Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thuû phaïm thöù hai trong vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi bò baét

Thuû phaïm thöù hai trong vuï saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi bò baét.

(CWN 10/06/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Thöù Hai vöøa qua (8/06/98), chính quyeàn Guatemala loan baùo laø hoï ñaõ baét giöõ ngöôøi thöù hai bò tình nghi laø thuû phaïm saùt haïi Ñöùc Cha Juan Jose Gerardi, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùo Phaän Guatemala.

Trong cuoäc hoïp baùo, boä tröôûng boä noäi vuï Guatemala, oâng Eduardo Mendoza, cho caùc kyù giaû bieát thuû phaïm thöù hai naøy teân laø Dagoberto Alcides Hernandez. Caùc nhaân chöùng taïi nôi Ñöùc Cha Gerardi bò saùt haïi ñaõ nhaän dieän ra ngöôøi naøy. Boä tröôûng Mendoza khoâng xaùc ñònh anh Hernandez laø ngöôøi saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi tuy nhieân caùc nhaân vieân ñieàu tra tin raèng nhöõng tang chöùng, chaúng haïn nhö daáu giaày taïi phaïm tröôøng, cuõng baèng vôùi kích thöôùc ñoâi giaày cuûa anh Hernandez mang treân ngöôøi khi bò baét giöõ.

Ngöôøi thöù nhöùt bò caùc nhaø ñieàu tra Guatemala baét giöõ laø anh Carlos Enrique Vielman. Tuy nhieân caùc nhaø tranh ñaáu nhaân quyeàn taïi Guatemala thì cho raèng anh Vielman chæ laø vaät teá thaàn ñeå chaïy toäi cho caùc thuû phaïm thöïc söï ñaõ ra tay saùt haïi Ñöùc Cha Gerardi. Theo hoï, keû gieát Ñöùc Cha Gerardi laø nhöõng ngöôøi trong quaân ñoäi Guatemala. Hoï baát maõn vôùi Ñöùc Cha vì ñaõ cho coâng boá moät baûn baùo caùo veà tình traïng vi phaïm nhaân quyeàn trong thôøi gian cuoäc noäi chieán keùo daøi 36 naêm trôøi taïi Guatemala.


Soá ngöôøi döï thaùnh leã do ÑTC cöû haønh taïi Meâhicoâ vaøo naêm tôùi seõ ñaït con soá kyû luïc

Soá ngöôøi döï thaùnh leã do ÑTC cöû haønh taïi Meâhicoâ vaøo naêm tôùi seõ ñaït con soá kyû luïc.

(CWN 10/06/98) - Meâhicoâ (TP Meâhicoâ) - Thöù Hai vöøa qua (8/06/98), moät nguoàn tin töø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Meâhicoâ xaùc nhaän laø caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nöôùc naøy mong ñôïi, soá ngöôøi tham döï thaùnh leã do ÑTC cöû haønh trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ngaøi vaøo naêm tôùi 1999 seõ ñaït con soá kyû luïc.

Theo nguoàn tin naøy, con soá 5 trieäu ngöôøi coù theå seõ tham döï thaùnh leã do ÑTC chuû söï, chöa phaûi laø soá lieäu chính thöùc nhöng ban toå chöùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñang chuaån bò nôi cöû haønh thaùnh leã döïa treân con soá truø lieäu naøy. Söï mong ñôïi naøy cuõng ñöôïc xaùc nhaän qua cuoäc phoûng vaán cuûa haõng thoâng taán Meâhicoâ vôùi oâng Horacio Sanchez Unzueta, taân ñaïi söù Meâhicoâ caïnh Toøa Thaùnh. OÂng Unzueta noùi nhö sau: "ÑTC seõ cöû haønh thaùnh leã vôùi soá ngöôøi tham döï ñoâng ñaûo nhaát trong lòch söû khi ngaøi vieáng thaêm Meâhicoâ vaøo naêm tôùi".

Caùc giôùi chöùc trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ cho bieát sôû dó coù söï mong ñôïi nhö theá laø vì chuyeán ñi laàn naøy cuûa ngaøi, tuy dieãn ra taïi Meâhicoâ nhöng coù tính caùch bao goàm caû luïc ñòa Chaâu Myõ. Taïi Meâhicoâ ÑTC seõ coâng boá toâng huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ. Hieän nay, kyû luïc soá ngöôøi tham döï thaùnh leã do ÑTC cöû haønh laø 4 trieäu ngöôøi nhaân dòp ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû taïi thuû ñoâ cuûa Manila beân Philippines naêm 1994.


Phoù thuû töôùng Iraq keâu goïi caùc laõnh tuï Kitoâ giaùo leân aùn Hoa Kyø vaø Anh Quoác

Phoù thuû töôùng Iraq keâu goïi caùc laõnh tuï Kitoâ giaùo leân aùn Hoa Kyø vaø Anh Quoác.

