Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cöïu giaùo chuû Coâng Giaùo Ai Len pheâ bình toång thoáng

Cöïu giaùo chuû Coâng Giaùo Ai Len pheâ bình toång thoáng.

(CWN 17/07/98) - Coäng Hoøa Ai Len (Dublin) - Ñöùc Hoàng Y Cahal Daly, cöïu giaùo chuû Coâng Giaùo Ai Len, vöøa leân tieáng pheâ bình toång thoáng Coäng Hoøa Ai Len, baø Mary McAleese, vì ñaõ röôùc leã taïi moät nhaø thôø Tin Laønh.

Chuùa Nhaät vöøa qua 12/07/98, baø Mary McAleese, theo ñaïo Coâng Giaùo, ñaõ ñeán döï moät buoåi phuïng vuï lôøi Chuùa taïi nhaø thôø chính toøa Thaùnh Patrick cuûa Tin Laønh, vaø sau ñoù ñaõ leân röôùc leã. Giaûi thích veà haønh ñoäng cuûa mình, toång thoáng Mary McAleese noùi baø tin raèng baø ñang xaây döïng moät nhòp caàu giöõa caùc coäng ñoaøn Coâng Giaùo vaø Tin Laønh taïi Ai Len. Caùc cuoäc thaêm doø dö luaän cho thaáy 78% nhöõng ngöôøi ñöôïc hoûi, cho bieát hoï uûng hoä quan ñieåm naøy cuûa baø McAleese. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Desmond Connell, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Dublin ñaõ chæ trích baø McAleese vaø goïi haønh ñoäng cuûa baø laø giaû taïo. Ngöôïc laïi moät nhaät baùo xuaát baûn taïi Ai Len ñaõ chæ trích lôøi pheâ bình naøy cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Connell. Veà phaàn mình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Robin Eames cuûa giaùo hoäi Tin Laønh Ai Len noùi raèng ngaøi hoan ngheânh vieäc tham döï vaøo nghi thöùc röôùc thaùnh theå cuûa baát cöù thaønh vieân naøo theo truyeàn thoáng Kitoâ Giaùo.

Tuy nhieân, söï kieän noùi treân ñaõ laøm cho Ñöùc Hoàng Y Cahal Daly coù phaûn öùng maïnh. Traû lôøi caùc caâu hoûi trong moät buoåi giaûng thuyeát taïi tröôøng ñaïi hoïc Salford beân Anh, Ñöùc Hoàng Y Daly ñaõ noùi nhö sau: "Toâi bieát toång thoáng Mary McAleese laø moät phuï nöõ Coâng Giaùo raát toát laønh. Toâi nghó moät caùch naøo ñoù, baø khoâng yù thöùc tính caùch nghieâm troïng veà haønh ñoäng cuûa baø. Baø ñeán döï leã trong tö caùch laø moät vò toång thoáng vaø laø quí khaùch cuûa giaùo hoäi Tin Laønh, vaø baø nghó neáu baø töø choái röôùc leã thì quaû laø ñieàu baát lòch söï, ñaëc bieät laø tröôùc maét cuûa giôùi truyeàn thoâng. Tuy nhieân nhö lôøi cuûa Ñöùc Hoàng Y Basil Hume, giaùo chuû giaùo hoäi Coâng Giaùo beân Anh Quoác, ñaõ noùi trong moät dòp ngaøi ñeán thaêm Ai Len, raèng ñieàu kieän tieân quyeát ñeå coù moät cuoäc ñoái thoaïi lieân toân thöïc söï, ñoù laø moãi giaùo hoäi phaûi toû loøng toân troïng caùc ñieàu leä cuûa moãi beân, vaø toâi thieát nghó, Ñöùc Hoàng Y Hume hoaøn toaøn ñuùng.


Hieäp Hoäi Y Teá Coâng Giaùo Hoa Kyø uûng hoä döï luaät choáng gieát ngöôøi eâm dòu

Hieäp Hoäi Y Teá Coâng Giaùo Hoa Kyø uûng hoä döï luaät choáng gieát ngöôøi eâm dòu.

