Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 09 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Coäng saûn Vieät Nam xieát chaët quyeàn kieåm soaùt treân toân giaùo

Coäng saûn Vieät Nam xieát chaët quyeàn kieåm soaùt treân toân giaùo.

(AFP 8-9/07/98) - Vieät Nam (Haø Noäi) - Haõng thoâng taán AFP, trong baûn tin göûi ñi töø Haø Noäi hoâm thöù Tö vöøa qua (8/07/98) cho bieát, boä chính trò Vieät Nam vöøa coâng boá moät chæ thò ñaàu tieân veà toân giaùo maø muïc ñích laø nhaém xieát chaët quyeàn kieåm soaùt cuûa ñaûng coäng saûn ñoái vôùi haøng tu só caùc toân giaùo cuõng nhö caùc nôi thôø phöôïng trong nöôùc. Chæ thò naøy ñaõ chính thích ñöôïc ñaêng treân tôø Nhaân Daân, soá ra hoâm thöù Tö (8/07/98).

Baûn tin ghi nhaän raèng, tuy trong chæ thò khoâng neâu roõ ñích danh moät toân giaùo naøo, nhöng roõ raøng chæ thò muoán nhaém tôùi hai toân giaùo, Coâng Giaùo vaø Phaät Giaùo, khoâng chính thöùc naèm döôùi quyeàn ñieàu khieån cuûa nhaø nöôùc. Chæ thò naøy ñöôïc kyù ngaøy 2/07/98 vaø coù hieäu löïc veà maët phaùp lyù (carries legal status), trong ñoù, chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam muoán môû moät chieán dòch tuyeân truyeàn (a ref propaganda), ñeå giuùp caùc tín höõu ñaùnh baïi möu ñoà cuûa caùc theá löïc thuø nghòch, muoán laïm duïng toân giaùo ñeå choáng laïi vieäc baûo veä vaø xaây döïng ñaát nöôùc. Chæ thò xaùc ñònh chính saùch tröôùc sau nhö moät cuûa nhaø caàm quyeàn Vieät Nam, laø toân troïng quyeàn töï do toân giaùo cuûa ngöôøi daân, nhöng noùi theâm raèng coù nhöõng ngöôøi ñang toan tính laïm duïng toân giaùo ñeå thöïc hieän nhöõng hoaït ñoäng gaây nguy haïi cho quyeàn lôïi quoác gia, moät soá khaùc thì ñang tuyeân truyeàn toân giaùo moät caùch traùi pheùp. Cuï theå, boä chính trò Vieät Nam leân aùn nhöõng hoaït ñoäng toân giaùo traùi pheùp, ñoàng thôøi ñöa ra lôøi caûnh caùo raèng, taát caû nhöõng ai laïm duïng toân giaùo gaây neân tình traïng baát oån trong xaõ hoäi, gaây phöông haïi cho neàn ñoäc laäp cuûa quoác gia, v.v..., ñeàu seõ bò xöû phaït theo luaät cuûa nhaø nöôùc.

Ñieàu ngaãu nhieân laø chæ thò naøy ñöôïc coâng boá moät thaùng röôõi, tröôùc ngaøy giaùo hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam möøng bieán coá 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang, thuoäc tænh Quaûng Trò cuûa mieàn Trung Vieät Nam. Ñaûng coäng saûn Vieät Nam ñaõ caûnh caùo raèng caùc sinh hoaït lieân quan tôùi bieán coá naøy seõ ñöôïc theo doõi vaø kieåm soaùt chaët cheõ. Trong khi ñoù, moät laàn nöõa chính quyeàn coäng saûn Vieät Nam laïi leân tieáng baøo chöõa cho thaønh tích toân troïng quyeàn töï do toân giaùo cuûa ngöôøi daân, ñoàng thôøi xaùc ñònh laø taïi Vieät Nam khoâng coù giam giöõ tuø nhaân vì lyù do chính trò hay toân giaùo.

Cuõng theo tin cuûa haõng thoâng taán AFP, tôø Nhaân Daân, soá ra thöù Naêm 9/07/98, ñaõ caùo buoäc hai ñaøi phaùt thanh quoác teá laø ñaõ loan tin bòa ñaët khi noùi raèng, Vieät Nam ñang giam giöõ tuø nhaân chính trò. Phaûn öùng naøy ñöôïc ñöa ra sau khi coù tin töø Boä Ngoaïi Giao Vieät Nam raèng Vieät Nam ñaõ ñoàng yù ñeå cho moät baùo caùo vieân cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác ñeán Vieät Nam vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây, ñeå tìm hieåu veà baàu khí khoan nhöôïng toân giaùo trong nöôùc.


Ba Nöõ Tu Coâng Giaùo bò baét coùc taïi Rwanda

Ba Nöõ Tu Coâng Giaùo bò baét coùc taïi Rwanda.

