Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 08 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Söù Ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II gôûi cho caùc linh muïc ñang tænh taâm taïi GUADALUPE

Söù Ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II gôûi cho caùc linh muïc ñang tænh taâm taïi GUADALUPE.

Tin Vatican: (CWN 8/07/98; VIS 8/07/98): Thöù Tö, muøng 8/07/98, Toøa Thaùnh cho coâng boá Söù Ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II gôûi cho taát caû caùc linh muïc ñang tham döï Cuoäc Tænh Taâm Quoác Teá laàn thöù ba, taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï GUADALUPE, beân Meâhicoâ. Söù Ñieäp ñaõ ñöôïc ÑTC kyù nhaän ngaøy 29 thaùng 6/1998 vöøa qua, ngaøy leã Kính Hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ, nhöng maõi ñeán hoâm thöù Tö muøng 8/07/98, môùi ñöôïc coâng boá. Trong söù ñieäp, ÑTC môøi goïi caùc linh muïc haõy "trôû thaønh hình aûnh soáng ñoäng cuûa Chuùa, vò Muïc Töû Tuyeät Ñoái cuûa daân Chuùa" tröôùc maét con ngöôøi nam nöõ ngaøy nay. ÑTC ñaõ vieát nhö sau: "Do bôûi aán tích cuûa Chuùa Kitoâ, ñöôïc ghi vaøo anh em, anh em thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa Thieân Chuùa, moät caùch ñaëc bieät duy nhaát, ñeå daán thaân troïn veïn xaùc hoàn tieáp tuïc söù maïng rao giaûng Nöôùc Chuùa giöõa muoân ngöôøi. Nhö theá anh em laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân chòu traùch nhieäm veà coâng cuoäc taùi rao giaûng phuùc aâm. Vì theá, anh em ñöôïc Chuùa ban cho söùc maïnh, quyeàn haønh vaø phaåm vò, ñeå anh em coù theå tieáp tuïc coâng vieäc cuûa Chuùa Kitoâ." ÑTC coøn nhaén nhuû theâm cho caùc linh muïc raèng, ñeå ñöông ñaàu vôùi nhöõng khoù khaên, caùc linh muïc haõy tin töôûng vaøo söï trôï giuùp cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø haõy caàu nguyeän. ÑTC vieát trong söù ñieäp nhö sau: "Anh em haõy trôû thaønh con ngöôøi cuûa caàu nguyeän, bieát neám höôûng söï im laëng ñeå chieâm nieäm, cöû haønh thaùnh leã haèng ngaøy vôùi loøng soát saéng, vaø caàu nguyeän theo Phuïng Vuï Giôø Kinh, maø Giaùo Hoäi trao phoù cho anh em thöïc hieän, ñeå möu ích cho toaøn theå Giaùo Hoäi, Nhieäm Theå Chuùa Kitoâ. Haõy duy trì loøng nhieät thaønh cuûa nhöõng naêm ñaàu ñôøi linh muïc, ñöøng ñeå mænh phaûi ngaõ loøng; haõy naâng ñôõ nhau trong tình huynh ñeä linh muïc, moät tình huynh ñeä phaùt sinh töø cuøng moät bí tích chöùc thaùnh ñaõ laõnh nhaän."

Vaø saùng thöù Tö 8/07/98, trong buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn, ÑTC ñaõ noùi veà Giaùo Hoäi nhö laø Nhieäm Theå cuûa Chuùa Kitoâ, nhieäm theå ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn linh ñoäng. Buoåi chieàu, ÑTC ñaõ leân ñöôøng ñi nghæ hai tuaàn taïi mieàn Nuùi Dolomites, vuøng Ñoâng Baéc Italia, taïi laøng Lorenzago di Cadore.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines keâu goïi chính phuû can thieäp cho nhöõng ngöôøi bò baét taïi AÛ Raäp Saudi

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines keâu goïi chính phuû can thieäp cho nhöõng ngöôøi bò baét taïi AÛ Raäp Saudi.

(Manila Standard 8/07/98) - Philippines (Manila) - Thöù Ba vöøa qua (7/07/98), Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñaõ yeâu caàu chính phuû can thieäp cho ít nhaát laø 12 coâng daân nöôùc naøy ñang bò giam giöõ taïi AÛ Raäp Saudi vì ñaõ vi phaïm leänh caám thöïc haønh tín ngöôõng ngoaøi Hoài Giaùo cuûa chính quyeàn AÛ Raäp Saudi, vaø hoï coù theå laõnh aùn töû hình veà toäi naøy. Caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines cuõng leân tieáng baùo ñoäng veà soá coâng daân Philippines, bò baét giöõ vì ñaõ thöïc haønh ñöùc tin Coâng Giaùo, ngaøy moät gia taêng. Toøa Thaùnh ñaõ ñöôïc thoâng baùo veà nhöõng vuï baét giöõ naøy.

