Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi ñoàng Lieân hieäp Tin Laønh Luther theá giôùi ñaõ nhöùt trí thoâng qua "tuyeân ngoân chung" vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà ôn coâng chính hoùa

Hoäi ñoàng Lieân hieäp Tin Laønh Luther theá giôùi ñaõ nhöùt trí thoâng qua "tuyeân ngoân chung" vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà ôn coâng chính hoùa.

Geneve [16/06/98] - Hoâm thöù Ba ,16/06/98, Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Tin Laønh Luther theá giôùi ñaõ nhöùt trí thoâng qua "tuyeân ngoân chung" vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà ôn coâng chính hoùa. Ôn coâng chính hoùa laø ñieåm khaùc bieät giöõa hai Giaùo Hoäi keå töø khi nhaø caûi caùch Martin Luther ñoaïn tuyeät vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø laäp ra Giaùo Hoäi Tin Laønh. Theo Martin Luther, con nguôøi ñöôïc coâng chính hoùa duy chæ baèng ñöùc tin chöù khoâng döïa vaøo coâng nghieäp cuûa mình. Laäp tröôøng naøy ñaõ taïo ra nhieàu cuoäc tranh caûi thaàn hoïc trong suoát bao nhieâu theá kyû qua.

Quyeát ñònh treân ñaây cuûa Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Tin Laønh Luther theá giôùi ñaùnh daáu moät böôùc quan troïng trong caùc quan heä giöõa caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Noù chaám döùt moät cuoäc xung ñoät keùo daøi töø 400 naêm nay.


Quan heä ngaøy caøng xaáu giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Nhaø Nuôùc taïi Colombia

Quan heä ngaøy caøng xaáu giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Nhaø Nuôùc taïi Colombia.

Bogota [Apic 16/06/98] - Haõng thoâng taán truyeàn giaùo Misna cho bieát trong nhöõng naêm vöøa qua, quan heä giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Nhaø Nöôùc taïi Colombia ngaøy caøng trôû neân xaáu, maëc duø 95 phaàn daân soá nöôùc naøy theo ñaïo Coâng Giaùo.

Thaùng 10 naêm 1997 vöøa qua, Toøa baûo hieán Colombia ñöa ra phaùn quyeát raèng caùc baùc só naøo thöïc thi vieäc laøm cho cheát moät caùch eâm dòu khoâng coøn bò truy toá ra toøa nöõa. Quyeát ñònh naøy ñaõ taïo ra moät cuoäc choáng ñoái maõnh lieät töø phía Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Naêm 1993, caùc thaåm phaùn Colombia cuõng ñaõ huûy boû 11 ñieàu khoaûn trong thoûa öôùc ñaõ ñöôïc kyù keát giöõa chính phuû vaø toøa thaùnh Vatican. Caùc thaåm phaùn Colombia cho raèng nhöõng ñieàu khoaûn nhö rao giaûng tin möøng cho caùc thoå daân, phaùn quyeát cuûa Giaùo Hoäi trong vieäc huûy boû hoân phoái Coâng Giaùo vaø vieäc daïy giaùo lyù trong caùc tröôøng coâng laäp, laø nhöõng ñieàu khoaûn vi hieán.


Giaù trò chöùng nhaân cuûa söï hieäp nhaát Kitoâ giaùo ôû Thaùi Lan

Giaù trò chöùng nhaân cuûa söï hieäp nhaát Kitoâ giaùo ôû Thaùi Lan.

