Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 29 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


13 nhaø truyeàn giaùo bò baét coùc taïi Guatemala

13 nhaø truyeàn giaùo bò baét coùc taïi Guatemala.

(Reuters 29/06/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Moät nhoùm ngöôøi voõ trang ñaõ baét coùc 13 nhaø truyeàn giaùo ngoaïi quoác taïi moät vuøng röøng heûo laùnh thuoäc tænh Penten, mieàn Baéc Guatemala vaø ñoøi 330 ngaøn Myõ Kim tieàn chuoäc.

Caûnh saùt Guatemala ñaõ cho bieát nhö treân vaøo hoâm thöù Hai 29/06/98. Nhöõng ngöôøi bò baét coùc mang quoác tòch Thuïy Só vaø thuoäc nhoùm meänh danh laø "Söï Soáng Môùi" (New Life), tuy nhieân Toøa Ñaïi Söù Thuïy Só taïi Guatemala noùi raèng hoï khoâng theå xaùc nhaän raèng caùc naïn nhaân laø ngöôøi Thuïy Só. Moät vò caûnh saùt tröôûng taïi tænh Penten cho bieát hoï ñaõ huy ñoäng moät löïc löôïng choáng buoân laäu ma tuùy cuûa quaân ñoäi ñeán nôi caùc nhaø truyeàn giaùo bò baét coùc, bôûi vì ñaây laø löïc löôïng an ninh truù ñoùng gaàn ñoù nhaát. Trong khi ñoù, moät phaùt ngoân vieân cuûa Boä noäi vuï Guatemala cho bieát laø moät löïc löôïng ñaëc bieät choáng baét coùc tôùi ñaõ ñöôïc göûi tôùi vuøng naøy. Giaùm ñoác sôû caûnh saùt Guatemala, oâng Angel Conte noùi raèng moät nhaø truyeàn giaùo coù theå laø ñöôïc traû töï do hay troán thoaùt cho bieát nhoùm ngöôøi voõ trang noùi treân ñaõ ñoøi soá tieàn töông ñöông vôùi 330 ngaøn Myõ Kim ñeå chuoäc maïng nhöõng ngöôøi bò baét.

Theo tin töùc ghi nhaän ñöôïc vaøo toái hoâm thöù hai 29/06/98, thì caùc nhaø truyeàn giaùo ñaõ ñöôïc giaûi cöùu maø khoâng bò heà haán gì. Tuy nhieân soá ngöôøi ñöôïc giaûi cöùu chæ coù 4 chöù khoâng phaûi laø 13 ngöôøi nhö ñaõ loan vaø 3 trong soá 4 ngöôøi naøy mang quoác tòch Hoa Kyø. Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi Guetemala khoâng theå xaùc nhaän raèng naïn nhaân bò baét coùc laø ngöôøi Hoa Kyø.


Cuoäc tröng caàu daân yù veà phaù thai taïi Boà Ñaøo Nha bò thaát baïi

Cuoäc tröng caàu daân yù veà phaù thai taïi Boà Ñaøo Nha bò thaát baïi.

(Reuters 29/06/98) - Boà Ñaøo Nha (Lisboa) - Chuùa Nhaät vöøa qua (28/06/98), cuoäc tröng caàu daân yù veà phaù thai ñaõ dieãn ra taïi Boà Ñaøo Nha. Tuy nhieân caùc cöû tri, ña soá laø ngöôøi Coâng Giaùo, ñaõ taåy chay cuoäc tröng caàu daân yù naøy khieán cho keát quaû cuoäc boû phieáu ñaõ ñöôïc tuyeân boá laø voâ hieäu löïc.

Ñaây laø laàn ñaàu tieân coù moät cuoäc tröng caàu daân yù nhaém thay ñoåi luaät phaù thai ñang hieän haønh cuûa Boà Ñaøo Nha. Ñeå coù hieäu löïc, ít nhaát phaûi coù 50% trong soá gaàn 8 trieäu röôõi cöû tri ñi baàu. Tuy nhieân keát quaû cho thaáy soá ngöôøi ñi boû phieáu hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua chæ ôû khoaûng 32%. Trong 32% cöû tri ñi baàu, soá ngöôøi choáng thay ñoåi luaät phaù thai troäi hôn soá ngöôøi uûng hoä thay ñoåi luaät phaù thai vôùi moät tæ leä thaät khít khao, nhöng noù cuõng ñuû chöùng toû raèng, ngöôøi daân Boà Ñaøo Nha, ña soá laø Coâng Giaùo, muoán chính phuû duy trì luaät phaù thai cuõ. Luaät cuû naøy chæ cho pheùp phaù thai trong nhöõng tröôøng hôïp taùnh maïng cuûa ngöôøi meï bò laâm nguy hay baøo thai coù khuyeát taät, trong khi döï luaät môùi cho pheùp ngöôøi phuï nöõ ñöôïc quyeàn phaù thai trong voøng 10 tuaàn leã ñaàu mang thai, neáu hoï yeâu caàu.

Vôùi keát quaû cuoäc tröng caàu daân yù vöøa qua, chính phuû thuoäc ñaûng Xaõ Hoäi cuûa Boà Ñaøo Nha ñaõ huûy boû chöông trình töï do hoùa luaät phaù thai cuûa Boà Ñaøo Nha, trong khi caùc daân bieåu taïi quoác hoäi thì cuõng ñaõ ngoû yù laø hoï seõ khoâng theo ñuoåi chöông trình nhaém thay ñoåi luaät phaù thai hieän haønh.


Coù ít nhaát moät ngöôøi Ñoâng Timor bò thieät maïng trong vuï ñuïng ñoä vôùi binh só Indonesia

Coù ít nhaát moät ngöôøi Ñoâng Timor bò thieät maïng trong vuï ñuïng ñoä vôùi binh só Indonesia.

(Reuters 29/06/98) - Ñoâng Timor (Dili) - Coù ít nhaát moät ngöôøi Ñoâng Timor ñaõ bò thieät maïng vaø 5 ngöôøi khaùc bò thöông trong vuï ñuïng ñoä giöõa ñoaøn ngöôøi bieåu tình vaø quaân ñoäi Indonesia vaøo thöù Hai 29/06/98.

Moät nguoàn tin töø vaên phoøng cuûa Ñöùc Cha Basilio Dos Nascimiento, Giaùm Muïc Baucau, ñaõ cho phaùi vieân cuûa haõng thoâng taán Reuters bieát nhö treân. Cuoäc bieåu tình dieãn ra taïi Baucau, giaùo phaän thöù hai cuûa Ñoâng Timor, sau khi ba vò ñaëc söù AÂu Chaâu ñeán Baucau ñeå hoäi kieán vôùi Ñöùc Cha Dos Nascimiento. Ba vò ñaëc söù coù maët taïi Ñoâng Timor ñeå tìm hieåu veà tình hình nhaân quyeàn taïi ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page