Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp tuïc du ngoaïn mieàn nuùi Dolomiti

ÑTC tieáp tuïc du ngoaïn mieàn nuùi Dolomiti.

Lorenzago di Cadore - 13.07.98 - Chuùa Nhaät vöøa qua, 12/07/98, ÑTC ôû laïi nhaø ñeå tieáp caùc ñoaøn theå cuûa hai giaùo phaän Belluno-Feltre vaø Treviso vaø ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi caùc tín höõu ñeán chaøo Ngaøi. Saùng thöù Hai 13/07/98, ÑTC tieáp tuïc cuoäc du ngoaïn taïi mieàn Nuùi Dolomiti.

Theo tin töø Lorenzago di Cadore, luùc 21 giôø Chuùa Nhaät 12/07/98, ÑTC ñaõ coi ñaøi truyeàn hình veà traän ñaáu chung keát tuùc caàu theá giôùi giöõa Brazil vaø Phaùp. Hoài coøn thanh nieân, Ñöùc Karol Wojtyla ñaõ nhieàu laàn chôi moân theå thao naøy.

Veà cuoäc du haønh saùng thöù Hai 13/07/98, ñaëc phaùi vieân Ñaøi Vatican töø Lorenzago di Cadore göûi veà baûn tin sau ñaây: "Saùng thöù Hai, ÑTC cuõng ra ñi ngaém caûnh nhö caùc ngaøy tröôùc taïi mieàn nuùi Dolomiti. Ngaøi ñi ñeán thung luõng Val Visdende. Vì veû xinh ñeïp cuûa noù, thung luõng ñöôïc goïi laø Ñeàn Thôø cuûa Thieân Chuùa, baøi ca daâng kính Ñaáng Taïo Hoùa". Töø Val Visdende, ÑTC vaø ñoaøn tuøy tuøng tieán leân mieàn nuùi giöõa bieân giôùi YÙ vaø AÙo. Buoåi saùng (thöù Hai), luùc ÑTC ra ñi, Trôøi keùo maây; nhöng sau ñoù coù naéng toát.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä seõ taän duïng Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) ñeå thieát laäp ñöôøng daây lieân laïc giöõa caùc giaùo phaän treân toaøn quoác

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä seõ taän duïng Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) ñeå thieát laäp ñöôøng daây lieân laïc giöõa caùc giaùo phaän treân toaøn quoác.

(UCAN IA0475.0984 13/07/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä vöøa cho bieát seõ taän duïng Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) ñeå thieát laäp ñöôøng daây lieân laïc giöõa caùc giaùo phaän treân toaøn quoác.

Ngaøy 6/07/98 vöøa qua, chính phuû lieân bang AÁn Ñoä loan baùo raèng chính phuû seõ trôï giuùp caùc trung taâm ñieän thoaïi tö nhaân phaùt trieån thaønh moät traïm thoâng tin coâng coäng baèng vieäc thieát laäp Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) vaø caùc phöông tieän thoâng tin khaùc nhö göûi thö qua internet (e-mail). Ñeå ñaït ñöôïc chæ tieâu cung caáp Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) cho toång soá 557,137 laøng treân khaép AÁn Ñoä vaøo naêm 2000, boä thoâng tin AÁn Ñoä noùi raèng chính phuû seõ tö höõu hoùa caùc dòch vuï Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) vaø cho pheùp caùc coâng ty cung caáp Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) thieát laäp caùc ñöôøng giaây thoâng tin quoác teá. Hoan ngheânh noã löïc môùi naøy cuûa chính phuû lieân bang, UÛy Ban Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä cho raèng quyeát ñònh cuûa chính phuû seõ giuùp giaùo hoäi Coâng Giaùo thieát laäp heä thoáng lieân laïc baèng Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) cho 136 giaùo phaän treân toaøn quoác. Linh Muïc Jude Botelho, chuû tòch UÛy Ban Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä cho raèng thieát laäp Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) giöõa 136 giaùo phaän seõ giuùp cho AÁn Ñoä trôû thaønh moät theá löïc trong laõnh vöïc kyõ thuaät thoâng tin.

