Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Thaày Phoù Teá vónh vieãn taïi Italia hoïp Ñaïi Hoäi Toaøn Quoác

Caùc Thaày Phoù Teá vónh vieãn taïi Italia hoïp Ñaïi Hoäi Toaøn Quoác.

Tin Roma (RG 12/7/98): Töø ngaøy muøng 2 ñeán muøng 5 thaùng 8/1998 tôùi ñaây,Caùc Thaày Phoù Teá Vónh Vieãn Italia seõ hoïp Ñaïi Hoäi Toaøn Quoác taïi thaønh phoá ASSISI, queâ höông cuûa Thaùnh Phanxicoâ khoù khaên. Treân toaøn theá giôùi, hieän nay coù khoaûng 22,390 thaày phoù teá vónh vieãn, trong soá naày, giaùo hoäi Italia coù 1,800 thaày ñaõ ñöôïc thuï phong phoù teá, vaø khoaûng 1,000 öùng sinh ñang ñöôïc huaán luyeän ñeå chuaån bò ñöôïc thuï phong. Giaùo Hoäi Italia coù taát caû laø 226 giaùo phaän, trong soá naày coù 168 giaùo phaän ñaõ coù caùc phoù teá vónh vieãn. Rieâng giaùo phaän Roma, giaùo phaän cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, ñaõ coù 61 thaày phoù teá vónh vieãn. Caùc Thaày phoù teá vónh vieãn taïi Italia hieän nay, ñeán töø caû hai baäc soáng, nghóa laø coù nhöõng phoù teá vónh vieãn coù gia ñình, vaø nhöõng khoù teá vónh vieãn ñoäc thaân. Vôùi chöùc thaùnh phoù teá vaø vôùi ngheà nghieäp rieâng ñeå soáng, caùc thaày phoù teá vónh vieãn, coù theå chu toaøn toát ñeïp vai troø trung gian giöõa giaùo hoäi vaø theá giôùi, nhaát laø trong nhöõng moâi tröôøng cuûa nhöõng keû ñaõ bò loaïi ra ngoaøi leà xaõ hoäi, vaø trong caùc laõnh vöïc giaûng daïy giaùo lyù, sinh hoaït phuïng vuï vaø coå voõ phaùt trieån con ngöôøi.


Thö vieän Ñieän Töû goàm taát caû nhöõng saùch thaàn hoïc baèng tieáng Trung Hoa ñaõ ñöôïc khaùnh thaønh taïi Hoàng Hoâng

Thö vieän Ñieän Töû goàm taát caû nhöõng saùch thaàn hoïc baèng tieáng Trung Hoa ñaõ ñöôïc khaùnh thaønh taïi Hoàng Hoâng.

Tin Hoàng Koâng (RG 12/07/98): Môùi ñaây, ñaõ ñöôïc khaùnh thaønh taïi Ñaïi Chuûng Vieän Chuùa Thaùnh Thaàn cuûa Giaùo Phaän Hoàng Koâng, moät thö muïc ñieän töû veà taát caû nhöõng saùch Thaàn Hoïc Kitoâ, Coâng Giaùo vaø Tin Laønh, baèng tieáng Trung Hoa. Ñaây laø moät heä thoáng thoâng tin treân Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) coù tính caùch ñaïi keát, ñöôïc thieát laäp do saùng kieán cuûa boán Hoïc Vieän Thaàn Hoïc taïi Hoàng Koâng, Coâng Giaùo vaø Tin Laønh. Ñoù laø Ñaïi Chuûng Vieän Chuùa Thaùnh Thaàn cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Hoàng Koâng, Chuûng Vieän Thaàn Hoïc Baùp-tist, Chuûng Vieän cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh Luteâroâ, vaø Trung Taâm Kitoâ "TAO FONG SHAN". Tröôøng Thaàn Hoïc Trung Quoác vaø Chuûng Vieän cuûa Lieân Hieäp Kinh Thaùnh, cuõng tham gia vaøo döï aùn ñaïi keát naày. Hieän nay, 90 phaàn traêm cuûa thö muïc goàm 250 ngaøn taùc phaåm thaàn hoïc baèng nhieàu thöù tieáng khaùc nhau ñaõ ñöôïc ñöa vaøo heä thoáng thoâng tin treân Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet) naày. Rieâng Thö Vieän Ñieän Töû cuûa caùc taùc phaåm thaàn hoïc baèng tieáng Trung Quoác, thì ñaõ coù ñöôïc 100 ngaøn taùc phaåm. Caùc nhaø nghieân cöùu coù theå tìm vaøo vaø ñoïc thö vieän ñieän töû naày qua Internet, trong thôøi gian gaàn ñaây.


