Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina")

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina").

Vatican - 22.06.98 - Chuyeán vieáng thaêm ba ngaøy taïi AÙo Quoác keát thuùc vaøo luùc 7giôø chieàu taïi saân bay quoác teá cuûa thuû ñoâ Wiena. ÑTC veà tôùi Vatican luùc 9 giôø toái Chuùa Nhaät 21/06/98.

Saùng thöù Hai (22/06/98), ngaøi trôû laïi laøm vieäc nhö thöôøng. Moät soá baùo chí vaãn coù khuynh höôùng "vaïch laù tìm saâu" cho raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II giaø yeáu, moûi meät vaø khoâng ñöôïc ngöôøi daân AÙo ñoùn tieáp noàng haäu. Caùc ñaøi truyeàn hình tröïc tieáp veà ba thaùnh leã taïi Salzburg (chieàu thöù Saùu 19/06/98) , taïi Sankt Polten (chieàu thöù Baåy 20/06/98) vaø taïi Wiena (saùng Chuùa Nhaät 21/06/98) tröôùc maét töøng trieäu ngöôøi khoâng theå che giaáu söï thaät ñöôïc. Veà nhaø, saùng thöù Hai 22/06/98, ÑTC trôû laïi laøm vieäc nhö caùc ngaøy khaùc, khoâng caàn nghæ theâm. Nhö vaäy ÑTC moûi meät thöïc hay chæ moûi meät trong söï töôûng töôïng cuûa maáy phoùng vieân chuû quan kia? Gioïng ñieäu cuûa nhöõng phoùng vieân naøy vaãn laø nhöõng chuyeän cuõ rích, ñöôïc laëp ñi laëp laïi moãi laàn coù chuyeán vieáng thaêm.

Vaøo luùc 11 giôø tröa thöù Hai 22/06/98, ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin, ñöùng ñaàu Hoàng Y Ñoaøn vaø Toång Tröôûng Boä Giaùm Muïc. Sau ñoù ngaøi coøn tieáp 7 giaùm muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina"). Ñaây laø nhoùm thöù 9 cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø goàm coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Indiapolis, Oklahoma City vaø Sant’Antonio (vôùi hai giaùm muïc phuï taù cuûa Toång Giaùo Phaän naøy) vaø hai giaùm muïc Giaùo Phaän Little Rock vaø Tulsa. Moãi giaùm muïc ñöôïc ÑTC tieáp rieâng töø 10 ñeán 15 phuùt. Ngoaøi vieäc gaëp rieâng, caùc Giaùm Muïc coøn gaëp chung ÑTC ba laàn khaùc nöõa: moät laàn duøng côm vôùi ngaøi, moät laàn daâng thaùnh leã ñoàng teá vaø moät laàn tham döï buoåi tieáp kieán chung caû nhoùm vôùi baøi dieãn vaên cuûa ÑTC vaøo ngaøy keát thuùc chuyeán vieáng thaêm.


Moät nhaø truyeàn giaùo bò saùt haïi taïi Brazil

Moät nhaø truyeàn giaùo bò saùt haïi taïi Brazil.

Vatican - 22.06.98. Theo baûn tin cuûa Ñaøi Vatican, cha Leo Commissari, ngöôøi YÙ, 56 tuoåi, töø 20 naêm nay truyeàn giaùo taïi Brazil, bò saùt haïi vaøo Chuùa Nhaät 21.06.98 taïi San Bernardo, moät khu thuoäc vuøng ngoaïi oâ thaønh phoá Sao Paulo, nôi cha nhaän traùch nhieäm veà muïc vuï giaùo phaän vaø ñieàu haønh nhieàu hoaït ñoäng baùc aùi, trong ñoù coù ñòa ñieåm doïn caùc böõa aên cho treû em vaø moät tröôøng höôùng nghieäp. Sau 10 naêm laøm muïc vuï taïi Bahia, cha ñöôïc chuyeån veà vuøng ngoaïi oâ thaønh phoá Sao Paulo. Taïi ñaây cha daán thaân trong vieäc rao giaûng Tin Möøng cho caùc gia ñình ngheøo, töø caùc mieàn thoân queâ ñeán thaønh phoáâ ñeå kieám vieäc laøm. Daàn daàn cha toå chöùc ñöôïc moät nhoùm goàm 3 linh muïc vaø maáy nöõ tu, taát caû ñeàn töø giaùo phaän Imola (beân YÙ). Coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa nhoùm goàm nhieàu hoaït ñoäng: trôï caáp xaõ hoäi, choáng naïn muø chöõ, kieám vieäc cho giôùi treû, xaây caát khoaûng 20 nôi phuïng töï môùi: nhaø thôø, nhaø nguyeän.

