Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñaïi dieän Ai Len than phieàn veà nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc nhaø thôø

Ñaïi dieän Ai Len than phieàn veà nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc nhaø thôø.

(CWN 4/07/98) - Vatican - Taïi Hoäi Nghò quoác teá veà muïc vuï nhaân quyeàn do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình ñöùng ra toå chöùc taïi Vatican töø ngaøy 1-4 thaùng 7/1998 vöøa qua, caùc ñaïi bieåu ñeán töø Ai Len ñaõ baøy toû noãi thaát voïng tröôùc haøng loaït nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc nhaø thôø cuûa Coâng Giaùo taïi mieàn Baéc Ai Len, xaûy ra vaøo ñeâm raïng ngaøy 2/07/98.

Trong baøi phaùt bieåu ñoïc vaøo hoâm thöù Naêm (2/07/98), khi nhaän ñöôïc tin naøy oâng Patrick Hannon, giaùo sö moân thaàn hoïc luaân lyù taïi tröôøng ñaïi hoïc Thaùnh Patrick ôû Maynooth, Ai Len ñaõ noùi nhö sau: "Moïi ngöôøi ñeàu bieát raèng coù nhöõng phaàn töû thuø nghòch muoán phaù hoaïi tieán trình hoøa bình. Nhöõng vuï taán coâng xaûy ra nhö theå chuùng ñeán töø nhöõng ngöôøi coù taâm thöùc choáng ñoái hoøa bình taïi mieàn Baéc Ai Len. Baát cöù haønh ñoäng naøo gaây phöông haïi cho tieán trình hoøa bình ñeàu laø ñieàu sai laàm nghieâm troïng". Caûnh saùt taïi Ai Len cho bieát coù ít nhaát laø 9 nhaø thôø ñaõ bò phoùng löûa ñoát, 2 trong soá naøy bò hö haïi naëng. Giôùi höõu traùch ñang truy luøng caùc thuû phaïm.

Ñöùc Cha Christopher Jones, Giaùm Muïc Elphin naèm veà phía Taây Baéc Coäng Hoøa Ai Len, coù maët trong ñoaøn ñaïi bieåu Ai Len tham döï hoäi nghò, cho raèng, nhöõng vuï taán coâng noùi treân coù theå laø phaûn öùng cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ boû phieáu choáng laïi thoûa öôùc hoøa bình taïi mieàn Baéc Ai Len. Hoï caûm thaáy nhöõng dieãn tieán hoøa bình ñang ñöôïc thöïc hieän taïi mieàn Baéc Ai Len seõ cöôùp ñi maát cuûa hoï nhöõng quyeàn lôïi, vì theá hoï phaûi xöû duïng ñeán baát cöù bieän phaùp hay cô hoäi naøo ñeå khuûng boá vaø gaây hoaûng sôï, cuï theå trong giôùi ngöôøi Coâng Giaùo.

Thoûa öôùc hoøa bình ñaõ ñöôïc caùc cöû tri taïi Coäng Hoøa Ai Len vaø mieàn Baéc Ai Len, trong soá naøy coù luoân caû nhöõng ngöôøi Tin Laønh, chaáp thuaän. Tuy nhieân moät soá phaàn töû tin laønh cöïc ñoan muoán phaù hoaïi thoûa öôùc naøy bôûi vì hoï cho raèng thoûa öôùc seõ daãn ñeán vieäc taùch rôøi mieàn Baéc Ai Len ra khoûi laõnh thoå vaø quyeàn cai trò cuûa Anh Quoác.


UÛy Ban hoãn hôïp Quoác Teá Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo seõ hoïp taïi bang Maryland

UÛy Ban hoãn hôïp Quoác Teá Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo seõ hoïp taïi bang Maryland.

(CWN 4/07/98) - Hoa Kyø (Baltimore) - UÛy Ban hoãn hôïp quoác teá Chính Thoáng vaø Coâng Giaùo veà ñoái thoaïi thaàn hoïc seõ nhoùm hoïp töø ngaøy 7-15/07 naêm tôùi 1999 taïi thaønh phoá Emmisburg thuoäc bang Maryland beân Hoa Kyø. Ñaây laø laàn ñaàu tieân uûy ban nhoùm hoïp taïi vuøng Taây Baùn Caàu.

Ñöùc Hoàng Y William Keeler, Toång Giaùm Muïc Baltimore vaø laø vò Giaùm Muïc Hoa Kyø duy nhöùt coù maët trong uûy ban ñaõ cho bieát nhö treân. Ñöôïc bieát caùch ñaây vaøi naêm, Ñöùc Hoàng Y Keeler ñaõ ñöa ra ñeà nghò môû cuoäc hoïp cuûa uûy ban laàn ñaàu tieân taïi Hoa Kyø, vaø ngaøi ñaõ laäp laïi lôøi môøi naøy khi Ñöùc Thöôïng Phuï Bartolomeo, giaùo chuû Chính Thoáng Constantinople vieáng thaêm giaùo phaän Baltimore daïo thaùng 10 naêm ngoaùi 1997. Ñöùc Thöôïng Phuï Bartolomeo ñöôïc coi laø moät trong soá 16 nhaø laõnh ñaïo cuûa caùc giaùo hoäi Chính Thoáng treân theá giôùi, vôùi toång soá khoaûng 300 trieäu tín höõu. Trong nhöõng dòp noùi chuyeän hoài gaàn ñaây, Ñöùc Hoàng Y Keeler ñaõ baøy toû nhieàu hy voïng veà cuoäc ñoái thoaïi thaàn hoïc giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Giaùo, ngaøi cho raèng toå chöùc cuoäc hoïp taïi bang Maryland laø moät ñieàu hôïp lyù bôûi vì bang naøy noåi tieáng laø moät bang nôi maø quyeàn töï do toân giaùo ñöôïc toân troïng tuyeät ñoái. Nhaø thôø chính toøa ñaàu tieân cuûa Coâng Giaùo ñöôïc xaây caát cuõng chính taïi bang naøy.

