Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC raát ñau ñôùn veà vuï ba treû em Coâng Giaùo bò thieâu sinh taïi Baéc AÙi Nhó Lan

ÑTC raát ñau ñôùn veà vuï ba treû em Coâng Giaùo bò thieâu sinh taïi Baéc AÙi Nhó Lan.

Lorenzago di Cadore - 16.07.98 - Saùng thöù Naêm 16/07/98, Tieán Só Navarro Walls, phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, hieän cuõng ñang nghæ heø vôùi ÑTC, tuyeân boá: ÑTC raát ñau buoàn veà nhöõng vieäc ñaõ xaåy ra trong nhöõng ngaøy naøy taïi Ulster, Baéc AÙi Nhó Lan, caùch rieâng veà vuï ba em Coâng Giaùo bò thieâu sinh trong nhaø ôû cuûa caùc em. Ngöôøi Cha cuûa caùc em thuoäc Giaùo Hoäi Tin Laønh, vaø Meï laø ngöôøi Coâng Giaùo. Phaùt ngoân vieân cho bieát theâm: ÑTC theo doõi leã an taùng ba em qua ñaøi truyeàn hình vaø ngaøi raát buoàn veà caùi cheát theâ thaûm cuûa ba em voâ toäi naøy; ñoàng thôøi ngaøi raát lo laéng veà nhöõng phaûn öùng ñoái vôùi bieán coá cuõng nhö vôùi tieán trình hoøa bình taïi Baéc AÙi Nhó Lan. Dó nhieân cuøng vôùi noåi ñau buoàn vaø lo laéng naøy, ÑTC khoâng ngöøng caàu nguyeän, ñeå xin ôn hoøa bình cho daân toäc Baéc AÙi Nhó Lan. Saùng thöù Naêm 16.07.98, taïi Lorenzago di Cadore, ÑTC thöùc ñaäy töø luùc 5 giôø. Sau ñoù ngaøi caàu nguyeän khoaûng nöûa giôø, daâng thaùnh leã, aên saùng, roài laøm vieäc hoaëc ñoïc saùch khoaûng moäât giôø. Vaøo luùc 10 giôø ngaøi leân ñöôøng du ngoaïn caùc mieàn Nuùi.


Töï do toân giaùo taïi Hoàng Koâng sau moät naêm trôû laïi chuû quyeàn Trung Quoác

Töï do toân giaùo taïi Hoàng Koâng sau moät naêm trôû laïi chuû quyeàn Trung Quoác.

Hoàng Koâng - 16.07.98 - Theo tin cuûa nhaät baùo Töông Lai soá ra ngaøy 16.07.98. thì sau moät naêm trôû laïi chuû quyeàn cuûa Trung Quoác (muøng 1/07/97-1/07/98) ngöôøi daân Hoàng Koâng vaãn coøn ñöôïc töï do phuïng töï, töï do toân giaùo; caùc toân giaùo ñöôïc môøi goïi coäng taùc vôùi chính phuû ñòa phöông trong vieäc löïa choïn caùc ñaïi dieän trong UÛy Ban baàu cöû goàm 800 thaønh vieân. UÛy Ban naøy daønh cho caùc toân giaùo 10 gheá trong cuoäc baàu cöû thaùng 5/1998 vöøa qua. Vieäc môøi goïi coäng taùc chaët cheõ naøy vôùi chính phuû khoâng khoûi gaây lo laéng cho caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo trong töông lai. Hieän nay Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaãn tieáp tuïc caùc hoaït ñoäng trong laõnh vöïc giaùo duïc, y teá, xaõ hoäi; ñoàng thôøi, qua caùc uûy ban giaùo phaän, giaùo hoäi tranh ñaáu choáng laïi nhöõng ñöôøng loái chính trò baát coâng, thí duï nhö vieäc khöôùc töø quyeàn cö truù ñoái vôùi caùc treû em Trung Quoác ñaõ ñöôïc ñöa vaøo Hoàng Koâng caùch baát hôïp phaùp. Cha Stephen Chan, Doøng Phanxico, ñaõ nhaän xeùt nhö sau:

Giaùo hoäi ñaõ trôû neân hoaït ñoäng hôn trong vieäc truyeàn baù ñöùc tin töø luùc Hoàng Koâng trôû laïi chuû quyeàn Trung Quoác. Cha cho bieát theâm: Caùc giaùo xöù ñaõ toå chöùc nhieàu chöông trình rao giaûng Tin Möøng vaø nhieàu nhoùm caàu nguyeän. Veà moái quan heä vôùi Giaùo Hoäi taïi Trung Quoác, Cha Chan xaùc nhaän raèng: töø luùc thay ñoåi, vieäc vieáng thaêm Hoàng Koâng cuûa caùc linh muïc luïc ñòa trôû neân khoù khaên hôn. Nhìn veà töông lai, Cha Chan nhaán maïnh raèng: Giaùo Hoäi cuõng phaûi coå voõ caùc cuoäc baàu cöû töï do taïi ñòa phöông vaø neàn daân chuû taïi Hoàng Koâng.