Tieác thay coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa nhoùm "Don Commissari" bò giaùn ñoaïn do vuï saùt haïi xaåy ra Chuùa Nhaät 21/06/98 vöøa qua. Ñöùc Cha Giuseppe Fabiani, giaùm muïc Imola (YÙ) cho raèng: vuï saùt haïi naøy gaây neân bôûi lyù do hoaëc ñeå cöôùp cuûa hoaëc vì thuø gheùt, baùo oaùn choáng laïi moät dung maïo gaây khoù khaên, nhö Cha Leo Commissari, trong moät moâi tröôøng sa ñoïa, khoå cöïc vaø toäi aùc.

Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaän Imola cho bieát: Giaùo Phaän Imola giuùp trung taâm truyeàn giaùo cuûa Don Commissari 700 trieäu lire vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ 250 trieäu. Nhôø vaøo soá tieàn trôï caáp naøy, nhoùm truyeàn giaùo cuûa cha coù theå giuùp thanh nieân coù moät ngheà ñeå soáng vaø soáng xöùng ñaùng phaåm giaù con ngöôøi. Ñòa ñieåm truyeàn giaùo cuûa nhoùm coù theå noùi laø taân tieán theo ñuùng yù nghóa. Ñöùc Giaùm Muïc hy voïng: duø Cha Leo Commissari khoâng coøn nöõa, nhoùm cuûa cha vaãn tieáp tuïc coâng vieäc cha ñaõ khôûi söï. Duø sao, Ñöùc Giaùm Muïc coâng nhaän raøng: vieäc cha Commissari qua ñi laø moät söï maát maùt raát lôùn lao, vì cha laø ngöôøi traùch nhieäm veà ñòa ñieåm truyeàn giaùo naøy vaø vì giaùo phaän Imola khoù kieám ngöôøi thay theá cha.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Taây Ban Nha ra vaï tuyeät thoâng cho caùc baùc só naøo cho toa mua thuoác Ru-486

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Taây Ban Nha ra vaï tuyeät thoâng cho caùc baùc só naøo cho toa mua thuoác Ru-486.

Madrid [Apic 22/06/98] - "Caùc baùc só Coâng Giaùo naøo cho caùc phuï nöõ duøng vieân thuoác phaù thai RU-486, seõ bò vaï tuyeät thoâng".

Treân ñaây laø lôøi caûnh caùo ñöôïc ñöa ra trong tuyeân ngoân cuûa UÛy Ban thöôøng tröïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Taây Ban Nha hoài cuoái tuaàn qua. "Phaù thai baèng vieân thuoác cuõng laø moät toäi aùc": ñoù laø töïa ñeà cuûa taøi lieäu trong ñoù caùc ñöùc giaùm muïc Taây Ban Nha yeâu caàu chính phuû ñöøng neân hôïp thöùc hoùa vieân thuoác phaù thai RU-486.

Tuyeân ngoân khaúng ñònh raèng cho daãu caùc baùc só chæ cho toa mua vieân thuoác naøy, haønh ñoäng cuûa hoï vaãn laø moät coäng taùc tröïc tieáp vaøo moät toäi aùc.

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha leân tieáng baùo ñoäng raèng vieäc Quoác Hoäi tìm caùch hôïp thöùc hoùa vieân thuoác phaù thai naøy seõ laø moät böôùc nöõa cuûa Nhaø Nöôùc nhaèm haïn cheá luaät töï nhieân cuõng nhö Luaät Chuùa theo ñoù caàn phaûi luoân luoân baûo veä maïng soáng con nguôøi. Tuyeân ngoân cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha ñaõ bò caùc daân bieåu ñoái laäp thuoäc caùnh taû baùc boû. Caùc daân bieåu naøy noùi raèng Nhaø Nöôùc Taây Ban Nha khoâng phaûi laø moät nhaø nöôùc döôùi quyeàn toân giaùo.


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Hoa Kyø leân aùn vieäc raên ñe baèng vuõ khí haït nhaân

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Hoa Kyø leân aùn vieäc raên ñe baèng vuõ khí haït nhaân.

New York [Apic 22/06/98] - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Hoa Kyø leân aùn vieäc raên ñe baèng vuõ khí haït nhaân.

