Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc vò coá vaán vaø laõnh ñaïo cuûa Hoäi Ñoàng Trung Öông caùcNgaân Haøng Tín Duïng hôïp taùc xaõ

ÑTC tieáp caùc vò coá vaán vaø laõnh ñaïo cuûa Hoäi Ñoàng Trung Öông caùc Ngaân Haøng Tín Duïng hôïp taùc xaõ.

Vatican - 26.06.98 - Saùng thöù Saùu, 26/06/98, ÑTC tieáp caùc vò coá vaán vaø Caùc vò laõnh ñaïo thuoäc Hoäi Ñoàng trung öông caùc Ngaân Haøng Tín Duïng hôïp taùc xaõ taïi YÙ. Trong dieãn vaên, ÑTC nhaán maïnh raèng giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ ñöa ra nhöõng höôùng ñi. Caùc theá heä cuûa caùc nhaø kinh doanh ñaõ ñoùn nhaän giaùo huaán xaõ hoäi naày moät caùch taän tình. Caùc nhaø kinh doanh naøy, duø nhaèm coå voõ vieäc phaùt trieån kinh teá, ñaõ khoâng khi naøo boû qua vieäc tìm kieám tình lieân ñôùi vaø vieäc beânh vöïc caùc quyeàn cuûa nhöõng keû heøn yeáu. ÑTC nhaéc laïi raèng: truyeàn thoáng cuûa tình lieân ñôùi trong moâi tröôøng cuûa tín duïng ngaân haøng, ñaõ ñöôïc aên reã saâu trong xaõ hoäi YÙ, taïo neân khoâng nhöõng moät kinh nghieäm thuùc ñaåy tham döï, nhöng coøn laø moät duïng cuï hieäu nghieäm ñeå ñaït tôùi möùc ñoä cao hôn veà coâng bình.

Trong vieäc toân troïng nhöõng ñoøi hoûi cuûa tính caùch kinh doanh, ÑTC ñeà cao hoaït ñoäng cuûa Hoäi Ñoàng trung öông caùc Ngaân Haøng Tín Duïng hôïp taùc xaõ, nhaèm coå voõ moät neàn daân chuû kinh teá ñích thöïc, vôùi vieäc caáp tín duïng. ÑTC noùi: "Moïi ngöôøi ñaõ bieát ñeán söï sinh hoaït höõu hieäu maø nguôøi Coâng Giaùo YÙ, töø cuoái nhöõng naêm 1800, ñaõ löu yù caùch cuï theå, ñeán vaán ñeà giuùp ñôõ caùc nhu caàu cuûa caùc lôùp ngöôøi heøn yeáu hôn caû trong xaõ hoäi, baèng vieäc taïo neân moät maøng löôùi caùc Quó noâng thoân, ñeå phuïc vuï caùc coäng ñoàng ñòa phöông, vôùi muïc ñích baûo veä vieäc tieát kieäm cuûa caùc gia ñình, traùnh naïn cho vay naëng laõi vaø naâng ñôõ nhöõng hoaït ñoäng xí nghieäp côõ nhoû vaø trung bình. Ngoaøi thoâng ñieäp cuûa Ñöùc Leo XIII veà vieäc coå voõ maïnh meõ hôïp taùc xaõ Coâng Giaùo, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaéc ñeán linh muïc Luigi Cerruti, nguôøi vuøng Reggio-Emilia, mieàn Baéc YÙ, nguôøi ñaõ coù coâng phoå bieán Hoäi Ñoàng Tín Duïng hôïp taùc xaõ, vaø ñaõ laøm cho bieát bao nguoøi vaø bieát bao hoaït ñoäng saûn xuaát ñöôïc naåy sinh vaø phaùt trieån, möu ích cho caû coäng ñoàng xaõ hoäi. Vieäc hôïp taùc noùi leân khoâng nhöõng söï caàn thieát chieán ñaáu choáng laïi nhöõng haäu quaû tieâu cöïc cuûa moät xaõ hoäi kyõ ngheä vaø kinh teá, nhaèm tröôùc heát ñeán vieäc truïc lôïi, nhöng coøn mang theo vieäc giaù trò hoùa vai troø cuûa moãi moät ngöôøi trong coäng ñoàng, baèng vieäc beânh vöïc nhöõng quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa con ngöôøi.


Caùc Giaùm Muïc Nam Haøn yeâu caàu chính phuû cöùu trôï Baéc Haøn khoâng ñieàu kieän

Caùc Giaùm Muïc Nam Haøn yeâu caàu chính phuû cöùu trôï Baéc Haøn khoâng ñieàu kieän.

