Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Cha Carlos X. Belo keâu goïi ngöôøi Indonesia trôû laïi Ñoâng Timor

Ñöùc Cha Carlos X. Belo keâu goïi ngöôøi Indonesia trôû laïi Ñoâng Timor.

(AFP 18/07/98) - Ñoâng Timor (Dili) - Thöù Baûy 18/07/98, Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Ñoâng Timor, ñaõ keâu goïi nhöõng ngöôøi Indonesia rôøi boû laõnh thoå naøy haõy trôû laïi, ñoàng thôøi cho raèng söï ra ñi hoát hoaûng cuûa hoï cho thaáy hoï chæ muoán ôû Ñoâng Timor, khi naøo ñieàu kieän cho pheùp hoï laøm aên vaø kinh doanh.

Töø Jakarta trôû veà, leân tieáng trong moät cuoäc hoïp baùo ngaén taïi phi tröôøng ôû thuû phuû Dili, Ñöùc Cha Belo baøy toû caûm nghó cuûa ngaøi nhö sau: "Khi tình hình Ñoâng Timor coù vaán ñeà thì nhöõng ngöôøi Indonesia boû chaïy. Neáu hoï coi Ñoâng Timor laø tænh thöù 27 cuûa Indonesia thì taïi sao hoï laïi rôøi boû nôi naøy. Toâi khoâng ñoàng yù vôùi thaùi ñoä cuûa hoï. Noù cho thaáy hoï muoán tôùi ñaây ñeå laøm aên vaø kieám tieàn". Theo Ñöùc Cha Belo, ngaøi muoán ngöôøi Indonesia trôû laïi vaø tieáp tuïc cö nguï taïi Ñoâng Timor, vaø khoâng chæ rieâng ngaøi thoâi, nhöng caû laõnh tuï phong traøo khaùng chieán ngöôøi Ñoâng Timor, cuõng ñoàng yù laø ngöôøi Indonesia tieáp tuïc ôû laïi Ñoâng Timor.

Trong voøng hai tuaàn leã vöøa qua, ñaõ coù khoaûng 50 ngaøn ngöôøi Indonesia rôøi boû Ñoâng Timor vì lo sôï raèng hoï seõ trôû thaønh muïc tieâu bò ngöôøi Ñoâng Timor taán coâng khi coù baïo ñoäng xaûy ra. Lieân quan tôùi chuyeán ñi cuûa ngaøi taïi Jakarta, Ñöùc Cha Belo cho bieát ngaøi ñaõ hoäi kieán vôùi oâng Jamsheed Marker, ñaëc söù cuûa toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác, ñang vieáng thaêm Indonesia. Hai beân ñaõ thaûo luaän veà tình hình taïi Ñoâng Timor vaø nhöõng ñeà nghò do chính phuû Indonesia lieân quan ñeán qui cheá cuûa vuøng laõnh thoå naøy.


Quaân ñoäi Guatemala dính líu tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi

Quaân ñoäi Guatemala dính líu tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi.

(AFP 18/07/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Vaên phoøng UÛy Ban Nhaân Quyeàn cuûa Toång Giaùo Phaän Guatemala vöøa loan baùo, hai só quan, moät ngöôøi ñaõ veà höu vaø ngöôøi thöù hai ñang phuïc vuï trong ñoäi quaân caän veä toång thoáng Guatemala, coù dính líu tôùi vuï saùt haïi Ñöùc Cha Juan Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala daïo thaùng Tö 1998 vöøa qua.

