Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toång thoáng Rumani muoán môøi ÑTC vieáng thaêm nöôùc naøy

Toång thoáng Rumani muoán môøi ÑTC vieáng thaêm nöôùc naøy.

(Reuters 7/07/98) - Vatican - OÂng Emil Constantinescu, toång thoáng Rumani, seõ chính thöùc môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán vieáng thaêm nöôùc naøy vaøo thaùng 5 naêm tôùi 1999, moät khi nhöõng moái baát hoøa giöõa Toøa Thaùnh vaø giaùo hoäi Chính Thoáng Rumani ñöôïc giaûi quyeát xong.

Thuû töôùng Rumani, oâng Radu Vasile ñaõ cho caùc kyù giaû bieát nhö treân sau khi oâng ñöôïc ÑTC tieáp kieán vaøo saùng hoâm thöù Ba (7/07/98). OÂng noùi nhö sau: "Toâi ñaõ göûi lôøi chaøo cuûa toång thoáng Constantinescu ñeán ÑTC vaø ngoû yù ñònh laø Rumani seõ môøi ÑTC ñeán vieáng thaêm nöôùc naøy vaøo thaùng 5 naêm tôùi 1999". Toøa Thaùnh chöa coâng boá chi tieát naøo veà cuoäc hoäi kieán giöõa ÑTC vaø thuû töôùng Rumani neân ngöôøi ta chöa roõ phaûn öùng cuûa ÑTC tröôùc söï ngoû yù naøy töø phía chính phuû Rumani.

Neáu chuyeán vieáng thaêm naøy dieãn ra theo nhö döï tính, thì ñaây seõ laø laàn ñaàu tieân ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaët chaân tôùi moät quoác gia, nôi coù ña soá daân theo Chính Thoáng Giaùo. Nhöõng noã löïc töø phía chính phuû Rumani muoán môøi ÑTC ñeán vieáng thaêm nöôùc naøy ñeàu bò phía giaùo hoäi Chính Thoáng choáng ñoái, tuy nhieân trong thôøi gian gaàn ñaây, laäp tröôøng choáng ñoái naøy ñang dòu bôùt phaàn naøo. Ngaên trôû chính yeáu cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC laø vuï tranh chaáp caùc taøi saûn cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Hy Laïp taïi Rumani hieän ñang naèm trong tay cuûa phía Chính Thoáng. Hôn 2,000 nhaø thôø Coâng Giaùo ñaõ bò chính quyeàn coäng saûn Rumani tòch thu vaø giao cho Chính Thoáng Giaùo xöû duïng. Cuoái thaùng Saùu 1998 vöøa qua, caùc nhaø laõnh ñaïo Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo Rumani ñaõ ñoàng yù thaønh laäp moät uûy ban ñeå cöùu xeùt tôùi vaán ñeà trao traû caùc nhaø thôø laïi cho giaùo hoäi Coâng Giaùo. UÛy ban naøy seõ nhoùm hoïp vaøo thaùng 9/1998 tôùi ñaây, vaø ngöôøi ta hy voïng, vieäc giaûi quyeát oån thoûa vuï tranh chaáp taøi saûn naøy seõ môû ñöôøng cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani.


Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Indonesia baùc boû vieäc thaønh laäp caùc ñaûng phaùi chính trò toân giaùo

Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Indonesia baùc boû vieäc thaønh laäp caùc ñaûng phaùi chính trò toân giaùo.

(UCAN IJ0327.0983 7/07/98) - Indonesia (Jakarta) - Caùc nhaø laõnh ñaïo Phaät Giaùo, Coâng Giaùo, AÁn Giaùo, Hoài Giaùo vaø Tin Laønh taïi Indonesia ñaõ hoan ngheânh vieäc thaønh laäp caùc ñaûng phaùi chính trò môùi trong nöôùc, nhöng ñoàng thôøi cuõng ñöa ra lôøi caûnh caùo tôùi caùc ñaûng phaùi mang nhaõn hieäu toân giaùo hay saéc toäc.

Ñoù laø quan ñieåm chung cuûa caùc laõnh tuï toân giaùo Indonesia trong moät cuoäc ñieàu traàn tröôùc quoác hoäi daïo trung tuaàn thaùng 6/1998 vöøa qua. OÂng Hasan Barsi, chuû tòch Hoäi Ñoàng Trí Thöùc Hoài Giaùo Indonesia cho raèng, caùc ñaûng phaùi chính trò mang bieåu töôïng cuûa baát cöù toân giaùo naøo ñeàu coù theå taïo neân moät khuynh höôùng taùch bieät ñaûng phaùi ñoù ra khoûi caùc ñaûng chính trò khaùc, vaø ñieàu naøy seõ taïo neân söï caêng thaúng. Trong khi ñoù, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coâng Giaùo Indonesia thì noùi raèng giaùo hoäi khoâng choáng laïi vieäc xöû duïng bieåu töôïng toân giaùo, tuy nhieân muïc tieâu maø caùc ñaûng phaùi chính trò naøy nhaém tôùi phaûi laø söï möu caàu lôïi ích chung cho moïi ngöôøi.