Moät Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo seõ baét ñaàu hoaït ñoäng taïi Nam Phi vaøo naêm tôùi 1999

Moät Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo seõ baét ñaàu hoaït ñoäng taïi Nam Phi vaøo naêm tôùi 1999.

Tin Johannesburg - Nam Phi (Apic 12/07/98): Trong naêm tôùi, 1999, moät Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo taïi Nam Phi seõ baét ñaàu hoaït ñoäng. Ñaïi Hoïc ñöôïc thieát laäp taïi thaønh phoá Johannesburg, vaø mang teân laø Hoïc Vieän Thaùnh Augustinoâ. Ñaây laø moät döï aùn ñaõ ñöôïc nhieàu ngöôøi mong öôùc töø laâu, nhöng ñeán nay môùi ñöôïc oâng Boä Tröôûng Boä Giaùo Duïc Nam Phi kyù leänh cho pheùp thaønh laäp.

Luùc môùi baét ñaàu hoaït ñoäng, Hoïc Vieän Thaùnh Augustinoâ chæ môû nhöõng chöông trình haäu ñaïi hoïc, töùc chöông trình ñeä tam caáp, cho caùc boä moân quan troïng nhö Trieát Hoïc, Luaân Lyù Hoïc, Thaàn Hoïc, vaø caùc moân toân giaùo khaùc nöõa. Maëc duø saùng kieán môû Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo taïi Nam Phi, ñeán töø nhöõng anh chò em giaùo daân, nhöng Ñaïi Hoïc seõ sinh hoaït trong söï coäng taùc hoaøn toaøn vôùi Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Phi. Theo yù kieán cuûa nhöõng vò coå voõ thaønh laäp Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo naày, thì muïc tieâu chính cuûa ñaïi hoïc laø huaán luyeän nhöõng vò laõnh ñaïo ñaát nöôùc, bieát soáng lyù töôûng ñoái xöû vôùi nhöõng ngöôøi ñoàng höông vaø nhöõng keû khaùc, moät caùch xöùng ñaùng vaø vôùi tinh thaàn kính troïng.


Kyû nieäm 50 naêm phong thaùnh cho Cha LOUIS MARIE GRIGNON de MONFORT, taùc giaû cuûa taäp saùch "Thaønh Thöïc Suøng Kính Meï Maria"

Kyû nieäm 50 naêm phong thaùnh cho Cha LOUIS MARIE GRIGNON de MONFORT, taùc giaû cuûa taäp saùch "Thaønh Thöïc Suøng Kính Meï Maria".

Tin Paris (Apic 12/07/98): Trong hai ngaøy 18 vaø 19 thaùng 7/1998 naày, taïi PONTCHATEAU, khoaûng 3,000 tín höõu seõ hoïp nhau ñeå möøng kyû nieäm 50 naêm phong thaùnh cho Cha Louis Marie Grignon de Monfort, vöøa ñoàng thôøi keát thuùc chieán dòch Naêm Thaùnh - Montfort. Linh Muïc Louis Marie Grignon de Monfort sinh naêm 1673, chòu chöùc linh muïc vaøo naêm 1700, vaø ñöôïc boå nhieäm laøm tuyeân uùy nhaø thöông. Naêm 1703, Louis Marie Grignon de Monfort thaønh laäp doøng nhöõng Nöõ Töû cuûa söï khoân ngoan, chuyeân hoaït ñoäng trong caùc nhaø thöông, vaø chuyeân daïy hoïc cho caùc em ngheøo. Thaùnh Louis Marie Grignon de MONFORT qua ñôøi naêm 1716, ñeå laïi taùc phaåm noåi tieáng coù töïa ñeà laø: Veà vieäc thaønh thöïc suøng kính Meï Maria.


