Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc tín höõu chính thoáng Eritrea caàu nguyeän cho hoøa bình

Caùc tín höõu chính thoáng Eritrea caàu nguyeän cho hoøa bình.

(AFP 19/06/98) - Eritrea (Asmara) - Keå töø sau khi Ñöùc Thöôïng Phuï Pope Johanes, Giaùo Chuû Chính Thoáng cuûa Eritrea keâu goïi caùc tín höõu caàu nguyeän cho hoøa bình, moãi saùng sôùm, haøng ngaøn tín höõu chính thoáng nöôùc naøy tuï hoïp taïi nhaø thôø Thaùnh Nöõ Maria ôû Asmara, ñeå caàu nguyeän xin Thieân Chuùa keát thuùc cuoäc tranh chaáp taïi vuøng bieân giôùi giöõa Eritrea vaø Ethiopie.

Baát ñoàng veà laèn ranh giôùi giöõa hai quoác gia ñaõ daãn ñeán chieán tranh keå töø daïo ñaàu thaùng Naêm 1998. Cöôøng ñoä giao tranh gia taêng cho ñeán ñaàu thaùng Saùu 1998 vaø caû hai beân ñeàu duøng ñeán caùc chieán ñaáu cô ñeå taán kích ñoái thuû. Ñöùng tröôùc con soá thieät maïng nhaân maïng ngaøy moät nhieàu, caùc Giaùm Muïc Chính Thoáng cuûa Eritrea keâu goïi caùc tín höõu Chính Thoáng cuõng nhö cuûa caùc toân giaùo khaùc caàu nguyeän xin Thieân Chuùa ban hoøa bình xuoáng treân hai quoác gia laùng gieàng. Toång daân soá Eritrea laø khoaûng 3 trieäu röôõi chia ñeàu giöõa ngöôøi Kitoâ Giaùo vaø Hoài Giaùo. Caùc laõnh tuï Hoài Giaùo Eritrea cuõng ñaõ toå chöùc nhieàu buoåi caàu nguyeän cho hoøa bình taïi caùc ñeàn thôø. Chính phuû Eritrea khoâng loan baùo soá ngöôøi bò thieät maïng trong cuoäc trong khi chính phuû Ethiopie thì noùi raèng coù ít nhaát 4,000 ngaøn ngöôøi Eritrea bò thieät maïng. Eritrea cho raèng lôøi tuyeân boá naøy hoaøn toaøn laø loá bòch.


ÑTC toû tình lieân ñôùi vôùi daân chuùng Baéc Haøn

ÑTC toû tình lieân ñôùi vôùi daân chuùng Baéc Haøn.

(Reuters 19/06/98) - Vatican - Thay maët cho ÑTC Gioan Phaoloâ II, phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh vieáng thaêm Baéc Haøn ñaõ ñoùng goùp moät khoaûn tieàn ñaùng keå cho coâng taùc cöùu trôï ngöôøi daân taïi ñaây ñang laâm vaøo tình caûnh ñoùi keùm.

Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh cho bieát phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh do Ñöùc oâng Celestino Migliore, thöù tröôûng ngoaïi giao, ñaõ trôû veà Vatican vaøo hoâm thöù Naêm (18/06/98) sau ba ngaøy vieáng thaêm Baéc Haøn. Vôùi chuyeán ñi naøy vaø qua nhöõng tieáp xuùc vôùi laõnh tuï caùc toå chöùc Coâng Giaùo Baéc Haøn, Toøa Thaùnh hieåu roõ hôn phaàn naøo hoaøn caûnh cuûa caùc tín höõu Coâng Giaùo taïi ñaây, nôi maø coù raát ít chi tieát veà sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñöôïc bieát ñeán ôû beân ngoaøi. Baûn thoâng caùo cuûa phoøng baùo chí Toøa Thaùnh cuõng cho bieát theâm laø trong thôøi gian löu laïi ñaây phaùi ñoaøn ñaõ vieáng thaêm caùc trung taâm cöùu trôï do caùc toå chöùc Coâng Giaùo thieát laäp ñeå tieáp nhaän vaø phaân phoái thöïc phaåm cho ngöôøi daân Baéc Haøn. Ngoaøi ra phaùi ñoaøn cuõng coù cuoäc hoäi kieán vôùi oâng Kim Chang Ryong, phoù boä tröôûng ngoaïi giao cuûa Baéc Haøn cuõng nhö cöû haønh thaùnh leã taïi nhaø thôø Coâng Giaùo ôû thuû ñoâ Bình Nhöôõng. Khoaûng 100 tín höõu Coâng Giaùo ñaõ ñeán tham döï.

Ñaây laø laàn thöù hai trong voøng 2 naêm, Toøa Thaùnh ñaõ göûi moät phaùi ñoaøn ñeán vieáng thaêm Baéc Haøn.


Seõ coù khoaûng 15 ngaøn khaùn giaû tham döï caùc buoåi trình dieãn Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Gieâsu taïi Nancy, Phaùp Quoác

Seõ coù khoaûng 15 ngaøn khaùn giaû tham döï caùc buoåi trình dieãn Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Gieâsu taïi Nancy, Phaùp Quoác.

