Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Macao döï ñònh môû Coâng Nghò Giaùo Phaän ñeå soaïn Chöông Trình Muïc Vuï ñöa giaùo phaän vaøo theá kyû thöù 21

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Macao döï ñònh môû Coâng Nghò Giaùo Phaän ñeå soaïn Chöông Trình Muïc Vuï ñöa giaùo phaän vaøo theá kyû thöù 21.

Tin Macao (Apic 3/07/98): Sau khi laéng nghe Nöõ Tu Victoria Lau SUK-CHUN, thuoäc doøng Phansinh Thöøa Sai cuûa Ñöùc Maria, töôøng trình veà Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu vöøa qua, caùc linh muïc, tu só vaø caùc ñaïi dieän giaùo daân cuûa giaùo phaän MACAO, ñoàng nhaän ñònh veà nhu caàu trieäu taäp moät Coâng Nghò giaùo phaän, ñeå soaïn ra chöông trình muïc vuï theo tinh thaàn cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, ngoõ haàu ñöa giaùo phaän böôùc vaøo theá kyû thöù 21. Hai muïc tieâu ñaëc bieät cuûa chöông trình muïc vuï cho töông lai cuûa giaùo phaän Macao, laø giaûm bôùt söï ngaên caùch giöõa haøng giaùo só vaø giaùo daân, vaø coå voõ söï trong saùng vaø thoâng tin lieân laïc hai chieàu trong coäng ñoàng giaùo phaän.

Ngoaøi ra, caùc linh muïc, tu só nam nöõ vaø nhöõng ñaïi dieän giaùo daân cuûa giaùo phaän Macao coøn nhaän ñònh theâm raèng Giaùo Hoäi caàn phaûi cuõng coá vai troø cuûa mình trong moät xaõ hoäi ñang gaëp khuûng hoaûng kinh teá, moät xaõ hoäi trong ñoù traät töï coâng coäng bò xuoáng caáp, vaø daân chuùng caûm thaáy nhö bò boû rôi vaø chaùn naûn thaát voïng. Nöõ tu Victoria LAU ñeà nghò coù söï coäng taùc nhieàu hôn trong coäng ñoaøn giaùo hoäi ñòa phöông Macao, vöøa ñoàng thôøi coäng taùc vôùi Giaùo Hoäi Phoå Quaùt vaø giaùo hoäi Chính Thoáng. Coâng Nghò giaùo phaän cuoái cuøng taïi Macao, ñaõ ñöôïc toå chöùc caùch ñaây 10 naêm.


ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ cho coâng boá moät toâng thö môùi veà "Ngaøy Chuùa Nhaät"

ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ cho coâng boá moät toâng thö môùi veà "Ngaøy Chuùa Nhaät".

Tin Roma (Apic 3/07/98): Saùng thöù Ba, muøng 7 thaùng 7/1998, taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, Ñöùc Hoàng Y Jorge Arturo Medina Estevez, toång tröôûng boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích, seõ giôùi thieäu vôùi giôùi baùo chí Toâng Thö môùi cuûa ÑTC, veà ngaøy Chuùa Nhaät, mang töïa ñeà laø "DIES DOMINI", coù nghóa laø "Ngaøy cuûa Chuùa".

Hoâm Chuùa Nhaät 21 thaùng 6/1998 vöøa qua, giaûng trong thaùnh leã Phong Chaân Phöôùc taïi quaûng tröôøng caùc Anh Huøng ôû thuû ñoâ Vieâna cuûa AÙo Quoác, ÑTC ñaõ keâu goïi caùc tín höõu haõy "laøm taát caû nhöõng gì coù theå", ñeå duy trì ngaøy Chuùa Nhaät nhö ngaøy nghæ caùc coâng vieäc ñôøi, ñeå toân thôø Thieân Chuùa. Trong giai ñoaïn soaïn Toâng Thö môùi naày veà Ngaøy Chuùa Nhaät, "Ngaøy cuûa Chuùa" (Dies Domini), ÑTC ñaõ cho tham khaûo yù kieán cuûa taát caû caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc treân theá giôùi.


Boä Tröôûng ngoaïi giao cuûa CUBA vieáng thaêm Vatican

Boä Tröôûng ngoaïi giao cuûa CUBA vieáng thaêm Vatican.

Tin Roma (Apic, 3/07/98): Saùng thöù Saùu, muøng 3 thaùng 7/1998, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh, ñaõ tieáp oâng Roberto Robaina GONZALES, toång tröôûng ngoaïi giao cuûa chính phuû Cuba. Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh ñaõ cho bieát laø hai beân ñaõ baøn veà nhöõng töông quan giöõa Nhaø Nöôùc CuBa vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi ñaây.