(UCAN TH0277.0980 16/06/98) - Thaùi Lan (Udon Thani) - Tình hieäp nhaát Kitoâ giaùo coù moät giaù trò chöùng nhaân noåi baät trong moät xaõ hoäi coù ña soá theo Phaät Giaùo cuûa Thaùi Lan.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Cha George Phimphisan, Giaùm Muïc Udon Thani vaø laø chuû tòch Hoäi Kinh Thaùnh Thaùi Lan, ñöa ra trong moät cuoäc gaëp gôõ ñaïi keát dieãn ra hoâm 30/05/98, leã Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng, taïi chuûng vieän Hoaøng Töû cuûa Hoøa Bình thuoäc Giaùo Phaän Udon Thani, naèm caùch thuû ñoâ Bangkok khoaûng 564 caây soá veà höôùng Ñoâng Baéc. Chuû ñeà cuûa cuoäc gaëp gôõ laø "Laïy Cha, xin cho taát caû neân moät, nhö Cha ôû trong con vaø con ôû trong cha" (Ga 17:21). Khoaûng 300 tín höõu Coâng Giaùo vaø Tin Laønh ñaõ ñeán döï.

Ñöùc Cha George Phimphisan ñaõ keå cho caùc tham döï vieân kinh nghieäm cuûa caù nhaân ngaøi veà söï hieäp nhaát Kitoâ giaùo qua nhöõng tieáp xuùc vôùi caùc anh chò em Tin Laønh. Veà phaàn mình, caùc tham döï vieân baøy toû caûm nghó laø cuoäc gaëp gôõ ñaïi keát naøy giuùp hoï yù thöùc ñöôïc raèng, duø coù nhöõng khaùc bieät, ngöôøi Coâng Giaùo vaø Tin Laønh coù theå ñeán vôùi nhau nhö anh chò em trong söï hieäp nhaát ñeå cuøng caàu nguyeän vaø toân thôø Thieân Chuùa.


ÑTC tieáp kieán Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác

ÑTC tieáp kieán Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác.

Vatican - 16.06.98 - Saùng thöù Ba,16/06/98, ÑTC ñaõ tieáp kieán rieâng Tieán Só Kofi Annan, Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, ñeán Roma ñeå khai maïc Hoäi Nghò Lieân Hieäp Quoác veà vieäc thaønh laäp Toøa AÙn Hình Söï quoác teá ñeå xeùt xöû nhöõng toäi aùc choáng laïi nhaân loaïi. Coù ñaïi bieåu cuûa 185 quoác gia treân theá giôùi tham döï Hoäi Nghò naøy taïi truï sôû FAO ôû Roma.

Tröa Chuùa Nhaät 14.06.98, trong giôø ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi daân chuùng tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC ñaõ baûo ñaûm söï ñoùng goùp tích cöïc cuûa Toøa Thaùnh vaøo Hoäi Nghò naày. Ngaøi caàu chuùc Hoäi nghò taïo neân moät giai ñoaïn lòch söû treân con ñöôøng tieán ñeán vieäc hieåu nhau giöõa caùc daân toäc. Ngaøi cuõng caàu chuùc cho coâng vieäc cuûa Hoäi Nghò ñöôïc höôùng daãn bôûi yù muoán baûo veä caùch töông xöùng caùc quyeàn caên baûn vaø khoâng theå di nhöôïïng ñöôïc cuûa con ngöôøi.

Tieán Só Kofi Annan sinh taïi Ghana, naêm nay 60 tuoåi, thuoäc gia ñình quí toäc giaàu truyeàn thoáng vaø kinh nghieäm ngoaïi giao. OÂng ñöôïc baàu laøm Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác ngaøy 17 thaùng 12 naêm 1996 vaø nhaäm chöùc ngaøy moàng moät thaùng Gieâng naêm 1997. Töø 20 naêm nay oâng laøm vieäc taïi Truï Sôû Lieân Hieäp Quoác. Tröôùc khi ñöôïc baàu giöõ chöùc vuï cao nhaát cuûa Toå Chöùc Quoác Teá naøy, oâng ñaõ giöõ nhöõng chöùc vuï quan troïng nhö: Phuï Taù Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác phuï traùch veà keá hoaïch, roài Phoù Toång Thö Kyù, phuï traùch veà caùc cuoäc haønh quaân baûo veä hoøa bình taïi Somalia, Bosnia sau thoûa öôùc Dayton.

