Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Boä Ngoaïi Giao Vieät Nam leân tieáng cho bieát laø Nhaø Nöôùc khoâng heà töø choái môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán thaêm Vieät Nam

Boä Ngoaïi Giao Vieät Nam leân tieáng cho bieát laø Nhaø Nöôùc khoâng heà töø choái môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán thaêm Vieät Nam.

Tin Toång Hôïp (Apic 15/07/98 vaø AFP 14/07/98): Tröôùc nguoàn tin cho raèng OÂng Phan Vaên Khaûi, Thuû Töôùng Vieät Nam, ñaõ töø choái khoâng chaáp nhaän chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò taïi Vieät Nam, nhaân dòp leã möøng kyû nieäm 200 Naêm Ñöùc Meï Hieän Ra taïi La Vang, thì ngöôøi phaùt ngoân cuûa Boä Ngoaïi Giao Vieät Nam ñaõ cho bieát raèng Nhaø Nöôùc Vieät Nam khoâng heà töø choái chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, vì lyù do deã hieåu laø cho ñeán nay, chöa coù lôøi yeâu caàu chính thöùc naøo ñöôïc gôûi ñeán caùc thaåm quyeàn lieân heä.

Tuy nhieân, ngöôøi phaùt ngoân cuûa Boä Ngoaïi Giao Vieät Nam nhìn nhaän raèng Moät Chöùc Saéc cao caáp cuûa Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ baøy toû cho Nhaø Nöôùc bieát öôùc nguyeän muoán ÑTC ñeán thaêm Vieät Nam trong moät dòp thuaän tieän.

Trong laàn môùi ñaây veà Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh theo luaät ñònh, vaø trong baøi dieãn vaên chaøo möøng Ñöùc Thaùnh Cha trong buoåi tieáp kieán chung caùc Giaùm Muïc Vieät Nam, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Haø Noäi ñaõ baøy toû nguyeän öôùc laø, moät ngaøy naøo ñoù trong töông lai, ÑTC coù theå ñeán thaêm Vieät Nam.

Lieân quan ñeán leã möøng kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi LaVang, nhaát laø dòp leã troïng Kính Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi, ngaøy 15 thaùng 8/1998 tôùi ñaây, trong khi khaép nôi trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc Vieät Nam, nhieàu caù nhaân vaø coäng ñoaøn Coâng Giaùo muoán vaø chuaån bò haønh höông veà LaVang möøng leã Meï, thì hoâm thaùng 5/1998 vöøa qua, OÂng Leâ Khaû Phieâu, Toång Thö Kyù ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, ñaõ leân tieáng baùo tröôùc laø seõ coù bieän phaùp kieåm soaùt cuoäc leã möøng naày.


Toå chöùc Serra, chieác caàu noái giöõa caùc neàn vaên hoùa ñòa phöông nhaém coå voõ ôn goïi taïi AÙ Chaâu

Toå chöùc Serra, chieác caàu noái giöõa caùc neàn vaên hoùa ñòa phöông nhaém coå voõ ôn goïi taïi AÙ Chaâu.

(UCAN AS0513.0984 15/07/98) - Thaùi Lan (Bangkok) - Serra laø teân moät toå chöùc quoác teá muoán trôû thaønh chieác caàu noái giöõa caùc neàn vaên hoùa ñòa phöông nhaém muïc ñích coå voõ ôn goïi linh muïc vaø tu só ôû AÙ Chaâu. Toå chöùc Serra ñaët theo teân cuûa chaân phöôùc Junipero Serra, moät tu só ngöôøi Taây Ban Nha thuoäc doøng Phanxicoâ, ra ñôøi taïi thaønh phoá Seattle beân Hoa Kyø naêm 1935. Chaân phöôùc Junipero Serra cuõng laø ngöôøi ñöùng ra thaønh laäp nhieàu trung taâm truyeàn giaùo (missions) taïi Mehicoâ vaø tieåu bang California cuûa Hoa Kyø, trong theá kyû 18.

