænh daân chuùng, bôûi vì: "caùc dòch vuï, caùc ngaân haøng, caùc ñaïi ñieàn chuû, caùc chuû nhaân cuûa caùc phöông tieän truyeàn thoâng, chæ boû coâng vaø cuûa ra uûng hoä cho nhöõng öùng cöû vieân naøo coù ñöôøng loái chính trò coù lôïi cho nhöõng lôïi loäc cuûa hoï maø thoâi."

Thöôïng nghò só ANTONIO CARLOS MAGALHAES, ñöông kim chuû tòch thöôïng vieän vaø laø moät trong nhöõng ngöôøi uûng hoä ñöôøng loái kinh teá cuûa toång thoáng Brazile, ñaõ toû ra baän taâm ñeán vieäc tranh cöû ñeå ñöôïc taùi thaéng cöû, hôn laø toû ra quan taâm ñeán hoaøn caûnh xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc Brazile. OÂng ñaõ leân tieáng pheâ bình taäp saùch Caåm Nang Huaán Luyeän Chính Trò, do giaùo hoäi Coâng Giaùo Brazile xuaát baûn. Nhöõng pheâ bình cuûa oâng döïa treân laäp luaän raèng Caùc Giaùm Muïc Brazile khoâng kieåu gì veà Kinh teá, vaø raèng Giaùo Hoäi khoâng ñöôïc laøm chính trò.

Tuy nhieân, khi cho xuaát baûn taäp saùch noùi treân, caùc Giaùm Muïc Brazile khoâng laøm chính trò, maø chæ goùp phaàn cuõng coá nhöõng nguyeân taéc luaân lyù ñuùng ñaén, caàn phaûi ñöôïc tuaân giöõ trong sinh hoaït chính trò cuûa ñaát nöôùc maø thoâi.


Hieäp Hoäi Kitoâ caùc Taøi Xeá Taxi taïi Montevideo, thuû ñoâ cuûa URUGUAY, ñaõ ñöôïc thaønh laäp töø 6 naêm qua, ñeå rao giaûng Chuùa Gieâsu Kitoâ

Hieäp Hoäi Kitoâ caùc Taøi Xeá Taxi taïi Montevideo, thuû ñoâ cuûa URUGUAY, ñaõ ñöôïc thaønh laäp töø 6 naêm qua, ñeå rao giaûng Chuùa Gieâsu Kitoâ.

Tin MONTEVIDEO (Apic 19/07/98): Thoâng thöôøng caùc taøi xeá xe Taxi thích trao ñoåi vôùi khaùch haønh veà chuyeän chính trò hay theå thao, nhöng taïi thuû ñoâ Montevideo cuûa URUGUAY, nguôøi ta coù theå gaëp gôõ vôùi moät kieåu maãu môùi veà nguôøi taøi xeá Taxi, muoán chia seû vôùi khaùch veà Kinh Thaùnh vaø veà Chuùa Gieâsu Kitoâ.

Ñoù laø nhöõng taøi xeá Taxi, thaønh vieân cuûa Hieäp Hoäi Kitoâ Nhöõng Nguôøi Laùi Taxi, ñaõ ñöôïc thaønh laäp töø 6 naêm nay, taïi thuû ñoâ cuûa URUGUAY; hieän hieäp hoäi naày coù 60 thaønh vieân. Hieäp Hoäi naày coøn coù hai chöông trình phaùt thanh haèng ngaøy, maø caùc taøi xeá Taxi coù theå theo doõi, ñeå ñöôïc thoâng tin vaø huaán luyeän theâm trong coâng taùc chia seõ Kinh Thaùnh. Anh Gustavo PEREIRA, saùng laäp vieân cuûa Hieäp Hoäi, ñaõ cho bieát nhö sau:

"Moãi nguôøi taùi xeá chuùng toâi laø nhöõng keû ñaõ trôû laïi tin vaøo Phuùc AÂm cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, vaø chuùng toâi muoán ñaùp laïi lôøi môøi goïi chia seõ Tin Möøng cho anh chò em. Chuùng toâi thöôøng gaëp nhau, ñeå caàu nguyeän chung vaøo luùc saùng vaø tröa, vaø cuõng ñeå ñoïc Kinh Thaùnh, ñoâi khi vôùi söï höôùng daãn cuûa moät vò muïc sö."

Anh DARIN, thaønh vieân cuûa Hieäp Hoäi Kitoâ nhöõng Taøi Xeá Taxi, ñaõ keå laïi kinh nghieäm cuûa anh nhö sau: "Moät ñeâm noï, coù moät ngöôøi khaùch muoán cöôùp tieàn anh; nhöng khi nghe chia seû Lôøi Chuùa qua chöông trình phaùt thanh maø anh ñang nghe, thì ngöôøi ñoù ñaõ thay ñoåi yù ñònh, vaø traû tieàn xe ñaày ñuû."


Back to Radio Veritas Asia Home Page