Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Basil Hume môû maøn giai ñoaïn chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh

Ñöùc Hoàng Y Basil Hume môû maøn giai ñoaïn chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh.

(CNS 30/06/98) - Anh Quoác (Luaân Ñoân) - Ñöùc Hoàng Y Basil Hume, Toång Giaùm Muïc Westminster beân Anh Quoác, ñaõ khai maøn giai ñoaïn chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 baèng moät cuoäc tónh taâm, vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 6000 giaùo daân.

Cuoäc tónh taâm dieãn ra vaøo ngaøy 27/06/98 vöøa qua vôùi nhöõng buoåi caàu nguyeän vaø suy nieäm Lôøi Chuùa. Giaûng cho caùc tham döï vieân, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Westminster ghi nhaän raèng ñöôïc soáng trong thôøi ñieåm ñaëc bieät naøy cuûa lòch söû nhaân loaïi laø moät ñaëc aân quí giaù, bôûi vì trong nhöõng theá kyû vöøa qua, ñaõ coù nhöõng tieán boä vöôït möùc trong caùc laõnh vöïc khoa hoïc, kyõ thuaät vaø y hoïc, nhieàu coâng trình vaø kieät taùc ñaõ ñaït ñöôïc trong ngaønh ngheä thuaät, aâm nhaïc vaø vaên chöông. Nhöõng tieán boä naøy ñaõ vaø ñang mang laïi khoâng bieát bao nhieàu ñieàu lôïi ích vaø thaønh quaû ñaùng ca ngôïi. Tuy nhieân, vaãn coøn coù maët traùi cuûa vaán ñeà. Ñöùc Hoàng Y Hume noùi nhö sau: "Toâi ñang nghó tôùi nhöõng cuoäc dieät chuûng, hôn nöûa trieäu ngöôøi goác Armenie ñaõ bò ngöôøi Thoå Nhó Kyø theo chuû nghóa daân toäc, saùt haïi daïo naêm 1915; coù leõ haøng trieäu ngöôøi ñaõ bò cheát vì ñoùi hay bò thuû tieâu döôùi thôøi nhaø ñoäc taøi Stalin trong nhöõng naêm cuûa thaäp nieân 30. Gaàn ñaây hôn nöõa, chuùng ta nhôù laïi cuoäc dieät chuûng döôùi thôøi Ñöùc Quoác Xaõ, vaø haøng trieäu ngöôøi Camboát bò quaân Khôø Me Ñoû saùt haïi, cuoäc dieät chuûng taïi Rwanda vaøo naêm 1994, ngoaøi ra coøn coù nhöõng chieán tranh taøn khoác khaùc." Rieâng taïi Anh Quoác, Ñöùc Hoàng Y Hume cho bieát keå töø khi luaät phaù thai ñöôïc hôïp thöùc hoùa vaøo naêm 1967, ñeán nay ñaõ coù ít nhaát laø 5 trieäu vuï phaù thai ñöôïc thöïc hieän taïi nöôùc naøy, vaø ñaùng buoàn hôn nöõa laø thaûm caûnh moãi ngaøy ñang coù 840 trieäu ngöôøi treân theá giôùi bò ñoùi.

Ñöùng tröôùc nhöõng vaán naïn treân ñaây vaø yù thöùc ñöôïc söï khaùc bieät giöõa caùc saéc toäc, Ñöùc Hoàng Y Hume ñaõ nhaán maïnh tôùi taàm quan troïng cuûa vieäc böôùc vaøo thieân nieân kyû môùi trong ñoù moïi ngöôøi ñeàu coù yù höôùng xaây döïng hoøa bình vaø coâng lyù. Ngaøi noùi nhö sau: "Chuùng ta phaûi trôû thaønh nhöõng anh chò em coù moät ñöùc tin maïnh, coù tinh thaàn caàu nguyeän vaø bieát phuïc vuï laãn nhau. Chuùng ta caàn phaûi daán thaân ñeå ñaûm baûo coù ñöôïc caùc giaù trò toát laønh trong xaõ hoäi, caùc luaät leä luaân lyù khaùch quan ñöôïc toàn taïi vaø ñöôïc toân troïng, vaø choáng laïi nhöõng gì bò coi laø thieáu laønh maïnh vaø laøm suy giaûm phaåm giaù con ngöôøi". Trong lôøi nhaén göûi sau cuøng, Ñöùc Hoàng Y Hume cho bieát laø ngaøi ñaõ yeâu caàu caùc giaùo xöù trong toång giaùo phaän Westminster gia taêng loøng suøng kính söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ trong thaùnh theå, ñeå böôùc vaøo giai ñoaïn baét ñaàu moät thieân nieân kyû môùi. Ngaøi noùi: "Moãi ngöôøi chuùng ta ñöôïc Chuùa Gieâsu môøi goïi tröôùc heát, goùp phaàn ñaùnh ñoå böùc töôøng cuûa ích kyû, sôï haõi vaø thuø gheùt trong xaõ hoäi cuûa chuùng ta, nhöõng ñieàu coù theå gaây chia reõ trong chuùng ta caùch deã daøng; vaø keá ñeán laø chuùng ta phaûi tranh ñaáu ñeå giaønh coâng lyù cho moïi ngöôøi treân theá giôùi".


