Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc tín höõu Hoài Giaùo vaø Kitoâ Erithreùe caàu nguyeän ñeå coù hoøa bình vôùi Ethiopie

Caùc tín höõu Hoài Giaùo vaø Kitoâ Erithreùe caàu nguyeän ñeå coù hoøa bình vôùi Ethiopie.

Dakar [Apic 21/06/98] - Caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo Erithreùe caàu nguyeän cho hoøa bình giöõa xöù sôû cuûa hoï vaø Ethiopie.

Trong nhöõng ngaøy naøy, do saùng kieán cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo, tín höõu cuûa hai toân giaùo ñaõ taäp trung ñeán caùc ñeàn thôø vaø giaùo ñöôøng ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình. Hieän nay con soá tín höõu cuûa moãi toân giaùo laø khoaûng 1 trieäu 7.

Hoài ñaàu tuaàn vöøa qua, caùc Kitoâ höõu ñaõ taäp trung ngay töø saùng sôùm ñeå caàu nguyeän. Hôn ba ngaøn tín höõu Coâng Giaùo ñaõ höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc cha Zecharias Yohannes, Toång Giaùm Muïc Asmara. Ñöùc Cha Yohannes ñaõ leân aùn cuoäc chieán tranh giöõa hai nöôùc vaø nhaéc laïi raèng nguôøi Erithreùe vaø nguôøi Ethiopi ñeàu laø anh em vôùi nhau.

Nhieàu baäc phuï huynh coù con em ñang tham chieán ñaõ tham döï caùc buoåi caàu nguyeän. Moät phuï nöõ coù hai con trai ñang chieán ñaáu ngoaøi maët traän, moãi ngaøy ñeàu ñi boä 3 caây soá ñeå ñeán nhaø thôø caàu nguyeän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page