Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Giaùm Muïc Brazil keâu goïi linh muïc traùnh tham gia vaøo chính trò

Caùc Giaùm Muïc Brazil keâu goïi linh muïc traùnh tham gia vaøo chính trò.

(CWN 23/06/98) - Brazil (Brazilia) - Môùi ñaây, caùc Giaùm Muïc thuoäc mieàn Nam Brazil ñaõ cho coâng boá moät taøi lieäu keâu goïi caùc linh muïc vaø tu só traùnh tham gia vaøo chính trò, ñaëc bieät laø trong kyø baàu cöû toång thoáng döï truø seõ dieãn ra vaøo thaùng 11/1998 tôùi ñaây.

Taøi lieäu mang töïa ñeà "Caùc tu só vaø Chính Trò Ñaûng Phaùi" (Clergy and Partisan Politics), ñöa ra nhöõng höôùng daãn cho caùc linh muïc vaø tu só lieân quan tôùi baàu cöû, vôùi lôøi nhaéc nhôû raèng: "Söù maïng cuûa caùc tu só laø rao giaûng Tin Möøng vaø hoï khoâng theå trôû thaønh nhöõng ngöôøi ñeà xöôùng caùc yù thöùc heä chính trò". Taøi lieäu keâu goïi caùc linh muïc haõy töø boû baát cöù söï caùm doã naøo nhaém loâi keùo hoï theo moät ñaûng phaùi chính trò , cuõng nhö traùnh chaáp nhaän nhöõng ñeà nghò, môøi hoï tham gia vaøo chính trò, hay coù nhöõng hoaït ñoäng tuyeân truyeàn chính trò.

Caùc Giaùm Muïc mieàm Nam Brazil ñeà nghò, thay vì tham gia vaøo chính trò, caùc tu só, trong tö caùch laø nhöõng nhaø giaùo duïc veà ñöùc tin, neân khuyeân khích giaùo daân cuûa mình coå voõ vaø möu tìm lôïi ích chung, tích cöïc tham gia vaøo caùc cuoäc baàu cöû, hoaëc ngay caû ra tranh cöû neáu coù theå. Ñeå ngöôøi Coâng Giaùo coù theå tham gia vaøo chính trò moät caùch coù hieäu quaû, caùc thaønh phaàn vaø hoäi ñoaøn giaùo daân neân ñöôïc thaønh laäp theo caùc tieâu chuaån ñöôïc döïa treân Phuùc Aâm vaø giaùo huaán xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh. Taøi lieäu cuûa caùc vò Giaùm Muïc Brazil khuyeán khích ngöôøi giaùo daân, nhöõng ngöôøi caûm thaáy hoï hoï theå tham gia vaøo caùc ñaûng phaùi chính trò, neân tích cöïc döï phaàn vaøo tieán trình baàu cöû, nhöng luoân luoân hoï caàn ñöôïc höôùng daãn vaø ñöôïc gaây caûm höùng töø caùc giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.


ÑTC trao Pallium cho caùc Vò Toång Giaùm Muïc

ÑTC trao Pallium cho caùc Vò Toång Giaùm Muïc.

Vatican - 23.06.98 - Vaên phoøng Leã Nghi Toøa Thaùnh loan baùo: Ngaøy 29.06.98, Leã troïng kính hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ, ÑTC seõ cöû haønh thaùnh leã troïng theå ñoàng teá trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ vaø seõ trao daây Pallium cho caùc 19 vò Toång Giaùm Muïc, ñöùng ñaàu caùc giaùo tænh. Trong soá 19 vò Toång Giaùm Muïc laõnh Pallium, coù Ñöùc Cha Gioan B. Phaïm Minh Maãn, Taân Toång Giaùm Muïc Saigon. Pallium laø moät giaây baêng baèng len traéng coù ñính 6 thaùnh giaù ñen. Caùc Toång Giaùm Muïc ñöùng ñaàu Giaùo Tænh mang baêng len naøy khi cöû haønh caùc leã nghi troïng theå. Caùc ngaøi laõnh baêng len naøy nôi ÑTC, vò chuû chaên toaøn theå Giaùo Hoäi, vôùi yù nghóa naøy laø caùc ngaøi phaûi luoân luoân trung thaønh vôùi Giaùo Hoäi vaø hieäp thoâng vôùi Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ.


Vieän Phuï Ñan Vieän Subiaco (YÙ) huy ñoäng chieán dòch choáng hôïp thöùc hoùa phaù thai taïi Boà Ñaøo Nha

Vieän Phuï Ñan Vieän Subiaco (YÙ) huy ñoäng chieán dòch choáng hôïp thöùc hoùa phaù thai taïi Boà Ñaøo Nha.

( Avvenire 23.06.98 ) - Subiaco - 23.06.98 - Chuùa Nhaät 28.06.98, taïi Boà Ñaøo Nha coù cuoäc tröng caàu daân yù veà vieäc hôïp thöùc hoùa phaù thai. Ñeå choáng laïi naïn phaù thai khoâng nhöõng taïi Boà Ñaøo Nha, nhöng taïi caû Chaâu AÂu, Cha Mauro Meacci, Vieän Phuï Ñan Vieän Subiaco (nôi Thaùnh Benedicto tu trong nhieàu naêm) huy ñoäng moät chieán dòch roäng raõi baèng caàu nguyeän vaø lôøi hieäu trieäu göûi tôùi caùc gia ñình vaø caùc daân toäc Chaâu AÂu. Saùng kieán cuûa Vieän Phuï hieän ñöôïc nhieàu ñoaøn theå höôûng öùng, caùch rieâng caùc Ñan Vieän Beùneùdictins ôû Chaâu AÂu, nôi Thaùnh Toå phuï Benedicto ñaõ ñöôïc toân phong laøm Quan Thaày. Saùng kieán cuûa Vieän Phuï mang teân laø ("European Peoples pro life") Caùc daân toäc Chaâu AÂu baûo veä söï soáng.

