Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc ñöùc giaùm muïc Chile choáng laïi moâ hình kinh teá taân töï do

Caùc ñöùc giaùm muïc Chile choáng laïi moâ hình kinh teá taân töï do.

Santiago de Chile [Apic 12/06/98] - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Chile khoâng ñoàng yù vôùi yù kieán cho raèng neàn kinh teá Chile laø moâ phaïm cho Chaâu Myõ Latinh.

Keát thuùc phieân hôïp thöôøng nieân, 34 giaùm muïc Chile khaúng ñònh raèng caùc ngaøi choáng laïi nhöõng haäu quaû baát coâng do neàn kinh teá hieän naøy taïo ra. Theo caùc ngaøi, chính saùch kinh teá ñöôïc aùp duïng duôùi thôøi cuûa nhaø ñoäc taøi Pinochet [töø naêm 1973 cho ñeán naêm 1990] vaø ñöôïc nhöõng nguôøi ñöôïc baàu leân theo theå thöùc daân chuû keá tuïc ñaõ taïo ra moät neàn vaên hoùa trong ñoù cuûa caûi luôùt thaéng treân giaù trò baûn theå cuûa con nguôøi.

Vôùi möùc taêng tröôûng kinh teá haèng naêm laø 7 phaàn traêm, Chile ñöôïc xem laø moâ hình kinh teá kieåu maåu cho Chaâu Myõ Latinh. Tuy nhieân, chính phuû vaãn nhìn nhaän raèng 3 trieäu 3 nguôøi daân Chile, töùc 23 phaàn traêm daân soá, vaãn coøn soáng trong ngheøo khoå.


Moät nguôøi coù gia ñình taïi ñaûo Caribeâ ñöôïc thuï phong linh muïc

Moät nguôøi coù gia ñình taïi ñaûo Caribeâ ñöôïc thuï phong linh muïc.

Castrie - Caribeâ [Apic 12/06/98] - Linh muïc Leslie Lett, cöïu muïc sö Anh Giaùo, vöøa ñöôïc truyeàn chöùc linh muïc trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Castrie, Caribeâ. Bieán coá ñaõ gaây chuù yù bôûi vì vôï vaø hai nguôøi con cuûa taân linh muïc ñaõ coù maët trong leã truyeàn chöùc. Cöïu muïc sö Leslie, vôï vaø hai nguôøi con trai ñaõ trôû laïi Coâng Giaùo. Cha Leslie ñaõ xin ñöôïc chòu chöùc trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Caribeâ ñaõ nhaän ñôn xin vaø chuyeån veà Toøa Thaùnh.

Vôùi söï öng thuaän cuûa Toøa Thaùnh, Ñöùc Cha Kevin Felix, toång giaùm muïc Castri ñaõ truyeàn chöùc linh muïc cho vò cöïu muïc sö naøy. Hai nguôøi ñaõ töøng laø hai ngöôøi baïn hoaït ñoäng saùt caùnh beân nhau trong phong traøo ñaïi keát.

Cha Leslie cho bieát vieäc trôû laïi Coâng Giaùo cuûa cha hoaøn toaøn khoâng coù lieân quan ñeán quyeát ñònh phong chöùc linh muïc cho phuï nöõ trong Giaùo Hoäi Anh Giaùo.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Uruguay loan baùo vieäc Toøa Thaùnh coâng nhaän pheùp laï laønh beänh

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Uruguay loan baùo vieäc Toøa Thaùnh coâng nhaän pheùp laï laønh beänh.

(CWN 12/06/98) - Uruguay (Montevideo) - Thöù Tö vöøa qua (10/06/98), Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Uruguay loan baùo, Toøa Thaùnh ñaõ coâng nhaän pheùp laï laønh beänh cuûa moät tu huynh doøng Marist qua lôøi baàu cöû cuûa ñaáng saùng laäp laø Chaân Phöôùc Marceline Champagnat, moät Linh Muïc ngöôøi Phaùp. Söï coâng nhaän pheùp laï naøy seõ môû ñöôøng cho vieäc phong thaùnh chaân phöôùc Champagnat.

Pheùp laï xaûy ra daïo naêm 1976, sau khi caùc thaønh vieân cuûa doøng Marist ñaõ caàu nguyeän vôùi ñaáng saùng laäp doøng cho moät tu só cuûa doøng laø tu huynh Heriberto Weber. Tu huynh naøy luùc ñoù ñang mang beänh vieâm phoåi raát naëng vaø baùc só cho bieát tu huynh seõ qua ñôøi trong voøng töø 10 ñeán 20 ngaøy. Nhôø lôøi baàu cöû cuûa chaân phöôùc Champagnat, tu huynh Weber ñaõ khoûi beänh vaø soáng cho ñeán naêm 1988 maø khoâng coù daáu hieäu naøo laø caên beänh taùi phaùt. Tu huynh Weber qua ñôøi naêm 1988 trong moät tai naïn xe hôi.