(CWN 17/07/98) - Hoa Kyø (Washington) - Hieäp Hoäi Y Teá Coâng Giaùo Hoa Kyø vöøa ra moät thoâng caùo uûng hoä döï luaät ngaên ngöøa vieäc laïm duïng caùc loaïi thuoác ñoäc duøng ñeå giuùp caùc beänh nhaân töï keát lieãu maïng soáng qua söï trôï giuùp cuûa baùc só. Döï luaät naøy do daân bieåu Henry Hyde thuoäc ñaûng coäng hoøa ñeä trình leân quoác hoäi.

Döïa theo döï luaät naøy, vaên phoøng chöôûng lyù cuûa boä tö phaùp coù theå ra leänh ruùt giaáy pheùp khoâng cho vò baùc só naøo, xöû duïng nhöõng loaïi thuoác ñeå giuùp beänh nhaân töï töû, ñöôïc quyeàn keâ toa thuoác ñoù cho baát cöù beänh nhaân naøo cuûa hoï. Linh Muïc Michael D. Place, chuû tòch Hieäp Hoäi Y Teá Coâng Giaùo Hoa Kyø ñaõ ñöa ra caûm nghó nhö sau: "Chính phuû lieân bang Hoa Kyø khoâng theå tröïc tieáp hay giaùn tieáp dung tuùng vieäc xöû duïng caùc loaïi thuoác duøng ñeå keát lieãu söï soáng. Döï luaät naøy xaùc ñònh, baát luaän moãi tieåu bang coù luaät leä nhö theá naøo, vieäc giuùp caùc beänh nhaân nan y töï töû seõ khoâng ñöôïc coi laø moät söï haønh ngheà y khoa hôïp phaùp".

Ñöùng tröôùc moái quan taâm cuûa moät vaøi toå chöùc y teá raèng döï luaät naøy seõ taïo neân nhöõng khoù khaên cho caùc baùc só trong vaán ñeà giuùp caùc beänh nhaân nan y traùnh ñöôïc nhöõng côn ñau ñôùn do caên beänh gaây ra cho theå xaùc, cha Michael Place cho raèng hieäp hoäi Y Teá Coâng Giaùo Hoa Kyø saün saøng coäng taùc nhaém tìm ra nhöõng bieän phaùp chöõa trò khaùc ñeå laøm giaûm côn ñau ñôùn cuûa beänh nhaân maø khoâng phaûi ñi ñeán vieäc keát lieãu maïng soáng cuûa hoï.


Ñöùc Hoàng Y Lopez Rodriguez cuûa Coäng Hoøa Dominican leân aùn quoác hoäi nöôùc naøy

Ñöùc Hoàng Y Lopez Rodriguez cuûa Coäng Hoøa Dominican leân aùn quoác hoäi nöôùc naøy.

(CWN 17/07/98) - Dominican (Santo Domingo) - Ñöùc Hoàng Y Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Santo Domingo cuûa Coäng Hoøa Dominican, vöøa leân aùn quyeát ñònh cuûa quoác hoäi nöôùc naøy laø pheâ chuaån ñaïo luaät aân xaù cho taát caû caùc vieân chöùc chính phuû bò caùo buoäc veà toäi tham nhuõng.

Ñöùc Hoàng Y Lopez Rodriguez ñaõ moâ taû ñaïo luaät môùi naøy laø moät ñieàu quaùi dò vaø ngaøi cho raèng chính phuû daân söï neân nghieâm chænh xeùt ñeán chuyeän giaûi taùn quoác hoäi neáu caùc nhaø laøm luaät tieáp tuïc pheâ chuaån caùc ñaïo luaät nhaém phuïc vuï cho lôïi ích cuûa rieâng moät nhoùm naøo ñoù maø thoâi. Vôùi laäp tröôøng naøy, vò Toång Giaùm Muïc Santo Domingo ñöùng veà phía caùc chính trò gia maïnh meõ phaûn ñoái ñaïo luaät môùi. Ngay caû cöïu toång thoáng Salvador Jorge Blanco, ngöôøi bò caùo buoäc veà toäi tham nhuõng vaø coù theå seõ bò phaït 20 naêm tuø, cuõng ñaõ leân tieáng choáng laïi ñaïo luaät môùi naøy cho duø noù coù theå giuùp oâng traùnh khoûi bò aùn tuø. Nhaát quyeát cho raèng mình voâ toäi, oâng Blanco noùi nhö sau: "Toâi khoâng cho pheùp toâi ñöôïc hoã trôï bôûi moät ñaïo luaät maø seõ ñaët toâi ngang haøng vôùi nhöõng vieân chöùc thöïc söï ñaõ tham nhuõng".

