Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät thaåm phaùn ngöôøi Salvador töø choái yeâu caàu cuûa chính phuû

Moät thaåm phaùn ngöôøi Salvador töø choái yeâu caàu cuûa chính phuû.

(AFP 27/06/98) - El Salvador (San Salvador) - Thöù Naêm 25/06/98 vöøa qua, moät thaåm phaùn ngöôøi El Salvador ñaõ töø choái lôøi yeâu caàu cuûa chính phuû, xin oâng ruùt laïi quyeát ñònh taïm traû töï do cho 3 veä binh quoác gia ñang chòu aùn tuø veà toäi möu saùt 3 nöõ tu ngöôøi Hoa Kyø vaø moät giaùo daân, daïo naêm 1980.

Ngaøy 24/06/98 vöøa qua, thaåm phaùn Gloria Platero ñaõ quyeát ñònh taïm tha cho 3 veä binh naøy vôùi lyù do laø hoï ñaõ chòu moät nöûa aùn tuø 30 naêm vì saùt haïi caùc nöõ tu. Ngoaøi ra, ba veä binh naøy ñaõ coù haïnh kieåm toát trong tuø. Hai veä binh khaùc cuøng chòu aùn chöa ñöôïc tha vì coù nhöõng haønh ñoäng vi phaïm kyû luaät. Vuï saùt haïi caùc nöõ tu ngöôøi Hoa Kyø, maëc duø ñöôïc giôùi höõu traùch taïi Hoa Kyø cuõng nhö taïi El Salvador coi nhö laø ñaõ giaûi quyeát xong, tuy nhieân gaàn ñaây, caùc veä binh noùi treân tieát loä laø hoï khoâng töï yù saùt haïi caùc nöõ tu nhöng ñaõ ñöôïc leänh thi haønh coâng taùc naøy töø caáp treân, tuy khoâng noùi roõ caáp treân cuûa hoï laø ai. Söï kieän naøy khieán cho gia ñình caùc naïn nhaân cuõng nhö caùc toå chöùc nhaân quyeàn hoà nghi laø coù nhöõng ñieàu môø aùm trong vuï aùn vaø ñaõ yeâu caàu giôùi höõu traùch cho môû laïi cuoäc ñieàu tra. Môùi ñaây, vaên phoøng Toøa Toång Giaùm Muïc San Salvador ñaõ yeâu caàu vieân chöôûng lyù thuoäc boä tö phaùp El Salvador cho môû laïi cuoäc ñieàu tra vôùi lyù do raèng, söï thaät vaø coâng lyù chöa hoaøn toaøn ñöôïc thöïc thi trong vuï aùn naøy.


Ñaïi Hoäi theá giôùi veà Nhaân Quyeàn ñöôïc toå chöùc trong Noäi thaønh Vatican

Ñaïi Hoäi theá giôùi veà Nhaân Quyeàn ñöôïc toå chöùc trong Noäi thaønh Vatican.

Vatican - 27.06.98 - Töø moàng 1 ñeán moàng 4 thaùng 7/1998 naøy, taïi Phoøng Hoïp Thöôïng Hoäi Giaùm Muïc theá giôùi trong Noäi Thaønh Vatican, Moät Hoäi Nghò theá giôùi veà Nhaân Quyeàn do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình toå chöùc. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän, taân Chuû Tòch Hoäi Ñoàng, seõ chuû toïa Hoäi Nghò naøy. Hoäi Nghò seõ nhaán maïnh ñeán moái lieân laïc chaët cheõ, noái keát vieäc rao giaûng Tin Möøng cuûa Giaùo Hoäi, vôùi hoaït ñoäng nhaèm beânh vöïc vaø thaêng tieán caùc quyeàn con ngöôøi. Moái lieân keát naøy ñöôïc ñeà cao caùch rieâng qua giaùo huaán cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Hoäi nghò ñöôïc ñaët trong khung caûnh cuûa leã möøng kyû nieäm 50 naêm Baûn Tuyeân Ngoân chung Nhaân Quyeàn, ñaõ ñöôïc Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Lieân Hieäp Quoác chaáp thuaän ngaøy 10.12.1948.


Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh tuyeân boá veà tin lieân heä ñeán vuï baét giam caùc vò giaùo só taïi Trung Quoáùc

Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh tuyeân boá veà tin lieân heä ñeán vuï baét giam caùc vò giaùo só taïi Trung Quoáùc.

Vatican - 27.06.98 - Veà caùc tin töùc lieân heä ñeán vieäc baét giam caùc vò giaùo só taïi Trung Quoác trong nhöõng ngaøy naøy, Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, Tieán só Navarro Walls, tuyeân boá nhö sau: Cho tôùi luùc naøy Toøa Thaùnh khoâng coù nhöõng yeáu toá roõ raøng ñeå xaùc nhaäân nhöõng tin ñöôïc loan ñi. Nhöng, neáu ñuùng söï thöïc, caùc tin naøy gaây neân söï ñau ñôùn saâu xa vaø nhöõng choáng ñoái ñaéng cay. Phaùt ngoân vieân noùi theâm: Ñoàng thôøi, chuùng ta öôùc mong raèng caùc khoù khaên caûn trôû caùc tín höõu Coâng Giaùo thöïc haønh tín ngöôõng toân giaùo cuûa hoï choùng vöôït qua vaø hoï ñöôïc töï do hoaøn toaøn trong vieäc tuyeân xöng ñöùc tin. Ñieàu naøy seõ goùp coâng vaøo coâng ích cuûa toaøn xaõ hoäi Trung Quoác vaø ñem laïi söï hoøa hôïp giöõa caùc daân toäc.


Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, ñaëc söù cuûa ÑTC vieáng thaêm Cuba

Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, ñaëc söù cuûa ÑTC vieáng thaêm Cuba.

(Reuters 27/06/98) - Cuba (Havana) - Thöù Baûy 27/06/98, Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, toång tröôûng boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ khôûi ñaàu chuyeán vieáng thaêm keùo daøi trong boán ngaøy taïi Cuba baèng moät cuoäc hoïp rieâng vôùi khoaûng 200 giaùo vieân Coâng Giaùo taïi moät nhaø thôø ôû thuû ñoâ Havana. Trong tö caùch laø ñaëc söù cuûa ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Laghi ñeán Cuba ñeå möu tìm quyeàn töï do roäng raõi hôn trong laõnh vöïc daïy moân toân giaùo taïi Cuba, nôi maø ngaønh giaùo duïc hoaøn toaøn naèm döôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa chính phuû. Ngoaøi cuoäc hoïp noùi treân, theo chöông trình, vò toång tröôûng Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo cuûa Toøa Thaùnh ñeán vieáng thaêm caùc giaùo xöù taïi caùc tænh ôû Cuba vaø gaëp gôõ chuû tòch Fidel Castro cuõng nhö caùc giôùi chöùc cao caáp trong ngaønh giaùo duïc cuûa Cuba. Thöù Hai 29/06/98, leã Thaùnh Phaolo vaø Pheâroâ, ngaøi cöû haønh thaùnh leã taïi nhaø thôø chính toøa ôû thuû ñoâ Havana.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi caùc kyû giaû khi ngaøi ñaët chaân tôùi phi tröôøng ôû Havana toái hoâm thöù Saùu vöøa qua (26/06/98), Ñöùc Hoàng Y Laghi baøy toû caûm nghó raèng, trong tö caùch laø ñaëc söù cuûa ÑTC, ngaøi ñeán Cuba ñeå nhaén göûi tieáp moät söù ñieäp "hoøa bình vaø hy voïng", töông töï nhö söù ñieäp maø ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ mang ñeán cho Cuba trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi daïo thaùng Gieâng 1998 naêm nay. Ñöùc Hoàng Y cho bieát theâm laø ngaøi ñeán ñeå baøy toû öôùc muoán cuûa Giaùo Hoäi ñöôïc thaáy ngöôøi daân Cuba coù quyeàn choïn löïa roäng raõi hôn trong vaán ñeà giaùo duïc. AÙm chæ tôùi heä thoáng giaùo duïc mieãn phí taïi Cuba, Ñöùc Hoàng Y Laghi noùi raèng: "Toâi bieát laø coù nhöõng tieán boä trong ngaønh giaùo duïc cuûa Cuba caàn phaûi ñöôïc thöøa nhaän, tuy nhieân Giaùo Hoäi Coâng Giaùo cuõng coù theå ñoùng goùp phaàn cuûa mình ñeå môû roäng vaø taêng cöôøng phaïm vi giaùo duïc cuûa Cuba, qua ñoù ngöôøi daân Cuba coù söï choïn löïa nhieàu hôn".

Nhaän ñònh treân ñaây cuûa Ñöùc Hoàng Y Laghi laø aâm vang lôøi keâu goïi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong chuyeán vieáng thaêm Cuba, khi ÑTC keâu goïi chính quyeàn Cuba neân côûi môû heä thoáng giaùo duïc cuûa nöôùc naøy ñoái vôùi caùc giaù trò Tin Möøng cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, vaø caùc baäc phuï huynh coù ñöôïc quyeàn choïn löïa noäi dung chöông trình giaùo duïc cho con em cuûa hoï, bao goàm luoân caû moân toân giaùo neáu hoï muoán. Keå töø khi ngaønh giaùo duïc taïi Cuba bò quoác höõu hoùa sau cuoäc caùch maïng naêm 1954, moân toân giaùo bò loaïi boû trong caùc lôùp hoïc. Hieän vaãn chöa coù daáu hieäu naøo laø chính quyeàn Cuba saün saøng töø boû quyeàn kieåm soaùt cuûa hoï trong ngaønh giaùo duïc, tuy nhieân, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba ñaõ ñöôïc pheùp môû caùc lôùp daïy giaùo lyù vaø hai chuûng vieän. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñang theo ñuoåi moät chính saùch ngoaïi giao meàm deûo trong noã löïc thuyeát phuïc chính phuû Cuba cho pheùp ngöôøi daân taïi ñaây ñöôïc höôûng quyeàn töï do roãng raõi hôn, ñaëc bieät laø quyeàn töï do toân giaùo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page