Sau cuoäc tieáp kieán rieâng, Phaùt Ngoân Vieân Toøa Thaùnh, Tieán Só Navarro Walls ñaõ cho bieát nhö sau: Sau khi gaëp ÑTC, OÂng Kofi Annan ñaõ gaëp Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Tauran, phuï traùch veà caùc quan heä vôùi caùc quoác gia. Phaùt Ngoân Vieân Toøa Thaùnh noùi theâm: "Trong cuoäc gaëp gôõ, oâng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác ñaõ gôïi laïi coâng vieäc cuûa Hoäi Nghò cuûa caùc nhaø ngoaïi giao ñeå thaønh laäp moät Toøa AÙn Hình Söï quoác teá. OÂng Toång Thö Kyù caûm ôn ÑTC veà söï löu yù cuûa ngaøi ñoái vôùi saùng kieán cuûa Lieân Hieäp Quoác. Cuõng trong cuoäc gaëp gôõ naøy, ñaõ coù moät söï trao ñoåi yù kieán veà caùc vaán ñeà quoác teá hieän nay taïi Chaâu AÂu, Chaâu Phi vaø Trung Ñoâng".


ÑTC tieáp 80 thaønh vieân tham döï Cuoäc Hoïp haèng naêm cuûa caùc toå chöùc Cöùu Trôï caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông

ÑTC tieáp 80 thaønh vieân tham döï Cuoäc Hoïp haèng naêm cuûa caùc toå chöùc Cöùu Trôï caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông.

Vatican - 16.06.98 - Saùng thöù Ba, 16/06/98, ÑTC ñaõ tieáp 80 thaønh vieân tham döï cuoäc Hoäi Nghò haèng naêm cuûa caùc toå chöùc Cöùu Trôï Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông do Ñöùc Hoàng Y Achille Silvestrini, Toång Tröôûng Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông höôùng daãn.

Trong dieãn vaên, tröôùc heát ÑTC caàu mong coù moät giaûi phaùp coâng bình vaø hoøa bình cho caùc caêng thaúng xaåy ñeán trong nhöõng tuaàn vöøa qua giöõa Eritrea vaø Ethiopia. Ngaøi noùi: "Xin Thieân Chuùa soi saùng caùc vò traùch nhieäm cuûa hai quoác gia anh em vaø soi saùng taát caû nhöõng ai ñang hoaït doäng caùch quaûng ñaïi trong vieäc tìm kieám moät söï giaøn xeáp oån thoûa veà caùc ñoøi hoûi cuûa hai beân".

Sau ñoù, ÑTC môøi goïi taát caû Giaùo Hoäi raûi raéc treân theá giôùi tieáp tuïc daán thaân trong vieäc giuùp ñôõ vaø uûng hoä caùch rieâng Thaùnh Ñòa. Veà Thaùnh Ñòa, ÑTC nhaán maïnh raèng: nhôø qua moãi moät toå chöùc, Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, cuøng vôùi UÛy Ban baûo veä Thaùnh Ñòa, chu toaøn vai troø toång hôïp vaø lieân keát vieäc thöïc thi ñöùc aùi cuûa moïi toå chöùc tham döï vaøo chöông trình trôï giuùp cho Thaùnh Ñòa naày. ÑTC noùi theâm raèng: "Nhaân danh Coäng Ñoàng Kitoâ, anh chò em coù boån phaän hieän dieän, vaø naâng ñôõ ñôøi soáng Giaùo Hoäi, vaø trôï giuùp cho caùc nhu caàu xaõ hoäi vaên hoùa cuûa nhöõng nôi vaãn ñöôïc coi laø quí giaù ñoái vôùi taát caû nhöõng ai tin vaøo Ngoâi Lôøi nhaäp theå."

