Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Thaùnh Cha taùn thaønh vieäc thaønh laäp moät toøa aùn hình söï quoác teá

Ñöùc Thaùnh Cha taùn thaønh vieäc thaønh laäp moät toøa aùn hình söï quoác teá.

Roma [Apic 14/06/98] - Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ chaøo möøng hoäi nghò Lieân Hieäp Quoác nhaèm thieát laäp moät Toøa AÙn Hình Söï Quoác Teá. Hoäi nghò seõ khai maïc taïi Roma ngaøy thöù Hai 15/06/98. Ñöùc Thaùnh Cha caàu chuùc cho hoäi nghò seõ ñaùnh daáu moät giai ñoïan lòch söû trong vieäc thoâng caûm nhau giöõa caùc daân toäc.

Leân tieáng sau buoåi ñoïc kinh truyeàn tin hoâm Chuùa Nhöït 14/06/98, Ñöùc Thaùnh Cha caàu mong raèng vieäc thieát laäp moät toøa aùn hình söï quoác teá seõ giuùp xöû nhöõng toäi aùc naëng neà nhöùt choáng laïi nhaân loaïi". Ngaøi cuõng baøy toû vui möøng vì söï ñoùng goùp cuûa Toøa Thaùnh cho Hoäi Nghò quan troïng naøy vaø caàu mong caùc coâng vieäc cuûa hoäi nghò ñöôïc höôùng daãn bôûi khaùt voïng baûo veä nhöõng quyeàn cô baûn vaø baát khaû xaâm phaïm cuûa con nguôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page