Tin töùc töø vaên phoøng naøy noùi raèng, moät tuaàn sau vuï aùm saùt Ñöùc Cha Gerardi ngaøy 26/04/98, giaùo hoäi Coâng Giaùo ñaõ cung caáp teân tuoåi cuûa hai só quan naøy cho uûy ban chính phuû ñaëc traùch ñieàu tra vuï aùn, tuy nhieân cho ñeán nay chính phuû cuûa toång thoáng Arzu khoâng heà coù phaûn öùng naøo veà tieát loä naøy. OÂng Edgar Gutierrez, ngöôøi thay theá Ñöùc Cha Gerardi, thu thaäp tin töùc veà nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn taïi Guatemala cho bieát, vaên phoøng Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ Guatemala, seõ chính thöùc noäp ñôn kieän hai ngöôøi naøy bôûi vì chính phuû ñaõ töø choái khoâng ñöa hai ngöôøi naøy ra ñieàu tra. Teân tuoåi hai só quan naøy theo döï truø seõ ñöôïc coâng boá sau khi oâng Ronald Ochaeta, giaùm ñoác Vaên Phoøng Nhaân Quyeàn cuûa Toång Giaùo Phaän thuû ñoâ, töø Taây Ban Nha trôû veà noäi trong ngaøy thöù Hai 20/07/98. OÂng Ochaeta ñeán AÂu Chaâu ñeå trình baøy baûn baùo caùo cuûa Ñöùc Cha Gerardi lieân quan tôùi nhöõng vuï vi phaïm nhaân quyeàn trong cuoäc noäi chieán keùo daøi töø naêm 1960 ñeán naêm 1996. Ñaây laø moät trong nhöõng cuoäc noäi chieán ñaãm maùu nhaát taïi Chaâu Myõ La Tinh, ñaõ khieán cho khoaûng 150 ngaøn ngöôøi bò thieät maïng vaø 50 ngaøn ngöôøi khaùc bò maát tích.

Tieát loä môùi naøy cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Guatemala ñöôïc ñöa ra vaøo hoâm thöù Saùu 17/07/98, töùc laø chæ vaøi ngaøy tröôùc khi oâng toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác, Kofi Anan ñeán vieáng thaêm Guatemala, baét ñaàu vaøo hoâm Chuùa Nhaät 19/07/98. Trong thôøi gian löu laïi Guatemala, oâng Kofi Anan seõ tìm hieåu vaø quan saùt moät caùch töôøng taän vieäc thöïc thi thoûa öôùc hoøa bình ñöôïc chính phuû Guatemala vaø caùc phieán quaân caùnh taû kyù keát daïo thaùng 12 naêm 1996. Thoûa naøy ñöôïc kyù keát qua trung gian cuûa Lieân Hieäp Quoác. Cuõng theo chöông trình, oâng Kofi Anan coù cuoäc hoäi kieán vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Prospero Penados del Barrio, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala, vaøo thöù Hai 20/07/98, vaø vuï aùn chöa giaûi quyeát xong veà caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Gerardi, laø ñeà taøi chính ñöôïc mang ra thaûo luaän.


ÑTC saép coâng boá Toâng Thö Töï Saéc môùi veà baûn chaát thaàn hoïc vaø luaät phaùp cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc

ÑTC saép coâng boá Toâng Thö Töï Saéc môùi veà baûn chaát thaàn hoïc vaø luaät phaùp cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc.

Tin Vatican (RG 18/07/98): Tröa thöù Naêm tôùi naày, 23/07/98, taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, Toång Tröôûng Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, vaø Ñöùc Hoàng Y MILOSLAV VKL (Vaác), chuû tòch Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, seõ giôùi thieäu cho giôùi baùo chí moät toâng thö töï saéc môùi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, coù töïa ñeà laø "Apostolos Suos" (Caùc Toâng Ñoà cuûa Chuùa), noùi veà baûn chaát thaàn hoïc vaø luaät phaùp cuûa cô caáu Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Cuøng hieän dieän trong buoåi hoïp baùo naày, coøn coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc BERTONE, toång thö kyù boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francesco MONTERISI, toång thö kyù boä Giaùm Muïc, vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Julian HERRANZ, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng ñaëc traùch vieäc giaûi thích caùc baûn vaên laäp phaùp cuûa Toøa Thaùnh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page