Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC boå nhieäm Toång Tröôûng Boä Giaùm Muïc

ÑTC boå nhieäm Toång Tröôûng Boä Giaùm Muïc.

Vatican - 25.06.98 - Saùng thöù Naêm 25/06/98, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Hoàng Y Lucas Neves Moreira, hieän laø Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Saõo Salvador da Bahia, vaø laø Giaùo Chuû Brazil, laøm Toång Tröôûng Boä Giaùm Muïc, thay theá Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin xin höu, naêm nay 76 tuoåi. Cuøng vôùi vieäc boå nhieäm môùi naøy, ÑTC caát nhaéc Ñöùc Hoàng Y Neves Moreira leân baäc Hoàng Y Giaùm Muïc vaø trao traùch nhieäm veà Giaùo Phaän Poggio Mirteto, moät trong saùu Giaùo Phaän chung quanh Thaønh Roma, tröôùc ñaây laø Giaùo Phaän töôùc hieäu cuûa Ñöùc Hoàng Y Eduardo Pironio, qua ñôøi thaùng Hai 1998 vöøa qua.

Ñöùc Hoàng Y Neves Moreira sinh taïi Brazil ngaøy 16.09.1925; thuï phong Linh muïc 9.07.1950, thuoäc Doøng Ña minh. Ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc phuï taù Giaùo Phaän Saõo Paulo naêm 1967 thôøi Ñöùc Phaoloâ VI; thaêng Toång Giaùm Muïc 15.10.1979, vôùi chöùc vuï Toång Thö Kyù Boä Giaùm Muïc; ngaøy 9.07.1987 ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Saõo Salvador da Bahia vaø ñöôïc toân phong laøm Hoàng Y ngaøy 28.06.1988.

Ñöùc Hoàng Y Neves Moreira khoâng xa laï gì vôùi Vatican, vì ñaây laø laàn thöù hai ngaøi trôû laïi Roma ñeå laøm vieäc. Tröôùc ñaây ngaøi ñaõ giöõ nhieàu chöùc vuï trong Giaùo Trieàu Roma: phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo daân töø 1974 ñeán 1979. Töø 1979 ñeán 1988, ngaøi laø Toång Thö Kyù Boä Giaùm Muïc. Sau 10 naêm laøm muïc vuï taïi moät Giaùo Phaän raát quan troïng cuûa Brazil, nay Ngaøi ñöôïc ÑTC boå nhieäm thay theá Ñöùc Hoàng Y Gantin trong chöùc Vuï Toång Tröôûng Boä Giaùm Muïc.

Ñöùc Hoàng Y Neves Moreira laø moät trong caùc Hoàng Y noåi tieáng veà nhaân ñöùc vaø thoâng thaùi. Boä Giaùm Muïc laø moät trong caùc Boä quan troïng nhaát cuûa Giaùo Trieàu. Tröôùc Coâng Ñoàng Chung Vatican II Toång Tröôûng Boäâ Giaùo Lyù Ñöùc Tin, Boä Giaùm Muïc vaø Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông do chính ÑTC naém giöõ. Boä naøy lo vieäc boå nhieäm caùc Giaùm Muïc, caû caùc giaùm muïc hieäu toøa, tröø caùc giaùm muïc thuoäc Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông vaø Boä Truyeàn Giaùo, lo vieäc thieát laäp caùc Giaùo Phaän môùi, lo veà caùc chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh (“Ad Limina“) cuûa caùc Giaùm Muïc vaø cöùu xeùt caùc baûn baùo caùo 5 naêm cuûa caùc vò chuû chaên caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông göûi veà Toøa Thaùnh, lo vieäc cöû haønh caùc Coâng Ñoàng rieâng, lo thaønh laäp caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc caùc quoác gia, caùc mieàn... Ngoaøi ra Boä Giaùm Muïc coøn coù nhieäm vuï lo veà caùc Toøa Giaùm Muïc Toång Tuyeân UÙy quaân ñoäi vaø UÛy Ban Toøa Thaùnh veà Chaâu Myõ Latinh.


ÑTC tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa Ghana

ÑTC tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa Ghana.

Vatican - 25.06.98 - Saùng thöù Naêm, 25/06/98, luùc 11 giôø tröa, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp kieán rieâng Toång Thoáng Coäng Hoøa Ghana, oâng Jerry John Rawlings, phu nhaân vaø ñoaøn tuøy tuøng cuûa Toång Thoáng.