(AFP 9/07/98) - Rwanda (Kigali) - Thöù Naêm 9/07/98, moät nguoàn tin töø giaùo hoäi Coâng Giaùo Rwanda cho bieát coù 3 Nöõ Tu Coâng Giaùo, trong soá naøy coù chò ngöôøi Canada, ñaõ bò baét coùc taïi Byumba, thuoäc mieàn Baéc Rwanda.

Tin noùi raèng moät nhoùm 40 ngöôøi Huta coù voõ trang ñaõ taán coâng vaøo tu vieän doøng Caùc Nöõ Tu Thaùnh Kitoâ (Sisters of Saint Christian) taïi Byumba, giaùp giôùi Uganda. Hoï ñaõ ñaùnh caép 700 myõ Kim vaø baét ba nöõ tu theo hoï. Moät nguoàn tin khaùc töø Bungwe, thuû phuû Byumba, moät vieân chöùc chính phuû ñaõ bò baét theo caùc nöõ tu vaø ngöôøi ta tìm thaáy xaùc cuûa vieân chöùc naøy caùch tu vieän vaøi kiloâmeùt.

Caùc phieán quaân ngöôøi Hutu taïi Rwanda ñang phaùt ñoäng moät cuoäc chieán nhaém laät ñoå chính quyeàn cuûa ngöôøi Tutsi, keå töø khi nhoùm saéc toäc naøy naém quyeàn kieåm soaùt Rwanda sau cuoäc dieät chuûng daïo naêm 1994.


Moät nhoùm muïc sö Hoa Kyø thaùch thöùc leänh caám vaän cuûa Hoa Kyø aùp ñaët leân Cuba

Moät nhoùm muïc sö Hoa Kyø thaùch thöùc leänh caám vaän cuûa Hoa Kyø aùp ñaët leân Cuba.

(Reuters 9/07/98) - Hoa Kyø (Washington) - Thöù Naêm 9/07/98, moät toå chöùc meänh danh laø Caùc Muïc Sö Cho Hoøa Bình (Pastors for Peace), coù truï sôû taïi New York, ñaõ thaùch thöùc leänh caám vaän cuûa Hoa Kyø aùp ñaët leân Cuba. Toå chöùc naøy ñaõ cho ñaäu tröôùc Boä Ngaân Khoá Hoa Kyø moät chieác xe cöùu thöông vaø hai xe "Thö Vieän Löu Ñoäng", maø hoï döï tính seõ taëng cho daân chuùng Cuba, maëc duø vieäc daâng taëng naøy laø ñi ngöôïc laïi vôùi leänh caám vaän cuûa chính phuû Hoa Kyø. Treân caùc chieác xe coù sôn nhöõng haøng chöõ nhö: "Haõy ñeå cho Cuba ñöôïc soáng", "Baõi boû leänh caám vaän Cuba".

Caùc Muïc Sö cho Hoøa Bình laø moät toå chöùc tranh ñaáu cho coâng lyù xaõ hoäi, vaø haèng naêm vaãn môû chieán dòch quyeân goùp thuoác men, thöïc phaåm, maùy vi tính vaø caùc ñoà cöùu trôï khaùc. Xe cöùu thöông vaø thö vieän löu ñoäng treân ñaây naèm trong soá ñoà cöùu trôï maø toå chöùc naøy seõ ñöa sang Meâhicoâ vaø töø ñoù chôû sang daâng taëng cho ngöôøi daân Cuba. Tuy leänh caám vaän buoäc phaûi coù giaáy pheùp tröôùc khi ñoà cöùu trôï ñöôïc göûi sang Cuba, haèng naêm toå chöùc Caùc Muïc Sö cho Hoøa Bình thöïc hieän khoaûng 7 chuyeán göûi ñoà cöùu trôï sang Cuba maø khoâng xin giaáy pheùp. Haønh ñoäng naøy laø ñeå baøy toû söï choáng ñoái leänh caám vaän cuûa chính phuû Hoa Kyø aùp ñaët leân Cuba töø 36 naêm qua. Ban toå chöùc cho bieát hoï khoâng nghó raèng chính phuû Hoa Kyø seõ ngaên chaën khoâng cho caùc chuyeán xe chôû haøng cöùu trôï vöôït bieân giôùi Hoa Kyø ñeå sang Meâhicoâ vaøo cuoái thaùng, bôûi vì coâng luaän taïi Hoa Kyø ñang ngaøy moät toû ra choáng ñoái leänh caám vaän baát coâng maø Hoa Kyø ñang nhaém vaøo Cuba.

