Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Thaùnh Cha tieáp hoäi luaät gia Hoa Kyø

Ñöùc Thaùnh Cha tieáp hoäi luaät gia Hoa Kyø.

Vatican - 13.06.98 - Saùng thöù Baåy 13/06/98, ÑTC tieáp 300 luaät gia Hoa Kyø, thuoäc Hoäi Caùc Cöïu Sinh Vieân Ñaïi Hoïc Haward Hoa Kyø, ñaõ choïn Roma laøm ñòa ñieåm cho cuoäc hoäi hoïp haèng naêm.

Trong dieãn vaên ngaén ñoïc cho caùc luaät gia Hoa Kyø, ÑTC nhaéc laïi raèng Theá Kyû saép keát thuùc naøy ñaõ bò ñaùnh ñaáu baèng nhöõng toäi aùc choáng laïi nhaân loaïi khoâng heà coù tröôùc ñaây; nhöõng toäi aùc naøy thöôøng phaïm döôùi hình thöùc ñöôïc che ñaäy beân ngoaøi cuûa luaät phaùp. Nhöng ÑTC noùi theâm ngay raèng: chuùng ta cuõng ñang ñöôïc thaáy moät cuoäc taùi sinh veà hy voïng nôi khaû naêng cuûa luaät phaùp vaø cuûa caùc cô caáu luaät phaùp nhaèm baûo veä phaåm giaù con ngöôøi vaø coå voõ coâng lyù vaø hoøa bình giöõa caùc daân toäc.

ÑTC nhaán maïnh raèng: vieäc hoaøn taát nieàm hy voïng treân ñaây ñoøi khoâng nhöõng vieäc thöïc hieän nhöõng cô caáu luaät phaùp hieäu nghieäm hôn, nhöng coøn ñoøi caû vieäc canh taân moät neàn vaên hoùa luaät phaùp bieát toân troïng nhöõng ñoøi hoûi khaùch quan cuûa luaät luaân lyù nhö neàn taûng vaø tieâu chuaån sau cuøng cuûa taát caû caùc luaät. ÑTC noùi: "Caùi caàn laø vieäc taùi khaùm phaù nhöõng giaù trò neàn taûng veà nhaân tính vaø veà luaân lyù, phaùt xuaát bôûi baûn tính töï nhieân ñích thöïc vaø bôûi chaân lyù veà con ngöôøi, bieåu loä vaø baûo ñaûm phaåm giaù con ngöôøi".

ÑTC Gioan Phaoloâ II keát thuùc: "Caùc giaù trò neàn taûng naøy, khoâng moät ngöôøi naøo, cuõng khoâng phaûi ña soá, cuõng khoâng phaûi Nhaø Nöôùc coù theå taïo neân, thay ñoåi vaø huûy boû, nhöng taát caû ñeàu phaûi coâng nhaän, toân troïng vaø coå voõ maø thoâi".


ÑTC göûi söù ñieäp cho caùc toå chöùc khoâng chính phuû tham döï cuoäc gaëp gôõ do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình toå chöùc

ÑTC göûi söù ñieäp cho caùc toå chöùc khoâng chính phuû tham döï cuoäc gaëp gôõ do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình toå chöùc.

Vatican - 13.06.98 - Saùng thöù Baåy, 13/06/98, ÑTC göûi moät söù ñieäp cho caùc vò traùch nhieäm caùc Hoäi Ñoaøn, Phong Traøo vaø toå chöùc khoâng chính phuû taïi Chaâu AÂu, daán thaân phuïc vuï Gia Ñình vaø söï soáng, ñang tham döï cuoäc gaëp gôõ do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Hoân Nhaân vaø Gia Ñình toå chöùc trong noäi Thaønh Vatican trong hai ngaøy: thöù Saùu 12/06/98 vaø thöù Baåy 13/03/98.

Trong söù ñieäp, ÑTC vieát nhö sau: "Öôùc gì nhöõng giôø phuùt quan troïng do Chuùa Quan Phoøng ban cho ñeå suy tö vaø ñoái thoaïi, ñem laïi nhöõng thaønh quaû mong ñôïi vaø ñem ñeán moät tinh thaàn canh taân cho muïc vuï gia ñình taïi Chaâu AÂu".