Doøng Phanxicoâ tham gia coâng taùc choáng naïn ñoùi taïi Baéc Haøn

Doøng Phanxicoâ tham gia coâng taùc choáng naïn ñoùi taïi Baéc Haøn.

(CNS 30/06/98) - Hoa Kyø (Washington) - Caùc tu só doøng Phanxicoâ taïi Hoa Kyø ñang döï tính chöông trình thieát laäp moät loø laøm mì taïi Ahn Joo, thuoäc Baéc Haøn. Noã löïc naøy nhaém muïc ñích goùp phaàn choáng naïn ñoùi taïi mieàn Baéc.

Tham döï chöông trình naøy coøn coù caùc tu só cuõng thuoäc doøng Phanxicoâ ñeán töø Canada vaø Nam Myõ, vaø seõ do moät linh muïc Phanxicoâ, cha Francis Kim, ngöôøi Nam Haøn ñaûm nhieäm. Chuû tröông cuûa loø laøm mì naøy laø voâ vuï lôïi. Coâng taùc gaây quyõ ñang ñöôïc xuùc tieán trong caùc coäng ñoaøn ngöôøi Nam Haøn ôû Hoa Kyø, nôi caùc tu só Phanxicoâ ñang laøm vieäc. Toång coäng soá tieàn thu goùp ñöôïc cho ñeán nay laø 100 ngaøn Myõ Kim.

Trong moät cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán Coâng Giaùo Hoa Kyø, cha Francis Kim cho bieát, vôùi soá tieàn treân ñaây, caùc tu só doøng Phanxicoâ seõ ñaët mua maùy moùc vaø vaät lieäu laøm mì, nhö boät, men beân Trung Quoác vaø taát caû seõ ñöôïc chôû baèng xe löûa tôùi Ahn Joo. Ahn Joo laø moät laøng naèm trong vuøng coù moät moû than, theo cha Francis Kim, naïn ñoùi cuõng ñang hoaønh haønh taïi ñaây. Moät khi loø laøm mì ñöôïc thieát laäp, daân cö trong vuøng seõ tình nguyeän ñaûm nhieäm coâng taùc cheá taïo mì vaø sau ñoù ñem phaân phoái cho ngöôøi daân trong vuøng. Cha Francis Kim, sinh ngaøy 4/10/49 taïi moät vuøng gaàn thuû ñoâ Seoul cuûa Nam Haøn vaø ñaõ soáng tuoåi thô aáu cuûa cha taïi ñaây. Cha di daân sang Hoa Kyø khi coøn laø moät thieáu nieân vaø ñònh cö taïi Toång Giaùo Phaän Boston. Naêm 1984 cha ñöôïc röûa toäi vaø vaøo tu doøng Phanxicoâ naêm 1989. Ngaøy 18/05/96 cha ñöôïc thu phong linh muïc. Cha ñaõ coù dòp vieáng thaêm Baéc Haøn, vaø taän maét nhìn thaáy caûnh ñoùi cuûa ngöôøi anh chò em mình, cha Kim baøy toû caûm nghó nhö sau: "Taïi Baéc Haøn, caûnh ñoùi keùm cuûa ngöôøi daân ñaõ cho toâi nhaän ra moät ñieàu cuï theå maø toâi coù theå thöïc hieän. Vaø toâi ñaõ nghó tôùi vieäc xaây moät loø laøm mì". Caùc vieân chöùc trong chính phuû Baéc Haøn ñaõ ngaïc nhieân khi ñeà nghò naøy ñöôïc ñöa ra vaø hoï coù thaùi ñoä hoà nghi taïi sao caùc linh muïc Phanxicoâ ôû nöôùc ngoaøi muoán ñeán giuùp ñôõ cho nhöõng ngöôøi maø hoï chöa heà quen bieát. Veà ñieåm naøy, linh muïc Ronald Stark, cuõng thuoäc doøng Phanxicoâ vaø laø baïn thaân cuûa cha Francis Kim, ñaõ noùi nhö sau: "Caâu traû lôøi thaät laø ñôn giaûn. Ñoäng löïc cuûa chuùng toâi laø phuùc aâm. Toâi thöøa bieát laø caùc vieân chöùc Baéc Haøn muoán tìm hieåu ñaâu laø ñoäng löïc thuùc ñaåy chuùng toâi trong coâng taùc naøy, vaø giaûi thích vaán ñeà cho hoï quaû laø ñieàu heát söùc khoù khaên".


Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh vaø Palestine thaûo luaän veà quan heä töông lai

Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh vaø Palestine thaûo luaän veà quan heä töông lai.

(AFP 30/06/98) - Bethlehem (Taây Ngaïn) - Thöù Ba 30/06/98, phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh do Ñöùc OÂng Celestino Migliore caàm ñaàu, ñaõ môû cuoäc thaûo luaän vôùi caùc vieân chöùc Palestine nhaém tôùi vieäc bình thöôøng hoùa quan heä giöõa hai beân.

OÂng Emile Jarjou'I, chuû tòch uûy ban ñaëc traùch veà toân giaùo vuï cuûa Palestine noùi vôùi kyù giaû cuûa haõng thoâng taán AFP taïi Bethlehem raèng cuoäc thaûo luaän naøy chæ môùi laø giai ñoaïn môû ñaàu ñeå tìm hieåu veà töông lai quan heä giöõa Toøa Thaùnh vaø Palestine, vaø hai beân ñoái thoaïi trong tinh thaàn toân troïng laãn nhau. Gaàn ñaây Palestine ñaõ toû thaùi ñoä baát bình veà vieäc Toøa Thaùnh vaø Israel kyù keát thoûa öôùc, bôûi vì Palestine hieåu vieäc kyù keát naày nhö laø vieäc Toøa Thaùnh ñaõ chính thöùc coâng nhaän chuû quyeàn cuûa Israel taïi vuøng ñaát naèm veà phía Ñoâng Thaønh Jerusalem. Thoûa öôùc naøy chính thöùc thöøa nhaän chuû quyeàn taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi nhöõng ñòa ñieåm naèm döôùi quyeàn haønh phaùp cuûa Israel. Coâng thöùc naøy bao goàm luoân caû phía Ñoâng Thaønh Jerusalem, nôi coù Nhaø Thôø Moä Thaùnh, ñòa ñieåm thaùnh thieâng nhaát ñoái vôùi Kitoâ Giaùo. Israel coi toaøn vuøng Jerusalem laø thuû ñoâ thoáng nhaát cuûa nöôùc naøy, tuy ñieàu naøy chöa ñöôïc coäng ñoàng quoác teá thöøa nhaän. Trong khi phía Palestine thì muoán thieát laäp vuøng laõnh thoå phía Ñoâng Thaønh Jerusalem laøm thuû ñoâ töông lai.