Ghana, tröôùc ñaây laø thuoäc ñòa cuûa Anh Quoác, ñöôïc ñoäc laäp naêm 1957, nhöng ôû trong khoái Lieân Hieäp Anh. Toång Thoáng Jerry John Waulings, moät só quan, leân naém quyeàn töø naêm 1981, do cuoäc ñaûo chính. OÂng ñöôïc taùi cöû naêm 1996. Dieän tích Ghana goàm hôn 238 ngaøn caáy soá vuoâng vôùi treân 17 trieäu daân cö (theo kieåm tra 1995). Soá tín höõu Kitoâ (Anh Giaùo, Chính Thoáng, Coâng Giaùo) goàm hôn 52%, Hoài Giaùo 13% vaø ñaïo ñòa phöông: 35%. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo goàm hôn 2 trieäu tín höõu, ñöôïc chia thaønh ba Giaùo Tænh: Accra (thuû ñoâ) vôùi 4 giaùo phaän phuï thuoäc; Giaùo Tænh Cap Coast goàm 5 giaùo phaän phuï thuoäc; vaø giaùo tænh Temale vôùi 4 giaùo phaän phuï thuoäc. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ vieáng thaêm muïc vuï Ghana naêm 1980.

Ngoaøi Toång Thoáng Coäng Hoøa Ghana, ÑTC coøn tieáp 9 vò giaùm muïc thuoäc nhoùm thöù chín cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh, "Ad Limina".


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Saøi Goøn, Gioan B. Phaïm Minh Maãn, ñaõ ñeán Roma

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Saøi Goøn, Gioan B. Phaïm Minh Maãn, ñaõ ñeán Roma.

Tin Roma (25/06/98) - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Saøi Goøn, Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn, ñaõ töø Paris ñeán Roma, luùc 6 giôø chieàu hoâm thöù Naêm 25/06/98. Ra ñoùn Ñöùc Toång, coù Ñöùc OÂng Khaû vaø Ñöùc OÂng Thieän, vaø moät soá linh muïc tu só coù maët taïi Roma. Trong thôøi gian löu laïi Roma, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Saøi Goøn taïm truù taïi Nhaø Phaùt Dieäm, vaø Ngaøi seõ laõnh daây "Pallium", bieåu hieäu quyeàn Toång Giaùm Muïc, vaøo ngaøy leã kính hai thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ saép ñeán.


Coâng Boá chöông trình ÑTC vieáng thaêm CROAT vaøo thaùng 10/1998 tôùi naày

Coâng Boá chöông trình ÑTC vieáng thaêm CROAT vaøo thaùng 10/1998 tôùi naày.

Tin Vatican ( CWN 25/06/98): UÛy Ban chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi CROAT vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây, vöøa coâng boá chöông trình vieáng thaêm ñöôïc döï truø.

Thöù Saùu ngaøy muøng 2 thaùng 10/1998, ÑTC seõ ñeán thuû ñoâ ZAGREB, vaø coù cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc baïn treû. Saùng hoâm sau, thöù Baåy muøng 3 thaùng 10/1998, ÑTC ñeán haønh höông ñeàn Thaùnh Maãu Maria Bistrica, vaø taïi ñaây ÑTC seõ chuû toïa leã nghi phong chaân phöôùc cho Ñöùc Hoàng Y Steâpinac, vaøo ban saùng. Buoåi chieàu thöù Baûy, ÑTC trôû laïi thuû ñoâ Zagreb, ñeå gaëp toång thoáng cuûa Croat laø oâng FRANJO TUDJMAN. Chuùa Nhaät muøng 4 thaùng 10/1998, ÑTC tieáp tuïc ñi thaêm thaønh phoá caûng SPLIT, beân bôø bieån Adriatic, ñeå möøng kyû nieäm 1700 naêm thaønh laäp thaønh phoá naày. ÑTC seõ cöû haønh thaùnh leã Chuùa Nhaät taïi ñaây, tröôùc khi leân ñöôøng trôû veà laïi Roma.

Ñaây laø laàn thöù hai ÑTC ñeán thaêm CROAT, moät quoác gia coù khoaûng 5 trieäu daân, vôùi ña soá theo Coâng Giaùo. Laàn thöù nhaát, ÑTC ñeán thaêm laø vaøo thaùng 9 naêm 1994.


Back to Radio Veritas Asia Home Page