Taïi Roma, Chuùa Nhaät 28/06/98, moät thaùnh leã ñöôïc cöû haønh taïi Nhaø thôø kính Thaùnh Antoân, treân ñöôøng Merulana, vaøo luùc 9 giôø toái, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseù Saraiva Martins, ngöôøi Boà Ñaøo Nha, toång tröôûng Boä Phong Thaùnh, chuû söï. Thaùnh Antoân laø ngöôøi Boà Ñaøo Nha.

Taïi Chaâu AÂu nhieàu phong traøo ñang ñöôïc huy ñoäng: Phong Traøo Baûo Veä Söï Soáng taïi YÙ, Phong Traøo Lao Coâng Coâng Giaùo, UÛy Ban Caùc Baïn cuûa Boà Ñaøo Nha.

Cha Mauro Meacci ñaët ra nhieàu caâu hoûi giuùp cho vieäc suy tö: Laøm sao coù theå phuïc höng Chaâu AÂu, neáu söï soáng cuûa treû chöa sinh ra, khoâng ñöôïc beänh vöïc, khoâng ñöôïc baûo ñaûm? Laøm sao coù theå phoå bieán moät Thuyeát Nhaân Baûn môùi, neáu khoâng khôûi söï töø ngöôøi yeáu heøn nhaát ñang caàn ñöôïc toân troïng, moät söï toân troïng phaûi coù ñoái vôùi moãi moät ngöôøi vaø ñoái vôùi moïi ngöôøi? Vieän Phuï neâu leân khaåu hieäu cuûa Thaùnh Toå phuï saùng laäp Doøng Beùneùdictin vaø laø nhaân vaät coù coâng lôùn lao trong vieäc kieán thieát vaø phaùt trieån Chaâu AÂu, caùch rieâng veà phöông dieän vaên hoùa vaø toân giaùo, laø: "Ora et Labora" caàu nguyeän vaø laøm vieäc, trong toaøn theå Chaâu AÂu, ñeå beânh vöïc söï soáng.

Caùch ñaây gaàn hai naêm, sau khi Quoác Hoäi Ba Lan goàm nhieàu daân bieåu cöïu coäng saûn boû phieáu chaáp nhaän luaät phaù thai, ÑTC ñaõ noùi vôùi ñoaøn haønh höông ñeàn töø Ba Lan raèng: "Moät quoác gia maø saùt haïi nhöõng con caùi mình, thì seõ khoâng coù töông lai".


Leã thaùnh hieán Nhaø thôø kính Thaùnh Phanxico Xavieâ taïi Yamaguchi

Leã thaùnh hieán Nhaø thôø kính Thaùnh Phanxico Xavieâ taïi Yamaguchi.

(Avvenire 23.06.98) - Yamaguchi - 23.06.98 - Môùi ñaây Ñöùc Cha Joseph Atsumi Misuc, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Hiroshima, ñaõ chuû söï leã thaùnh hieán nhaø thôø kính Thaùnh Phanxico Xavieâ, bò phaù huûy do vuï chaùy xaåy ra naêm 1991 vaø ñöôïc xaây caát laïi nhôø vaøo tieàn daâng cuùng cuûa 20 ngaøn aân nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc. Coù khoaûng 3 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo tham döï leã thaùnh hieán naøy. Thaùnh Phanxico Xavieâ, thuoäc Doøng Teân, ngöôøi Taây Ban Nha, laø Quan Thaày caùc xöù truyeàn giaùo, ñaõ ñeán Nhaät vaø döøng laïi Yamaguchi trong nhöõng naêm töø 1550 ñeán 1551. Ñaøi truyeàn hình vaø baùo chí Nhaät ñaõ ñeà cao leã nghi thaùnh hieán vaø ca ngôïi kieán truùc toái taân cuûa vieäc xaây caát nhaø thôø môùi naøy.


Thaùnh hieán ngoâi thaùnh ñöôøng ñaïi keát ñaàu tieân taïi Rumani

Thaùnh hieán ngoâi thaùnh ñöôøng ñaïi keát ñaàu tieân taïi Rumani.

Bucarest - Rumani [Apic 23/06/98] - Nhaø thôø ñaïi keát ñaàu tieân taïi thaønh phoá kyû ngheä Hunedoara, thuoäc maïn Taây Rumani vöøa môùi ñöôïc thaùnh hieán.

Ñoái vôùi caùc quan saùt vieân, ñaây quaû laø moät pheùp laï, bôûi vì moái quan heä giöõa caùc Giaùo Hoäi Kitoâ taïi Rumani voán luoân caêng thaúng.

Trong ngoâi nhaø thôø ñöôïc xaây trong khuoân vieân cuûa beänh vieän thaønh phoá, töø nay caùc tín höõu Chính Thoáng, Coâng Giaùo theo nghi leã Hy Laïp, Coâng Giaùo theo nghi leã Latinh, Tin Laønh caûi caùch, vaø caùc tín höõu thuoäc caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh khaùc ñeàu coù theå ñeán cöû haønh phuïng vuï tuøy theo nghi leã cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page