Naêm 1996, chính quyeàn Hoa Kyø ñaõ tòch thu 400 maùy vi tính vaø baét giöõ nhieàu thieän nguyeän vieân cuûa toå chöùc Muïc Sö Cho Hoøa Bình vì ñaõ göûi ñoà cöùu trôï sang Cuba maø khoâng coù giaáy pheùp. Baø Ellen Bernstein, ngöôøi ñieàu khieån chuyeán xe chôû haøng cöùu trôï cuûa toå chöùc sang Cuba ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Veà maët chính trò, söï uûng hoä ñoái vôùi leänh caám vaän taïi Hoa Kyø ñang suy giaûm raát nhieàu, nhaát laø keå töø sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II daïo thaùng Gieâng 1998 vöøa qua". Daïo thaùng 3/1998, chính phuû Clinton ñaõ nôùi loûng leänh caám vaän vaø cho pheùp caùc chuyeán bay möôùn ñöôïc bay tröïc tieáp sang Cuba, vaø ngöôøi daân Cuba ñang soáng taïi Hoa Kyø coù theå chuyeån tieàn tröïc tieáp veà cho thaân nhaân trong nöôùc, ngoaøi ra Hoa Kyø cuõng höùa laø seõ mau choùng xuùc tieán vieäc caáp giaáy pheùp cho chôû thuoác men vaø duïng cuï y khoa sang Cuba. Trong khi ñoù, caùc daân bieåu taïi quoác hoäi cuõng ñeà nghò baõi boû leänh caám baùn thöïc phaåm vaø thuoác men cho Cuba.

Caùc vieân chöùc chính phuû Hoa Kyø ñaõ noùi raèng toaøn boä leänh caám vaän kinh teá treân Cuba seõ khoâng ñöôïc baõi boû cho ñeán khi naøo chính quyeàn coäng saûn Cuba thöïc thi nhöõng bieän phaùp caûi toå chính trò cuõng nhö traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò. Ñoái vôùi Hoa Kyø, vaãn chöa coù daáu hieäu thay ñoåi roõ reät taïi Cuba keå töø sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, nhaát laø trong laõnh vöïc toân troïng nhaân quyeàn. Hoa Kyø thöøa nhaän laø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba vöøa qua ñaõ gaây neân nhieàu cuoäc tranh luaän veà leänh caám vaän Cuba, tuy nhieân chính phuû Clinton khaúng ñònh raèng caùc döï luaät ñöôïc ñöa ra taïi quoác hoäi nhaém nôùi loûng theâm nöõa caùc bieän phaùp tröøng phaït kinh teá Cuba, seõ khoâng ñöôïc pheâ chuaån.


Caùc tín höõu Coâng Giaùo Hoa Kyø cam keát tranh ñaáu cho chính nghóa cuûa ngöôøi Taây Taïng

Caùc tín höõu Coâng Giaùo Hoa Kyø cam keát tranh ñaáu cho chính nghóa cuûa ngöôøi Taây Taïng.

(CWN 9/07/98) - Hoa Kyø (New York) - Ngöôøi Coâng Giaùo Hoa Kyø cam keát daán thaân tranh ñaáu cho chính nghóa cuûa ngöôøi Taây Taïng, ñaëc bieät laø giaùo hoäi Phaät Giaùo Taây Taïng, ñang gaùnh chòu söï ñaøn aùp töø phía nhaø caàm quyeàn Trung Quoác.

Leân tieáng taïi cuoäc hoïp maët ñaàu tieân taïi thaønh phoá New York hoâm Chuùa Nhaät (5/07/98), ñöôïc coi laø ngaøy Theá Giôùi cho Taây Taïng cöû haønh moãi naêm, oâng Wayne Teasdale, moät tín höõu Coâng Giaùo Hoa Kyø vaø laø ngöôøi raát tích cöïc trong laõnh vöïc quan heä lieân toân, ñaõ leân tieáng pheâ bình veà söï thinh laëng hoaøn toaøn cuûa Toøa Thaùnh lieân quan tôùi söï baùch haïi Phaät Giaùo ôû Taây Taïng. Tuy nhieân oâng Wayne Teasdale cuõng thöøa nhaän raèng sôû dó Toøa Thaùnh khoâng leân tieáng pheâ bình chính quyeàn Trung Quoác trong vaán ñeà naøy vì Toøa Thaùnh quan taâm cho tình caûnh cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi Hoa Luïc, cuõng ñang bò chính quyeàn Trung Quoác ñaøn aùp khoâng keùm gì phía Phaät Giaùo ôû Taây Taïng.

Treân thöïc teá tuy Toøa Thaùnh khoâng tröïc tieáp pheâ bình veà tình hình toân giaùo ôû Taây Taïng, nhöng trong nhieàu dòp, Toøa Thaùnh ñaõ ñeà caäp tôùi lôøi phuû nhaän cuûa Baéc Kinh veà tình traïng baùch haïi toân giaùo ôû Trung Quoác. ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng ñaõ hoäi kieán ít nhaát laø 3 laàn vôùi Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma, vò laõnh tuï tinh thaàn cuûa ngöôøi Taây Taïng ñang soáng löu vong beân AÁn Ñoä. Gaàn ñaây nhaát laø cuoäc hoäi kieán giöõa ÑTC vaø Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma taïi Vatican caùch ñaây hai naêm.


