Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Vai troø cuûa giaùo daân trong ñôøi soáng giaùo hoäi ñòa phöông

Vai troø cuûa giaùo daân trong ñôøi soáng giaùo hoäi ñòa phöông.

(UCAN SR0102.0980 15/06/98) - Sri Lanka (Colombo) - Giaùo xöù laø moái lieân keát quan troïng giöõa cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa ngöôøi giaùo daân vôùi giaùo hoäi hoaøn vuõ.

Ñoù laø ghi nhaän cuûa Lieân Ñoaøn Coâng Giaùo Sri Lanka trong söù ñieäp nhaân ngaøy Giaùo Daân Toaøn Quoác, ñöôïc cöû haønh vaøo haèng naêm vaøo ngaøy Chuùa Nhaät thöù hai cuûa thaùng Naêm. Söù ñieäp cuûa naêm nay moâ taû giaùo xöù nhö laø moät coäng ñoaøn toâng ñoà, ñöôïc noái keát vôùi giaùo hoäi hoaøn vuõ qua nhieàu khía caïnh cuûa ñôøi soáng nhaân baûn, nhö chính trò, kinh teá, vaên hoùa, ngheä thuaät, khoa hoïc vaø truyeàn thoâng xaõ hoäi. Tuy nhieân ngöôøi giaùo daân khoâng chæ neân giôùi haïn caùc sinh hoaït cuûa hoï rieâng trong giaùo xöù maø thoâi nhöng luoân caû trong toaøn giaùo phaän. Hoï cuõng neân hoïc hoûi vaø tìm hieåu töôøng taän giaùo huaán xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh ñeå coù moät caùi nhìn thaáu suoát hôn tröôùc nhöõng vaán ñeà cuûa xaõ hoäi hieän ñaïi vaø ñeå tìm ra giaûi phaùp cho caùc vaán ñeà ñoù, neáu coù theå.

Caùc tín höõu Sri Lanka ñöôïc keâu goïi coäng taùc chaët cheõ vôùi cha xöù cuûa mình trong taát caû caùc hoaït ñoäng toâng ñoà cuûa giaùo xöù, trong khi söù ñieäp cuõng nhaéc nhôû caùc vò linh muïc neân thaønh laäp nhöõng hoäi ñoàng giaùo xöù ñaëc traùch veà caùc coâng taùc muïc vuï vaø xaõ hoäi. Giaùo hoäi, noùi chung, neân tìm ra nhöõng phöông theá qua ñoù ngöôøi giaùo daân coù theå tham döï moät caùch troïn veïn hôn vaøo ñôøi soáng cuûa coäng ñoaøn. Nhöõng phöông theá ñoù coù theå laø: vieäc cho pheùp ngöôøi giaùo daân ñöùng ra ñieàu khieån caùc buoåi caàu nguyeän phuïng vuï, cho röôùc leã hoaëc cöû haønh bí tích röûa toäi. Söù ñieäp cuõng ñeà nghò caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc möu tìm nhöõng ñöôøng höôùng tham khaûo yù kieán vaø coäng taùc vôùi caùc giaùo daân. Ñaây laø moät hình thöùc theå hieän söï hieäp thoâng troïn veïn trong toaøn giaùo hoäi.


Caritas AÁn Ñoä cöùu trôï caùc naïn nhaân traän gioù xoaùy (cyclone) taïi mieàn Taây AÁn

Caritas AÁn Ñoä cöùu trôï caùc naïn nhaân traän gioù xoaùy (cyclone) taïi mieàn Taây AÁn.

(UCAN KO0270.0980 15/06/98) - AÁn Ñoä (New Dehlhi) - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñang tích cöïc coäng taùc vôùi chính phuû lieân bang trong noã löïc cöùu trôï caùc naïn nhaân traän gioù xoaùy taïi bang Gujarat ôû mieàn Taây AÁn. Coù ít nhaát 800 ngöôøi bò thieät maïng trong traän thieân tai xaûy ra trong hai ngaøy 9 vaø 10 thaùng Saùu 1998 vöøa qua. Ña soá nhöõng ngöôøi bò thieät maïng laø caùc coâng nhaân laøm vieäc treân caùc ruoäng muoái. Chính phuû AÁn Ñoä tuyeân boá tình traïng thieân tai vaø quaân ñoäi ñöôïc göûi tôùi ñeå di taûn caùc naïn nhaân ra khoûi vuøng bò aûnh höôûng. Boä tröôûng gia cö cuûa AÁn Ñoä, oâng Lal Advani döï tính soá ngöôøi bò cheát coù theå leân ñeán hôn 1000.

