Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cuoäc hoäi kieán giöõa Giaùo Chuû Chính Thoáng Nga vaø ÑTC chöa theå dieãn ra trong luùc naøy

Cuoäc hoäi kieán giöõa Giaùo Chuû Chính Thoáng Nga vaø ÑTC chöa theå dieãn ra trong luùc naøy.

(Reuters 28/06/98) - Nga (Mascôva) - Cuoäc gaëp gôõ lòch söû giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II, Giaùo Chuû Chính Thoáng Nga, chöa theå dieãn ra trong moät töông lai gaàn ñaây bôûi vì hoaøn caûnh chöa cho pheùp.

Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû taïi Mascôva hoâm Chuùa Nhaät 28/06/98 sau cuoäc hoäi kieán cuûa ngaøi vôùi Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh cho bieát nhö sau: "Cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II seõ khoâng xaûy ra trong moät töông lai gaàn, vì vaãn coøn nhöõng tình huoáng ngaên caûn beân gaëp nhau trong luùc naøy. Toâi vaø Ñöùc thöôïng phuï ñaõ khoâng ñeà caäp tôùi vaán ñeà naøy, nhöng chaéc chaén laø ñaõ coù nhöõng tieán boä trong quan heä giöõa hai giaùo hoäi. Cuoäc hoäi kieán cuûa chuùng toâi dieãn ra ñuùng luùc vaø nhöõng tieán boä trong cuoäc ñoái thoaïi seõ coù ích cho caû hai giaùo hoäi".

Moät trong nhöõng öôùc nguyeän chöa thöïc hieän ñöôïc cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II laø ñeán vieáng thaêm nöôùc Nga. Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga cho raèng ÑTC khoâng theå vieáng thaêm Nga trong luùc naøy. Moät trong caùc nguyeân do chính laø cuoäc tranh chaáp taïi mieàn Taây Ukraine, nôi maø caùc tín höõu Coâng Giaùo ñang ñoøi laïi caùc taøi saûn hieän ñang naèm trong tay cuûa Chính Thoáng Giaùo. Ñaây laø nhöõng taøi saûn maø chính quyeàn Coäng Saûn Nga tröôùc ñaây ñaõ tòch thu töø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø giao cho phía Chính Thoáng xöû duïng. Moät giôùi chöùc cao caáp cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Ñeå cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø Ñöùc Thöôïng Phuï Chính Thoáng Nga coù theå xaûy ra, ñieàu quan troïng laø phaûi tìm ra moät giaûi phaùp thöïc söï ñeå caûi tieán tình huoáng taïi mieàn Taây Ukraine. Tieán trình thöông thuyeát giöõa hai giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng taïi ñaây vaãn chöa mang laïi keát quaû nhö mong ñôïi".

Theo chöông trình, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tauran coù cuoäc hoäi kieán vôùi oâng Yevgeny Primakov, ngoaïi tröôûng Nga, vaøo thöù Hai 29/06/98.


Back to Radio Veritas Asia Home Page