(Avvenire 26.06.98) -Seoul (Haùn Thaønh) - 26.06.98 - Chính Phuû Nam Haøn muoán ñöa ra nhöõng ñieàu kieän trong vieäc thaûo luaän vôùi Chính Phuû coäng saûn Baéc Haøn, ñeå ñoøi chính phuû naøy coù thaùi ñoä meàm deûo hôn. Nhöng caùc Giaùm Muïc yeâu caàu chính phuû Nam Haøn tieáp tuïc ñoái thoaïi vaø vieän trôï khoâng thaønh kieán, khoâng ñieàu kieän naøo caû. Qua uûy ban rao giaûng Tin Möøng cho mieàn Baéc, caùc giaùm muïc Nam Haøn tuyeân boá roõ raøng raèng: moät vieäc hoøa giaûi ñích thöïc phaûi ñöôïc thöïc hieän trong baàu khí côûi môû vaø ñoái thoaïi. Caùc ngaøi noùi: "Neáu chính phuû môùi cuûa chuùng ta thöïc söï muoán hoøa giaûi toaøn daân Ñaïi Haøn, thì caàn phaûi giuùp ñôõ Baéc Haøn ñi ñeán côûi môû, khoâng ñoøi aùp duïng nguyeân taéc "coù ñi coù laïi" (baùo Avvenire 26.06.98).


Caùc Giaùm Muïc Brazil leân tieáng veà cuoäc baàu cöû thaùng 10/1998 tôùi ñaây

Caùc Giaùm Muïc Brazil leân tieáng veà cuoäc baàu cöû thaùng 10/1998 tôùi ñaây.

(Avvenire 26.06.98 ) - Bahia - 26.06.98 - Nhaân cuoäc baàu cöû Toång Thoáng vaø Quoác Hoäi ñöôïc aán ñònh vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây, caùc Giaùm Muïc Brazil thuoäc mieàn Baéc, trong ñoù coù Bang Bahia, vöøa cho coâng boá moät vaên kieän vôùi töïa ñeà laø "Haõy boû phieáu uûng hoä söï soáng vaø nieàm hy voïng".

Trong vaên kieän, caùc Giaùm Muïc nhaéc laïi nghóa vuï boû phieáu, nhöng vôùi tinh thaàn pheâ phaùn theo quan ñieåm Coâng Giaùo ñöôøng loái chính trò cuûa caùc öùng cöû vieân hoaëc cuûa caùc ñaûng phaùi. Caùc ngaøi cuõng nhaéc ñeán con soá thaát nghieäp, hieän nay gaàn hai trieäu, naïn tham nhuõng lan traøn, tung tieàn mua laù phieáu cuûa ngöôøi daân. Caùc giaùm muïc coøn toá caùo vieäc phaân phaùt thöïc phaåm cho daân ñòa phöông trong luùc saép baàu cöû. Caùc ngaøi noùi: "Ñaây laø moät haønh ñoäng hieän ñang xaåy ra taïi nhieàu nôi ñeå laøm sai laïc löông taâm con ngöôøi".


Moät vò Giaùm Muïc thuoäc giaùo hoäi thaàm laëng beân Trung Quoác bò chính quyeàn baét giöõ

Moät vò Giaùm Muïc thuoäc giaùo hoäi thaàm laëng beân Trung Quoác bò chính quyeàn baét giöõ.

(Reuters 26/06/98) - Trung Quoác (Baéc Kinh) -Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá vaøo thöù Saùu 26/06/98, Hoäi Cung Phaàn Mai, truï sôû beân Hoa Kyø, cho bieát moät vò Giaùm Muïc thuoäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thaàm laëng ñaõ bò chính quyeàn Trung Quoác baét giöõ, sau khi noùi vôùi ngaøi raèng nhaø caàm quyeàn Baéc Kinh muoán ngaøi phaûi laùnh maët trong nhöõng ngaøy toång thoáng Bill Clinton cuûa Hoa Kyø vieáng thaêm Trung Quoác.