Cuõng lieân quan ñeán Cuba, saùng thöù Saùu vöøa qua, muøng 3 thaùng 7/1998, ÑTC ñaõ tieáp Ñöùc Hoàng Y Pioâ Laghi, Toång Tröôûng boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo, sau khi Ñöùc Hoàng Y vöøa ñi thaêm Cuba trôû veà. Caùc quan saùt vieân cho raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC hoài thaùng Gieâng 1998 vöøa qua, vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Hoàng Y Laghi môùi ñaây taïi Cuba, ñeàu nhaèm ñeán vieäc môû moät Ñaïi Chuûng Vieän môùi taïi CUBA. Hoâm ngaøy muøng 1 thaùng 7/1998 vöøa qua, Ñöùc Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi Cuba, vaø Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega ALAMINO, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ La Havana, ñaõ ñöôïc Laõnh Tuï Fidel Castro, tieáp trong voøng 2 tieáng ñoàng hoà. Theo nguoàn tin cuûa nhaät baùo "Töông Lai", taïi Italia, thì hai beân ñaõ coù dòp ñeå baøn ñeán "vaøi khía caïnh coù lieân quan ñeán vieäc xaây moät ñaïi chuûng vieän môùi".


Thaàn Hoïc Gia Coâng Giaùo LINH MUÏC BERNHARD HARING qua ñôøi

Thaàn Hoïc Gia Coâng Giaùo LINH MUÏC BERNHARD HARING qua ñôøi.

Tin Roma (Apic 3/07/98): Thöù Saùu, muøng 3 thaùng 7/1998, Linh Muïc BERNHARD HARING, thaàn hoïc gia Coâng Giaùo noåi tieáng theá giôùi, ñaõ qua ñôøi vì beänh ung thö, höôûng thoï 85 tuoåi. Linh Muïc Thaàn hoïc gia HARING, laø nguôøi Ñöùc, tu só doøng Chuùa Cöùu Theá, vaø chuyeân veà thaàn hoïc Luaân Lyù. Trong voøng 30 naêm daïy hoïc taïi Roma, cha ñaõ goùp coâng ñaøo luyeän khoaûng 3,000 sinh vieân. Boä saùch noåi tieáng cuûa Cha laø boä saùch coù töïa ñeà: "LUAÄT CUÛA CHUÙA KITOÂ", ñaõ ñöôïc xuaát baûn 8 laàn, trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1954 ñeán naêm 1967. Cha ñaõ ñònh nghóa "thaàn hoïc luaân lyù" cuûa Cha, nhö laø "thaàn hoïc cuûa loøng nhaân töø", vaø nhaán maïnh nhieàu ñeán söï töï do löông taâm cuûa caùc tín höõu. Naêm 1975, Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin ñaõ môû cuoäc ñieàu tra veà nhöõng tö töôûng cuûa Cha HARING. Cuoäc ñieàu tra keát thuùc naêm naêm sau ñoù, maø khoâng ñöa ra lôøi "keát aùn" naøo ñoái vôùi Cha.


Ñöùc Hoàng Y Christoph Schoenborn, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Wiena, ñöôïc baàu laøm Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙo Quoác

Ñöùc Hoàng Y Christoph Schoenborn, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Wiena, ñöôïc baàu laøm Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙo Quoác.

(Avvenire 3.07.98 ) - Wiena - 02.07.98 - Ngaøy moàng 1 thaùng 7/1998 vöøa qua, moät traøng phaùo tay daøi töø bieät vaø caûm ôn Ñöùc Cha Johann Weber, giaùm muïc giaùo phaän Graz, töø chöùc chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙo Quoác, vì lyù do tuoåi taùc. Ñöùc Cha Weber naêm nay 71 tuoåi. Trong cuoäc hoïp baùo, Ñöùc Cha ñaõ tuyeân boá nhö sau: "Toâi töø chöùc vì lyù do tuoåi taùc". Roài ngaøi noùi khoâi haøi: "Toâi laø moät noâng daân giaø nua roài, khoâng theå chôø ñôïi laâu trong vieäc trao noâng traïi cho caùc vò treû". Ñöùc Cha Weber ñöôïc baàu laøm chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙo naêm 1995. Ngaøi ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc ñoái phoù vôùi côn khuûng hoaûng cuûa Giaùo Hoäi AÙo trong nhöõng naêm vöøa qua. Ngaøi ñöôïc daân chuùng thöông meán. Ngaøi noùi: "Duø sao, toâi seõ tieáp tuïc leân tieáng. Toâi khoâng muoán soáng trong boùng toái".