Toång thoáng Yeltsin döï leã an taùng haøi coát gia ñình Nga Hoaøng

Toång thoáng Yeltsin döï leã an taùng haøi coát gia ñình Nga Hoaøng.

(AFP, Reuters 16/07/98) - Nga (Mascôva) - Toång thoáng Nga Yeltsin ñaõ ñoåi yù vaø cho bieát laø oâng seõ ñeán döï leã an taùng haøi coát gia ñình Nga Hoaøng Nicolas II, döï truø dieãn ra vaøo thöù Saùu 17/07/98 taïi thaønh phoá St. Petersburg.

Thöù Naêm 16/07/98, ñieän Caåm Linh ñaõ loan baùo tin treân ñaây vaø cho bieát theâm laø ñoái vôùi toång thoáng Yeltsin, qua vieäc leã an taùng naøy, oâng muoán cho ngöôøi daân bieát bieát söï thaät veà soá phaän cuûa vò hoaøng ñeá cuoái cuøng cuûa nöôùc Nga. Trong moät cuoäc phoûng vaán treân ñaøi truyeàn hình cuûa Nga, toång thoáng Yeltisn ñaõ noùi nhö sau: "Töø laâu toâi ñaõ suy nghó nhieàu veà vaán ñeà naøy, toâi ñaõ tham khaûo yù kieán cuûa nhieàu ngöôøi Nga, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi trong ngaønh ngheä thuaät, vaø toâi ñi ñeán quyeát ñònh laø toâi phaûi ñeán St. Peterburg ñeå döï leã an taùng. Töø 80 naêm qua, söï thaät ñaõ bò choân kín, ngöôøi daân khoâng heà bieát tin töùc gì veà chuyeän naøy. Ngaøy mai söï thaät seõ ñöôïc coâng boá vaø toâi muoán döï phaàn trong bieán coá ñoù. Döôùi maét cuûa ngöôøi ñôøi, haønh ñoäng cuûa toâi hoaøn toaøn hôïp lyù".

Söï ñoåi yù cuûa oâng Yeltsin laøm cho nhieàu ngöôøi ngaïc nhieân, bôûi leõ oâng töøng tuyeân boá laø oâng seõ khoâng tham döï leã an taùng naøy ñeå toû loøng toân troïng yù muoán cuûa giaùo hoäi Chính Thoáng Nga. Giaùo hoäi Chính Thoáng Nga vaãn ñaët nghi vaán khoâng bieát caùc boä haøi coát ñöôïc ñem choân taïi nhaø thôø chaùnh toøa ôû St. Peterburg laø thaät hay giaû, tuy laø moät uûy ban cuûa chính phuû Nga ñaõ xaùc ñònh caùc boä haøi coát naøy laø thaät. Xeùt vì nhöõng nghi vaán vaãn coøn ñoù, giaùo hoäi Chính Thoáng Nga ñeà nghò laø neân taïm choân caùc boä haøi coát, goàm cuûa Nga hoaøng Nicolas II, hoaøng haäu vaø 3 ngöôøi con gaùi, 3 ngöôøi haàu caän vaø vò thaùi y, cho ñeán khi giaûi quyeát ñöôïc heát caùc nghi vaán, thì môùi cöû haønh leã an taùng theo ñuùng nghi thöùc cuûa giaùo hoäi Chính Thoáng. Ñeà nghò naøy khoâng ñöôïc chính phuû Nga chaáp nhaän vaø leã an taùng caùc haøi coát ñöôïc tieán haønh. Ñöùc thöôïng phuï Alexis II, giaùo chuû Chính Thoáng Nga, seõ khoâng ñeán döï leã an taùng, nhöng thay vaøo ñoù, ngaøi seõ cöû haønh moät nghi leã töôûng nieäm cho gia ñình Nga Hoaøng.

Giaùo hoäi Chính Thoáng Nga coi Nga Hoaøng vaø gia quyeán, thuoäc doøng toäc Romanov, laø nhöõng vò töû ñaïo vaø ñang tính ñeán chuyeän phong thaùnh cho hoï. Vì theá, giaùo hoäi Chính Thoáng caàn phaûi xaùc ñònh roõ raøng laø nhöõng boä haøi coát ñöôïc tìm thaáy phaûi laø ñuùng cuûa gia ñình Nga Hoaøng. Thöù Ba 14/07/98 vöøa qua, Ñöùc thöôïng phuï Alexis II ñaõ leân tieáng pheâ bình chính phuû Nga khoâng chaáp nhaän ñeà nghò cuûa giaùo hoäi Chính Thoáng, tuy nhieân thöù Naêm 16/07/98, ngaøi cuõng cho caùc kyù giaû bieát laø ngaøi toân troïng quyeát ñònh cuûa toång thoáng Boris Yeltsin, quyeát ñònh maø ngaøi cho laø coù moät ñoäng löïc luaân lyù.