Trong moät baûng baùo caùo ñöôïc phaân boä Hoa Kyø cuûa Toå Chöùc Pax Christi [Hoøa bình cuûa Chuùa Kitoâ] phoå bieán, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñaõ goïi vieäc raên ñe baèng vuõ khí haït nhaân laø moät haønh ñoäng bæ oåi veà maët luaân lyù, vì noù laø nguyeân côù vaø laø lyù leõ ñeå bieän minh cho vieäc tieáp tuïc chieám höõu cuõng nhö phaùt trieån vuõ khí haït nhaân.

Vôùi töïa ñeà "tính caùch luaân lyù cuûa vieäc raên ñe baèng vuõ khí haït nhaân: thaåm ñònh cuûa caùc giaùm muïc thuoäc toå chöùc Hoøa Bình cuûa Chuùa Kitoâ taïi Hoa Kyø", baûng baùo caùo cuûa caùc Ñöùc Giaùm Muïc Hoa Kyø pheâ bình chính saùch hieän nay cuûa Hoa Kyø döôùi aùnh saùng cuûa laù thö muïc vuï ban haønh hoài naêm 1983.

Trong laù thö muïc vuï coù töïa ñeà "thaùch ñoá cuûa Hoøa bình: lôøi höùa cuûa Chuùa vaø söï ñaùp traû cuûa chuùng ta", coâng boá hoài naêm 1983, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Hoa Kyø xem vieäc raên ñe baèng vuõ khí haït nhaân laø ñieàu hôïp luaân lyù chæ vôùi ñieàu kieän noù laø moät bieän phaùp taïm thôøi nhaèm daãn ñeán vieäc giaûi tröø vuõ khí. Giaùo huaán môùi ñaây cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ keâu goïi haõy loaïi boû toaøn boä vuõ khí haït nhaân.


Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo taïi Hoa Kyø yeâu caàu toång thoáng Bill Clinton cam keát ñoøi hoûi chính phuû Baéc Kinh toân troïng töï do toân giaùo

Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo taïi Hoa Kyø yeâu caàu toång thoáng Bill Clinton cam keát ñoøi hoûi chính phuû Baéc Kinh toân troïng töï do toân giaùo.

Washington [Zenit 22/06/98] - Trong moät laù thö gôûi ñeán toång thoáng Bill Clinton, caùc Ñöùc Hoàng Y vaø Giaùm Muïc Coâng Giaùo cuõng nhö nhieàu nhaø laõnh ñaïo toân giaùo khaùc taïi Hoa Kyø, ñaõ yeâu caàu oâng haõy ñoøi hoûi chính phuû Baéc Kinh baûo ñaûm töï do toân giaùo nhaân chuyeán vieáng thaêm Trung Hoa cuûa oâng khôûi söï vaøo ngaøy 25/06/98 naøy.

Theo haõng thoâng taán Fides, caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo kyù teân vaøo laù thö ñaõ yeâu caàu toång thoáng Clinton phaûi cam keát raèng trong chuyeán vieáng thaêm Trung Hoa, oâng seõ ñoøi hoûi nhaø caàm quyeàn Baéc Kinh phaûi toân troïng töï do toân giaùo vaø phuïng töï.

Laù thö cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø toá giaùc raèng quyeàn ñöôïc töï do noùi leân nieàm tin toân giaùo bò töôùc ñoaït vaø nguôøi Trung Hoa naøo muoán töï do noùi leân nieàm tin toân giaùo cuûa mình, nhöùt laø trong Giaùo Hoäi thaàm laëng, ñeàu bò baùch haïi baèng nhieàu caùch theá khaùc nhau.

Trong laù thö noùi treân, caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø cuõng ñöa ra moät soá yeâu caàu nhö: traû töï do cho taát caû caùc tuø nhaân vì lyù do toân giaùo hay löông taâm; baûo ñaûm an ninh vaø töï do ñeå nguôøi daân thöïc thi ñöùc tin maø khoâng bò haïn cheá; pheâ chuaån taát caû moïi qui öôùc quoác teá nhaèm baûo ñaûm töï do toân giaùo vaø töï do phaùt bieåu; baûi boû vieäc haïn cheá sinh hoaït toân giaùo, coâng taùc giaùo duïc vaø töø thieän cuûa caùc Giaùo Hoäi; ñeå cho caùc toå chöùc quoác teá beânh vöïc nhaân quyeàn ñöôïc vieáng thaêm caùc nhaø tuø.


Back to Radio Veritas Asia Home Page