Israel hôïp taùc vôùi phía Palestine vaø Toøa Thaùnh chuaån bò ñoùn khaùch haønh höông

Israel hôïp taùc vôùi phía Palestine vaø Toøa Thaùnh chuaån bò ñoùn khaùch haønh höông.

(CWN 9/07/98) - Hoa Kyø (New York) - Vôùi haøng trieäu khaùch haønh höông döï truø seõ vieáng thaêm Thaùnh Ñòa töø ñaây cho ñeán naêm 2000, chính phuû Israel ñang noã löïc hôïp taùc vôùi phía chính quyeàn Palestine ñeå cung caáp caùc dòch vuï caàn thieát cho caùc du khaùch haønh höông.

OÂng Moshe Katsav, boä tröôûng Du Lòch cuûa Israel, ñaõ cho caùc kyù giaû taïi New York beân Hoa Kyø bieát laø quan heä hôïp taùc toát ñeïp giöõa hai chính phuû Israel vaø Palestine laø ñieàu raát quan troïng, ñeå caùc du khaùch coù theå ñi laïi moät caùch deã daøng giöõa thaønh Bethlehem, hieän thuoäc veà chuû quyeàn cuûa Palestine, vaø Jerusalem ñang naèm döôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa Israel. Lieân quan tôùi chuyeán vieáng thaêm ñöôïc döï truø cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Thaùnh Ñòa, oâng boä tröôûng du lòch Israel cho bieát laø chính phuû cuûa oâng hoan ngheânh vieäc ÑTC ñeán thaêm vuøng laõnh thoå naøy nhaân dòp kyû nieäm Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. OÂng noùi nhö sau: "Chuùng toâi raát yeâu meán vò Giaùo Hoaøng naøy. Cuoäc vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa seõ laø dòp ñeå ngöôøi Israel baøy toû loøng quí meán ñoái vôùi ÑTC. Chuùng toâi ñaûm baûo seõ cung caáp taát caû nhöõng tieän nghi caàn thieát, taát caû, ñeå chuyeán vieáng thaêm naøy cuûa ÑTC ñöôïc dieãn ra caùch toát ñeïp vaø thoaûi maùi ñoái vôùi ngaøi.

Trong chuyeán vieáng thaêm Hoa Kyø laàn naøy, boä tröôûng du lòch Israel cho bieát laø oâng ñaõ hoäi kieán vôùi Ñöùc Hoàng Y John O'Connor, Toång Giaùm Muïc New York, vaø ngoû yù ñònh cuûa chính phuû Israel saün saøng tieáp ñoùn moät con soá raát ñoâng tín höõu haønh höông, theo döï ñoaùn seõ tôùi Thaùnh Ñòa nhaân dòp kyû nieäm Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Vaø khoâng bao laâu nöõa, chính phuû Israel döï tính môøi khoaûng 300 vò Giaùm Muïc ñeå trao ñoåi yù kieán veà nhöõng gì caàn ñöôïc chuaån bò cho bieán coá vó ñaïi naøy. Ñöôïc bieát, chính phuû Israel ñaõ daønh 300 trieäu Myõ Kim cho caùc chöông trình xaây caát vaø tu boå caùc cô sôû ñeå ñoùn tieáp khaùch haønh höông, vaø seõ daønh rieâng moät ngaân quyõ 300 trieäu Myõ Kim khaùc cho muïc ñích naøy khi caàn ñeán. Caùc yeáu toá chính ngaên ngöøa khaùch haønh höông tôùi Thaùnh Ñòa laø noãi lo sôï vì chieán tranh, naïn khuûng boá vaø cuoäc tranh chaáp ñang tieáp dieãn giöõa ngöôøi Israel vaø ngöôøi AÛ Raäp. Tuy nhieân theo oâng boä tröôûng du lòch Israel thì chính phuû cuûa oâng laïc quan veà vieãn töôïng hoøa bình cho vuøng Trung Ñoâng vaøo naêm 2000. Israel ñaõ baét tay giaûi hoøa vôùi Ai Caäp vaø Jordan, ñoàng thôøi vaãn tieáp tuïc thöông thuyeát vôùi phía ngöôøi Palestine. Theo oâng, tuy vieäc thöông thuyeát ñang coù beá taéc, nhöng tieán trình hoøa bình thì khoâng theå naøo ñaûo ngöôïc ñöôïc nöõa vì chính phuû Israel cuõng nhö Palestine khoâng coøn choïn löïa naøo khaùc hôn laø hoøa bình.