Vò Toång Thö Kyù Doøng Ña-Minh tuyeân boá veà Toång Coâng Hoäi taïi Bologna

Vò Toång Thö Kyù Doøng Ña-Minh tuyeân boá veà Toång Coâng Hoäi taïi Bologna.

Vatican - 12.07.98 - Trong baøi phoûng vaán daønh cho Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Chuùa Nhaät 12.07.98, Cha Bernardino Prella, Toång Thö Kyù Doøng Ña-Minh, tuyeân boá veà Toång Coâng Hoäi cuûa Doøng ñöôïc khai maïc luùc 18 giôø Chuùa Nhaät taïi Bologna nhö sau:

Toång Coâng Hoäi taïi Bologna laàn nay khoâng phaûi laø Toång Coâng Hoäi baàu Beà Treân Toång Quyeàn. Toång Coâng Hoäi naøy laø Toång Coâng Hoäi caùc vò Beà Treân Tænh Doøng, goàm khoaûng 60 ñaïi dieän, vôùi moät soá ñöôïc môøi vaø moäât soá chuyeân vieân.

Toång Coâng Hoäi caùc Beà Treân Tænh Doøng ñöôïc trieäu taäp moãi ba naêm; traùi laïi Toång Coâng Hoäi baàu Beà Treân Toång Quyeàn ñöôïc trieäu taäp 9 naêm moät laàn.

Caùc ñeà taøi ñöôïc ñem ra thaûo luaän trong Toång Coâng Hoäi Bologna: moái lieân quan giöõa caùc coäng ñoàng trong Gia Ñình Ña Minh - moái lieân quan giöõa Baûn Quaûn Trò Doøng vaø neàn daân chuû trong Doøng - vaán ñeà quan troïng veà ñaøo taïo nhaân söï - caùc ñieåm noøng coát cuûa moái lieân quan giöõa caùc neàn vaên hoùa taïi caùc quoác gia khaùc nhau...

Doøng Ña-Minh hieän nay coù hôn 6 ngaøn linh muïc vaø tu só chia thaønh 200 nhaø, vaø 60 Tænh Doøng. Soá Linh Muïc vaø Tu Só Chaâu AÂu chieám tôùi 70%, nhöng hieän nay Doøng phaùt trieån maïnh taïi Chaâu Phi.


Toång Coâng Hoäi Doøng Ña Minh taïi Bologna

Toång Coâng Hoäi Doøng Ña Minh taïi Bologna.

Bologna - Chuùa Nhaät 12.07.98, luùc 18 giô,ø Toång Coâng Hoäi Doøng Ña Minh ñöôïc khai maïc vôùi thaùnh leã ñoàng teá trong Ñeàn Thôø Thaùnh Ña Minh taïi Thaønh Phoá Bologna (mieàn trung-baéc nöôùc YÙ). Tham döï Toång Coâng Hoäi laàn naøy coù 130 ñaïi bieåu, ñaïi dieän cho khoaûng 6 ngaøn tu só cuûa Doøng treân caû theá giôùi. Ngoaøi caùc ñaïi dieän chính thöùc cuûa Doøng, coøn coù caùc ñaïi dieän cuûa ñaïi gia ñình Ña-Minh (goàm khoaûng 2 ngaøn Nöõ Tu Kín - hôn möôøi ngaøn nöõ tu hoaït ñoäng toâng ñoà trong caùc laõnh vöïc khaùc nhau (Y teá, giaùo duïc, xaõ hoäi, vaên hoùa...) vaø ñaïi dieän caùc Toå Chöùc Giaùo Daân cuûa Doøng.

Sau thaùnh leã, OÂng Enzo Mosino, Tænh Tröôûng Bologna, chaøo möøng caùc ñaïi bieåu baèng tieáng Latinh. Sau ñoù, coù cuoäc röôùc kieäu haøi coát cuûa Thaùnh Ña-Minh, Ñaáng Saùng Laäp Doøng. Toång Coâng Hoäi seõ keát thuùc vaøo ngaøy moàng 4 thaùng 8/1998, Leã Thaùnh Da-Minh, theo lòch phuïng vuï cuûa Doøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page