Ñöùc Hoàng Y Lopez Rodriguez, noåi tieáng laø moät ngöôøi luoân ñöa ra nhöõng lôøi pheâ bình thaúng thaén ñaõ noùi nhö sau: "Daân chuùng Dominican thöøa bieát raèng trong voøng 20 naêm qua, ñaõ coù quaù nhieàu nhöõng vuï aên cöôùp, toáng tieàn vaø löôøng gaït, vaø nay hoï khoâng theå ñeå cho caùc thuû phaïm vaø nhöõng vuï beâ boái naøy qua ñi, maø khoâng coù haønh ñoäng.


Chính phuû Colombia vaø Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Quoác Gia kyù thoûa öôùc

Chính phuû Colombia vaø Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Quoác Gia kyù thoûa öôùc.

(CWN 17/07/98) - Ñöùc (Mainz) - Theo sau caùc voøng thöông löôïng, thöù Naêm vöøa qua (16/07/98), ñaïi dieän chính phuû Colombia vaø caùc laõnh tuï Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Quoác Gia, ñaõ kyù moät hieäp öôùc 12 ñieåm taïi thaønh phoá Mainz beân Ñöùc.

Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Quoác Gia laø löïc löôïng phieán quaân lôùn haøng thöù hai taïi Colombia vaø hieäp öôùc vöøa ñöôïc kyù keát ñaõ ñöôïc baùo chí trong nöôùc hoan ngheânh. Chuû yeáu hieäp öôùc naøy nhaém tôùi muïc tieâu trieäu taäp moät hoäi nghò toaøn quoác vaøo cuoái naêm nay. Hoäi nghò naøy seõ thaûo luaän nhöõng ñöôøng höôùng cuï theå ñöa tôùi thoûa öôùc öôùc hoøa bình chung keát giöõa chính phuû Colombia vaø caùc löïc löôïng phieán quaân. Ngoaøi ra hai beân cuõng ñoàng yù baøn tôùi vieäc thay ñoåi moät vaøi cô caáu xaõ hoäi vaø kinh teá, vaø taàm quan troïng cuûa moät heä thoáng phaùp lyù coâng baèng vaø khoâng thieân vò. Hieäp öôùc cuõng baøy toû moái quan taâm tröôùc tình traïng soá ngöôøi tò naïn rôøi boû queâ quaùn cuûa hoï ñi laùnh naïn ngaøy moät nhieàu, haäu quaû cuûa caùc cuoäc giao chieán giöõa quaân ñoäi chính phuû vaø caùc löïc löôïng phieán quaân.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alberto Giraldo Jaramillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, ñaõ ca ngôïi böôùc tieán môùi naøy trong noã löïc möu tìm hoøa bình taïi Colombia. Maëc duø coù vaøi lôøi chæ trích raèng hieäp öôùc vöøa ñöôïc kyù keát seõ khoâng mang laïi keát quaû nhö mong ñôïi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jaramillo vaãn baøy toû söï laïc quan do thieän chí cuûa caû hai beân, chính phuû cuõng nhö caùc phieán quaân. Ngaøi noùi nhö sau: "Chuùng toâi khoâng mong ñôïi keát quaû cuï theå, bôûi vì ñaây chæ laø nhöõng voøng thöông löôïng sô khôûi, tuy nhieân vôùi hieäp öôùc vöøa ñöôïc kyù keát vaø tinh thaàn hoøa giaûi maø caû hai beân ñeàu toû loä trong caùc cuoäc hoïp, nhöõng ñieàu naøy thöïc söï ñang môû caùnh cöûa cho moät thôøi ñaïi môùi taïi Colombia".