ÑTC ñeán Lorenzago di Cadore ñeå nghæ heø trong hai tuaàn leã

ÑTC ñeán Lorenzago di Cadore ñeå nghæ heø trong hai tuaàn leã.

Lorenzago di Cadore - 9.07.98 - Luùc 18:26 thöù Tö, moàng 8 thaùng 7/1998, chieác maùy bay "DC9" cuûa Khoâng Quaân Coäng Hoøa YÙ ñaõ ñöa ÑTC tôùi phi tröôøng Istrana cuûa Treviso, moät tænh mieàn baéc nöôùc YÙ. Taïi ñaây chôø ñoùn ÑTC coù OÂng Giancarlo Galan, Chuû Tòch mieàn Veneto, Ñöùc Cha Paolo Magnani, Giaùm Muïc Treviso, Ñöùc Cha Antonio Mistrorigo, cöïu Giaùm Muïc Treviso, OÂng Tænh tröôûng vaø Tröôûng Nha Caûnh Saùt. Sau khi chaøo thaêm vaø caûm ôn caùc vò ñaõ ñoùn tieáp ngaøi, ÑTC Gioan Phaoloâ II leân tröïc thaêng bay veà Lorenzago di Cadore vaø tôùi nôi vaøo luùc 19:20 toái. Taïi ñaây coù khoaûng 500 ngöôøi chôø ñoùn ÑTC. Xaõ Lorenzago di Cadore chæ coù hôn 645 ngöôøi maø thoâi. Hoï mang bieåu ngöõ vôùi haøng chöõ vieát: "Viva il Papa cadorino" (Hoan hoâ ÑTC ñaõ trôû thaønh ngöôøi daân Cadore). Trong soá nhöõng ngöôøi chaøo ñoùn ÑTC, coù moät ñoaøn thanh nieân, thuoäc giaùo phaän Chioggia (tænh Venezia) ñeán caém traïi trong mieàn naøy. Hoï hoan hoâ vaø ca haùt chaøo möøng ÑTC. Taïi Lorenzago di Cadore coù Ñöùc Cha Pietro Brollo, giaùm muïc Belluno-Feltre, Cha Sôû giaø hôn 90 tuoåi, Don Sesto Da Praø, oâng xaõ tröôûng, ñeán chaøo ñoùn Vò Thöôïng Khaùch. Cha Sôû ñaõ ñöôïc gaëp ÑTC nhieàu laàn. Ngaøi oâm hoân ÑTC vaø khoâng noùi gì caû, vì caûm ñoäng. Traùi laïi ÑTC khoâi haøi vôùi cha sôû giaø nhö sau: "Cha caøng ngaøy caøng treû hôn".

Theo baûn tin cuûa ñaëc phaùi vieân cuûa Ñaøi Vatican töø Lorenzago di Cadore göûi veà, thì saùng thöù Naêm 9.07.98, luùc 10:45, ÑTC baét ñaàu du ngoaïn mieàn nuùi cuøng vôùi toaøn tuøy tuøng nhoû. Nhìn ngaém caûnh röøng nuùi, Ñöùc Karol Wojtyla haøi loøng, vì ñaây laø "sôû thích" cuûa ngaøi vaø laø lieàu thuoác boå tinh thaàn vaø theå xaùc sau moät naêm laøm vieäc meät nhoïc.

Ñaëc phaùi vieân cho bieát: Xaõ Lorenzago di Cadore coù 645 daân ñinh, cö nguï treân mieàn cao khoaûng 900 thöôùc. Taát caû ñeàu laøm nhöõng gì coù theå laøm ñeå Vò Thöôïng Khaùch ñöôïc nghæ heø caùch toát ñeïp vaø an tónh. Ngoaøi vieäc treo bieåu ngöõ, côø Vatican, ngöôøi daân coøn chuaån bò moät soá quaø taëng ÑTC vaøo Chuùa Nhaät tôùi ñaây trong giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin vôùi daân chuùng trong mieàn. Theo ñaëc phaùi vieân, trong caùc moùn quaø taëng ÑTC coù moät chieác gaäy do moät ngöôøi mieàn Nuùi taïi ñaây laøm ra vaø moät giaù saùch duøng trong thaùnh leã.

Nhaø nghæ maùt thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa Toøa Giaùm Muïc Treviso, vaø chuû nhaø laø Ñöùc Cha Paolo Magnani; nhöng nôi xaây nhaø nghæ maùt thì naèm trong giaùo phaän Belluno-Feltre, giaùo phaän cuûa Ñöùc Cha Pietro Brollo. Vì theá Ñöùc Cha Brollo ñeán ñoùn tieáp ÑTC ñeán trong giaùo haït cuûa ngaøi.


Tuaàn tónh taâm theá giôùi cuûa caùc linh muïc taïi Ñeàn Thaùnh Guadalupe

Tuaàn tónh taâm theá giôùi cuûa caùc linh muïc taïi Ñeàn Thaùnh Guadalupe.

