Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Quan heä giöõa Toøa Thaùnh Vatican vaø Israel

Quan heä giöõa Toøa Thaùnh Vatican vaø Israel.

(CWN 24/06/98) - Vatican - Quan heä giöõa Toøa Thaùnh vaø Israel ñaõ bò thuït luøi moät böôùc theo sau quyeát ñònh cuûa chính phuû Israel tieán haønh xaây caát caùc khu ñònh cö cho ngöôøi Do Thaùi taïi Jerusalem.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Andrea Cordero di Montezemolo, cöïu söù thaàn Toøa thaùnh taïi Israel. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Montezemolo vöøa trôû veà Roma sau 8 naêm laøm söù thaàn Toøa Thaùnh. Ngaøi baøy toû caûm nghó raèng quyeát ñònh cuûa Israel ñaõ taïo neân moät tình theá voâ cuøng nghieâm troïng vaø laøm thöông toån theâm tieán trình hoøa bình taïi vuøng Trung Ñoâng. Tuy nhieân ngaøi cuõng tieát loä laø ngaøi ñaõ thay ñoåi laäp tröôøng ñoái nghòch lieân quan tôùi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa. Tröôùc ñaây, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Montezemolo cho raèng caùc ñieàu kieän chính trò chöa chín muøi ñeå ÑTC ñaët chaân tôùi Thaùnh Ñòa, nhöng nay thì ngaøi tin raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi ñaây coù theå giaûi toûa ñöôïc nhöõng khuùc maéc trong tieán trình hoøa bình.

Sau cuøng, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Montezemolo caùo buoäc raèng chính phuû Israel khoâng cho pheùp caùc tín höõu haønh höông ñöôïc töï do di chuyeån chung quanh Jerusalem, Nazareth vaø thaønh Bethlehem, ñoàng thôøi thoûa öôùc ñaûm baûo qui cheá phaùp lyù cuûa Toøa Thaùnh cuõng nhö cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Israel, ñöôïc kyù keát naêm ngoaùi, cho ñeán giôø vaãn chöa ñöôïc quoác hoäi Israel chính thöùc pheâ chuaån.


ÑTC laø coâng daân Ba Lan vó ñaïi nhaát cuûa theá kyû 20

ÑTC laø coâng daân Ba Lan vó ñaïi nhaát cuûa theá kyû 20.

(CWN 24/06/98) - Ba Lan (Varsava) - Tuaàn baùo "Chính Trò", xuaát baûn taïi Ba Lan vöøa coâng boá keát quaû moät cuoäc thaêm doø dö luaän cho thaáy, daân chuùng Ba Lan ñaõ choïn ÑTC Gioan Phaoloâ II laø coâng daân Ba Lan vó ñaïi nhaát trong theá kyû 20 naøy. Cöïu Toång Thoáng Lech Walesa, laõnh tuï coâng ñoaøn Lieân Ñôùi chæ ñöùng haøng thöù saùu chung vôùi nöõ khoa hoïc gia Marie Curie Skolodowska, trong khi cöïu laõnh tuï coäng saûn, töôùng Jaruzelski, ñöùng haøng thöù chín. Söï kieän oâng Jaruzelski ñöôïc xeáp vaøo haøng thöù chín khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân, bôûi vì coù tôùi 20% daân Ba Lan tin laø nhöõng thoûa hieäp chính trò maø vò töôùng naøy cam keát khi oâng leân naém quyeàn, ñaõ goùp phaàn daãn tôùi söï suïp ñoå mau choùng cuûa cheá ñoä coäng saûn Ba Lan.

Daân chuùng Ba Lan coi Ñöùc Karol Wojtyla laø nhaân vaät ñaõ goùp coâng to lôùn mang laïi söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä coäng saûn vaø laø ngöôøi ñaõ taïo neân moät khuoân maët môùi cho AÂu Chaâu. Tuy nhieân, cuõng qua thaêm doø dö luaän, moät tuaàn baùo khaùc cuûa Ba Lan ñaõ taäp trung vaøo caâu hoûi ai laø ngöôøi ñaõ goùp coâng nhieàu nhöùt trong söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä coäng saûn, caùc tham döï vieân ñaõ xeáp cöïu toång thoáng Lech Walesa vaøo haøng thöù nhöùt vaø ÑTC Gioan Phaoloâ II ñöùng haøng thöù nhì.


Caùc Giaùm Muïc Colombia keâu goïi taân Toång Thoáng thöïc hieän lôøi höùa

Caùc Giaùm Muïc Colombia keâu goïi taân Toång Thoáng thöïc hieän lôøi höùa.

(CWN 24/06/98) - Colombia (Bogota) - Thöù Hai vöøa qua (22/06/98), caùc Giaùm Muïc Colombia ñaõ chuùc möøng oâng Andres Pastrana, toång thoáng ñaéc cöû, nhöng ñoàng thôøi keâu goïi taân toång thoáng Colombia thöïc hieän nhöõng lôøi oâng ñaõ höùa trong luùc ra tranh cöû.

