Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp tuïc nghæ heø taïi mieàn Nuùi Dolimiti

ÑTC tieáp tuïc nghæ heø taïi mieàn Nuùi Dolimiti.

Lorenzago di Cadore - 10.07.98 - Saùng thöù Saùu (10.07/98) ngaøy nghæ heø thöù hai cuûa ÑTC taïi Lorenzago di Cadore, ÑTC rôøi nhaø ra ñi mieàn Nuùi vaøo luùc 10:15. Vaøo ngaøy nghæ thöù nhaát, ÑTC xuaát ngoaïi baát ngôø, daân chuùng khoâng chôø ñôïi hai beân ñöôøng. Nhöng saùng thöù Saùu 10.07.98 daân chuùng chôø saün hai beân döôøng ñeå chaøo möøng ÑTC. Tuy nhieân daân chuùng khoâng bieát ÑTC vaø ñoaøn tuøy tuøng seõ ñi ñaâu. Coù theå ñi ñeán thung luõng Auronzo; nhöng cuõng coù theå ñi xuoáng thung luõng Val Pusteria hay moät nuùi naøo ñoù cuûa mieàn Ampezzato, nôi ñaây ngaøi vaø ñoaøn tuøy tuøng thöôøng lui tôùi trong nhöõng ngaøy heø naêm 1996. Caùc ñòa ñieåm du haønh luoân luoân ñöôïc giöõ kín, vì vaán ñeà an ninh. Caùc ñòa ñieåm naøy chæ ñöôïc bieát sau khi ÑTC trôû veà maø thoâi.

Hoâm thöù Naêm 9.07.98, ÑTC ñaõ leân chaân Nuùi Tofane vaø trôû veà nhaø vaøo luùc 19 giôø, sau hôn 8 giôø du haønh. Moïi ngöôøi ñeàu nhaän thaáy ÑTC khoûe maïnh vaø raát haøi loøng veà cuoäc du haønh ñaàu tieân. Treân ñöôøng, ngaøi gaëp moät oâng giaø 71 tuoåi, ngöôøi Lorenzago di Cadore, teân laø Costantino Colle. OÂng naày caûm ñoäng vaø noùi vôùi ñaëc phaùi vieân ñaøi Vatican, qua ñöôøng ñieän thoaïi, raèng caû ñeâm tieáp ñoù, oâng khoâng nguû ñöôïc vì xuùc doäng. OÂng cho bieát: ÑTC baét tay oâng vaø taëng oâng traøng haït. OÂng caûm ôn vaø chæ ngoïn nuùi Tatra cho ÑTC thaáy. OÂng ñöùng laïi vôùi ÑTC ít phuùt, roài ra veà. OÂng raát ngaïc nhieân veà thaùi ñoä ñôn sô vaø quaø taëng cuûa ÑTC.

Ngoaøi oâng Costantino Colle, ÑTC coøn gaëp vaø baét tay coâ Brigitte Lapage, thö kyù cuûa Ban Bieân Taäp Le Figaro Magazine vaø coâ baïn Beùatrice Brulin ñeán töø Paris. Moãi naêm, trong nhöõng ngaøy nghæ cuûa ÑTC taïi mieàn Treviso hay Aosta, hai coâ cuõng ñeán nghæ taïi ñaây, dó nhieân ñeå thu löôïm tin töùc, nhöng nhaát laø vì loøng kính meán vaø toân troïng ÑTC, nhö chính hai coâ ñaõ töï noùi leân nhö vaäy. Khoâng nhöõng ñeán mieàn naøy, nhieàu laàn hai coâ ñaõ tham döï caùc chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi caùc nöôùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page