Guadalupe - 9.07.98 - Tuaàn tónh taâm theá giôùi cuûa gaàn 3 ngaøn linh muïc (trong ñoù coù caû moät soá Hoàng Y vaø Giaùm Muïc tham döï) dieãn tieán toát ñeïp taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Baø Guadalupe, gaàn Thaønh Phoá Mexico. Caùc linh muïc ñöôïc ñoùn tieáp baèng vieäc nhaän laõnh moät hoa hoàng, boâng hoa ñöôïc coi laø thaùnh thieâng taïi ñaây. Ñöùc Meï hieän ra vôùi Juan Diego vaøo giöõa Muøa Ñoâng giaù laïnh. Ñeå minh chöùng vieäc hieän ra coù tính caùch sieâu nhieân, Ñöùc Maria ñaõ laøm naåy sinh boâng hoàng giöõa muøa giaù laïnh cuûa mieàn nuùi, roài in hình aûnh cuûa Ngöôøi treân chieác aùo choaøng cuûa Juan Diego.

Ñeà taøi suy nieäm ñaàu tieân laø: "Soáng trong hieäp thoâng ñeå coå voõ hieäp thoâng", do Ñöùc Hoàng Y Bernard Law, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Boston (Hoa Kyø) höôùng daãn. Sau baøi suy tö, nhieàu linh muïc ñaõ ñaët caùc caâu hoûi vaø ñöôïc Ñöùc Hoàng Y traû lôøi . Ñieåm ngaøi nhaán maïnh hôn caû laø vieäc rao giaûng Lôøi Chuùa. Ngaøi noùi: Ñaây laø moät coâng vieäc neàn taûng ñeå chieán ñaáu vôùi vieäc xa daàn vaø maát ñöùc tin cuûa xaõ hoäi thôøi nay. Veà caùc giaùo phaùi, caùch rieâng taïi Chaâu Myõ Latinh, Ñöùc Hoàng Y noùi: Söï hieän dieän cuûa caùc giaùo phaùi ngaøy nay laø söï hieän dieän khaép nôi, khoâng theå choáng laïi baèng lôøi noùi suoâng, maø baèng vieäc rao giaûng vaø nhaát laø baèng vieäc soáng Lôøi Chuùa, soáng ñöùc tin vaø ñöùc caäy moãi ngaøy moãi maïnh meõ hôn trong dôøi soáng, ñeå chöùng taù cuûa caùc coäng ñoàng Kitoâ trôû neân soáng ñoäng vaø hoaït ñoäng, nhôø söùc maïnh cuûa Bí Tích Thaùnh Theå.

Nieàm vui cuûa hieäp thoâng ñöôïc cuï theå hoùa hôn nöõa trong böõa côm tröa. Nhieàu linh muïc ñaõ haùt leân nhöõng baøi haùt baèng tieáng noùi rieâng mình. Caùc linh muïc Mexico haùt baøi: "Cielito lindo" - Caùc linh muïc YÙ: "O sole mio". Thoûa maõn vì ñoaøn caàu thuû cuûa mình ñöôïc vaøo chung keát, caùc linh muïc Brazil haùt baøi: "El canto de Bahia". Ban chieàu, coù giôø chaàu Thaùnh Theå vaø Thaùnh Leã do Ñöùc Hoàng Y Salvatore Di Giorgi, Toång Giaùm Muïc Palermo (Ñaûo Sicilia, YÙ) chuû söï. Ngaøy tænh taâm ñöôïc keát thuùc baèng Kinh Maân coâi vaø cuoäc röôùc ñeøn treân caùc ñöôøng phoá chung quanh Ñeàn Thaùnh.


Caùc chính trò gia Ñöùc pheâ bình Toøa Thaùnh

Caùc chính trò gia Ñöùc pheâ bình Toøa Thaùnh.

(AFP 9/07/98) - Ñöùc (Bonn) - Caùc chính trò gia Ñöùc vöøa leân tieáng pheâ bình Toøa Thaùnh lieân quan tôùi vieäc ÑTC Gioan Phaoloâ II yeâu caàu caùc Giaùm Muïc Ñöùc phaûi mau choùng ñöa ra laäp tröôøng roõ raøng trong vaán ñeà caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc phuï nöõ ñang mang thai, laø hoï ñaõ ñeán xin coá vaán tröôùc khi quyeát ñònh phaù hay khoâng phaù thai.