Serra hieän coù maët taïi 36 quoác gia treân theá giôùi, trong soá naøy coù moät soá quoác gia ôû AÙ Chaâu nhö Hoàng Koâng, Macau, Philippines, Nam Haøn, Ñaøi Loan vaø Thaùi Lan. Anh Chainarong Monthienvichienchai, giaùm ñoác tröôøng ñaïi hoïc Thaùnh Giuse ôû Thaùi Lan, vaø laø thaønh vieân cuûa Serra ñaëc traùch vuøng AÙ Chaâu ñaõ cho haõng thoâng taán UCAN bieát veà toå chöùc naøy nhö sau: "Muïc tieâu cuûa Serra laø nhaém coå voõ ôn goïi linh muïc vaø tu só vaø hy voïng laø trong naêm nay, chieán dòch coå ñoäng cuûa chuùng toâi taïi AÙ Chaâu seõ baét ñaàu. Taïi moãi nôi Serra coù maët chuùng toâi ñeàu tröïc thuoäc vò Giaùm Muïc ñòa phöông, vì theá chuùng toâi hy voïng seõ ñöôïc Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu hoã trôï trong vieäc môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng sang caùc quoác gia khaùc ôû AÙ Chaâu, ñoàng thôøi chuùng toâi cuõng hy voïng laø moãi ñôn vò taïi ñòa phöông seõ trôû thaønh chieác caàu noái giöõa caùc neàn vaên khoùa khaùc nhau cuûa luïc ñòa naøy. Nhieàu vò Giaùm Muïc taïi Sri Lanka vaø Malaysia ñaõ chuù yù tôùi caùc hoaït ñoäng cuûa Serra vaø hy voïng laø ñeán naêm 2000 söï hieän dieän cuûa chuùng toâi taïi caùc nöôùc AÙ Chaâu seõ gia taêng.

Giaûi thích veà ñöôøng höôùng hoaït ñoäng cuûa Serra nhaém coå voõ nhöõng ngöôøi treû theo ñuoåi ôn goïi, oâng Chainarong giaûi thích nhö sau: "Chuùng toâi bieát mình phaûi toân troïng neàn vaên hoùa ñòa phöông, vì vaên hoùa cuûa moãi ñaïi luïc ñeàu khaùc nhau, ñaëc bieät laø taïi AÙ Chaâu, luïc ñòa coù neàn vaên hoùa ña daïng vaø phong phuù. Ñieàu maø chuùng toâi tìm hieåu tröôùc tieân laø caên tính cuûa nhöõng vuøng nôi Serra hoaït ñoäng. Thí duï taïi AÙ Chaâu, nhieàu ngöôøi treû laøm vieäc vôùi chuùng toâi baøy toû caûm nghó laø hoï khoâng caûm thaáy vieäc ñi aên côm tröa hay aên côm toái laø moät phaàn trong chöông trình cuûa buoåi hoïp. Quan ñieåm naøy hoaøn toaøn khaùc haún so vôùi taïi Hoa Kyø. Ngay caû vieäc duøng teân goïi Serra laø moät caâu laïc boä, cuõng ñöôïc hieåu theo moät nghóa tieâu cöïc, do ñoù taïi moät vaøi quoác gia, khi noùi veà Serra, chuùng toâi duøng moät töø khaùc chaúng haïn nhö "nhoùm".