Nancy - Phaùp [Apic 19/06/98]- Seõ coù khoaûng 15 ngaøn nguôøi tham döï caùc buoåi trình dieãn Cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Gieâsu taïi Nancy, Phaùp Quoác.

Lieân tieáp trong boán cuoái tuaàn cuõng nhö trong caùc ngaøy 13 vaø 14 thaùng 7/1998 tôùi ñaây, vôû tuoàng Thöông Khoù cuûa Chuùa Gieâsu seõ ñöôïc trình dieãn taïi Coâng Vieân Trieån Laõm trong thaønh phoá Nancy.

Tuoàng Thöông Khoù taïi Nancy cuõng gioáng nhö tuoàng Thöông Khoù taïi Oberammergau beân Ñöùc hay Telegan beân Hoøa Lan. Ñöôïc trình dieãn 4 naêm moät laàn, vôû tuoàng Thöông Khoù taïi Nancy naøy ñaõ ñöôïc trình dieãn laàn ñaàu tieân hoài naêm 1904. Trong nhöõng laàn dieãn vaøo muøa heø naøy, 250 dieãn vieân, 50 nhaïc só vaø 120 ca vieân seõ hoïa laïi baèng 26 maøn nhöõng giai ñoaïn chính trong cuoäc ñôøi cuûa Chuùa Gieâsu.


Caritas Thuïy Só trôï giuùp nhöõng nguôøi tî naïn Kosovo

Caritas Thuïy Só trôï giuùp nhöõng nguôøi tî naïn Kosovo.

Lucerne [Apic 19/06/98] - Caritas Thuïy Só ñaõ thaùo khoaùn 120 ngaøn quan Thuïy Só ñeå giuùp thieát laäp moät trung taâm tieáp nhaän nguôøi tî naïn taïi mieàn Baéc Albani. Hieän nay coù ñeán haøng chuïc ngaøn nguôøi tî naïn taïi Kosovo vaø Albani.

Trung taâm ñöôïc Caritas thieáp laäp seõ ñoùn tieáp töø 250 ñeán 300 nguôøi tî naïn. Quæ cöùu trôï cuûa Caritas ñuôïc xöû duïng vaøo vieäc chuyeân chôû thöïc phaåm, thuoác men, meàn muøng, giöôøng vaø vaät lieäu xaây caát.

Caritas Albani öôùc tính coù khoaûng 20 ngaøn nguôøi tî naïn ñaõ vuôït bieân giôùi vaø hieän ñang ôû taïi phía Baéc Albani.


Caùc dieãn giaû Kitoâ giaùo choáng laïi chính saùch haïn cheá an sinh xaõ hoäi

Caùc dieãn giaû Kitoâ giaùo choáng laïi chính saùch haïn cheá an sinh xaõ hoäi.

Washington [Apic 19/06/98] - Ñaàu thaùng 6 vöøa qua, haøng chuïc dieãn giaû Kitoâ giaùo Myõ ñaõ coá gaéng thuyeát phuïc caùc luaät gia quan taâm hôn ñeán nghóa vuï phaûi ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa nguôøi ngheøo.

Lieân tieáp trong 9 tieáng ñoàng hoà, tröôùc ñieän Capitol taïi thuû ñoâ Washington, caùc dieãn giaû Kitoâ giaùo ñaõ thay phieân nhau keâu goïi haõy quan taâm ñeán nguôøi ngheøo hôn. Ngaøy thuyeát giaûng naøy ñaõ ñöôïc toå chöùc moät ngaøy sau khi toång toång Clinton cho bieát nhöõng keát quaû ñaùng ngaïc nhieân cuûa chính saùch an ninh xaõ hoäi döïa theo moät ñaïo luaät ñaõ ñöôïc thoâng qua hoài naêm 1996 nhaèm haïn cheá con soá nhöõng ngöôøi soáng döïa vaøo tieàn trôï caáp xaõ hoäi. Theo caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa lieân minh caùc Giaùo Hoäi coù teân laø "Keâu goïi canh taân", cöôõng baùch daân chuùng töø boû tieàn trôï caáp xaõ hoäi khoâng heà giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà ngheøo khoå. Muïc sö Jim Wallis, thö kyù cuûa lieân minh, phaùt bieåu nhö sau: "daân chuùng ñaõ thoaùt khoûi trôï caáp xaõ hoäi, nhöng chuùng ta khoâng bieát hoï ñi ñaâu. Nhöõng nguôøi ngheøo taïi Myõ ñaõ trôû thaønh nhöõng nguôøi khoâng coù ñòa chæ".

Linh muïc Raymond East, chính xöù taïi giaùo xöù Sinh Nhöït ôû Washington , nhaéc laïi lôøi keâu goïi cuûa Giaùo Hoäi tröôùc ngöôõng cöûa ngaøn naêm thöù ba raèng Naêm Thaùnh laø thôøi gian ñeå ñoùn tieáp nguôøi xa laï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page