Trong cuoäc phoûng vaán baèng ñieän thoaïi vôùi haõng thoâng taán Coâng Giaùo Hoa Kyø hoâm thöù Naêm (2/07/98), Ñöùc Hoàng Y Keeler goïi cuoäc hoïp naøy laø moät böôùc ñaùng keå daãn tôùi söï hieäp nhaát giöõa Chính thoáng vaø Coâng Giaùo. Hai giaùo hoäi chieám khoaûng 80% toång soá tín höõu Kitoâ treân khaép theá giôùi. Ñöùc Hoàng Y Keeler noùi nhö sau: "Ñieàu toát laø toaøn boä uûy ban seõ nhoùm hoïp trôû laïi. Tuy raèng coù söï thoûa thuaän laø uûy ban seõ nhoùm hoïp moãi hai naêm moät laàn, cuoäc hoïp cuoái cuøng cuûa uûy ban naøy laø vaøo naêm 1993 taïi thaønh phoá Balamand beân Libaêng. "UÛy ban hoãn hôïp naøy bao goàm 14 thaønh vieân Coâng Giaùo vaø 14 thuoäc Chính Thoáng Giaùo, ngoaøi ra moãi beân cuõng coù khoaûng 14 nhaø thaàn hoïc hay chuyeân gia thaàn hoïc. Keå töø sau cuoäc hoïp taïi Libaêng daïo naêm 1993, phía Chính Thoáng theá giôùi coù theâm 2 giaùo hoäi môùi, vì theá soá thaønh vieân cuûa uûy ban hoãn hôïp coù theå seõ taêng theâm trong cuoäc hoïp laàn naøy.


Kyû nieäm 40 naêm chöùc Giaùm Muïc cuûa Ñöùc Karol Wojtyla

Kyû nieäm 40 naêm chöùc Giaùm Muïc cuûa Ñöùc Karol Wojtyla.

Vatican - 04.07.98 - Caùch ñaây ñuùng 40 naêm, vaøo ngaøy 04.07.1958 , vôùi saéc leänh cuûa Ñöùc Pio XII (1939-1958), Linh muïc Karol Wojtyla, luùc ñoù môùi 38 tuoåi, thuoäc Toång Giaùo Phaän Cracovia, Ba Lan, ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc phuï taù cuûa cuøng chính Toång Giaùo Phaän. Taïi Ba Lan bò cheá ñoä coäng saûn cai trò, trong nhöõng naêm khoù khaên cuûa Giaùo Hoäi mieàn Ñoâng AÂu - coù theå goïi laø Giaùo Hoäi Hang Toaïi Ñaïo, haàm truù, hay Giaùo Hoäi thaàm laëng, Ñöùc Karol Wojtyla laø vò giaùm muïc treû trung hôn caû cuûa Ba Lan. Vaên kieän boå nhieäm ñeán Toøa Toång Giaùm Muïc Varsovie chaäm maát 20 ngaøy. Laäp töùc Ñöùc Hoàng Y Stephen Wyszynski, luùc ñoù laø Giaùo Chuû Ba Lan, loan baùo cho cha Karol Wojtyla bieát . Ñöùc Hoàng Y Giaùo Chuû luùc ñoù laø ngöôøi trung gian duy nhaát giöõa Toøa Thaùnh vaø caùc giaùo phaän Ba Lan, vì khoâng coù Toøa Söù Thaàn hay Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi caùc quoác gia coäng saûn.

Ñöôïc Ñöùc Hoàng Y Giaùo Chuû goïi veà Toøa Toång Giaùm Muïc Varsovie, Cha Karol Wojtyla chaáp nhaän chöùc vuï môùi, maø khoâng moät ngaàn ngaïi naøo caû. Roài ngaøi ñi ñeán Tu Vieän caùc Nöõ Tu Ursolines ñeå caàu nguyeän laâu giôø. Thaáy moät linh muïc treû caàu nguyeän laâu trong nhaø nguyeän, caùc nöõ tu ñeán xem coù söï gì xaåy ra khoâng. Caùc nöõ tu ñaõ khaùm phaù thaáy linh muïc treû naøy phuû phuïc xuoáng ñaát caàu nguyeän trong yeân laëng. Vaøo quaù nöûa ñeâm, khoâng ai giaûi thích taïi sao laïi coù giôø caàu nguyeän laâu nhö vaäy, cha Karol Wojtyla leân taàu trôû veà Cracovia.

Trong nhaø thôø chính toøa Cracovia, ngaøy 28 thaùng 9 cuõng naêm 1958, ngaøy leã Thaùnh Wenceslao, ngöôøi Bohemo, töû ñaïo, quan thaày nhaø thôø Chính Toøa , Ñöùc Giaùm Muïc môùi döôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Eugeniusz Baziak, Toång Giaùm Muïc cuûa giaùo phaän Leopoli, beân Ukraine, taán phong - Bò cheá doä coäng saûn Lieân Xoâ caûn trôû thi haønh chöùc vuï taïi Leopoli, Ñöùc Toång Giaùm Muïc luùc ñoù laø Giaùm Quaûn Toâng Toøa Giaùo Phaän Cracovia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page