Ñöùc Cha Johannes Hadiwikarta, toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia baøy toû caûm nghó nhö sau: "Ñieàu quan troïng trong nhöõng sinh hoaït cuûa moät ñaûng phaùi chính trò laø phuïc vuï cho lôïi ích cuûa coâng chuùng. Cuõng coù theå coù nhöõng ñaûng chính trò khoâng xöû duïng moät bieåu töôïng toân giaùo naøo, nhöng chæ tranh ñaáu cho quyeàn lôïi cuûa rieâng moät nhoùm naøo maø thoâi. Theo Ñöùc Cha Hadiwakarta, söï kieän coù nhieàu ñaûng phaùi chính trò ra ñôøi taïi Indonesia hieän naøy laø do söï kieàm cheá cuûa chính theå döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa cöïu toång thoáng Suharto. Ñieàu naøy khoâng coù gì laø ngaïc nhieân bôûi vì ngöôøi daân, ñaõ töø laâu bò aùp böùc, nay hoï caûm thaáy ñöôïc töï do baøy toû nguyeän öôùc vaø caên cöôùc chính trò cuûa hoï. Traû lôøi cho caâu hoûi veà vai troø cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo theo sau cuoäc noåi loaïn cuûa daân chuùng taïi Indonesia daïo thaùng 5/1998 vöøa qua, Ñöùc Cha Hadiwakarta noùi nhö sau: "Söù maïng cuûa chuùng toâi laø ñöa toân giaùo trôû laïi vai troø caên baûn cuûa toân giaùo, ñoù laø giuùp cho moïi ngöôøi khaùm phaù ra caùc giaù trò nhaân baûn vaø suy gaãm caùc giaù trò naøy trong ñôøi soáng haèng ngaøy. Ñöùc Cha toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia khoâng queân ghi nhaän theâm laø nhieàu ngöôøi Indonesia ñaõ töø boû caùc giaù trò toân giaùo ñeå thay theá vaøo ñoù baèng nhöõng tieâu chuaån nhaém möu caàu lôïi ích cho rieâng caù nhaân hay cho ngöôøi thaân vaø caùc phe nhoùm cuûa hoï. Ñeå vöôït qua taâm thöùc ích kyû naøy, moïi ngöôøi caàn phaûi xaây döïng moät ngoân ngöõ toân giaùo qua ñoù tình yeâu vaø söï hieäp nhaát ñöôïc thoâng truyeàn, khoâng phaûi qua lôøi noùi nhöng laø baèng haønh ñoäng, giöõa moãi ngöôøi vôùi nhau.


Cuoäc hoïp baùo trình baøy Toâng Thö "Dies Domini" veà vieäc thaùnh hoùa Ngaøy Chuùa Nhaät

Cuoäc hoïp baùo trình baøy Toâng Thö "Dies Domini" veà vieäc thaùnh hoùa Ngaøy Chuùa Nhaät.

Vatican - 07.07.98 - Saùng thöù Ba ,7/07/98, luùc 11:30 tröa, taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, Ñöùc Hoàng Y Jorge Arturo Medina Estevez, Toång Tröôûng Boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích, trình baøy Toâng Thö "Dies Domini", (Ngaøy cuûa Chuùa), veà vieäc thaùnh hoùa ngaøy Chuùa Nhaät. Hieän dieän trong buoåi trình baøy vaên kieän môùi, coù Ñöùc Cha Geraldo Agnelo Majella, Toång Thö Kyù Boä vaø Ñöùc Cha Piero Marini, phuï traùch veà caùc leã nghi phuïng vuï do ÑTC cöû haønh.

Trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät 5.07.98 vöøa qua, ÑTC ñaõ loan tin veà Vaên Kieän môùi naøy. Ngaøi noùi: "Thöù Ba tôùi ñaây, moàng 7 thaùng 7/1998, Toâng thö "Dies Domini" veà thaùnh hoùa Ngaøy Chuùa Nhaät seõ ñöôïc coâng boá. Toâi ñaõ kyù vaên kieän naøy ngaøy 31 thaùng 5/1998, Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng, ñeå nhaán maïnh raèng: ñaây laø moät thaønh quaû rieâng cuûa naêm nay, naêm ñöôïc daønh rieâng cho vieäc suy tö veà Chuùa Thaùnh Thaàn, trong boái caûnh chuaån bò gaàn cho naêm Ñaïi Toaøn Xaù".

ÑTC cuõng noùi roõ muïc ñích cuûa Vaên Kieän môùi nhö sau: "Vôùi Toâng thö naøy - toâi muoán tröôùc heát noùi vôùi caùc Vò Chuû Chaên, vaø chia seû vôùi caùc ngaøi söï chaêm soùc muïc vuï neàn taûng veà Ngaøy Chuùa Nhaät. Hôn nöõa, toâi coøn muoán, trong moät yù nghóa naøo ñoù, ñoái thoaïi moät caùch côûi môû vôùi taát caû vaø moãi moät tín höõu, nhö toâi thöôøng laøm trong caùc chuyeán vieáng thaêm taïi caùc giaùo xöù Roma. Toâi seõ trôû laïi ñeà taøi naøy trong caùc buoåi gaëp gôõ ngaøy Chuùa Nhaät trong giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin".


Back to Radio Veritas Asia Home Page