Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC nghæ heø taïi mieàn Lorenzago di Cadore

ÑTC nghæ heø taïi mieàn Lorenzago di Cadore.

Vatican - 03.07.98 - Thöù Tö tôùi, moàng 8 thaùng 7/98, sau buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn, ÑTC seõ leân döôøng ñi nghæ heø taïi Lorenzago di Cadore, nôi nhaø nghæ maùt cuûa Giaùo Phaän Treviso (baéc nöôùc YÙ) cho tôùi ngaøy 21 thaùng 7. Trong hai tuaàn nghæ taïi mieàn nuùi, ÑTC chæ gaëp daân chuùng hai laàn: Chuùa Nhaät 12/07/98 trong giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin taïi Lorenzago di Cadore vaø Chuùa Nhaät 19/07/98 cuõng trong giôø doïc Kinh Truyeàn Tin taïi Bordo in Valcamonica, gaàn Brescia.

Nhöõng ngaøy nghæ heø cuûa ÑTC taïi Lorenzago di Cadore khôûi söï töø naêm 1987. Naêm sau ngaøi cuõng trôû laïi ñaây. Nhöng töø naêm 1989, baét ñaàu coù söï thay ñoåi luaân phieân giöõa hai mieàn nuùi oå Baéc YÙ: Lorenzago di Cadore vaø Introd cuûa mieàn Val d'Aosta, giaùp bieân giôùi Phaùp, gaàn daãy Nuùi Alpes.

Cuøng ñi vôùi ÑTC, dó nhieân coù vò Thö Kyù rieâng cuûa ngaøi, roài ngöôøi phaùt ngoân vaø Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí, tieán só Navarro Walls, moät soá nhaân vieân an ninh vaø Linh Muïc Tadzeus Sticzen, tröôùc ñaây laø hoïc troø cuûa ngaøi vaø sau thay theá ngaøi daïy veà Khoa Luaân Lyù taïi Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Lublino, beân Ba Lan.

Tröôùc ñaây, nhöõng ngaøy nghæ cuûa ÑTC taïi mieàn Nuùi giôùi haïn trong 10 ngaøy; laàn naøy trong hai tuaàn. Hai tuaàn naøy laø nhöõng ngaøy nghæ "tuyeät ñoái" cuûa ÑTC trong naêm, khaùc vôùi thôøi gian nghæ taïi Castel Gandolfo, caùch Roma khoaûng 30 caây soá. Sau khi ñi nghæ ôû mieàn Nuùi Baéc Italia veà, ÑTC seõ ra ôû Nhaø Nghæ Maùt Castel Gandolfo, trong nhöõng thaùng noùng cuûa Muøa Heø taïi Roma. Vaø Trong nhöõng thaùng ôû Traïi Heø Castelgandolfo, ÑTC laøm vieäc nhö trong naêm ôû Vatican, chæ giaûm bôùt caùc buoåi tieáp kieán rieâng trong moät thaùng maø thoâi.

Ñöùc Hoàng Y Gantin, nieân tröôûng Hoàng Y Ñoaøn, cho bieát raèng: "Duø tuoåi cao, ÑTC vaãn tieáp tuïc laøm caùc vieäc nhö thöôøng, tuy vôùi möùc ñoä chaäm raõi hôn; ngaøi khoâng boû qua chöông trình naøo caû". Möùc ñoä hoaït ñoäng cuûa ÑTC, moïi ngöôøi ñeàu thaáy qua Ñaøi Phaùt Thanh, Truyeàn Hình vaø Baùo Chí. Sau ngaøy theá giôùi Thanh Nieân taïi Paris hoâm thaùng 8 naêm vöøa qua 1997, haõng thoâng taán Nga ñaõ quaû quyeát nhö sau: ÑTC Gioan Phaoloâ II coù moät söùc chòu ñöïng voâ ñòch.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo muoán thieát laäp moät ñaøi phaùt thanh taïi Thaùnh Ñòa

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo muoán thieát laäp moät ñaøi phaùt thanh taïi Thaùnh Ñòa.

(AFP 2/07/98) - Israel (Nazareth) - Hoâm thöù Naêm 2/07/98, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ laäp laïi yù ñònh muoán thaønh laäp moät Ñaøi Phaùt Thanh Coâng Giaùo taïi thaùnh ñòa, theo sau quyeát ñònh cuûa chính phuû Israel cho pheùp ngöôøi Do Thaùi trong caùc vuøng ñònh cö ñöôïc quyeàn môû ñaøi phaùt thanh tö nhaân. Daïo trung tuaàn thaùng 6/1998 vöøa qua, chính phuû Israel ñaõ cho pheùp tieán haønh caùc thuû tuïc hôïp thöùc hoùa ñaøi phaùt thanh soá 7 cuûa caùc ngöôøi Do Thaùi trong vuøng ñònh cö.

OÂng Wadi Abu Nasser, moät giaùo daân laøm vieäc Toøa Giaùm Muïc Coâng Giaùo thuoäc nghi leã La tinh ôû Nazareth ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Thaät laø moät ñieàu khoù hieåu khi maø nhöõng ngöôøi ñònh cö hay ngöôøi Do Thaùi Chính Thoáng cöïc höõu, coù theå môû ñaøi phaùt thanh moät caùch hôïp phaùp maø khoâng bò giôùi haïn hay caám ñoaùn, trong khi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laïi khoâng theå môû moät ñaøi phaùt thanh cho mình. Keå töø naêm 1994, chuùng toâi ñaõ nhieàu laàn yeâu caàu chính quyeàn Israel cho pheùp môû moät ñaøi phaùt thanh Coâng Giaùo, nhöng cho ñeán nay chuùng toâi vaãn chöa ñöôïc chính quyeàn traû lôøi". OÂng Wadi Abu Nasser, laø moät thaønh vieân trong uûy ban chuaån bò caùc bieán coá möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 cuûa Toøa Giaùo Chuû Coâng Giaùo, nghi leã La Tinh taïi Israel. OÂng cho bieát laø ñaøi phaùt thanh maø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo döï tính thaønh laäp chuû yeáu seõ xöû duïng tieáng AÛ Raäp nhöng cuõng coù caùc chöông trình baèng ngoân ngöõ khaùc. Söï hieän dieän cuûa moät ñaøi phaùt thanh theo nhö Giaùo Hoäi Coâng Giaùo mong ñôïi seõ giuùp ích raát nhieàu cho caùc tín höõu haønh höông döï truø seõ tuoân veà Thaùnh Ñòa töø ñaây cho ñeán naêm 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page