Chuû tòch quoác hoäi Ñöùc, baø Rita Suessmuth, moät tín höõu Coâng Giaùo vaø laø thaønh vieân trong lieân minh caùc ñaûng phaùi baûo thuû cuûa thuû töôùng Helmut Kohl, ñaõ noùi vôùi kyù giaû moät tôø baùo xuaát baûn taïi Ñöùc nhö sau: "Baát cöù ai ñoù muoán ngöng khoâng cho caùc trung taâm coá vaán phaù thai do giaùo hoäi Coâng Giaùo Ñöùc ñieàu khieån, xin haõy ñeå yeân cho caùc phuï nöõ". Nhaân vaät maø baø chuû tòch quoác hoäi Ñöùc muoán aùm chæ ôû ñaây laø ÑTC Gioan Phaoloâ II. Theo baø Rita Suessmuth, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñang gaây aùp löïc buoäc caùc Giaùm Muïc Ñöùc phaûi ngöng caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc phuï nöõ, bôûi vì ñoái vôùi ÑTC, giaáy chöùng nhaän naøy, moät caùch naøo ñoù seõ môû ñöôøng cho hoï ñi ñeán quyeát ñònh phaù thai. Phuï nöõ Ñöùc ñöôïc luaät phaùp nhaø nöôùc cho pheùp phaù thai trong voøng 12 tuaàn leã ñaàu tieân mang thai, neáu coù giaáy chöùng nhaän laø hoï ñaõ ñeán xin coá vaán veà hoaøn caûnh mang thai cuûa hoï. Giaáy chöùng nhaän töï noù khoâng phaûi laø giaáy cho pheùp phaù thai nhöng ñôn giaûn laø noù chöùng nhaän ngöôøi phuï nöõ ñaõ ñeán tham khaûo vôùi caùc nhaø tö vaán. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñöùc ñieàu khieån khoaûng 260 trong toång soá 1,600 trung taâm coá vaán loaïi naøy treân khaép nöôùc Ñöùc.

Daïo thaùng Gieâng 1998 naêm nay, sau khi nhaän ñöôïc thö yeâu caàu töø ÑTC, caùc Giaùm Muïc Ñöùc ñaõ ñoàng yù ngöng caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc phuï nöõ ñeán xin coá vaán nhöng phaûi ñôïi cho ñeán cuoái naêm nay. Cuoái thaùng Saùu 1998 vöøa qua, Toøa Thaùnh, moät laàn nöõa keâu goïi caùc Giaùm Muïc Ñöùc phaûi coù quyeát ñònh roõ raøng noäi trong hai thaùng, nhöng caùc Giaùm Muïc Ñöùc cho laø vaãn coøn phaûi ñôïi cho ñeán cuoái naêm. Thöù Naêm 9/07/98, moät vò Giaùm Muïc Ñöùc ñaõ cho phaùi vieân cuûa haõng thoâng taán AFP bieát laø cho ñeán nay caùc trung taâm coá vaán do giaùo hoäi Coâng Giaùo Ñöùc ñieàu khieån vaãn tieáp tuïc caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc phuï nöõ ñeán xin coá vaán.


Giaùo hoäi Tin Laønh Chöùng Nhaân Jehovah taïi Phaùp göûi thö ngoû cho toång thoáng Chirac

Giaùo hoäi Tin Laønh Chöùng Nhaân Jehovah taïi Phaùp göûi thö ngoû cho toång thoáng Chirac.

(AFP 9/07/98) - Phaùp (Paris) - Ñöùng tröôùc caùc khoaûn thueá phaûi traû leân tôùi gaàn 50 trieäu Myõ Kim, hoäi Tin Laønh Chöùng Nhaân Jehovah taïi Phaùp vöøa cho coâng boá moät böùc thö ngoû göûi toång thoáng Jacques Chirac, trong ñoù nhoùm naøy than phieàn raèng Phaùp ñang môû chieán dòch ñaùnh thueá toân giaùo, ñoàng thôøi keâu goïi toång thoáng Chirac can thieäp ñeå baõi boû vieäc ñaùnh thueá maø hoäi Chöùng Nhaân Jehovah cho laø kyø thò vaø baát coâng.

Böùc thö noùi laø, vieäc chính phuû aùp ñaët 60% thueá treân caùc khoaûn tieàn ñoùng goùp töø caùc thaønh vieân cuûa hoäi taïi Phaùp, laø moät haønh ñoäng vi phaïm nhaân quyeàn vaø quyeàn töï do toân giaùo. Töø boán naêm qua, hoäi Chöùng Nhaân Jehovah vaø cô quan thueá vuï cuûa Phaùp ñaõ giaèng co vôùi nhau trong vaán ñeà traû thueá. Vôùi khoaûng 130 ñeán 200 ngaøn thaønh vieân treân toaøn nöôùc, hoäi Chöùng Nhaân Jehovah töï xöng mình laø moät giaùo hoäi Kitoâ ñöùng haøng thöù ba taïi Phaùp. Danh nghóa laø giaùo hoäi seõ coù lôïi vì seõ ñöôïc mieãn thueá treân caùc khoaûn tieàn ñoùng goùp töø caùc tín höõu, tuy nhieân boä noäi vuï cuõng nhö boä taøi chaùnh cuûa Phaùp khoâng nhìn nhaän qui cheá giaùo hoäi cuûa nhoùm Chöùng Nhaân Jehovah. Khoaûn tieàn gaàn 50 trieäu Myõ Kim treân ñaây, bao goàm tieàn thueá vaø tieàn phaït trong boán naêm vöøa qua, maø sôû thueá vuï Phaùp qui ñònh laø hoäi Chöùng Nhaân Jehovah nay phaûi traû cho chính phuû.