ÑTC vieát tieáp: Caùc chaân lyù ñang bò lu môø trong taâm hoàn con ngöôøi, vì naïn tuïc hoùa moãi ngaøy moãi gia taêng vaø vì baàu khí höôûng thuï khoaùi laïc ñöôïc phoå bieán, nhaát laø nhöõng chaân lyù lieân heä ñeán gia ñình, nhöõng chaân lyù naày bò xuùc phaïm hôn caû vaø moät caùch nghieâm troïng. Ngaøy nay cuoäc chieán ñaáu chính yeáu baûo veä phaåm giaù con nguôøi hieän ñang dieãn ra chung quanh gia ñình vaø söï soáng. Taát caû coäng ñoàng Kitoâ ñöôïc môøi goïi beânh vöïc vaø coå voõ caùc giaù trò nhaân baûn vaø Phuùc aâm naày.

ÑTC quaû quyeát: Trong vieäc muïc vuï ñeå phuïc vuï cho gia ñình vaø söï soáng, caùc hoäi ñoaøn , caùc phong traøo vaø caùc toå chöùc khoâng chính phuû, trong boái caûnh roäng raõi cuûa söï tham döï cuûa ngöôøi giaùo daân vaøo coâng vieäc toâng ñoà vaø vaøo vieäc linh hoaït caùc thöïc taïi traàn theá, do Coâng Ñoàng Chung Vatican II coå voõ, (caùc phong traøo vaø caùc toå chöùc) naém giöõ vai troø quan troïng moãi ngaøy moãi theâm maõi. Vaø Giaùo Hoäi tin töôûng vaøo söï ñoùng goùp, vaøo daán thaân lieân læ vaø can ñaûm cuûa caùc toå chöùc naøy.

ÑTC keát thuùc söù ñieäp baèng lôøi caàu chuùc cho cuoäc gaëp gôõ goùp phaàn caùch nghieâm chænh vaøo vieäc laøm thöùc tænh nôi caùc tín höõu vaø nôi taát caû caùc ngöôøi thieän chí, moät yù chí moãi ngaøy moãi döùt khoaùt hôn trong vieäc coå voõ söï soáng con ngöôøi vaø moâi tröôøng sinh soáng (habitat) töï nhieân cuûa con ngöôøi, laø gia ñình ñöôïc xaây döïng treân Hoân Nhaân.


Tham nhuõng ngaên trôû caùc noã löïc baøi tröø naïn buoân laäu ma tuùy

Tham nhuõng ngaên trôû caùc noã löïc baøi tröø naïn buoân laäu ma tuùy.

(CWN 13/06/98) - Meâhicoâ (TP Meâhicoâ) - Naïn tham nhuõng ñang gaây ngaên trôû nghieâm troïng caùc noã löïc cuûa chính phuû nhaém baøi tröø naïn buoân laäu ma tuùy, vaø khieán cho chính phuû baát löïc trong vieäc ngaên ngöøa naïn baïo ñoäng maø teä naïn naøy ñang gieo raéc trong xaõ hoäi.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá hoâm thöù Naêm vöøa qua (11/06/98), caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ ñöa ra nhaän ñònh nhö sau: "Baïo ñoäng vaø tranh chaáp giöõa caùc toå chöùc buoân laäu ma tuùy ñang bieán Meâhicoâ thaønh moät saân khaáu cuûa cheát choùc vaø baïo ñoäng maø caùc löïc löôïng cuûa chính phuû xem ra khoâng keàm haõm ñöôïc, vì tình theá ñaõ vöôït quaù taàm kieåm soaùt cuûa chính phuû, vaøvì moái phöùc taïp cuûa naïn tham nhuõng ñang laøm muïc naùt nhöõng cô caáu ñaõ ñöôïc thaønh laäp ñeå kieåm soaùt hay truy toá nhöõng tay buoân laäu ma tuùy." Thoâng caùo treân ñaây cuûa caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ ñöôïc coi laø lôøi ñaùp öùng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ lieân quan tôùi moät hoäi nghò veà naïn buoân laäu ma tuùy do Toøa Thaùnh ñöùng ra toå chöùc daïo naêm ngoaùi (1997).

Caùc Giaùm Muïc Meâhicoâ keâu goïi chính phuû hôïp taùc vôùi giaùo hoäi ñeå choáng laïi naïn nghieän ngaäp, rieâng vôùi daân chuùng trong nöôùc, caùc ngaøi naøi xin hoï ñöøng say meâ quyeàn löïc, tieàn cuûa vaø baïo ñoäng. Thoâng caùo vieát: "Naïn nghieän ngaäp taïi ñaát nöôùc chuùng ta ñi ñoâi vôùi moät vaán ñeà nghieâm troïng hôn, ñoù laø naïn buoân laäu ma tuùy".


ÑTC tieáp chung caùc giaùm muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

ÑTC tieáp chung caùc giaùm muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 13.06.98 - Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh ("Ad Limina") cuûa caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø thuoäc caùc Giaùo Tænh Saint Louis, Omaha, Dubuque vaø Kansas City, Ñaõ keát thuùc saùng thöù Baåy 13/06/98, vôùi thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaø baèng buoåi tieáp kieán chung.

