Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thöù Baûy 11 thaùng 7/1998, laø Ngaøy Quoác Teá Daân Soá

Thöù Baûy 11 thaùng 7/1998, laø Ngaøy Quoác Teá Daân Soá.

Tin Vatican (RG 11/7/98): Thöù Baûy ngaøy 11 thaùng 7/1998, laø Ngaøy Quoác Teá Daân Soá. Theo baûn thoáng keâ, thì caùch ñaây moät naêm, daân soá treân theá giôùi laø 5 tæ ngöôøi. Vaø trong voøng moät naêm nöõa, seõ taêng leân ñeán 6 tæ. Vaø ngöôøi ta ñaõ choïn ngaøy 16 thaùng 6 naêm tôùi, 1999, laø ngaøy ghi daáu bieán coá daân soá theá giôùi ñaït ñeán möùc 6 tæ ngöôøi.

Cuõng theo baûn thoáng keâ vöøa noùi, vaøo naêm 1800, töùc caùch ñaây gaàn 200 naêm, thì daân soá theá giôùi chæ môùi coù moät tæ ngöôøi maø thoâi. Naêm 1930, thì daân soá taêng leân ñeán 2 tæ; Vaøo naêm 1960, ñaõ taêng leân 3 tæ, vaø naêm 1974, taêng leân ñeán 4 tæ, vaø naêm 1987, taêng leân ñeán con soá 5 tæ. Vaø, nhö vöøa noùi, ngaøy 16 thaùng 6 naêm tôùi, 1999, daân soá theá giôùi leân ñeán möùc 6 tæ. Nhìn vaøo con soá thoáng keâ naày, ngöôøi ta coù caûm töôûng laø caøng ngaøy daân soá gia taêng caøng nhanh. Cöù trong khoaûng 13 naêm, thì taêng theâm moät tæ ngöôøi.


ÑTC boå nhieäm Toång Thö Kyù Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo

ÑTC boå nhieäm Toång Thö Kyù Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo.

Vatican - 11.07.98 - Saùng thöù Baåy 11.07.98, ÑTC ñaõ boå nhieäm Cha Giuse Pittau, Doøng Teân, hieän laø Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Gregoriana (Roma) vaø Chöôûng AÁn cuûa Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Khoa Hoïc Xaõ Hoäi, laøm Toång Thö Kyù Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo, ñoàng thôøi caát nhaéc ngaøi leân chöùc Toång Giaùm Muïc hieäu toøa. Cha Pittau thay theá Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseø Saraiva Martins, ñöôïc boå nhieäm giöõ chöùc vuï Toång Tröôûng Boä Phong Thaùnh caùch ñaây ít tuaàn leã.

Sinh naêm 1928 taïi Villacidro, trong tænh Cagliari, Ñaûo Sardegna (YÙ), thuï phong linh muïc naêm 1959, cha Pittau ñaäu tieán só Khoa Chính Trò taïi Ñaïi Hoïc Haward (Hoa Kyø). Sau ñoù, cha laøm giaùo sö, phoù Vieän Tröôûng, roài chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, sau cuøng Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Sophia taïi Tokyo, kieâm Beà Treân Giaùm Tænh Tænh Doøng taïi Nhaät Baûn. Naêm 1981, ÑTC goïi veà Roma ñeå giöõ chöùc vuï phoù Beà Treân Toång Quyeàn, ñaïi dieän Toøa Thaùnh beân caïnh Doøng Teân trong luùc Cha Pheâroâ Arrupe bò beänh vaø trong thôøi kyø chuaån bò baàu Beà Treân Toång Quyeàn môùi. Ngoaøi ra cha coøn giöõ nhieàu chöùc vuï khaùc quan troïng cuûa Doøng, nhö Coá Vaán Beà Treân Toång Quyeàn, Phuï Traùch Mieàn cuûa Doøng taïi YÙ vaø taïi Mieàn Ñoâng AÙ Chaâu.

Naêm 1992 cha ñöôïc ñaët laøm Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Gregoriana cuûa Doøng Teân ôû Roma vaø naêm 1997 ñöôïc ÑTC boå nhieäm laøm Chöôûng AÁn cuûa Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Khoa Hoïc Xaõ Hoäi.


ÑTC boå nhieäm taân giaùm muïc taïi Ghana

ÑTC boå nhieäm taân giaùm muïc taïi Ghana.

Vatican - 11.07.98 - Taïi Ghana, ÑTC vöøa boå nhieäm linh muïc John Martin Darkof, hieän laø giaùm quaûn Toâng Toøa cuûa Giaùo Phaän Sekondi-Takoradi, laøm giaùm muïc chính toøa giaùo phaän naøy.