Vò Giaùm Muïc bò baét giöõ laø Ñöùc Cha Julias Jia Zhiguo, Giaùm Muïc moät giaùo phaän trong tænh Haø Baéc. Baûn thoâng caùo cuûa Hoäi Cung Phaàn Mai khoâng cho bieát theâm chi tieát naøo, trong khi phaùt ngoân vieân cuûa Boä Ngoaïi Giao Baéc Kinh ñaõ khoâng ñöa ra lôøi pheâ bình naøo veà tin naøy. Cuõng thöù Saùu 26/06/98, phoøng baùo chí Toøa Thaùnh noùi raèng Toøa Thaùnh khoâng theå xaùc nhaän tin noùi treân. Phuï taù giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, linh muïc Ciro Benedettini noùi nhö sau: "Chuùng toâi khoâng theå xaùc nhaän tin naøy vì chuùng toâi khoâng coù Toøa Söù Thaàn ôû Baéc Kinh. Vaû laïi, vì coøn phaûi kieåm chöùng qua caùc nguoàn tin khaùc nöõa neân Toøa Thaùnh khoù coù theå xaùc nhaän tin naøy noäi trong ngaøy thöù Saùu 26/06/98."

Haõng thoâng taán Fides cuûa Boä Truyeàn Giaùo thì tin raèng vieäc baét giöõ naøy laø coù thaät bôûi vì Ñöùc Cha Zhiguo cuõng ñaõ bò baét giam hoài ñaàu naêm nay. Linh Muïc Bernardo Cervallera, giaùm ñoác Fides phaùt bieåu nhö sau: "Ñaây laø moät vuï giam giöõ taïi gia môùi nöõa, tuy nhieân ñoù laø chuyeän thöôøng ñoái vôùi caùc linh muïc hay giaùm muïc thuoäc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thaàm laëng". Cha Carvallera ñaõ töøng laøm vieäc taïi Trung Quoác, moâ taû Ñöùc Cha Zhiguo laø moät nhaân vaät hoaït baùt vaø saün saøng chaáp nhaän moïi nguy hieåm. Toång Thoáng Bill Clinton cuûa Hoa Kyø cuõng nhö toå chöùc nhaân quyeàn quoác teá (Amnesty International) vaø nhieàu toå chöùc khaùc, ñaõ vaän ñoäng ñeå Ñöùc Cha ñöôïc traû töï do sau vuï ngaøi bò baét giöõ daïo ñaàu naêm nay. Luùc ñoù Ñöùc Cha Zhiguo haàu nhö bò coâ laäp vaø khoâng moät ai, ngay caû caùc thaân nhaân, ñöôïc pheùp ñeán gaëp ngaøi. Theo vò giaùm ñoác haõng thoâng taán Fides, thì laàn naøy, chính quyeàn Trung Quoác saün saøng baét giam taát caû nhöõng ngöôøi baát ñoàng chính kieán ñeå traùnh khoâng cho hoï gaëp ñöôïc Toång Thoáng Bill Clinton. Trung Quoác khoâng muoán nhöõng chuyeän trong nöôùc ñöôïc loït ra beân ngoaøi.

Thöù Naêm 25/06/98 vöøa qua, Toång Thoáng Bill Clinton ñaõ baét ñaàu chuyeán vieáng thaêm 9 ngaøy cuûa oâng taïi Trung Quoác. Tröôùc khi ñaët chaân tôùi Trung Quoác, oâng Clinton cam keát laø oâng seõ neâu vaán ñeà quyeàn töï do toân giaùo cuûa ngöôøi daân trong cuoäc hoäi kieán giöõa oâng vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo Baéc Kinh.


Ñöùc Cha Belo keâu goïi Indonesia toân troïng töï do ngoân luaän

Ñöùc Cha Belo keâu goïi Indonesia toân troïng töï do ngoân luaän.

(Reuters 26/06/98) - Ñoâng Timor (Dili) - Thöù Saùu 26/06/98, Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Ñoâng Timor, ñaõ leân tieáng keâu goïi chính phuû Indonesia môû roäng theâm quyeàn töï do cho vuøng laõnh thoå naøy vaø caét giaûm soá binh só truù ñoùng taïi ñaây.

Trong cuoäc hoïp baùo taïi thuû phuû Dili sau cuoäc thaûo luaän giöõa ngaøi vôùi Toång Thoáng Jusuf Habibie cuûa Indonesia hoâm thöù Tö 24/06/98 vöøa qua, Ñöùc Cha Belo ñaõ trình baøy chi tieát nhöõng ñeà nghò ñöôïc göûi leân Toång Thoáng Habibie. Ngaøi noùi nhö sau: "Chuùng toâi yeâu caàu Indonesia ñaûm baûo cho ngöôøi Ñoâng Timor quyeàn töï do baøy toû quan ñieåm vaø tö töôûng cuûa hoï cho duø quan ñieåm ñoù coù mang tính caùch chính trò ñi nöõa. Ngoaøi ra, chuùng toâi cuõng yeâu caàu Indonesia caét giaûm soá binh só taùc chieán vaø ñoàn truù treân laõnh thoå Ñoâng Timor." Lieân quan tôùi vaán ñeà traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò, Ñöùc Cha Belo cho raèng Indonesia caàn toû thieän chí nhieàu hôn nöõa sau khi ñaõ ra leänh aân xaù cho khoaûng 16 tuø nhaân chính trò ngöôøi Ñoâng Timor daïo ñaàu thaùng naøy. Ngaøi noùi tieáp: "Vieäc traû töï do cho moät soá tuø nhaân chính trò tröôùc ñaây, neân ñöôïc tieáp theo baèng vieäc khoan hoàng vaø aân xaù cho taát caû caùc tuø nhaân chính trò beân trong cuõng nhö ngoaøi Ñoâng Timor."