Trong dieãn vaên daønh cho caùc giaùm muïc Hoa Kyø trong dòp naày, ÑTC ñeà caäp ñeán nhöõng moái quan heä giöõa caùc Giaùm Muïc vaø caùc ngöôøi soáng ñôøi taän hieán, trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi ñòa phöông.

ÑTC nhaéc laïi roõ raøng: caùc Giaùm Muïc ñòa phöông, trong khi thi haønh thöøa taùc vuï muïc vuï, moät vieäc thi haønh khoâng theå phaân chia ñöôïc, coù moät traùch nhieäm rieâng bieät canh phoøng moïi ñaëc suûng vaø ôn keâu goïi trong caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông ñöôïc phuù thaùc cho caùc ngaøi chaêm soùc. Ñoàng thôøi ÑTC nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát caùc Hoäi Doøng toû ra yù muoán haêng say thieát laäp moät söï coäng taùc chaân thaønh vaø hieäu nghieäm vôùi caùc giaùm muïc.

ÑTC coøn môøi goïi caùch rieâng caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø tieáp tuïc daán thaân trong vieäc nuoâi döôõng caùc tieáp xuùc caù nhaân côùi caùc tu só sinh soáng vaø hoaït ñoäng trong giaùo phaän cuûa caùc ngaøi, ñeå coå voõ vaø thuùc ñaåy hoï trong boái caûnh cuûa hieäp thoâng cuï theå vôùi Giaùo Hoäi ñòa phöông. Vì laø coâng vieäc toâng ñoà chung coù moät söï quan troïng soáng coøn, ÑTC nhaán maïnh raèng: moät giaùo phaän phaûi coù theå caäy nhôø vaøo söï daán thaân cuûa caùc Doøng Tu ñeå cuøng phaùc hoïa vaø thi haønh caùch nghieâm chænh moät chöông trình muïc vuï "daøi haïn". ÑTC cuõng baøy toû vieäc ñaùnh giaù cao, loøng bieát ôn vaø söï khuyeán khích ñoái vôùi taát caû nhöõng ai trong ñôøi soáng taän hieán vaø huynh ñeä, minh chöùng cho vieäc taïo döïng môùi, do Chuùa Kitoâ khôûi söï vaø thöïc hieän nôi chuùng ta qua quyeàn löïc cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, baèng caàu nguyeän vaø hy sinh, trong suy nieäm vaø trong phuïc vuï.

Trong dieãn vaên, ÑTC cuõng nhaéc ñeán tình lieân ñôùi ñoái vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå, ñeán söï daán thaân trong theá giôùi vaên hoùa, ñeán coâng vieäc truyeàn giaùo cuûa bieát bao Nam, Nöõ Tu Só Hoa Kyø, caùch rieâng taïi Chaâu Myõ Latinh, Chaâu Phi vaø Chaâu AÙ, ñeán bieát bao nhaø truyeàn giaùo trong nhöõng thôøi kyø môùi ñaây, ñaõ hy sinh maïng soáng vì tình yeâu Phuùc AÂm. Nhaéc laïi nhöõng coâng nghieäp khaùc thöôøng cuûa bieát bao ngöôøi nam, nöõ taän hieán trong moïi laõnh vöïc phuïc vuï beân caïnh nhaân loaïi ñau khoå, ÑTC khuyeán khích caùc Tu Só Hoa kyø haõy kieân trì trong chöùng taù trung thaønh vôùi Phuùc AÂm tröôùc theá giôùi ngaøy nay.

ÑTC keát thuùc dieãn vaên nhö sau: "Vôùi söï laõnh ñaïo vaø höôùng daãn cuûa caùc Ñöùc Cha, töông lai ñôøi soáng taän hieán cuûa Ñaát Nöôùc quyù Ñöùc Cha chaéc chaén seõ töôi saùng vaø ñem laïi nhieàu thaønh quaû toát ñeïp. Xin Ñöùc Trinh Nöõ Maria raát thaùnh, Ñaáng hoaøn toaøn thuoäc veà Chuùa vaø hoaøn toaøn taän hieán cho Ngöôøi, trôû neân göông maãu cao caû cho vieäc taän hieán hoaøn toaøn, vaø xin Meï ñoàng haønh vôùi coâng cuoäc canh taân vaø vôùi Muøa Xuaân môùi cuûa ñôøi soáng taän hieán taïi Hoa Kyø".


Back to Radio Veritas Asia Home Page