Beà treân doøng Marist taïi Uruguay, thaày Danilo Farmeda cho bieát nhö sau: "Sau moät thôøi gian nghieân cöùu daøi vaø tæ mæ, Toøa Thaùnh ñaõ ñi ñeán keát luaän laø vieäc khoûi beänh cuûa tu huynh Weber laø moät pheùp laï qua lôøi baàu cöû cuûa ñaáng saùng laäp doøng, chaân phöôùc Champagnat". Doøng Marist do cha Marceline Champagnat thaønh laäp chuyeân lo veà caùc chöông trình giaùo duïc coâng giaùo. Cha Chapagnat ñöôïc phong chaân phöôùc naêm 1954 vaø nay vôùi pheùp laï ñöôïc Toøa Thaùnh coâng nhaän, coù theå chaân phöôùc seõ ñöôïc Ñöùc Gioan Phaoloâ II phong thaùnh vaøo naêm tôùi 1999.


ÑTC tieáp kieán chuû tòch Palestine

ÑTC tieáp kieán chuû tòch Palestine.

Vatican - 12.06.98 - Saùng thöù Saùu,12/06/98, luùc 10:30 saùng, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp kieán Chuû Tòch Palestine, oâng Yasser Arafat. Ñaây laø laàn thöù saùu chuû tòch ñeán gaëp ÑTC Gioan Phaoloâ II, keå töø naêm 1982. Sau buoåi tieáp kieán, Phaùt Ngoân Vieân Toøa Thaùnh, Tieán Só Navarro Walls, cho phoå bieán moät thoâng caùo ñaïi yù nhö sau: "Cuoäc thaûo luaän dieãn ra trong Vaên Phoøng rieâng cuûa ÑTC vaø keùo daøi 15 phuùt. OÂng Arafat ñaõ muoán tin cho ÑTC bieát tình hình bi ñaùt cuûa daân toäc Palestine hieän nay, trong luùc ñoù tieán trình hoøa bình bò ñe doïa töø khaép nôi. Thoâng caùo vieát tieáp: Veà phía Toøa Thaùnh, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaéc laïi söï uûng hoä cuûa Toøa Thaùnh, treân con ñöôøng ñoái thoaïi. Vieäc ñoái thoaïi phaûi ñöôïc tieáp tuïc vôùi thieän chí cuûa caùc phe lieân luïy, vôùi vieäc toân troïng caùc cam keát ñaõ chaáp nhaän vaø theo ñuùng luaät leä quoác teá.

Thoâng caùo cuõng cho bieát: ñeà taøi chính cuûa cuoäc thaûo luaän giöõa ÑTC vaø chuû tòch Arafat laø tieán trình hoøa bình taïi Trung Ñoâng hieän ñang ôû trong giai ñoaïn khuûng hoaûng. Nhöõng cuoäc thaûo luaän khôûi söï caùch ñaây hôn moät naêm taïi Oslo nhöng bò öùa ñoïng. Tình hình môùi ñaây trôû neân traàm troïng hôn vì nhöõng caêng thaúng môùi vaø nguy hieåm taïi Thaønh Thaùnh; thöù Naêm vöøa qua 11.06.98, taïi ñaây ñaõ xaåy ra nhöõng vuï ñuïng ñoä giöõa ngöôøi daân Palestine vaø caûnh saùt Do Thaùi, gaây neân do bôûi quyeát ñònh cuûa Nhaø Caàm Quyeàn nöôùc naøy cho pheùp caùc ngöôøi Do Thaùi ñònh cö treân Nuùi Caây Daàu.


ÑTC göûi söù ñieäp cho Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Chuùa Ba Ngoâi

ÑTC göûi söù ñieäp cho Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Chuùa Ba Ngoâi.

Vatican - 12.06.98 - Nhaân dòp möøng kyû nieäm 800 naêm Ñöùc Giaùo Hoaøng Innocenzo III (1198-1216) ban haønh Saéc Leänh coâng nhaän Doøng Chuùa Ba Ngoâi do Thaùnh Gioan de Matha vaø Feùlix de Valois saùng laäp, ÑTC guûi söù ñieäp cho Beà Treân Toång Quyeàn, cha Joseù Hernandez Sanchez. Trong söù ñieäp ÑTC vieát: "Anh em haõy chieáu saùng tröôùc ngöôøi thôøi nay khuoân maët thöông xoùt töø bi cuûa Thieân Chuùa, ñöôïc bieåu loä trong Maàu Nhieäm Nhaäp Theå cuûa Chuùa Kitoâ; haõy trôû neân nhöõng ngöôøi beânh vöïc cöông quyeát phaåm giaù cuûa moãi moät con ngöôøi".