Veà phaàn mình, Ñöùc OÂng Celestino Migliore, thöù tröôûng ngoaïi giao Toøa Thaùnh, cho bieát laø caùc voøng ñaøm phaùn giöõa Palestine vaø Toøa Thaùnh ñaõ dieãn ra xuoâi chaûy. Thoûa öôùc maø Toøa Thaùnh ñang muoán ñaït tôùi vôùi chính quyeàn Palestine, nhaém tôùi vieäc chính thöùc thieát ñaët söï hieän dieän cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo treân laõnh thoå Palestine. Tuy nhieân ngaøi ñaõ traùnh khoâng ñeà ra moät thôøi haïn naøy ñeå hai beân coù theå ñaït tôùi thoûa öôùc naøy. Ñöùc OÂng Migliore cuõng noùi raèng, vaán ñeà toå chöùc caùc sinh hoaït möøng kyû nieäm Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 taïi Bethlehem cuõng nhö vieäc ÑTC coù theå ñeán vieáng thaêm Thaùnh Ñòa, ñaõ khoâng ñöôïc ñeà caäp tôùi trong cuoäc thaûo luaän hoâm thöù Ba 30/06/98. Ngaøi ghi nhaän theâm laø cho ñeán nay, quoác hoäi Israel vaãn chöa pheâ chuaån thoûa öôùc maø chính phuû nöôùc naøy ñaõ kyù vôùi Toøa Thaùnh, ñoàng thôøi söï trì treä trong tieán trình hoøa bình taïi Trung Ñoâng, keùo daøi töø hôn moät naêm qua, ñang laøm cho ÑTC Gioan Phaoloâ II voâ cuøng ñau buoàn. Caùc nhaø quan saùt quoác teá tin raèng, söï tan vôõ cuûa tieán trình naøy coù theå laø moät trong nhöõng nguyeân do khieán cho ÑTC Gioan Phaoloâ II khoâng theå thöïc hieän yù nguyeän vieáng thaêm Thaùnh Ñòa töø ñaây cho ñeán naêm 2000.


Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác quan ngaïi veà tình hình taïi Ñoâng Timor

Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác quan ngaïi veà tình hình taïi Ñoâng Timor.

(Reuters 30/06/98) - Lieân Hieäp Quoác (New York) - Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, oâng Kofi Anan vöøa baøy toû quan ngaïi veà nhöõng vuï baïo ñoäng môùi ñaây taïi Ñoâng Timor, vaø oâng keâu goïi chính phuû Indonesia cuõng nhö laõnh tuï caùc coäng ñoaøn giuùp laøm giaûm bôùt nhöõng caêng thaúng.

Moät phaùt ngoân vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác ñaõ ñoïc thoâng caùo hoâm thöù Ba 30/06/98, trong ñoù oâng Kofi Anan noùi laø oâng quan taâm veà söï kieän moät soá thöôøng daân voâ toäi cuûa Ñoâng Timor bò thieät maïng trong nhöõng vuï baïo ñoäng. OÂng hoan ngheânh thaùi ñoä côûi môû hôn cuûa chính quyeàn Indonesia lieân quan tôùi vaán ñeà Ñoâng Timor maø oâng cho laø seõ taïo cô hoäi ñeå môû cuoäc ñoái thoaïi veà töông lai cuûa vuøng laõnh thoå naøy, nhöng oâng cuõng keâu goïi moïi phe phaùi neân kieàm cheá heát söùc ñeå ñaûm baûo sao nhöõng ñöôøng höôùng giaûi quyeát seõ ñöôïc thöïc hieän trong oân hoøa vôùi tinh thaàn khoan nhöôïng vaø toân troïng caùc nhaân quyeàn caên baûn, tuy raèng moãi beân ñeàu coù nhöõng quan ñieåm khaùc nhau.

Thoâng caùo treân ñaây cuûa toång thö kyù Kofi Anan ñöôïc ñöa ra sau khi coù moät ngöôøi Ñoâng Timor bò thieät maïng vaø 5 ngöôøi khaùc bò thöông trong cuoäc bieåu tình taïi giaùo phaän Baucau. Tröôùc ñoù vaøo hoâm thöù Baûy (27/06/98), moät ngöôøi Ñoâng Timor khaùc ñaõ bò thieät maïng trong vuï xoâ xaùt giöõa phe uûng hoä vaø phe choáng ñoái vieäc saùt nhaäp Ñoâng Timor vaøo laõnh thoå cuûa Ñoâng Timor. OÂng Kofi Anan noùi raèng oâng tieáp tuïc theo doõi saùt nhöõng bieán chuyeån taïi Ñoâng Timor vaø oâng keâu goïi chính phuû Indonesia cuõng nhö caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo vaø coäng ñoaøn neân thi haønh traùch nhieäm cuõng nhö xöû duïng uy tín cuûa hoï ñeå laøm giaûm bôùt tình traïng caêng thaúng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page