(AFP, Reuters 10/06/98) - Iraq (Baghdad) - Thöù Tö 10/06/98, caùc laõnh tuï Kitoâ giaùo tham döï Hoäi Nghò Quoác Teá laàn thöù ba cuûa caùc Giaùo Hoäi mieàn AÛ Raäp veà Hoøa Bình ñaõ keâu goïi baõi boû ngay töùc thì leänh caám vaän kinh teá aùp ñaët leân Iraq, trong khi phoù thuû töôùng Iraq, oâng Tareq Aziz thì yeâu caàu caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi leân aùn Hoa Kyø vaø Anh Quoác, laø hai quoác gia ñoùng vai troø chuû yeáu trong vieäc keùo daøi leänh caám vaän ñoái vôùi Iraq.

Trong baøi dieãn vaên keát thuùc khoùa hoïp laàn naøy, oâng Tareq Aziz baøy toû caûm nghó raèng caùc giaùo hoäi Kitoâ neân daán thaân nhieàu hôn nöõa ñeå keâu goïi baõi boû leänh caám vaän maø chính phuû Iraq cho laø nguyeân nhaân gaây neân caùi cheát cho khoaûng 1 trieäu röôõi ngöôøi Iraq. OÂng Aziz cho raèng, caùc giaùo hoäi Kitoâ coù boån phaän phaûi giaûi thích cho ngöôøi daân cuûa caùc quoác gia ñang döï phaàn vaøo cuoäc caám vaän naøy raèng caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa hoï ñang aùp böùc daân chuùng Iraq. OÂng Aziz noùi nhö sau: "Ñaõ ñeán luùc giaùo hoäi, ñaëc bieät laø Taây Phöông vaø taïi caùc nöôùc AÛ Raäp, neân ñoùng moät vai troø tích cöïc hôn. Ñieàu raát quan troïng laø giaùo hoäi bieát ñöôïc söï thaät nhöõng gì ñang xaûy ra. Giaùo hoäi coù moät traùch nhieäm raát naëng neà ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñang gaùnh chòu söï baát coâng vaø baïo ñoäng".

Chuû ñeà cuûa Hoäi Nghò laàn naøy laø "Giaùo Hoäi Phuïc Vuï cho Hoøa Bình vaø Nhaân Loaïi". Tuyeân ngoân ñöôïc coâng boá sau hoäi nghò coù noäi dung nhö sau: "Chuùng toâi keâu goïi coäng ñoàng quoác teá haønh ñoäng ñeå leänh caám vaän Iraq, ñang ñe doïa tôùi neàn hoøa bình, ñöôïc baõi boû ngay töùc thì. Chuùng toâi xin oâng toång thö kyù Kofi Anan cuûa Lieân Hieäp Quoác, Toå Chöùc Caùc Nöôùc Hoài Giaùo khaúng ñònh quyeàn cuûa ngöôøi daân Iraq ñöôïc soáng trong hoøa bình gioáng nhö taát caû moïi ngöôøi treân theá giôùi. Leänh caám vaän baát coâng ñöôïc aùp ñaët leân Iraq töø 8 naêm qua caàn phaûi chaám döùt bôûi vì noù ñi ngöôïc laïi luaät cuûa Thieân Chuùa, keâu goïi khoan hoàng, tha thöù vaø toân troïng nhaân loaïi".


Khai maïc phieân hoïp thöôøng nieân cuûa Lieân Hieäp Tin Laønh Luther theá giôùi

Khai maïc phieân hoïp thöôøng nieân cuûa Lieân Hieäp Tin Laønh Luther theá giôùi.

Geneve [Apic 10/06/98] - Ñöùc giaùm muïc Christian Krause, chuû tòch cuûa Lieân Hieäp Tin Laønh Luther theá giôùi, ñaõ leân tieáng keâu goïi caùc Giaùo Hoäi Kitoâ cuøng nhau giaûi quyeát vaán ñeà baát coâng treân theá giôùi laø nguyeân nhaân taïo ra thaát voïng vaø nuoâi döôõng tinh thaàn cöïc ñoan.

Trong baøi dieãn vaên khai maïc phieân hoïp thöôøng nieân cuûa Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Tin Laønh Luther theá giôùi hoâm 8/06/98 vöøa qua, Ñöùc Giaùm Muïc Tin Laønh Krause ñeà cao noå löïc cuûa caùc Giaùo Hoäi nhaèm keâu goïi caùc nöôùc giaøu tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo. Vöøa trôû veà sau chuyeán vieáng thaêm Trung Myõ vaø Chaâu Myõ La Tinh, ñöùc cha Krause ghi nhaän raèng Bolivia vaø moät phaàn cuûa Brasil ñang chìm ngaäp trong baàu khí noäi chieán do caùc baát coâng xaõ hoäi taïo ra.