Sau cuøng ÑTC nghó ñeán hai Chaân Phöôùc cuûa mieàn Trung Ñoâng. Tröôùc heát Chaân phöôùc Töû Ñaïo Giaùm Muïc Eugenio Bossilkov, ñöôïc toân phong ngaøy15 thaùng 3 naêm 1998: cuõng nhö nhieàu naïn nhaân khaùc cuûa cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn muoán huûy dieät Giaùo Hoäi, Ngaøi ñaõ hy sinh taïi Bulgari vaø taïi caùc nôi khaùc; ngaøy nay ngaøi trôû neân hình aûnh göông maãu vaø saùng choùi cho caû vieäc lo laéng veà hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ. Roài Ñan Só ngöôøi Liban, Nimatullah Kassab Al-Hardini, ñöôïc toân phong Chaân Phöôùc ngaøy 10 thaùng 5/1998 vöøa qua. Hình aûnh cuûa Chaân Phöôùc môøi goïi Liban haõy trôû neân moät mieàn Ñaát, trong ñoù naûy sinh coâng lyù, hoøa bình vaø cuoäc chung soáng huynh ñeä.


Toâng huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phi Chaâu coù töïa ñeà laø Giaùo Hoäi taïi Phi Chaâu ("Ecclesia in Africa") ñöôïc phoå bieán roäng raõi

Toâng huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phi Chaâu coù töïa ñeà laø Giaùo Hoäi taïi Phi Chaâu ("Ecclesia in Africa") ñöôïc phoå bieán roäng raõi.

Vatican - 16.06.98 - Toáng huaán "Ecclesia in Africa" (Giaùo Hoäi taïi Chaâu Phi) do ÑTC coâng boá ngaøy 15.09.1995 taïi Yaoundeù, beân Cameroun, nhö thaønh quaû cuï theå cuûa Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaëc bieät veà Chaâu Phi, ñang döôïc phoå bieán roäng raõi vaø taïo neân nhieàu saùng kieán khaùc nhau veà muïc vuï vaø truyeàn giaùo trong toaøn luïc ñòa.

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu Phi ñaõ ñöôïc khai maïc trong Noäi Thaønh Vatican ngaøy 10.04.1994 vaø beá maïc ngaøy 8.05.1994, vaø laø Khoùa Hoïp ñaàu tieân trong 5 Khoùa ñaëc bieät daønh cho Naêm Chaâu, trong boái caûnh chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn xaù 2000.

Sau Khoùa veà Chaâu Phi (1994), ñeán Khoùa veà Chaâu Myõ (1997) vaø Khoùa veà Chaâu AÙ (1998) . Khoùa veà Chaâu Ñaïi Döông vaø veà Chaâu AÂu seõ ñöôïc trieäu taäïp trong naêm 1998 vaø 1999.

Qua vieäc cöùu xeùt taïi Toång Vaên Phoøng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi trong phieân hoïp vöøa qua veà caùc con soá, caùc tin töùc lieân heä ñeán nhöõng phaûn öùng, caùc cô quan thöïc hieän, caùc döï aùn, caùc chöông trình muïc vuï giaùo phaän vaø quoác gia, vieäc thaønh laäp caùc hoäi ñoaøn, vieäc coå voõ caùc saùng kieán veà huaán luyeän, thì moïi ngöôøi ñeàu thaáy coù nhöõng daáu hieäu cuï theå raát ñaùng khích leä. Ngoaøi ra, coù moät vieäc lieân keát ñaõ ñöôïc thieát laäp giöõa tình hình hieän nay cuûa caùc Giaùo Hoäi taïi Chaâu Phi vaø Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000 saép ñeán; vieäc tieáp nhaän naøy moät caùch naøo ñoù, ñöôïc coi nhö laø moät thaønh coâng lôùn lao cuûa phong traøo thi ñua thöïc hieän Toâng Huaán cuûa ÑTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page