Ngay töø luùc thaønh laäp Doøng Chuùa Ba Ngoâi ñöôïc lan roäng vaø coù nhieàu tu vieän taïi Phaùp vaø Taây Ban Nha, vôùi muïc ñích "chuoäc laïi" caùc tín höõu Kitoâ bò tuø vì ñöùc tin vaø vôùi muïc ñích phuïc vuï khieâm toán vaø quaûng ñaïi caùc ngöôøi ngheøo khoå. Soá tu só hieän nay khoaûng 600, trong ñoù coù 400 linh muïc.

ÑTC khuyeán khích caùc Tu Só Doøng Chuùa Ba Ngoâi, haõy can ñaûm daán thaân vôùi nhieàu Hôn trong vieäc truyeàn giaùo, ñeå giaûi thoaùt con ngöôøi thôøi nay khoûi moïi hình thöùc "noâ leä vaät chaát vaø tinh thaàn". Nhöõng hình thöùc noâ leä naøy ngaøy nay ít thaáy roõ, nhöng khoâng keùm bi thaûm vaø daøn aùp".

Trong phaàn cuoái söù ñieäp, ÑTC môøi goïi caùc Tu Só Doøng Chuùa Ba Ngoâi trôû neân nhöõng chöùng nhaân ñaùng tin cuûa tình yeâu Thieân Chuùa, baèng vieäc thöïc hieän nhöõng dòch vuï veà loøng thöông xoùt vaø chuoäc laïi ñoái vôùi caùc ngöôøi bò loaïi ngoaøi leà vaø bò ñaøn aùp cuûa xaõ hoäi ngaøy nay vaø caùch rieâng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi bò baùch haïi hoaëc bò kyø thò vì ñöùc tin toân giaùo cuûa hoï, vì trung thaønh vôùi löông taâm hoï hoaëc vôùi caùc giaù trò cuûa Phuùc AÂm.


ÑTC loan baùo Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47 ñöôïc toå chöùc taïi Roma

ÑTC loan baùo Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47 ñöôïc toå chöùc taïi Roma.

Vatican - 12.06.98 - Trong phaàn cuoái baøi giaûng Thaùnh Leã kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa thöù Naêm vöøa qua, 11/06/98, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Gioan Laterano, ÑTC loan baùo raèng: Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47 seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma vaøo naêm 2000. Ngaøi noùi: "Roma ñöôïc goïi laø "Thaønh ñôøi ñôøi", bôûi vì trong ñoù phaûn chieáu caùch laï luøng nhöõng giai ñoaïn khaùc nhau cuûa lòch söû. Caùch rieâng, Roma giöõ laïi caùc veát tích cuûa hai ngaøn naêm Kitoâ giaùo. Vaø taát caû Giaùo Hoäi phaûi nhìn vaøo töông lai, vaøo ngaøy 18 thaùng 6 cuûa Naêm 2000, khi chính trong Ñeàn thôø Thaùnh Gioan in Laterano naøy, Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoâùc teá laàn thöù 47 seõ khai maïc; ngaøy 22 thaùng 6 naêm 2000, Leã troïng Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ, seõ coù moät cuoäc röôùc kieäu Thaùnh Theã vó ñaïi; Chuùa nhaät 25/06/2000, taát caû caùc ngöôøi tham döï Ñaïi Hoäi vaø caùc ñoaøn haønh höông do caùc Vò Chuû Chaên höôùng daãn seõ cöû haønh Thaùnh Leã long troïng vaø sau ñoù kính vieáng Moä caùc Thaùnh Toâng Ñoà".

ÑTC khuyeân chuaån bò bieán coá naøy. Ngaøi noùi: "Chính trong vieãn töôïng cuûa bieán coá naøy, trong hai naêm tröôùc Naêm Thaùnh 2000, chuùng ta haõy chuaån bò caù nhaân cuõng nhö coäng ñoàng, ñeå hieåu theâm maõi ôn vó ñaïi cuûa Baùnh Thaùnh ñöôïc beû ra ban cho chuùng ta trong thaùnh leã; chuùng ta haõy soáng trong tinh thaàn vaø chaân lyù Maàu nhieäm saâu xa veà söï hieän dieän cuûa Chuùa Kitoâ trong caùc Nhaø Taïm. Ngöôøi ôû giöõa chuùng ta ñeå an uûi caùc beänh nhaân, ñeå trôû neân cuûa aên ñöôøng cho ngöôøi haáp hoái, ñeå laøm cho caùc linh hoàn ñeán thôø kính Ngöôøi, ca ngôïi Ngöôøi vaø caàu nguyeän ñöôïc neám söï ngoït ngaøo cuûa Ngöôøi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page