Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC chaøo chuùc phaùi ñoaøn haønh höông Vieät Nam ñeán Roma ñeå möøng kyû nieäm 10 Naêm Leã Phong Thaùnh cho 117 Vò Chaân Phöôùc Töû Ñaïo Vieät Nam

ÑTC chaøo chuùc phaùi ñoaøn haønh höông Vieät Nam ñeán Roma ñeå möøng kyû nieäm 10 Naêm Leã Phong Thaùnh cho 117 Vò Chaân Phöôùc Töû Ñaïo Vieät Nam.

Tin Roma: Saùng thöù Tö, 17/06/98, trong buoåi tieáp kieán chung daønh cho caùc tín höõu taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chaøo chuùc ñaëc bieät phaùi ñoaøn haønh höông Vieät Nam ñeán töø Hoa Kyø vaø Phaùp, ñeå möøng kyû nieäm 10 naêm Leã Phong Thaùnh cho 117 vò Chaân Phöôùc Töû Â Ñaïo Vieät Nam. ÑTC ñaõ noùi nhö sau: Cha môøi goïi nhieàu ngöôøi haønh höông Vieät Nam ñeán Roma, ñeå möøng kyû nieäm 10 Naêm Leã Phong Hieån Thaùnh cho caùc vò Töû Ñaïo cuûa Queâ Höông anh chò em, haõy soáng can ñaûm chính ñöùc tin cuûa caùc Thaùnh Töû Ñaïo. Sau buoåi tieáp kieán, ñoaøn haønh höông Vieät Nam ñöôïc leân chuïp hình chung vôùi ÑTC. Chính ÑTC ñaõ cöû haønh leã Phong Hieån Thaùnh cho 117 vò Chaân Phöôùc Töû Ñaïo Vieät Nam, taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, ngaøy 19 thaùng 6 naêm 1988. Tröôùc ñoù, trong baøi giaùo lyù, ÑTC tieáp tuïc trình baøy veà Chuùa Thaùnh Thaàn, theo ñeà taøi laø: Ngaøy Leã Hieän Xuoáng, Chuùa Thaùnh Thaàn xuoáng traøn treà treân caùc Toâng Ñoà.


Moät giaùo vieân bò sa thaûi vì höôùng daãn caùc hoïc sinh caàu nguyeän

Moät giaùo vieân bò sa thaûi vì höôùng daãn caùc hoïc sinh caàu nguyeän.

(CWN 17/06/98) - Hoa Kyø (New York) - Moät giaùo vieân taïi thaønh phoá New York beân Hoa Kyø ñaõ bò sa thaûi vì vi phaïm ñieàu leä khoâng cho pheùp baøn luaän veà toân giaùo trong lôùp hoïc.

Ñaùp laïi caâu hoûi cuûa caùc em hoïc sinh lôùp Saùu cuûa mình raèng, ngöôøi baïn cuûa caùc em vöøa bò cheát ñuoái coù ñöôïc leân Thieân Ñaøng hay khoâng, coâ Mildred Rosario, 43 tuoåi, traû lôøi laø dó nhieân em hoïc sinh ñoù ñöôïc leân Thieân Ñaøng. Tröôùc ñoù coâ ñaõ yeâu caàu nhöõng em hoïc sinh naøo trong lôùp khoâng muoán tham gia thaûo luaän veà ñeà taøi toân giaùo coù theå ra khoûi lôùp, nhöng taát caû 29 em ñeàu ôû laïi. Coâ Rosario ñaõ keå cho caùc em caâu chuyeän veà Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø sau ñoù höôùng daãn caùc em caàu nguyeän.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi moät nhaät baùo xuaát baûn taïi New York, coâ Rosario baøy toû caûm nghó cuûa mình nhö sau: "Coù raát nhieàu chöông trình ñöôïc ñöa vaøo lôùp hoïc trong tröôøng cuûa chuùng toâi, coù nhieàu ñeà taøi lieân quan tôùi ma tuùy vaø tính duïc, nhöng hoaøn toaøn chuùng toâi khoâng theå noùi veà Thieân Chuùa. Ñaây thöïc laø moät baát coâng, khoâng coù Thieân Chuùa thì khoâng coù ñieàu gì coù theå xaûy ra ñöôïc".