Ñöùc Taân Giaùm Muïc naêm nay 53 tuoåi, thuï phong linh muïc naêm 1976. Ñaäu tieán só Trieát Hoïc taïi Ñaïi Hoïc Urbaniana ôû Roma vaø laø chuyeân vieân veà ngaønh truyeàn thoâng xaõ hoäi. Cha vöøa coi xöù, vöøa lo huaán luyeän caùc chuûng sinh cuûa giaùo phaän Sekondi-Takoradi.

Giaùo phaän Sekondi-Takoradi ñöôïc thaønh laäp naêm 1969 vaø laø giaùo phaän phuï thuoäc giaùo tænh Cape Coast; goàm 24 ngaøn caây soá vuoâng vaø khoaûng moät trieäu röôûi daân cö, trong ñoù coù 52% laø tín höõu Kitoâ (Coâng Giaùo vaø Tin Laønh), 35% theo caùc toân giaùo ñòa phöông vaø 15% thuoäc Hoài Giaùo. Hôn 400 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo ñöôïc chia thaønh 30 giaùo xöù, döôùi söï höôùng daãn vaø giuùp ñôõ cuûa 120 linh muïc, 10 sö huynh vaø khoaûng 30 nöõ tu. Giaùo phaän hieän coù 57 ñaïi chuûng sinh.


ÑTC tieáp tuïc nghæ heø taïi mieàn Lorenzago di Cadore

ÑTC tieáp tuïc nghæ heø taïi mieàn Lorenzago di Cadore.

Lorenzago di Cadore - 11.07.98 - Nhö hai ngaøy tröôùc (thöù Naêm vaø thöù Saùu), saùng thöù Baåy,11/07/98 luùc 10:40, ÑTC vaø ñoaøn tuøy tuøng ra ñi ngaém caûnh, duø trôøi khoâng toát.

Ñoaøn xe cuûa ÑTC tieán qua xaõ Lorenzaqgo di Cadore; daân chuùng chôø ñoùn chaøo hai beân ñöôøng; soá ngöôøi ñoâng hôn hoâm tröôùc, vì laø ngaøy thöù Baåy nghæ vieäc. Ngoài trong xe, ÑTC giô tay chaøo moïi ngöôøi. Caùc cuoäc du haønh cuûa ÑTC dó nhieân khoâng phaûi laø nhöõng buoåi ñi boä laâu daøi nhö nhöõng naêm tröôùc ñaây, maø laø nhöõng buoåi "caém traïi" taïi nhöõng mieàn thanh vaéng, xa daân chuùng, ñeå nghæ ngôi, ñoïc saùch, caàu nguyeän vaø ñi laïi ít nhieàu treân caùc khu ñaát baèng phaúng. Khaùc vôùi caùc kyø nghæ heø tröôùc ñaây, laàn naøy ñoaøn tuøy tuøng luoân luoân mang theo chieác leàu vaûi, maáy gheá ngoài vaø moät baøn nhoû. Töø ba ngaøy nay, ÑTC ñi ra khoûi nhaø ñeå höôûng khí maùt cuûa mieàn nuùi, töø 7 ñeán 8 giôø ñoàng hoà moãi ngaøy.

Vaøo luùc tröa, taïi xaõ Lorenzago di Cadore coù cuoäc hoïp baùo ñeå trình baøy chöông trình ngaøy Chuùa nhaät 12.07.98 cuûa ÑTC nhö sau:

10:30 : thaùnh leã cho ñaïi dieän cuûa hai giaùo phaän Belluno-Feltre vaø Treviso, cho coäng ñoàng Lorenzago di Cadore. Trong soá caùc ngöôøi döï thaùnh leã taïi Mirabella (khoaûng moät ngaøn) do hai Ñöùc Cha Paolo Magnani (Treviso) vaø Pietro Brollo (Belluno-Feltre) chuû söï, coù ñaïi dieän caùc ngöôøi di cö Chaâu Phi vaø caùc ngöôøi tò naïn Vieät Nam trong tænh Treviso. Sau thaùnh leã, vaøo luùc 12 giôø taát caû tieán leân nhaø nghæ maùt cuûa ÑTC, ñeå doïc Kinh Truyeàn Tin vôùi ngaøi.


Chính phuû Cuba coù theå cho pheùp môû caùc tröôøng Coâng Giaùo

Chính phuû Cuba coù theå cho pheùp môû caùc tröôøng Coâng Giaùo.