Giaûi thích veà caùch thöùc coå ñoäng ôn goïi cuûa toå chöùc Serra, oâng Chainarong cho bieát theâm nhö sau: "Giôùi treû, ñaëc bieät laø ôû AÙ Chaâu, thöôøng muoán soáng vôùi gia ñình ñeå chaêm soùc cho cha meï, chuùng toâi luoân coá gaéng giaûi thích ñeå hoï hieåu ñöôïc raèng, neáu chuùng ta hy sinh cuoäc soáng cuûa mình cho Thieân Chuùa, thì Ngaøi seõ khoâng bao giôø boû rôi chuùng ta hay cha meï cuûa chuùng ta. Ñieàu maø giôùi treû caàn laø söï coá vaán vaø khuyeán khích. Moät soá caùc em coù theå ñang nghó tôùi ôn goïi, vaø khi ñeà caäp tôùi ôn goïi naøy, caùc em thöôøng coù moät söï höùng thuù khaùc thöôøng. Chuùng toâi muoán hôïp taùc vôùi giaùo hoäi ñòa phöông ñeå tìm ra nhöõng phöông caùch toát nhaát giuùp cho giôùi treû nuoâi döôõng vaø theo ñuoåi ôn goïi cuûa caùc em."


Ñöùc Cha Carlos Belo keâu goïi ñaëc söù Lieân Hieäp Quoác ñình hoaõn chuyeán ñi Ñoâng Timor

Ñöùc Cha Carlos Belo keâu goïi ñaëc söù Lieân Hieäp Quoác ñình hoaõn chuyeán ñi Ñoâng Timor.

(AFP 15/07/98) - Indonesia (Jakarta) - Thöù Tö 15/07/98, Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Ñoâng Timor, ñaõ keâu goïi ñaëc söù Lieân Hieäp Quoác, oâng Jamsheed Marker, neân ñình hoaõn chuyeán ñi thaêm Ñoâng Timor, döï truø dieãn ra vaøo tuaàn naøy. Lyù do laø vì baïo ñoäng coù theå boäc phaùt taïi Ñoâng Timor, ñaëc bieät khi coù söï hieän dieän cuûa moät ñaïi dieän Lieân Hieäp Quoác.

Thoâng taán xaõ Antara cuûa Indonesia ñaõ trích thuaät lôøi cuûa Ñöùc Cha Belo noùi vôùi moät kyù giaû Indonesia taïi thuû phuû Dili nhö sau: "Toâi ñaõ goïi ñieän cho ñaëc söù Jamsheed Marker vaø yeâu caàu oâng ñình hoaõn chuyeán ñi Ñoâng Timor vì tình hình caêng thaúng cuõng nhö baàu khí chính trò khoâng thuaän lôïi hieän giôø. Hôn nöõa theá ñoái ñaàu giöõa hai beân uûng hoä vaø choáng laïi vieäc saùt nhaäp Ñoâng Timor vaøo laõnh thoå cuûa Indonesia, ñaõ vöôït ra ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa giôùi höõu traùch. Toâi nghó thaùng 9 hoaëc thaùng 10/1998 seõ laø thôøi ñieåm thuaän tieän hôn. Chuyeán vieáng thaêm cuûa vò ñaëc söù Lieân Hieäp Quoác seõ coù ích gì neáu noù coù theå trôû thaønh ngoøi laøm boäc phaùt baïo ñoäng giöõa ngöôøi Ñoâng Timor vôùi nhau? Hoaøn caûnh chính trò vaø traät töï coâng coäng taïi ñaây khoâng thuaän tieän cho moät chuyeán vieáng thaêm nhö vaäy".

Thöù Ba vöøa qua (14/07/98), moät phaùt ngoân vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác cho bieát töø truï sôû ôû New York raèng oâng Jamsheed Marker seõ baét ñaàu chuyeán vieáng thaêm Indonesia keùo daøi moät tuaàn, baét ñaàu vaøo ngaøy thöù Naêm, 16/07/98, vaø trong khi löu laïi Indonesia, oâng Marker seõ ñi quan saùt tình hình taïi Ñoâng Timor. Caùc nhaø ngoaïi giao Taây Phöông taïi Indonesia cho bieát theâm laø boä ngoaïi giao nöôùc naøy cuõng hy voïng laø oâng Jamsheed Marker seõ ñình chuyeán vieáng thaêm naøy laïi, ñaëc bieät laø theo sau nhöõng vuï baïo ñoäng taïi Ñoâng Timor, trong laàn ba ñaëc söù cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu coù maët taïi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page