Caritas AÁn Ñoä, cô quan ñaëc traùch dòch vuï xaõ hoäi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn ñaõ hôïp taùc vôùi caùc giôùi chöùc taïi giaùo phaän Rajkot thuoäc bang Gujarat thieát laäp nhieàu leàu traïi taïm truù cho caùc naïn nhaân. Linh Muïc Gregory D'Souza, phuï taù toång giaùm ñoác Caritas AÁn cho haõng thoâng taán UCAN bieát laø taát caû caùc tröôøng hoïc vaø cô sôû cuûa giaùo hoäi trong giaùo phaän Rajkot ñaõ ñöôïc tröng duïng laøm choã ôû taïm thôøi cho nhöõng ngöôøi bò maát nhaø cöûa. Thöïc phaåm vaø thuoác men cuõng ñang ñöôïc göûi tôùi caáp thôøi. Cha D'Souza goïi ñaây laø moät thaûm hoïa quoác gia vaø nhieàu toaùn cöùu trôï ñaõ ñöôïc göûi tôùi. Caùc cô sôû trong giaùo phaän Rajkot hieän laø nôi taïm truù cuûa khoaûng 500 gia ñình.


Nhaø Caàm Quyeàn Vieät Nam giôùi haïn soá ngöôøi haønh höông nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi Lavang

Nhaø Caàm Quyeàn Vieät Nam giôùi haïn soá ngöôøi haønh höông nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi Lavang.

La vang - 15.06.98 - Baûn tin cuûa Ñaøi Vatican ngaøy 15.06.98 cho hay: Nhaø Caàm Quyeàn Vieät Nam chuû yù giôùi haïn soá ngöôøi haønh höông taïi Ñeàn Thaùnh La Vang, nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi ñaây, moät ñòa ñieåm thuoäc mieàn Trung Vieät Nam. Caùc leã möøng kyû nieäm ñöôïc khai maïc ngaøy moàng moät thaùng Gieâng 1998 vöøa qua, baèng thaùnh leã long troïng vôùi söï tham döï cuûa thaät ñoâng tín höõu coâng giaùo. Cao ñieåm cuûa Naêm Thaùnh Ñöùc Meï LaVang laø leã Möøng Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi vaøo ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1998 tôùi ñaây.

Baûn tin cuûa Ñaøi Vatican cho bieát raèng: OÂng Toång Thö Kyù Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, OÂng Leâ Khaû Phieâu, noùi raèng: chæ coù moät soá giôùi haïn caùc tín höõu seõ ñöôïc thoâng coâng caùc leã nghi möøng kyû nieäm vaøo dòp 15thaùng 8/1998 tôùi ñaây, vì lyù do "khaû naêng giôùi haïn cuûa Ñeàn Thaùnh"; chôù khoâng phaûi vì lyù do chính trò. Nhöng thöïc teá, caùc quan saùt vieân khoâng tin nhö vaäy. Chính phuû xem ra khoâng muoán ñeå leã möøng 200 naêm naøy gaây tieáng vang roäng lôùn trong caû nöôùc. Nhöng caùc Giaùm Muïc Vieät Nam daïo thaùng 10 naêm ngoaùi ñaõ goïi ñaây laø moät bieán coá toân giaùo quan troïng nhaát trong naêm taïi Vieät Nam.


ÑTC boå nhieäm taân chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Di Daân

ÑTC boå nhieäm taân chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Di Daân.

Vatican - 15.06.98 - Saùng thöù Hai 15/06/98, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Stephen Fumio Hamao, hieän laø Giaùm Muïc Giaùo Phaän Yokohama, beân Nhaät, laøm Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Di Daân vaø Du Muïc, ñoàng thôøi caát nhaéc ngaøi leân baäc Toång Giaùm Muïc.

Ñöùc Cha Hamao, sinh taïi Tokyo, ngaøy moàng 9 thaùng 3 naêm 1930; thuï phong linh muïc ngaøy 27.12.1957 ; taán phong giaùm muïc phuï taù 29.4.1970; ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc chính toøa Yokohama ngaøy 30.10.1979. Yokohama laø moät cöûa bieån lôùn; nhôø ñoù ngaøi coù nhieàu kinh nghieäm muïc vuï veà caùc ngöôøi di daân vaø veà coâng vieäc toâng ñoà haøng haûi. Ñöùc Cha Hamao seõ thay theá Ñöùc Hoàng Y Giovanni Cheli, veà höu; nhöng Ñöùc Hoàng Y seõ coøn giöõ chöùc vuï taïm thôøi, cho tôùi khi vò taân chuû tòch ñeán Roma nhaäm chöùc.