Ñaëc söù Lieân Hieäp Quoác ñeán Indonesia

Ñaëc söù Lieân Hieäp Quoác ñeán Indonesia.

(AFP 16/07/98) - Indonesia (Jakarta) - Thöù Naêm 16/07/98, oâng Jamsheed Marker, Ñaëc Söù cuûa Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, ñaõ ñeán thuû ñoâ Jakarta cuûa Indonesia, khôûi ñaàu chuyeán vieáng thaêm keùo daøi moät tuaàn leã. Muïc ñích cuûa chuyeán ñi naøy laø ñeå môû caùc cuoäc ñaøm phaùn vôùi taân chính phuû Indonesia lieân quan tôùi qui cheá cuûa vuøng laõnh thoå Ñoâng Timor, vaø oâng Marker cuõng seõ ñi thaêm Ñoâng Timor ñeå tìm hieåu tình hình taïi ñaây.

Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû taïi phi tröôøng ôû thuû ñoâ, oâng Jamsheed Marker noùi laø ñang coù nhöõng thay ñoåi ñaùng keå trong chính saùch cuûa Indonesia ñoái vôùi Ñoâng Timor vaø phía chính phuû Boà Ñaøo Nha cuõng ñang ñaùp öùng moät caùch tích cöïc tröôùc thieän chí cuûa chính phuû Indonesia. Ñieàu naøy chöùng toû raèng hai beân ñeàu muoán ngoài vaøo baøn thöông thuyeát vaø moät giaûi phaùp cho Ñoâng Timor seõ baét ñaàu töø ñaây. Ñoâng Timor laø cöïu thuoäc ñòa cuûa Boà Ñaøo Nha, bò Indonesia xaâm chieám vaøo naêm 1975 vaø naêm sau ñoù saùt nhaäp vaøo laõnh thoå Indonesia. Lieân Hieäp Quoác cuõng nhö Toøa Thaùnh khoâng thöøa nhaän chuû quyeàn cuûa Indonesia taïi vuøng laõnh thoå naøy, nôi coù ña soá ngöôøi Coâng Giaùo sinh soáng, vaø vaãn coi Boà Ñaøo Nha laø quoác gia coù chuû quyeàn phaùp lyù taïi Ñoâng Timor. Caùc cuoäc thöông löôïng tröôùc ñaây do Lieân Hieäp Quoác ñöùng ra laøm trung gian ñaõ bò thaát baïi, tuy nhieân keå töø khi oâng Suharto töø chöùc vaø toång thoáng Habibie leân naém quyeàn, thì Indonesia döôøng nhö ñang coù moät chính saùch môùi ñoái vôùi Ñoâng Timor. Giôø ñaây, toång thoáng Habibie cho bieát laø oâng saün saøng ñeå cho Ñoâng Timor ñöôïc quyeàn töï trò, ruùt daàn quaân ñoäi Indonesia ra khoûi laõnh thoå naøy vaø traû töï do cho laõnh tuï khaùng chieán ngöôøi Ñoâng Timor laø oâng Xanana Gusmao, ñoåi laïi coäng ñoàng quoác teá phaûi thöøa nhaän chuû quyeàn cuûa Indonesia ñoái vôùi Ñoâng Timor.

Thöù Saùu 17/07/98, laø ngaøy kyû nieäm 22 naêm ngaøy Indonesia saùt nhaäp Ñoâng Timor vaøo laõnh thoå nöôùc naøy. Nhöõng ngöôøi Ñoâng Timor tranh ñaáu ñoøi ñoäc laäp toå chöùc moät cuoäc bieåu tình taïi thuû phuû Dili. Töø hai tuaàn nay, haøng ngaøn ngöôøi khoâng phaûi laø daân Ñoâng Timor ñang rôøi boû laõnh thoå naøy vì lo sôï hoï seõ trôû thaønh muïc tieâu taán coâng töø phía ngöôøi Ñoâng Timor. Ñöùng tröôùc caùc moái quan ngaïi raèng söï hieän dieän cuûa oâng taïi Ñoâng Timor coù theå trôû thaønh ngoøi laøm boäc phaùt côn baïo ñoäng, vò ñaëc söù Lieân Hieäp Quoác ñaõ tha thieát keâu goïi moïi phía haõy bình tónh vaø duy trì baàu khí oân hoøa. Bôûi vì theo oâng, moät tieán trình ñoái thoaïi chaân thöïc ñang dieãn ra vaø Lieân Hieäp Quoác heát loøng uûng hoä cuoäc ñoái thoaïi ñoù. OÂng Jamsheed Marker cho bieát theâm laø oâng khoâng hay bieát gì veà vieäc Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Dili, yeâu caàu oâng neân ñình hoaõn chuyeán ñi Ñoâng Timor cho ñeán thaùng 9 hoaëc thaùng 10/1998, ñoàng thôøi laäp laïi laø oâng vaãn giöõ yù ñònh muoán ñi Ñoâng Timor ñeå quan saùt tình hình taïi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page