Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Honduras chæ trích nhöõng vuï xöû töû hình kieåu ñoäi quaân töû thaàn

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Honduras chæ trích nhöõng vuï xöû töû hình kieåu ñoäi quaân töû thaàn.

(Reuters 6/07/98) - Honduras (Tegucigalpa) - Thöù Hai 6/07/98, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Honduras ñaõ baøy toû moái quan ngaïi tröôùc chieàu höôùng gia taêng cuûa nhöõng vuï xöû töû hình kieåu ñoäi quaân töû thaàn nhaém vaøo thaønh vieân caùc baêng ñaûng thieáu nieân treân ñöôøng phoá. Caùc toå chöùc tö nhaân öôùc tính trong naêm 1998, tính ñeán nay ñaõ coù ít nhaát 47 thieáu nieân bò gieát cheát bôûi moät nhoùm ngöôøi bí maät. Gia ñình caùc naïn nhaân ñoå loãi cho caûnh saùt coøn taïi chöùc hay ñaõ veà höu, laø phe chuû möu nhöõng vuï saùt haïi ñoù. Lôøi caùo buoäc naøy ñaõ bò caûnh saùt Honduras baùc boû.

Leân tieáng veà vaán ñeà naøy, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Rodriguez, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Tegucigalpa ñaõ noùi nhö sau: "Khoâng phaûi qua nhöõng vuï saùt haïi khoâng xeùt xöû nhö theá maø Honduras seõ coù ñöôïc hoøa bình. Moät soá ngöôøi cho raèng nhöõng thieáu nieân trong caùc baêng ñaûng phaûi bò tröøng phaït vaø ñaây laø ñieàu teä haïi nhaát khi xaõ hoäi phaûi ñöông ñaàu vôùi moät vaán ñeà nhö theá. Noù laø vaán ñeà maø chuùng ta caàn phaûi ñoái ñaàu ñeå giaûi quyeát. Nhöõng thieáu nieân naøy caàn ñöôïc caûi huaán, trôï giuùp veà maët taâm lyù vaø moät höôùng ñi môùi trong cuoäc soáng, nhöng ñaëc bieät laø caùc em caàn coù cô hoäi kieám ñöôïc coâng aên vieäc laøm vaø khaû naêng möu sinh moät caùch chaân chính".

Daïo cuoái thaùng Saùu 1998 vöøa qua, moät nhoùm töï xöng vôùi teân maø chuùng toâi xin taïm dòch laø "Nhoùm Bieät Kích" (Father Commando) ñaõ ra moät thoâng caùo vôùi lôøi ñe doïa laø nhoùm naøy seõ thuû tieâu thaønh vieân cuûa caùc baêng ñaûng treân ñöôøng phoá. Muïc tieâu cuûa nhoùm bieät kích naøy laø ñeå chaën ñöùng laøn soùng phaïm phaùp ñang gia taêng, maø nguyeân nhaân phaùt sinh töø caùc baêng ñaûng naøy. Trong voøng hai tuaàn vöøa qua, ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy nhieàu xaùc mang ñaày veát ñaïn treân ngöôøi taïi nhöõng khu xoùm ngheøo ôû thuû ñoâ Tegucigalpa cuõng nhö taïi thaønh phoá thöù hai cuûa Honduras laø San Pedro Sula. Thöù Saùu tuaàn tröôùc (3/07/98), gia ñình caùc naïn nhaân ñaõ töï ñöùng ra thaønh laäp moät nhoùm coù teân laø UÛy Ban Gia Ñình Nhöõng ngöôøi bò baét giöõ vaø maát tích, goïi taét laø Cofadeh. Hoï ñaõ göûi moät laù thö yeâu caàu toång thoáng Carlos Flores cuûa Honduras can thieäp ñeå chaám döùt naïn thuû tieâu thaønh vieân caùc baêng ñaûng.


Moät nhoùm Linh Muïc Nam Haøn keâu goïi chính phuû thaû tuø nhaân chính trò

Moät nhoùm Linh Muïc Nam Haøn keâu goïi chính phuû thaû tuø nhaân chính trò.