ÑTC tieáp Coâng Chuùa Taây Ban Nha vaø phu quaân

ÑTC tieáp Coâng Chuùa Taây Ban Nha vaø phu quaân.

Vatican - 15.06.98 - Saùng thöù Hai 15/06/98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp Coâng Chuùa Cristina de Borbone vaø phu quaân Inaki Urdangarin. Coâng Chuùa Cristina laø con gaùi thöù hai cuûa Vua Juan Carlos vaø Hoaøng Haäu Sophia nöôùc Taây Ban Nha. Coâng Chuùa laäp gia ñình vôùi Inaki Urdangarin ngaøy moàng 4 thaùng 10 naêm ngoaùi (1997). Leã nghi hoân phoái ñöôïc cöû haønh taïi Barcelona, thaønh phoá lôùn thöù hai cuûa Taây Ban Nha, sau thuû ñoâ Madrid. Vua Juan Carlos vaø Hoaøng Haäu Sophia coù ba ngöôøi con: hai ngöôøi con gaùi ñaõ laäp gia ñình vaø moät con trai: Hoaøng töû Filipe, chöa laäp gia ñình, seõ keá vò laøm Vua Taây Ban Nha.


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Hoaø Lan ñeán Roma vieáng Toaø Thaùnh

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Hoaø Lan ñeán Roma vieáng Toaø Thaùnh.

Vatican 15/06/98 - Saùng thöù Hai 15/06/98, ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Hoøa Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh, do Ñöùc Hoàng Y Adrianus Johannes Simonis höôùng daãn. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoøa Lan goàm 8 vò: Ñöùc Hoàng Y Simonis, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Ultrecht vaø 5 vò giaùm muïc chính toøa cuûa caùc giaùo phaän Groningen, Haarlem, Roermond, Rotterdam vaø Bresa, hai giaùm muïc phuï taù, moät trong hai vò naøy giöõ chöùc vuï Toång Uyeân UÙy Quaân Ñoäi Hoøa Lan.

Hoøa lan coù 15 trieäu röôûi daân cö, trong soá naøy coù khoaûng 6 trieäu ngöôøi coâng giaùo. Tuy bò côn khuûng hoaûng traàm troïng sau Coâng Ñoàng chung Vatican II, Giaùo hoäi Hoøa Lan hieän nay khoâng ñeán noãi thieáu thoán nhaân söï muïc vuï: 4,500 linh muïc Giaùo Phaän vaø Doøng Tu; 200 Thaøy Saùu vónh vieãn; 1,800 tu só khoâng coù chöùc linh muïc vaø hôn 14 ngaøn Nöõ Tu. Giaùo Hoäi Hoøa Lan coù hôn 900 tröôøng hoïc: maãu giaùo, tieåu hoïc vaø trung hoïc vôùi 200 ngaøn hoïc sinh. Ngoaøi ra Giaùo Hoäi coøn ñieàu khieån khoaûng 40 beänh vieän, nhaø döôõng laõo vaø ngöôøi taøn taät. Tröôùc ñaây, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ trieäu taäp Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi rieâng thöù nhaát cuûa Thöïong Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi trong Noäi Thaønh Vatican töø ngaøy 14 ñeán 31 thaùng Gieâng naêm 1980, ñeå cöùu xeùt tình hình muïc vuï cuûa Giaùo Hoäi taïi Hoøa Lan, theo giaùo huaán cuûa Coâng Ñoàng Vaticanoâ II. Nhôø vaäy, Giaùo Hoäi Hoøa Lan ngaøy nay ñöôïc coi laø yeân oån.


Hôn hai trieäu ngöôøi haønh höông ñeán kính vieáng Khaên Lieäm thaùnh taïi Torino

Hôn hai trieäu ngöôøi haønh höông ñeán kính vieáng Khaên Lieäm thaùnh taïi Torino.

Torino - 15.06.98. Vôùi Thaùnh Leã troïng theå kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa, hoâm Chuùa Nhaät 14/06/98, Ñöùc Hoàng Y Giovanni Saldarini, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Torino (baéc nöôùc YÙ), ñaõ keát thuùc cuoäc tröng baøy Khaên Lieäm Thaùnh trong Nhaø Thôø Chính Toøa, sau hai thaùng trôøi, cho khaùch haønh höông kính vieáng.