Ban giaùo duïc cuûa thaønh phoá New York cho raèng coâ Rosario bò sa thaûi vì ñaõ vi phaïm ñieàu leä noùi treân.


Albania toá caùo chính quyeàn Serbia ñang thöïc hieän moät cuoäc dieät chuûng taïi Kosovo

Albania toá caùo chính quyeàn Serbia ñang thöïc hieän moät cuoäc dieät chuûng taïi Kosovo.

(CWN 17/06/98) - Roma-Ñaïi dieän ngöôøi Albania ñang tham döï hoäi nghò quoác teá baøn veà vieät thieát laäp moät toøa aùn hình söï quoác teá ôû Roma ñaõ caùo buoäc chính quyeàn Serbia laø ñang thöïc hieän moät cuoäc dieät chuûng nhaém vaøo ngöôøi goác Albania taïi tænh Kosovo.

Boä tröôûng ngoaïi giao Albania, oâng Paskal Milo phaùt bieåu nhö sau: "Chuùng toâi raát möïc tin laø cuoäc thaûm saùt coù tính caùch dieät chuûng do chính quyeàn Serbia chuû möu taïi tænh Kosovo, laø keát quaû cuûa moät chính saùch dieät chuûng coù toå chöùc, qua chuû nghóa khuûng boá quoác gia vaø ñöôïc thöïc hieän bôûi moät guoàng maùy quaân ñoäi, caûnh saùt vaø caùc löïc löôïng baùn quaân söï, vaø naïn nhaân khoâng ai khaùc hôn laø nhöõng ngöôøi goác Albania. Taïi tænh Kosovo, hoï laø saéc daân duy nhöùt khoâng thuoäc nguoàn goác Slavo vaø ñang trôû thaønh naïn nhaân cuûa chính saùch thanh loïc chuûng toäc. Cuoäc khaùng cöï töï veä cuûa hoï choáng laïi chính saùch thanh loïc chuûng toäc naøy khoâng theå naøo ñöôïc gaùn cho nhaõn hieäu laø haønh ñoäng khuûng boá".

Ngöôøi daân goác Albania taïi Kosovo ñang tranh ñaáu ñoøi quyeàn töï trò taïi vuøng laõnh thoå nay thuoäc chuû quyeàn cuûa Coäng Hoøa Lieân Bang Yugoslavi, bao goàm caû Serbia vaø Montenegro. Chính quyeàn Serbia ñaõ göûi moät löïc löôïng huøng haäu goàm quaân ñoäi vaø caûnh saùt, ñeán Kosovo ñeå deïp tan caùc phong traøo khaùng chieán ñoøi quyeàn töï trò. Tình hình taïi ñaây ñang trôû thaønh ñeà taøi thôøi söï noùng boûng treân chính tröôøng theá giôùi. Tin töùc töôøng thuaät cho thaáy ngöôøi giaø, treû em ngöôøi goác Albania ñang trôû thaønh naïn nhaân voâ toäi cuûa nhöõng vuï taán coâng baèng voõ trang töø phía ngöôøi Serbia. Coäng ñoàng quoác teá maïnh meõ leân aùn tình traïng baïo ñoäng naøy ñoàng thôøi ñang gaây aùp löïc ngoaïi giao ñeå buoäc toång thoáng Slobodan Milosevic phaûi ruùt toaøn boä quaân ñoäi cuûa Serbia ra khoûi Kosovo vaø ngöng töùc thì nhöõng vuï taán coâng vaøo caùc muïc tieâu cuûa ngöôøi goác Albania. AÙp löïc naøy ñi keøm vôùi lôøi caûnh caùo raèng, caùc löïc löôïng hoãn hôïp cuûa khoái Nato saün saøng can thieäp baèng quaân söï ñeå cöùu vaõn tình theá tröôùc khi noù buøng noå toaøn dieän keùo theo caùc vuøng laân caän vaøo voøng chieán.


Back to Radio Veritas Asia Home Page