Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Söù Ñieäp cuûa ÑTC cho ngaøy Quoác Teá Du Lòch naêm 1998

Söù Ñieäp cuûa ÑTC cho ngaøy Quoác Teá Du Lòch naêm 1998.

Tin Vatican (VIS 14/07/98): Ngaøy 27 thaùng 9/1998 tôùi ñaây laø Ngaøy Quoác Teá Du Lòch, vôùi chuû ñeà ñaõ ñöôïc choïn laø: "Söï coäng taùc giöõa hai laõnh vöïc coâng vaø tö laø yeáu toá chìa khoùa trong coâng cuoäc phaùt trieån vaø coå voõ ngaønh Du Lòch". Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Di Daân vaø Du Lòch ñaõ cho coâng boá hoâm thöù Ba 14/07/98, söù ñieäp ÑTC Gioan Phaoloâ II vöøa gôûi cho Toå Chöùc Du Lòch Quoác Teá, ñeå chuaån bò möøng Ngaøy Quoác Teá Du Lòch, nhö vöøa noùi treân.

Trong söù ñieäp, ÑTC quaû quyeát raèng: Vieäc du lòch coù theå laø ñieàu ñaùng quyù ñeå coå voõ phaåm giaù con ngöôøi, trong khung caûnh cuûa söï gaëp gôõ giöõa ngöôøi ñi du lòch vaø keû tieáp ñoùn hoï, neáu caû hai vaø moïi ngöôøi bieát kính troïng coâng vieäc cuûa caùc nhaân vieân trong ngaønh cuõng nhö kính troïng nhu caàu cuûa khaùch du lòch caàn nghæ ngôi vaø giaûi trí. Toâi mong öôùc moãi nguôøi ñeàu bieát taïo dòp cho keû khaùc coù theâm kieán thöùc veà theá giôùi vaø veà con ngöôøi. Ñaëc bieät, toâi môøi goïi moïi ngöôøi Kitoâ haõy laøm cho nhöõng sinh hoaït du lòch trôû thaønh nhö moät dòp toát ñeå soáng côûi môû ñoùn nhaän keû khaùc vaø cuõng coá sinh hoaït tinh thaàn cuûa mình."

Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh cuõng ñaõ gôûi ñeán caùc Giaùm Muïc vaø caùc vò giaùm ñoác Vaên Phoøng Di Daân vaø Du Lòch taïi caùc quoác gia, taäp taøi lieäu giaûi thích veà nhöõng muïc tieâu cuûa Ngaøy Quoác Teá Du Lòch naêm 1998, keøm vôùi nhöõng huôùng daãn caàn thieát ñeå cöû haønh Ngaøy naày moät caùch toát ñeïp.


Chính phuû Croatia ñoàng yù traû laïi caùc taøi saûn cho giaùo hoäi Coâng Giaùo

Chính phuû Croatia ñoàng yù traû laïi caùc taøi saûn cho giaùo hoäi Coâng Giaùo.

(AFP 14/07/98) - Croat (Zagreb) - Thöù Ba 14/07/98, chính phuû Croat cam keát seõ traû laïi hoaëc boài thöôøng cho giaùo hoäi Coâng Giaùo nhöõng taøi saûn ñaõ bò chính quyeàn coäng saûn tröôùc kia tòch thu.

Haõng thoâng taán Hina trích thuaät lôøi cuûa oâng Jure Radic, boä tröôûng Taùi Thieát vaø Phaùt Trieån cuûa Croat, raèng: "Chính phuû Croat seõ trao traû laïi cho giaùo hoäi taát caû nhöõng taøi saûn coøn coù theå traû laïi ñöôïc, vaø boài thöôøng cho nhöõng taøi saûn khaùc sau khi nhöõng taøi saûn ñoù ñaõ ñöôïc ñònh giaù". OÂng Radic khoâng ñöa ra moät con soá naøo veà nhöõng taøi saûn cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo bò tòch thu nhöng theo oâng thì ña soá laø nhöõng toøa nhaø lôùn. Vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây, Croat vaø Toøa Thaùnh seõ kyù moät thoûa öôùc veà kinh teá, thoûa öôùc naøy bao goàm caû ñieàu khoaûn qui ñònh laøm laïi caùc chöùng thö quyeàn sôû höõu cuûa giaùo hoäi treân caùc taøi saûn ñoù. Ngoaøi ra vôùi thoûa öôùc naøy, chính phuû Croat seõ chính thöùc thöøa nhaän taát caû nhöõng sinh hoaït cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Croat trong caùc laõnh vöïc nhö xaõ hoäi, vaên hoùa vaø khoa hoïc, ñoàng thôøi daønh moät khoaûn trôï caáp taøi chaùnh cho giaùo hoäi töø ngaân quyõ cuûa boä vaên hoùa Croat.

Theo chöông trình, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ ñeán vieáng thaêm Croat töø ngaøy 2-4 thaùng 10/1998 tôùi ñaây. Naêm ngoaùi, Toøa Thaùnh vaø Croat ñaõ kyù thoûa öôùc veà phaùp lyù vaø giaùo duïc.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines pheâ bình cöïu toång thoáng Fidel Ramos

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines pheâ bình cöïu toång thoáng Fidel Ramos.