(Avvenire 11.07.98) - La Havana - 10.07.98 - Thöù Saùu vöøa qua 10.07.98, Chuû tòch Nhaø Nöôùc Cuba Fidel Castro tuyeân boá treân nhaät baùo "Granma" cô quan chính thöùc cuûa Ñaûng Coäng Saûn Cuba, raèng: chính phuû cuûa OÂng coù theå cöùu xeùt lôøi môøi goïi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong chuyeán vieáng thaêm cuoái thaùng Gieâng 1998 naêm nay veà vaán ñeà caùc tröôøng Coâng Giaùo vaø ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, Toång Tröôûng Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo nhaéc laïi trong chuyeán vieáng thaêm vöøa qua taïi La Havana. Ñaïi Laõnh Tuï quaû quyeát raèng: Nhaø nöôùc coù theå daønh töï do cho vieäc giaùo duïc taïi Cuba. Chuû tòch Fidel Castro cuõng nhaéc laïi nhöõng nhaân ñöùc toát laønh cuûa neàn giaùo duïc Coâng Giaùo maø chính oâng ñaõ laõnh nhaän döôïc trong nhöõng naêm theo hoïc taïi Tröôøng caùc Cha Doøng Teân. OÂng noùi: "Luùc naøy ñaây Toâi haøi loøng, bôûi vì toâi ñaõ hoïc ñöôïc tinh thaàn kyû luaät, tính cöông nghò, tinh thaàn hy sinh vaø raát nhieàu ñieàu tích cöïc khaùc... ñaõ giuùp toâi khoâng nhöõng trong ñôøi soáng tö, maø nhaát laø trong ñôøi soáng chính trò, ñôøi soáng cuûa moät ngöôøi laõnh ñaïo".


Ñöùc Meï Fatima vieáng thaêm Coäng Hoøa Nicaragua

Ñöùc Meï Fatima vieáng thaêm Coäng Hoøa Nicaragua.

(Avvenire 11.07.98) - Managua - 11.07.98, Sau caùc nöôùc Colombia, Ecuador vaø Costa Rica, Töôïng Ñöùc Meï Fatima ñang vieáng thaêm Coäng Hoøa Nicaragua, moät quoác gia caùch ñaây ít naêm soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn cuûa Daniel Ortega. Töôïng Ñöùc Meï ñaõ ñöôïc daân Coâng Giaùo, caû ngöôøi ngoaøi Coâng Giaùo taïi Nicaragua ñoùn röôùc raát long troïng vaø vôùi nhieàu haêng say. Ñöùc Hoàng Y Miguel Obando Y Bravo, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Managua (thuû ñoâ) tuyeân boá trong cuoäc röôùc kieäu raèng: "Nicaragua coù theå trôû thaønh" moät löïc löôïng huøng haäu cuûa Ñöùc Maria, neáu ngöôøi daân Nicaragua bieát keát hôïp vieäc tuaân giöõ caùc giôùi raên vaø caùc leà luaät cuûa Thieân Chuùa vôùi loøng tín thaùc vaøo Ñöùc Trinh Nöõ Maria". Cuoäc haønh höông cuûa Ñöùc Meï Fatima seõ tieáp tuïc trong caùc giaùo phaän cuûa Nicaragua vaø keát thuùc vaøo ngaøy 21 thaùng 7 tôùi ñaây.

Caùch ñaây ít thaùng, ba Ñöùc Giaùm Muïc cuûa ba giaùo phaän Nga ñaõ ñeán Ñeàn Thaùnh Fatima ñeå röôùc Ñöùc Meï veà vieáng thaêm giaùo phaän cuûa mình. Hieän nay Ñöùc Meï vaãn tieáp tuïc haønh höông treân ñaát Nga. Naêm 1917, khi hieän ra vôùi ba treû em taïi Fatima, Ñöùc Trinh Nöõ ñaõ nhieàu laàn xin caàu nguyeän cho nöôùc Nga trôû laïi. Naêm 1989, theá giôùi ñaõ chöùng kieán moät bieán coá lòch söû vó ñaïi. Ñöùc Trinh Nöõ Maria, ngöôøi Meï hieàn, khoâng bao giôø gaây haïi cho con caùi. Vì theá, chuùng ta khoâng phaûi sôï Ngöôøi, traùi laïi haõy chaïy ñeán Ngöôøi, ñeå xin ôn tha thöù vaø hoøa giaûi; haõy laéng nghe lôøi Ngöôøi nhaén nhuû taïi Fatima: aên naên saùm hoái, laàn haït Maân Coâi vaø daâng mình cho Traùi Tim cöïc saïch cuûa Ngöôøi, ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi. Hoøa bình khoâng theå chieám döôïc baèng vuõ löïc, maø baèng caûi thieän taâm hoàn, baèng vieäc trôû veà vôùi Thieân Chuùa vaø baèng khí giôùi cuûa caàu nguyeän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page