Caùc Giaùm Muïc AÙo ñaõ baàu Ñöùc Hoàng Y Christoph Schoenborn, Toång Giaùm Muïc Wiena, giöõ chöùc chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Ngaøi laø vò giaùm muïc treû nhaát trong caùc Giaùm Muïc AÙo Quoác, 53 tuoåi, môùi laøm Toång Giaùm Muïc Wiena ñöôïc ít naêm, nhöng coù moät uy tín cao, moät laäp tröôøng quaân bình. Ngaøi cuõng laø vò Hoàng Y treû thöù hai trong Vieän Hoàng Y, sau Ñöùc Hoàng Y Venko Puljic, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Sarajevo. Tröôùc khi ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc phuï taù Wiena, ngaøi ñaõ giöõ chöùc vuï Toång Thö Kyù cuûa UÛy Ban soaïn thaûo Cuoán Saùch Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.


Boä Phong Thaùnh cho coâng boá 13 saéc leänh phong Hieån Thaùnh vaø Chaân Phöôùc

Boä Phong Thaùnh cho coâng boá 13 saéc leänh phong Hieån Thaùnh vaø Chaân Phöôùc.

Vatican - 03.07.98 - Saùng thöù Saùu, muøng 3 thaùng 7/1998, tröôùc söï hieän dieän cuûa ÑTC, Boä Phong Thaùnh cho coâng boá 13 Saéc Leänh lieân heä ñeán naêm pheùp laï, moät vuï töû ñaïo vaø nhaân ñöùc anh huøng cuûa baåy Vò Chaân Phöôùc vaø Ñaày Tôù Chuùa.

Trong caùc vò seõ ñöôïc toân phong leân baäc Hieån Thaùnh vaø Chaân Phöôùc, noåi baät hôn caû laø Ñaày Tôù Chuùa Ñöùc Hoàng Y Stepinac, ngöôøi Croat, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Zagreb, töû ñaïo döôùi cheá ñoä Coäng Saûn Tito; Thaùng 10 tôùi ñaây, ÑTC seõ ñi thaêm Coäng Hoøa Croat, vaø seõ phong Chaân Phöôùc (AÙ Thaùnh) cho Ñöùc Hoàng Y Stepinac.


ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi vaø caùc vò khaùch

ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi vaø caùc vò khaùch.

Vatican - 03.07.98 - Saùng thöù Saùu, 3/07/98, ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, Toång Tröôûng Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo, vöøa töø Cuba trôû veà Roma, sau chuyeán vieáng thaêm boán ngaøy. Sau ñoù, ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Alexandre Do Nascimento, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Luanda, thuû ñoâ Angola; Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseø Saraiva Martins, Taân Toång Tröôûng Boä Phong Thaùnh.

Tröôùc ñoù, ÑTC tieáp 100 vò tham döï khoùa hoïc hoûi do IRI (Istituto per la Ricostruzione industriale), töùc "Vieän taùi thieát kyõ ngheä" cuûa YÙ, toå chöùc, döôùi söï höôùng daãn cuûa oâng Gian Maria Gros-Pietro, chuû tòch Vieän. Trong dieãn vaên ngaén, ÑTC nhaéc ñeán tình lieân ñôùi laø moät ñoøi hoûi, tröôùc khi laø moät boån phaän. Ngaøi noùi: trong theá giôùi ngaøy nay moái quan heä giöõa con ngöôøi vaø caùc quoác gia ñang thay ñoåi nhanh choùng vaø saâu xa, vieäc hoaøn caàu hoùa kinh teá, hieän töôïng ñöôïc ñeà cao cuûa thôøi ñaïi ta, cho duø ñem ñeán nhöõng cô hoäi thuaän tieän veà chöông trình vaø phaùt trieån, nhöng cuõng lieàu trôû neân caên côù cuûa nhöõng baát coâng traàm troïng ñoái vôùi caùc nöôùc ngheøo naøn hôn. Chæ coù tình lieân ñôùi coù theå quaân bình hoùa nhöõng khaùc bieät giöõa ngöôøi giaàu vaø ngöôøi ngheøo. Trong khi ñaùnh giaù cao nhöõng saùng kieán cuûa IRI trong vieäc huaán luyeän kyõ thuaät vaø laõnh ñaïo, nhaèm phuïc vuï caùc nöôùc treân ñöôøng phaùt trieån, ÑTC öôùc mong raèng: baàu khí ñoái thoaïi taïo neân moät khôûi ñaàu yù nghóa cuûa caùc moái quan heä luoân luoân toân troïng vaø hoøa bình giöõa caùc daân toäc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page