Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Cha Belo keâu goïi chaám döùt baïo ñoäng vaø ruùt quaân ñoäi Indonesia ra khoûi laõnh thoå Ñoâng Timor

Ñöùc Cha Belo keâu goïi chaám döùt baïo ñoäng vaø ruùt quaân ñoäi Indonesia ra khoûi laõnh thoå Ñoâng Timor.

(CWN 1/07/98) - Ñoâng Timor (Dili) - Thöù Ba vöøa qua 30/06/98, Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Dili keâu goïi Indonesia ruùt quaân ñoäi nöôùc naøy ra khoûi Ñoâng Timor, neáu caùc binh só khoâng theå duy trì hoøa bình maø khoâng phaûi xöû duïng ñeán voõ löïc.

Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû sau vuï moät thanh nieân ngöôøi Ñoâng Timor bò caùc binh só Indonesia baén cheát trong cuoäc bieåu tình taïi giaùo phaän Baucau, Ñöùc Cha Belo ñöa ra lôøi pheâ bình nhö sau: "Khoâng coù lyù do gì ñeå noå suùng vaøo caùc thöôøng daân. Toâi nghó, neáu quaân ñoäi Indonesia khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc tình hình, thì neân ñeå cho löïc löôïng gìn giöõ hoøa bình cuûa Lieân Hieäp Quoác thi haønh söù maïng cuûa hoï. Neáu caùc binh só Indonesia coù khaû naêng laøm ñöôïc vieäc naøy, thì toâi yeâu caàu hoï ñöøng noå suùng vaøo nhöõng ngöôøi bieåu tình. Neáu hoï khoâng laøm ñöôïc, thì haõy ñeå cho ngöôøi khaùc thay theá."


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñang ñoùng moät vai troø quan troïng taïi Nga

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñang ñoùng moät vai troø quan troïng taïi Nga.

(CWN 1/07/98) - Nga (Mascôva) - Maëc duø luaät toân giaùo môùi coù nhöõng ñieàu khoaûn kieàm cheá sinh hoaït cuûa caùc toân giaùo thieåu soá, nhöng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñang giöõ moät vai troø quan troïng taïi Nga trong thôøi kyø haäu coäng saûn.

Treân ñaây laø lôøi ghi nhaän cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh, vôùi caùc kyù giaû taïi Mascôva, theo sau cuoäc hoäi kieán giöõa ngaøi vôùi oâng Yevgeny Primakov, ngoaïi tröôûng Nga. Ñeå chöùng minh ñieàu naøy, Ñöùc Toång Gíam Muïc Jean Louis Tauran ñaõ trích daãn caùc soá lieäu chính thöùc cho thaáy, trong mieàn Nga AÂu, hieän coù toång coäng 93 giaùo xöù Coâng Giaùo vôùi 114 giaùo só ñang tích cöïc hoaït ñoäng. Ngoaøi ra, vaên phoøng giaùm quaûn toâng toøa mieàn Nga AÂu ñaõ thaønh coâng trong thuû tuïc ñaêng kyù chính thöùc ñeå ñöôïc chính phuû thöøa nhaän döïa theo luaät toân giaùo môùi cuûa Nga, ñöôïc mang ra aùp duïng keå töø naêm ngoaùi. Vò ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh cho bieát theâm laø ngaøi ñaõ thaûo luaän vôùi caùc Giaùm Muïc Nga veà vieäc thaønh laäp haøng Giaùm Muïc, tuy raèng vieäc thaønh laäp Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc naøy chöa theå thöïc hieän trong moät töông lai gaàn.

Veà noäi dung buoåi hoäi kieán giöõa ngaøi vôùi ngoaïi tröôûng Primakov, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tauran cho bieát, ngoaøi vieäc trao ñoåi quan ñieåm lieân quan ñeán vaán ñeà tìm moät giaûi phaùp oân hoøa cho cuoäc khuûng hoaûng taïi tænh Kososo, ngaøi cuõng ñaõ laäp laïi vôùi oâng Primakov, yù ñònh cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, muoán naâng caáp vieäc trao ñoåi quan heä ngoaïi giao vôùi Nga baèng vieäc thieát laäp söù quaùn taïi Nga cuõng nhö taïi Toøa Thaùnh. Quan heä ngoaïi giao giöõa Nga vaø Toøa Thaùnh ñöôïc taùi laäp keå töø naêm 1990 vaø cho ñeán nay vaãn ñöôïc giöõ ôû caáp ñoä phaùi ñoaøn ngoaïi giao (official mission) maø thoâi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page