Trong kyø baàu cöû hoâm Chuùa Nhaät 21/06/98, ñaûng Baûo Thuû cuûa Colombia ñaõ chieám ñöôïc ña soá phieáu, keát thuùc giai ñoaïn 12 naêm naém quyeàn cuûa ñaûng Töï Do. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alberto Giraldo Jaramillo, Giaùm Muïc Medellin vaø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, cho bieát caûm nghó cuûa ngaøi nhö sau: "Ñaây laø moät thaéng lôïi cho toaøn theå ngöôøi daân Colombia bôûi vì noù laøm taêng söùc maïnh cho tieán trình daân chuû trong nöôùc. Giôø ñaây taân chính phuû Colombia phaûi theå hieän tinh thaàn daân chuû naøy baèng caùch thöïc hieän nhöõng lôøi höùa heïn, ñaõ khích leä tinh thaàn ngöôøi daân doàn phieáu cho oâng. Ñaëc bieät, caùc Giaùm Muïc Colombia mong ñôïi oâng seõ ñaët ñöôïc thaønh quaû trong laõnh vöïa hoøa bình vaø coâng baèng xaõ hoäi". Hai höùa heïn chính cuûa oâng Pastrana laø vieäc kyù thoûa öôùc hoøa bình vôùi caùc phieán quaân vaø giaûm thieåu naïn ngheøo ñoùi cuûa Colombia.

Veà phaàn mình, Ñöùc Cha Pedro Rubiano Saenz, Toång Giaùm Muïc Bogota, ñaõ daâng lôøi caàu nguyeân cho vò taân toång thoáng vaø khuyeán khích oâng neân noã löïc tìm con ñöôøng hoøa bình sau cuoäc baàu cöû. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Saenz neâu baät traùch nhieäm cuûa taân toång thoáng Andres Pastrana nhö sau: "OÂng Pastrana phaûi taåy saïch quan heä ñen toái giöõa ñoàng tieàn cuûa ma tuùy vôùi theá löïc chính trò, vaø phuïc hoài uy tín cuûa Colombia treân chính tröôøng quoác teá". Nhaän ñònh naøy cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Saenz aùm chæ tôùi nhöõng lôøi caùo buoäc raèng nhieàu chính trò gia Colombia ñaõ nhaän tieàn hoái loä töø caùc toå chöùc buoân laäu ma tuùy ñeå ñoåi laáy nhieàu aân hueä ñaëc bieät töø chính phuû.


Caùc Giaùm Muïc Nöôùc Coâte d'Ivoire, beân Phi Chaâu, leân tieáng keâu goïi thöïc thi hoøa bình, tröôùc cuoäc baàu cöû trong nöôùc

Caùc Giaùm Muïc Nöôùc Coâte d'Ivoire, beân Phi Chaâu, leân tieáng keâu goïi thöïc thi hoøa bình, tröôùc cuoäc baàu cöû trong nöôùc.

Tin Coâte d' Ivoire - Phi Chaâu (RG 24/06/98) - "Ñaát nöôùc Coâte d' Ivoire naày khoâng thuoäc rieâng veà moät ngöôøi, nhöng thuoäc chung veà taát caû moïi ngöôøi muoán xaây döïng leân Neàn Hoøa Bình vaø Coâng Baèng giöõa taát caû moïi ngöôøi, nhôø qua söï kieân trì, bao dung, bình thaûn vaø tình yeâu thöông." Ñoù laø moät trong nhöõng lôøi môøi goïi cuûa Caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo taïi Nöôùc Coâte d' Ivoire, sau cuoäc hoïp chung trong nhöõng ngaøy vöøa qua, taïi thaønh phoá KORHOGO. Caùc ngaøi noùi leân lo aâu tröôùc tình traïng ñaát nöôùc ñang lao nhanh ñeán cuoäc noäi chieán, vì nhöõng caêng thaúng chính trò ñang dieãn ra tröôùc cuoäc baàu cöû vaøo naêm 2000.

Caùc Giaùm Muïc Nöôùc Coâte D' Ivoire coøn nhaän ñònh theâm raèng: nhöõng baát coâng caøng ngaøy caøng gia taêng laøm cho ñaïi ña soá daân chuùng rôi vaøo caûnh khoán cuøng. Caùc ngaøi keâu goïi daân chuùng haõy vöôït qua nhöõng giôùi haïn cuûa caùc tín ngöôõng vaø caùc xaùc tín chính trò, vaø töø choái moïi hình thöùc baïo löïc vaø noäi chieán. Moïi ngöôøi, baát luaän thuoäc caáp baäc naøo trong xaõ hoäi, nhöõng vò traùch nhieäm sinh hoaït chính trò cuõng nhö thöôøng daân, (moïi ngöôøi) ñeàu phaûi ñoùng goùp phaàn cuûa mình vaøo vieäc laønh maïnh hoùa ñaát nöôùc, treân bình dieän luaân lyù, kinh teá vaø chính trò, trong söï kính troïng luaät phaùp vaø caùc cô caáu cuõng nhö trong söï töø choái hoaøn toaøn vaø nhaát quyeát moïi hình thöùc baïo ñoäng. Nhöõng khaû naêng cuûa ñaát nöôùc caàn ñöôïc xöû duïng, ñeå taïo ra taát caû nhöõng ñieàu kieän thích hôïp ñeå loaïi boû nhöõng baát coâng vaø xaây döïng neàn hoøa bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page