Philippines (Manila) - Cöïu toång thoáng Philippines, oâng Fidel Ramos, ñaõ laøm hö haïi neàn kinh teá cuûa Philippines vaø giôø ñaây ñöông kim toång thoáng Joseph Estrada phaûi boû nhieàu coâng söùc ñeå ñöa neàn kinh teá cuûa quoác gia trôû laïi con ñöôøng phaùt trieån.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines maø caùc nhaø phaân tích ñaõ ñoïc ñöôïc qua laù thö muïc vuï daøy 20 trang vöøa ñöôïc caùc Giaùm Muïc cho coâng boá. Moät baûn sao cuûa laù thö muïc vuï lieân quan tôùi neàn kinh teá quoác gia ñaõ ñöôïc göûi leân toång thoáng Joseph Estrada. Noäi dung cuûa laù thö muïc vuï ñöôïc ñuùc keát trong khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines keát thuùc hoài tuaàn tröôùc. Caùc Giaùm Muïc Philippines cho raèng moâ hình kinh teá döôùi chính theå cuûa oâng Fidel Ramos laø moät moâ hình thieáu nhaân baûn, duy vaät neáu khoâng noùi laø thieân veà chuû nghóa tieâu thuï. Beân caïnh cuoäc khuûng hoaûng kinh teá ôû AÙ Chaâu, caên baûn chính saùch kinh teá cuûa cöïu toång thoáng Ramos bò caùc Giaùm Muïc ñaùnh giaù laø yeáu vaø coù nhieàu sai soùt.

Cöïu toång thoáng Ramos tröôùc khi töø nhieäm ñaõ baøy toû söï haøi loøng tröôùc nhöõng thaønh quaû kinh teá cuûa quoác gia, töø moät nöôùc coù neàn kinh teá eøo uoät daïo ñaàu thaäp nieân 90 vaø nay Philippines laø moät trong caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù möùc taêng tröôûng kinh teá cao hôn so vôùi caùc nöôùc laùng gieàng. Tuy nhieân nhöõng soá lieäu maø chính phuû ñöông nhieäm vöøa coâng boá cho thaáy, ngaân quyõ quoác gia trong naêm 1998 naøy seõ bò thaâm thuûng moät ngaân khoaûn töông ñöông vôùi hôn 1 tæ röôõi Myõ Kim vaø 45 tæ Myõ Kim tieàn nôï nöôùc ngoaøi. Caùc Giaùm Muïc Philippines cho raèng cuoäc khuûng hoaûng kinh teá vaø tieàn teä ôû AÙ Chaâu ñang môû ra caùc cuoäc tranh luaän veà moâ hình phaùt trieån kinh teá maø caùc chính phuû trong vuøng ñang theo ñuoåi, tuy nhaém tôùi möùc taêng tröôûng kinh teá maïnh, nhöng laïi tuøy thuoäc raát nhieàu tieàn möôïn nôï töø caùc ngaân haøng ngoaïi quoác. Ngoaøi ra caùc Giaùm Muïc cuõng ghi nhaän theâm laø moâ hình kinh teá cuûa Taây Phöông, chuù troïng nhieàu tôùi maäu dòch töï do vaø khuyeán khích caïnh tranh, ñaëc bieät döôùi chieác duø cuûa caùi goïi laø hoaøn caàu hoùa, ñaõ ñöôïc chöùng minh laø khoâng coù hieäu quaû. Töïu chung, nhöõng moâ hình phaùt trieån kinh teá ñöôïc ñaët caên baûn vôùi caùi nhìn veà moät xaõ hoäi duy vaät vaø tieâu thuï nhieàu hôn.

Vaø ñeå traùnh nhöõng chính saùch kinh teá sai laàm cuûa chính theå cuõ, caùc Giaùm Muïc ñeà nghò toång thoáng Joseph Estrada neân theo ñuoåi moät chính saùch kinh teá trong ñoù chuù troïng nhieàu tôùi nhaân phaåm cuûa moãi moät ngöôøi daân, ñoàng thôøi nuoâi döôõng tình ñoaøn keát quoác gia trong ñoù coù giaûi phaùp cho tình caûnh cuûa ña soá ngöôøi daân ngheøo. Trong soá caùc ñeà nghò ñöôïc caùc Giaùm Muïc ñöa ra, cuï theå goàm nhöõng ñieåm sau ñaây:

- Caùc chöông trình haønh ñoäng xaõ hoäi nhaém giaûi quyeát tình traïng an ninh, caùc moái quan taâm veà kinh teá, caûi caùch ruoäng ñaát, naïn laïm duïng vaø khai thaùc ngöôøi phuï nöõ, caùc coâng nhaân laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi, treû em vaø giôùi treû.

- Tieát kieäm trong caùc khoaûn chi tieâu cuûa ngaân saùch quoác gia, vaø taïo ñieàu kieän deã daøng ñeå cho ngöôøi ngheøo coù theå möôïn tieàn voán laøm aên.

- Gia taêng ñaàu tö vaøo ngaønh y teá vaø giaùo duïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page