Theo Ñöùc Cha Belo, Toång Thoáng Habibie treân nguyeân taéc ñaõ ñoàng yù vôùi taát caû caùc ñeà nghò ñöôïc ñöa ra, tuy nhieân oâng Haibie cho bieát laø Indonesia caàn coù theâm thôøi gian ñeå nghieân cöùu caùc ñeà nghò naøy, tröôùc khi cho pheùp UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác ñeán tìm hieåu veà tình traïng nhaân quyeàn taïi Ñoâng Timor. OÂng Habibie noùi raèng Indonesia ñaõ saün saøng daønh cho Ñoâng Timor moät qui cheá ñaëc bieät neáu Boà Ñaøo Nha vaø Lieân Hieäp Quoác thöøa nhaän chuû quyeàn cuûa Indonesia taïi vuøng laõnh thoå naøy. Keå töø khi Indonesia xaâm chieám vaø saùt nhaäp Ñoâng Timor vaøo laõnh thoå cuûa Indonesia cho ñeán giôø, Lieân Hieäp Quoác vaãn tieáp tuïc coi Boà Ñaøo Nha laø quoác gia coù quyeàn veà maët haønh chaùnh taïi Ñoâng Timor. Ñöùc Cha Belo nhaán maïnh theâm raèng cuoäc hoäi kieán giöõa ngaøi vôùi Toång Thoáng Habibie chuù troïng nhieàu tôùi vaán ñeà caûi tieán ñôøi soáng cuûa ngöôøi Ñoâng Timor hôn laø qui cheá chính trò cuûa laõnh thoå naøy.


Ba Ngaøn Linh Muïc gaëp nhau taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï GUADALUPE beân Meâhicoâ, vaøo thaùng 7/1998 tôùi ñaây

Ba Ngaøn Linh Muïc gaëp nhau taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï GUADALUPE beân Meâhicoâ, vaøo thaùng 7/1998 tôùi ñaây.

Tin Meâhicoâ (CWN 26/06/98): Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ chuaån bò tieáp ñoùn khoaûng 3,000 linh muïc töø khaép nôi treân theá giôùi töïu veà Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe, trong nhöõng ngaøy töø muøng 7 ñeán 12 thaùng 7/1998.

Ñaây laø Ñaïi Hoäi Quoác Teá Caùc Linh Muïc laàn thöù ba, do Boä Giaùo Só cuûa Toøa Thaùnh Vatican ñöùng ra baûo trôï, ñeå suy tö veà söù maïng cuûa linh muïc vaøo luùc baét ñaàu ngaøn naêm thöù ba. Seõ coù nhöõng nhaân vaät quan troïng ñöôïc môøi laøm thuyeát trình vieân cho Ñaïi Hoäi, chaúng haïn nhö Ñöùc Hoàng Y Dario Castrillon HOYOS, nguôøi Colombia, hieän laø Toång Tröôûng Boä Giaùo Só, Ñöùc Hoàng Y John O'Connor, Toång Giaùm Muïc New York, Hoa Kyø.

Khi loan baùo tin veà Ñaïi Hoäi Quoác Teá caùc Linh Muïc hoâm thöù Tö 24/06/98 vöøa qua, Toång Giaùo Phaän Thaønh Phoá Meâhicoâ cho bieát theâm laø moãi ngaøy Ñaïi Hoäi seõ coù moät chuû ñeà rieâng, nhö: Hoaùn caûi chính mình tröôùc ñeå hoaùn caûi anh chò em, Soáng Hieäp Thoâng vôùi nhau ñeå coã voõ cho söï hieäp thoâng, Ra ñi truyeàn giaùo cuøng vôùi Meï Maria. Ngaøy cuoái cuøng cuûa Ñaïi Hoäi, seõ coù thaùnh leã Phong Chöùc Linh Muïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page