Caùc laõnh tuï Tin Laønh ôû Baéc Ai Len thaûo luaän vôùi thuû töôùng Tony Blair

Caùc laõnh tuï Tin Laønh ôû Baéc Ai Len thaûo luaän vôùi thuû töôùng Tony Blair.

(AFP 9/07/98) - Anh Quoác (Luaân Ñoân) - Thöù Naêm 9/07/98, caùc laõnh tuï cuûa ngöôøi Tin Laønh ôû Baéc Ai Len ñaõ thaûo luaän vôùi thuû töôùng Tony Blair cuûa Anh Quoác, nhaém giaûi quyeát tình traïng caêng thaúng keùo daøi töø hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua. Hai beân ñaõ ñoàng yù môû ngoû caùc ñöôøng giaây lieân laïc ñeå traùnh ñöa tôùi söï beá taéc lieân quan tôùi vieäc caùc ngöôøi Tin Laønh ôû Baéc Ai Len nhaát möïc ñoøi toå chöùc cuoäc dieãn haønh haèng naêm treân caùc ngaõ ñöôøng cuûa thò traán Portadown, nôi coù ña soá ngöôøi Coâng Giaùo.

Cuoäc dieãn haønh haèng naêm naøy cuûa ngöôøi Tin Laønh laø ñeå kyû nieäm bieán coá vua William Orange, theo Tin Laønh, ñaùnh baïi vua ngöôøi Coâng Giaùo daïo naêm 1690. Phía ngöôøi Coâng Giaùo Baéc Ai Len cho raèng caùc cuoäc dieãn haønh cuûa ngöôøi Tin Laønh, ñaëc bieät treân caùc ñöôøng phoá nôi cö nguï cuûa ngöôøi Coâng Giaùo, laø moät haønh ñoäng khieâu chieán. Theo sau thoûa öôùc hoøa bình kyù keát ngaøy 10/04/98 vöøa qua, vaø ñaõ ñöôïc daân chuùng taïi mieàn Baéc cuõng nhö Coäng Hoøa Ai Len, chaáp thuaän trong moät cuoäc tröng caàu daân yù, cuoäc dieãn haønh naêm nay cuûa ngöôøi Tin Laønh ñaõ bò caám. Haøng ngaøn binh só vaø nhaân vieân an ninh cuûa Anh Quoác ñaõ ñöôïc ñieàu ñoäng tôùi ñeå ngaên chaën khoâng cho phía ngöôøi Tin Laønh dieãn haønh qua caùc ñöôøng phoá cuûa ngöôøi Coâng Giaùo.

Cuoäc ñoái ñaàu giöõa caùc binh só Anh vaø ngöôøi Tin Laønh ñaõ daãn tôùi caùc vuï baïo ñoäng baét ñaàu töø toái hoâm Chuùa Nhaät vaø vaãn coøn ñang tieáp dieãn. Phía ngöôøi Tin Laønh ñaõ noåi löûa ñoát xe coä, tröôøng hoïc, nhaø thôø vaø nhaø cuûa ngöôøi Coâng Giaùo, vaø hoï nhaát möïc ñoøi xuùc tieán caùc cuoäc dieãn haønh. Toång coäng, phía ngöôøi Tin Laønh ñang döï truø toå chöùc hôn 500 cuoäc dieãn haønh vaø ngöôøi ta e ngaïi raèng hoï seõ lôïi duïng cô hoäi naøy ñeå choáng laïi thoûa öôùc hoøa bình maø hoï cho laø seõ daãn tôùi vieäc taùch rôøi mieàn Baéc Ai Len ra khoûi laõnh thoå cuûa Anh Quoác. Giôùi höõu traùch ñang lo ngaïi laø töø ñaây cho ñeán cuoái tuaàn, laø cao ñieåm trong chöông trình möøng kyû nieäm chieán thaéng haèng naêm cuûa ngöôøi Tin Laønh, baïo ñoäng seõ gia taêng vaø aûnh höôûng nghieâm troïng tôùi thoûa öôùc hoøa bình maø ngöôøi ta hy voïng seõ chaám döùt caùc vuï baïo ñoäng ñaãm maùu giöõa ngöôøi Tin Laønh vaø Coâng Giaùo ôû mieàn Baéc Ai Len töø maáy chuïc naêm qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page