Nhöõng ngaøy nghæ heø cuûa ÑTC taïi Lorenzago di Cadore

Nhöõng ngaøy nghæ heø cuûa ÑTC taïi Lorenzago di Cadore.

Lorenzago di Cadore - 17.07.98 - Trong nhöõng ngaøy nghæ taïi mieàn Nuùi Dolimiti, ÑTC vaãn löu yù ñeán nhöõng bieán coá quoác teá, nhö vuï ba em nhoû bò cheát chaùy trong nhaø, do thuø ñòch gaây neân taïi Ulster, thuû doâ Baéc AÙi Leân, naïn ñoùi vaø chieán tranh taïi Sudan, cuoäc noäi chieán keùo daøi töø moät thaùng nay taïi Guinea-Bissau vaø Hoäi nghò quoác teá taïi Truï Sôû FAO ôû Roma, veà vieäc thaønh laäp toøa aùn quoác teâ cuûa Lieân Hieäp Quoác, ñeà xöû nhöõng toäi aùc choáng laïi nhaân loaïi v.v...

Saùng hoâm thöù Saùu 17/07/98, trôøi raát ñeïp, ÑTC vaø ñoaøn tuøy tuøng ra ñi ngaém caûnh vaøo luùc 11 giôø. Hoâm thöù Naêm 16/07/98, Tieán só Navarro Walls, giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, ñaõ phaùt cho giôùi baùo chí hai taám hình do chính oâng chuïp trong luùc ÑTC ñi daïo taïi mieàn Nuùi. Ñaây laø hai böùc hình duy nhaát cuûa nhöõng ngaøy nghæ heø do Phoøng Baùo Chí cho phoå bieán.

Ngaøy Chuùa Nhaät 19/07/98, ÑTC seõ ñi thaêm Bornoâ, sinh quaùn cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Reâ, phoù quoác vuï khanh, vaø seõ ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi daân chuùng taïi ñaây.


ÑTC ñöôïc môøi vieáng thaêm Coäng Hoøa Rumani

ÑTC ñöôïc môøi vieáng thaêm Coäng Hoøa Rumani.

(Theo Avvenire 17.07.98) - Bucarest - 17.07.98 - Haõng thoâng taán cuûa Roumani ("Rompres") ñaõ chính thöùc loan tin raèng: ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñöôïc Toøa Giaùo Chuû Chính Thoáng Rumani môøi vieáng thaêm nöôùc naøy vaøo thaùng 5 naêm 1999. Theo Haõng thoâng taán Rompres, thì Thaùnh Hoäi nghò cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Rumani, hoïp taïi Bucarest, ñaõ toû ra raát nhaäy caûm veà yù muoán cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II muoán thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm taïi ñaây, ñeå cuøng nhau tieán ñeán söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ luùc böôùc vaøo Ngaøn Naêm Thöù Ba cuûa Kyû nguyeân cöùu chuoäc.

Ngaøy moàng 7 thaùng 7/1998 vöøa qua, trong chuyeán vieáng thaêm Vatican, OÂng Radu Vasile, Thuû Töôùng Chính Phuû Rumani, cuõng ñaõ môøi ÑTC vieáng thaêm. Sau khi cheá ñoä coäng saûn Rumani suïp ñoå, Toøa Thaùnh vaø Chính Phuû Rumani ñaõ thieát laäp quan heä ngoaïi giao treân caáp baäc Söù Thaàn vaø Ñaïi Söù.

Hieän taïi, taïi vaøi quoác gia, nhö Coäng Hoøa Lieân Bang Nga vaø BULGARI, Giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø Chính Phuû ñaõ chính thöùc môøi ÑTC vieáng thaêm; nhöng Giaùo Hoäi Chính Thoáng taïi ñaây khoâng ñoàng yù, neân chuyeán vieáng thaêm chöa theå thöïc hieän ñöôïc. Taïi Roumani, thì khaùc haún, Giaùo Hoäi Chính Thoáng Roumani khoâng nhöõng khoâng caûn trôû, maø coøn ñaõ chính thöùc cuøng vôùi chính phuû vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo môøi ÑTC vieáng thaêm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page