Beân caïnh ñoù, Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) ñöôïc coi laø moät phöông tieän lieân laïc ít toán keùm nhaát giöõa caùc giaùo phaän vaø caùc Giaùm Muïc. Cha Jude Botelho cuõng cho bieát theâm laø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñaõ môøi caùc coâng ty tö nhaân ñaáu thaàu ñeå thieát laäp moät Gia Trang (home page - web site) cho giaùo hoäi Coâng Giaùo AÁn Ñoä treân Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet), trong ñoù seõ bao goàm chi tieát veà caùc giaùo phaän vaø cô quan cuûa giaùo hoäi.


Soá tín höõu Coâng Giaùo "khoâng thöïc haønh ñaïo" taïi Nam Haøn gia taêng

Soá tín höõu Coâng Giaùo "khoâng thöïc haønh ñaïo" taïi Nam Haøn gia taêng.

(UCAN KO0448.0984 13/07/98) - Nam Haøn (Seoul) - Soá tín höõu Coâng Giaùo taïi Nam Haøn gia taêng trong naêm 1997 ôû möùc ñoä thaáp nhaát keå töø naêm 1991 vaø khoâng baèng phaân nöûa möùc gia taêng cuûa soá ngöôøi Coâng Giaùo "khoâng thöïc haønh ñaïo".

Caùc thoáng keâ do Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn coâng boá cho thaáy tính ñeán cuoái naêm 1997, toång soá tín höõu Coâng Giaùo taïi Nam Haøn laø 3,676,211, taêng 113,445 so vôùi naêm 1996. Vôùi soá tín höõu môùi nhaát naøy, ngöôøi Coâng Giaùo chieám khoaûng 7,9% toång soá daân Nam Haøn. Tính theo tæ leä thì daân soá Coâng Giaùo Nam Haøn taêng 3,18% so vôùi naêm 1996, tuy nhieân tæ leä naøy chæ baèng moät phaân nöûa möùc gia taêng trong naêm 1991 laø 6,28%. Trong khi ñoù, con soá tín höõu Coâng Giaùo "khoâng thöïc haønh ñaïo" taêng 9% trong naêm 1997. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn ñònh nghóa tín höõu "khoâng thöïc haønh ñaïo" laø nhöõng ngöôøi chính thöùc ñaêng kyù trong soå Coâng Giaùo nhöng khoâng laõnh nhaän bí tích hoøa hoøa giaûi (sacrament of penance) trong dòp leã Giaùng Sinh hay Phuïc Sinh lieân tuïc trong 3 naêm. Thoáng keâ cho thaáy trong naêm 1997, soá tín höõu khoâng thöïc haønh ñaïo laø 1,091,271 chieám khoaûng 29,68 toång soá tín höõu Coâng Giaùo. Tæ leä gia taêng laø 8,91% so vôùi soá 1,001,993 cho naêm 1996. Vieäc xöng toäi trong dòp leã Phuïc Sinh vaø Giaùng Sinh laø boån phaän baét buoäc cho caùc tín höõu Coâng Giaùo Nam Haøn ñaõ röôùc leã laàn ñaàu, vaø caùc giaùo xöù seõ caáp cho ngöôøi tín höõu ñi xöng toäi trong caùc dòp naøy moät caùi veù ñeå qua ñoù giaùo hoäi seõ naém roõ soá ngöôøi laõnh nhaän bí tích hoøa giaûi.

Treân toaøn dieän, caùc thoáng keâ vöøa ñöôïc coâng boá cho thaáy, giai ñoaïn taêng töôûng maïnh cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn baét ñaàu töø nhöõng naêm cuûa thaäp nieân 1970 ñaõ qua ñi. OÂng John Kang In-Chul, moät chuyeân gia taïi Phaân Boä nghieân cöùu veà Toân Giaùo thuoäc tröôøng ñaïi hoïc Hanshin cuûa Nam Haøn, ghi nhaän raèng soá tín höõu Coâng Giaùo Nam Haøn thöïc haønh ñaïo suy giaûm laø daáu hieäu cho thaáy ñöôøng höôùng muïc vuï cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Nam Haøn thieáu hieäu quûa. Nhöng maët khaùc, cuoäc khuûng hoaûng kinh teá taïi Nam Haøn hieän nay coù theå giaûi thích lyù do taïi sao soá tín höõu Coâng Giaùo tham döï thaùnh leã gia taêng. Töông lai cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo ñòa phöông, theo oâng Kang In-Chul, tuøy thuoäc vaøo khaû naêng cuûa giaùo hoäi cuûng coá ñöôïc caùc söù vuï thöøa taùc cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page