Trong hai thaùng töø 18 thaùng 4/1998 cho ñeán heát ngaøy Chuùa Nhaät 14.06.1998, soá ngöôøi haønh höông ghi teân leân tôùi 2,105,631 ngöôøi. Ngoaøi con soá chính thöùc ghi teân xin ñöôïc kính vieáng, coøn khoaûng 300 ngaøn ngöôøi haønh höông khoâng ghi teân. Nhöõng ngöôøi naøy chæ coù theå thaáy Khaên Lieäm Thaùnh töø xa, khoâng ñöôïc ñi qua tröôùc Khaên Lieäm Thaùnh. Vieäc ghi teân tröôùc ñöôïc coi nhö baét buoäc, ñeå ban toå chöùc xeáp ñaët vaø aán ñònh ngaøy giôø cho caùc ñoaøn haønh höông. Con soá hôn hai trieäu ngöôøi haønh höông ñöôïc chia nhö sau:

65% ñeán töø caùc nöôùc Taây AÂu vaø mieàn Ñòa Trung Haûi; 20% töø caùc nöôùc Ñoâng AÂu; 10% töø Baéc Myõ vaø 3% töø Trung vaø Nam Myõ; 2% töø AÙ chaâu vaø Chaâu Ñaïi Döông. Ngoaøi ra coøn coù moät soá tín höõu Maronites ñeán töø Liban vaø moät nhoùm Hoài Giaùo ñeán töø Thoå Nhó Kyø; roài gaàn 43 ngaøn hoïc sinh, sinh vieân ñeán theo ñoaøn theå vaø khoaûng 22 ngaøn beänh nhaân.


Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo keâu goïi traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò

Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo keâu goïi traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò.

(Reuters 15/06/98) - Ñoâng Timor (Dili) - Taát caû caùc tuø nhaân chính trò ngöôøi Ñoâng Timor phaûi ñöôïc traû töï do vaø "qui cheá ñaëc bieät" maø Indonesia ñeà nghò cho vuøng laõnh thoå naøy chæ laø giaûi phaùp taïm thôøi.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa Ñoâng Timor vaø ngöôøi cuøng ñöôïc giaûi Nobel Hoøa Bình naêm 1996. Sau thaùnh leã taïi Dili hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua (14/06/98), ñöôïc caùc kyù giaû hoûi veà vieäc traû töï do cho laõnh tuï phong traøo khaùng chieán Ñoâng Timor, oâng Xanana Gusmao, cuõng nhö veà töông lai cuûa Ñoâng Timor, Ñöùc Cha Belo traû lôøi nhö sau: "Ñieàu caàn thieát laø taát caû caùc tuø nhaân chính trò ngöôøi Ñoâng Timor phaûi ñöôïc traû töï do. Veà töông lai cuûa Ñoâng Timor, chuùng ta haõy chôø xem. Chuùng ta neân laïc quan. Toâi muoán thaáy ñeà nghò, ñeå cho ngöôøi Ñoâng Timor ñöôïc quyeàn töï trò, ñöôïc mang ra aùp duïng. Khoâng phaûi chæ laø lôøi höùa suoâng maø thoâi. Tuy nhieân ñoù cuõng chæ laø moät giaûi phaùp trong giai ñoaïn chuyeån tieáp maø thoâi, chöù khoâng haún seõ laø giaûi phaùp vónh vieãn." Ñöùc Cha Belo cho bieát theâm laø maëc duø ñang coù nhöõng lôøi keâu goïi chính quyeàn Indonesia neân ñeå cho ngöôøi Ñoâng Timor töï quyeát ñònh töông lai cuûa hoï qua moät cuoäc tröng caàu daân yù, ngaøi cuõng yù thöùc laø ñang coù söï chia reõ giöõa ngöôøi daân Ñoâng Timor veà vaán ñeà naøy. Tuy nhieân moät cuoäc tröng caàu daân yù neáu coù, caàn phaûi ñöôïc thaûo luaän vaø chuaån bò kyõ löôõng. Vaán ñeà cuûa Ñoâng Timor neân ñöôïc giaûi quyeát caùch oân hoøa, coâng baèng vaø trong danh döï.