Trong moät laù thö göûi tôùi boä ngoaïi giao Philippines, Ñöùc Cha Ramon Arguelles, chuû tòch UÛy Ban ñaëc traùch veà muïc vuï cho ngöôøi di daân vaø lao ñoäng cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, keâu goïi boä tröôûng Domingo Siazon, löu yù caùch ñaëc bieät tôùi tình caûnh cuûa caùc coâng daân Philippines taïi AÛ Raäp Saudi, vaø tieáp xuùc vôùi phía chính quyeàn AÛ Raäp Saudi, ñeå nhöõng coâng daân Philippines bò baét ñöôïc traû töï do. Beân caïnh vieäc bò baét giöõ traùi pheùp, caùc baûn baùo caùo do UÛy Ban thu thaäp cho thaáy, moät soá coâng daân Philippines, ñaõ bò tra taán daõ man, ñeå buoäc hoï khai teân cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng höông theo ñaïo Coâng Giaùo. Laù thö cuûa Ñöùc Cha Arguelles noùi raèng ngaøi raát lo aâu veà söï theå nhöõng ngöôøi bò baét coù theå laõnh aùn töû hình vì ñöùc tin cuûa hoï.


Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu La Tinh qui traùch nhieäm leân caùc chính trò gia

Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu La Tinh qui traùch nhieäm leân caùc chính trò gia.

(CWN 8/07/98) - Honduras (Tegucigalpa) - Trong buoåi hoïp dieãn ra taïi thuû ñoâ Tegucigalpa cuûa Honduras hoâm thöù Saùu vöøa qua (3/07/98), Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ La Tinh ñaõ qui traùch nhieäm veà naïn ngheøo ñoùi vaø tham nhuõng ñang gia taêng, leân caùc chính trò gia trong vuøng.

Trong phieân hoïp caùc Giaùm Muïc Chaâu Myõ La Tinh ñaõ thaûo luaän ñeà taøi lieân quan tôùi vieäc phaùt trieån nhaân baûn trong vieãn töôïng kyû nguyeân thöù ba ñang gaàn keà, laøm theá naøo ñeå ñaït tôùi moät söï phaùt trieån nhaân baûn toaøn veïn maø khoâng gaây aûnh höôûng tôùi caùc giaù trò vaø khía caïnh khaùc cuûa cuoäc soáng. Moät thoâng caùo ñöôïc ñöa ra keâu goïi caùc quoác gia trong vuøng, haõy giaûi cöùu chính trò ra khoûi söï sa suùt ngaøy moät traàm troïng veà maët ñaïo ñöùc vaø luaân lyù. Caùc tham döï vieân, trong soá naøy coù caû caùc ñaïi dieän chính phuû vaø ngaân haøng phaùt trieån lieân Myõ Chaâu, ñeàu ñoàng yù laø nhöõng noã löïc choáng naïn ngheøo ñoùi cuûa chính phuû taïi caùc nöôùc Chaâu Myõ La Tinh vaãn coøn nhieàu thieáu xoùt, chöa ñuû ñeå cöùu ngöôøi daân ra khoûi tình caûnh ñoùi keùm hieän nay.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gregoria Rosa Chavez, Toång Giaùm Muïc San Salvador, ñaõ chæ trích caùc cô sôû ñaàu tö cuûa ngoaïi quoác taïi caùc nöôùc Chaâu Myõ La Tinh, nhaát laø caùc ñaëc khu saûn xuaát (export processing zones). Tuy laø nguoàn ñaàu tö quan troïng cuûa quoác gia, caùc cô sôû naøy ñöôïc höôûng caùc qui cheá mieãn thueá ñaëc bieät, nhöng traùi laïi, caùc coâng nhaân baûn xöù laøm vieäc taïi caùc ñaëc khu ñoù laïi bò khai thaùc, boùc loät söùc lao ñoäng. Söï kieän naøy xaûy ra, moät phaàn do trình ñoä giaùo duïc thaáp cuûa caùc coâng nhaân khieán cho hoï khoâng coù khaû naêng ñeå suy xeùt, chæ trích vaø ñaët vaán ñeà vôùi chuû nhaân cuûa hoï. Vì theá, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chavez ñeà nghò caùc chính phuû ñöa ra moät chöông trình giaùo duïc toaøn boä cho ngöôøi daân, ñeå giuùp hoï bieát suy nghó, pheâ phaùn, vaø ñaët caâu hoûi ñoái vôùi nhöõng thöïc taïi ñang xaûy ra tröôùc maët, vaø töø ñoù bieán ñoåi thöïc taïi naøy cho lôïi ích cuûa chính hoï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page