Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Naïn ñoùi taïi Sudan ngaøy moät traàm troïng hôn

Naïn ñoùi taïi Sudan ngaøy moät traàm troïng hôn.

(Reuters 5/07/98) - Kenya (Nairobi) - Naïn ñoùi trong vuøng Bahr El Ghazal thuoäc mieàn Nam Sudan ñang ngaøy moät trôû neân traàm troïng hôn vôùi 60% daân chuùng taïi moät soá nôi trong vuøng ñang bò suy dinh döôõng.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Caesar Mazzolari, giaùm quaûn toâng toøa Rumbek thuoäc Bahr El Ghazal ñaõ ñöa ra nhaän ñònh treân ñaây sau hai tuaàn löu laïi ñaây. Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá Ñöùc Toång Giaùm Muïc Mazzolari ñaõ noùi nhö sau: "Soá thöïc phaåm do Chöông Trình Thöïc Phaåm theá giôùi cuûa Lieân Hieäp Quoác, caùc cô quan cöùu trôï vaø caùc Giaùo Hoäi, phaân phoái, khoâng ñuû vaøo ñaâu so vôùi tình traïng ñoùi keùm trong vuøng. Chöông Trình Thöïc Phaåm Theá Giôùi öôùc löôïng laø 2,6 trieäu ngöôøi daân Sudan ñang caàn ñöôïc vieän trôû thöïc phaåm khaån caáp. Naïn ñoùi ñang taán coâng vaøo caùc treû em, nhöõng ngöôøi taøn taät, ngöôøi giaø vaø nhöõng ngöôøi bò beänh phong cuøi. Do hoaøn caûnh cuûa hoï, nhöõng ngöôøi naøy gaëp nhieàu khoù khaên ñeå ñi tôùi caùc trung taâm phaân phoái löông thöïc. Moãi thaùng, toå chöùc Chöông Trình Thöïc Phaåm Theá Giôùi cuûa Lieân Hieäp Quoác chæ cung caáp ñöôïc khoaûng 1 nöûa soá löông thöïc 10 ngaøn taán, caàn coù moãi thaùng ñeå phaân phaùt cho ngöôøi daân. Toâi ñaõ taän maét chöùng kieán nhöõng caûnh thaät ñau loøng, nhö khi moät baø meï vaø nhöõng ngöôøi con cuûa baø ngaõ guïc treân ñöôøng, sau khi ñaõ ñi boä suoát ñeâm ñeå tôùi ñòa ñieåm phaân phoái löông thöïc, nhöng khi ñeán nôi thì ngöôøi ta khoâng coøn löông thöïc ñeå cho baø nöõa.

Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Mazzolari, nhu caàu caáp baùch nhaát trong thaùng 7 vaø thaùng 8 saép tôùi laø caàn phaûi gia taêng soá löôïng thöïc phaåm ñöôïc phaân phoái tôùi caùc vuøng bò aûnh höôûng naëng nhaát, ñoàng thôøi ngöôøi daân cuõng caàn ñöôïc cung caáp haït gioáng vaø duïng cuï ñeå troàng caáy. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu, caàn phaûi coù theâm caùc khoaûn taøi chaùnh. Toå chöùc löông thöïc theá giôùi ñaõ höùa seõ cung caáp 60 trieäu Myõ Kim ñeå mua vaø chuyeån vaän löông thöïc, nhöng treân thöïc teá thì soá tieàn caàn coù ñeå mua ñuû löông thöïc nuoâi soáng ngöôøi daân laø 140 trieäu Myõ Kim. Vì theá ngaøi keâu goïi caùc toå chöùc cöùu trôï cuõng nhö caùc giaùo hoäi neân ñoùng goùp taøi chaùnh nhieàu theâm nöõa ñeå coù theâm quyõ mua thöïc phaåm. Ngoaøi ra ngaøi cuõng keâu goïi chính quyeàn Sudan ngöng phaùo kích vaø nhöõng vuøng bò tình nghi laø nôi caùc phieán quaân Hoài Giaùo truù ñoùng, bôûi vì nhöõng vuï phaùo kích nhö theá seõ ngaên trôû hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan cöùu trôï, ñoàng thôøi noù seõ khieán cho ngöôøi daân caûm thaáy bò khuûng boá hôn nöøa maø thoâi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page