Môùi ñaây, toång thoáng Jusuf Habibie ngoû yù laø chính phuû Indonesia saün saøng daønh cho Ñoâng Timor moät qui cheá ñaëc bieät, tuy oâng khoâng giaûi thích roõ raøng qui cheá ñaëc bieät naøy laø nhö theá naøo. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán Kyodo cuûa Nhaät hoâm thöù Baûy vöøa qua (13/06/98), oâng Habibie ñaõ loaïi boû vaán ñeà toå chöùc moät cuoäc tröng caàu daân yù taïi Ñoâng Timor. Toång thoáng Habibie cho raèng vieäc saùt nhaäp Ñoâng Timor vaøo laõnh thoå cuûa Indonesia xaûy ra caùch ñaây ñaõ 20 naêm vôùi söï ñoàng yù cuûa ngöôøi daân Ñoâng Timor vaø giôø ñaây Indonesia seõ khoâng trôû laïi baøn veà vaán ñeà naøy nöõa. Veà phaàn mình, thöù Hai 15/06/98, ngoaïi tröôûng Ali Alatas cuûa Indonesia khaúng ñònh raèng toå chöùc tröng caàu daân yù ñeå ñònh ñoaït töông lai cuûa Ñoâng Timor laø ñieàu Indonesia khoâng theå naøo chaáp nhaän ñöôïc.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines uûng hoä chöông trình tö höõu hoùa cuûa taân chính phuû

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines uûng hoä chöông trình tö höõu hoùa cuûa taân chính phuû.

(Philippines Press 15/06/98) - Philippines (Manila) - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines vöøa baøy toû söï uûng hoä chöông trình cuûa taân chính phuû nöôùc naøy nhaém tö höõu hoùa caùc coâng ty cuûa nhaø nöôùc, nhöng ñoàng thôøi cuõng caûnh caùo veà vieäc tö höõu hoùa caùc cô sôû ñaõ trôû thaønh di saûn quoác gia, hay caùc cô sôû naøo maø moät khi ñöôïc tö höu hoùa, thì seõ khieán cho ngöôøi daân maát ñi nhieàu quyeàn lôïi.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, ñöa ra nhaän xeùt raèng ñeå traùnh ñi tôùi tình traïng bò phaù saûn hoaøn toaøn, caùc coâng ty naèm döôùi quyeàn quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc neân ñöôïc tö höõu hoùa. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines uûng hoä chöông trình tö höõu hoùa naøy bôûi vì moät soá coâng ty hieän do nhaø nöôùc ñöùng laøm chuû, nguyeân thuûy laø nhöõng cô sôû do caùc tay taøi phaùn thaân vôùi nhaø ñoäc taøi Ferdinand Marcos, naém quyeàn ñieàu khieån. Vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines cuõng ca ngôïi yù ñònh cuûa taân toång thoáng Joseph Estrada raèng tieàn thu töø caùc taøi saûn baùn ñi seõ ñöôïc duøng cho caùc chöông trình phaùt trieån noâng nghieäp. Tuy nhieân, Ñöùc Cha Chuû Tòch cuõng löu yù taân chính phuû Philippines laø khoâng neân baùn caùc cô sôû cung caáp dòch vuï xaõ hoäi cho coâng chuùng, chaúng haïn nhö beänh vieän. Nhöõng cô sôû ñoù, duø laø do nhaø nöôùc laøm chuû hay laø baùn coâng, ñeàu coù theå laø nhöõng cô sôû khoâng kieám ra ñöôïc lôïi töùc cho chính phuû, vì chuùng cung caáp caùc dòch vuï mieãn phí cho coâng chuùng nhieàu hôn, vaø ñieàu naøy raát coù yù nghóa nhaát laø ñoái vôùi daân ngheøo.

Ngoaøi ra Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz cuõng khoâng queân nhaéc nhôû chính phuû saép keá nhieäm cuûa Philippines laø laøm theá naøo ñeå caùc coâng nhaân laøm vieäc taïi caùc coâng ty saép ñöôïc tö höõu hoùa, seõ khoâng bò maát vieäc laøm. Söï kieän tieàn baùn caùc coâng ty naøy seõ ñöôïc chi duøng cho caùc chöông trình phaùt trieån noâng nghieäp, laø ñieàu raát toát, nhöng cuõng laø ñieàu ñaùng buoàn vaø maâu thuaãn neáu coù nhöõng ngöôøi maø cuoäc soáng seõ bò aûnh höôûng vì bò maát coâng aên vieäc laøm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page