(AFP 6/07/98) - Nam Haøn (Seoul) - Thöù Hai 6/07/98, moät nhoùm linh muïc ngöôøi Nam Haøn ñaõ keâu goïi chính phuû nöôùc naøy thaû taát caû caùc tuø nhaân chính trò nhaân dòp chính phuû loan baùo seõ ban haønh moät leänh aân xaù ñaëc bieät vaøo thaùng 8/1998 tôùi ñaây.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, nhoùm linh muïc meänh danh laø Hieäp Hoäi Caùc Linh Muïc Coâng Giaùo tranh ñaáu cho coâng lyù ñaõ noùi nhö sau: "Tröôùc heát, taát caû caùc tuø nhaân chính trò phaûi ñöôïc traû töï do trong leänh aân xaù ñaëc bieät nhaân dòp Nam Haøn möøng ngaøy Ñoäc Laäp vaøo ngaøy 15/08/1998". Baûn thoâng caùo cuõng keâu goïi chính phuû baõi boû ñaïo luaät veà an ninh quoác gia. Luaät naøy coù ñieàu khoaûn nghieâm caám baát cöù moät söï lieân laïc naøo vôùi phía chính quyeàn coäng saûn Baéc Haøn, hoaëc vieáng thaêm mieàn Baéc, maø khoâng coù pheùp cuûa chính phuû Nam Haøn. Ngoaøi ra hieäp hoäi linh muïc vöøa noùi cuõng toå chöùc moät buoåi leã caàu nguyeän cho ñaát nöôùc. Döôùi thôøi cöïu toång thoång Kim Young Sam, nhoùm linh muïc naøy vaãn thöôøng xuyeân toå chöùc nhöõng buoåi caàu nguyeän, nhöng ñaây laø buoåi caàu nguyeän ñaàu tieân keå töø sau khi oâng Kim Dae Jung leân laøm toång thoáng.


Ñaëc Söù Lieân Hieäp Quoác veà nhaân quyeàn seõ vieáng thaêm Vieät Nam

Ñaëc Söù Lieân Hieäp Quoác veà nhaân quyeàn seõ vieáng thaêm Vieät Nam.

Vieät Nam (Haø Noäi) - Trong moät cöû chæ côûi môû hieám coù, Vieät Nam ñaõ ñoàng yù ñeå cho moät baùo caùo vieân ñaëc bieät thuoäc UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác ñeán Vieät Nam ñeå tìm hieåu vaán ñeà khoan nhöôïng toân giaùo taïi ñaây.

Haõng thoâng taán Reuters, trong baûn tin göûi ñi töø Haø Noäi cho bieát, moät nöõ phaùt ngoân vieân cuûa Boä Ngoaïi Giao Vieät Nam ñaõ noùi trong moät thoâng caùo nhö sau: "Vôùi thieän chí, chuùng toâi ñaõ môøi oâng Abdelfattah Amor ñeán vieáng thaêm Vieät Nam qua ñoù oâng coù ñöôïc caùc ñieàu kieän ñeå tìm hieåu moät caùch töôøng taän hôn veà chính saùch vaø luaät leä cuõng nhö hoaøn caûnh thöïc söï cuûa toân giaùo taïi Vieät Nam". Chuyeán vieáng thaêm naøy döï truø seõ dieãn ra vaøo thaùng 10/1998 vaø thoâng caùo cuõng noùi theâm raèng noù hoaøn toaøn khoâng naèm döôùi moät söï uûy thaùc naøo (mandate) cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác, vaø nhö theá khoâng roõ laø Vieät Nam coù ñaët ra ñieàu kieän naøo cho chuyeán vieáng thaêm naøy hay khoâng.

Baùo caùo vieân ñaëc bieät veà vaán ñeà khoan nhöôïng toân giaùo hoaït ñoäng döôùi UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác, vaø sau khi ñaõ tìm hieåu veà tình hình, baùo caùo vieân naøy seõ göûi baûn phuùc trình leân UÛy Ban Nhaân Quyeàn vaø Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác, vaø moãi cô quan naøy seõ ñöa ra moät kieán nghò. Hoà sô taïi Lieân Hieäp Quoác ghi nhaän laø, laàn ñaàu tieân, baùo caùo vieân cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn, xin ñöôïc vieáng thaêm Vieät Nam, laø daïo naêm 1995.


Back to Radio Veritas Asia Home Page