Trong chöông trình nghò söï cuûa phieân hoïp thöôøng nieân, ngoaøi vaán ñeà baát coâng xaõ hoäi, Lieân Hieäp Tin Laønh Luther coøn baøn thaûo veà moät baûn tuyeân ngoân chung vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà ôn coâng chính hoùa. Ñoái vôùi caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh Luther, ôn coâng chính hoùa coù moät chieàu kích xaõ hoäi. Ñöùc Cha Krause giaûi thích raèng coù moät lieân heä maät thieát giöõa söï tha thöù cuûa Chuùa vaø vieäc caùc nöôùc giaøu tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo. Ngaøi noùi nhö sau: "moät thöù kitoâ giaùo AÂu Chaâu aån nuùp ñaèng sau moät loái giaûi thích ích kyû veà ôn coâng chính hoùa, vaø khoâng nghó ñeán vieäc tha nôï cho caùc daân toäc ôû phöông Nam Baùn caàu, (thöù kitoâ giaùo nhö theá) laø moät kitoâ giaùo giaû hình".

Caùc ñöùc giaùm muïc Erythreùe vaøEthiopie lieân tieáng keâu goïi hai chính phuû haõy giaûi quyeát cuoäc xung ñoät laõnh thoå baèng moät giaûi phaùp oân hoøa

Caùc ñöùc giaùm muïc Erythreùe vaøEthiopie lieân tieáng keâu goïi hai chính phuû haõy giaûi quyeát cuoäc xung ñoät laõnh thoå baèng moät giaûi phaùp oân hoøa.

Roma Apic 10/06/98] - Caùc ñöùc giaùm muïc Erythreùe vaø Ethiopie ñaõ leân tieáng keâu goïi hai chính phuû lieân heä haõy giaûi quyeát cuoäc tranh chaáp laõnh thoå baèng moät giaûi phaùp oân hoøa vaø baèng ñöôøng loái ñoái thoaïi.

Trong moät tuyeân ngoân ñöôïc phoøng baùo chí Toøa Thaùnh phoå bieán hoâm 10/06/98 vöøa qua, caùc ñöùc giaùm muïc Erythreùe vaø Ethiopie vieát raèng: lieân keát vôùi Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II, caùc ngaøi taùi khaúng ñònh laäp tröôøng cuûa Giaùo Hoäi laø khoâng ngöøng keâu goïi caùc phe xung ñoät haõy ñoái thoaïi vôùi nhau. Caùc ñöùc giaùm muïc cuûa hai nöôùc keâu goïi nhö sau: "Nhaân danh Thieân Chuùa vaø nhaân loaïi, Giaùo Hoäi van naøi moãi beân ñöøng gieát haïi, ñöøng taïo ra vieäc taøn saùt ñaøn oâng, ñaøn baø vaø treû con, nhöng haõy nghó ñeán nhöõng anh chò em cuûa mình ñang quaèn quaïi vì ñoùi khoå vaøhaõy toân troïng phaåm giaù cuõng nhö töï do cuûa moãi nguôøi".

Caùc ñöùc giaùm muïc cuûa hai nöôùc Erythreùe vaø Ethiopie cuõng nhaéc laïi noãi quan ngaïi ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha baøy toû trong buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn hoâm 3/06/98 vöøa qua. Ngaøi keâu goïi haõy "töø boû vieäc xöû duïng vuõ khí ñeå vieäc kieân trì ñoái thoaïi vaø thöông thuyeát trong khoân ngoan ñöôïc thaéng theá".

Theo caùc ñöùc giaùm muïc cuûa hai nöôùc, nhöõng cuoäc caêng thaúng hieän nay huûy hoaïi 7 naêm hoøa bình , voán ñaït ñöôïc sau cuoäc chieán keùo daøi 30 naêm giöõa hai nöôùc.


Chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Irak

Chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Irak.

Roma [Apic 10/06/1998] - Phaùt bieåu treân Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, ñöùc söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Irak vaø Giordani cho bieát ngaøi ñang nghieân cöùu veà döï aùn moät chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Irak.

Ñöùc Cha Giuseppe Lazzarotto, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Irak vaø Giordani ñaõ toû ra hoan hæ vì ñaïi hoäi caùc Gíao hoäi kitoâ khai dieån hoâm 8/06/98 vöøa qua taïi Bagdad, cho pheùp caùc tham döï vieân vaø baùo chí theá giôùi hieåu ñöôïc tình hình taïi Irak.

Ñaïi hoäi vôùi ñeà taøi "Giaùo hoäi phuïc vuï Hoøa bình vaø Nhaân loaïi" ñaõ ñöôïc khai maïc vôùi baøi dieãn vaên cuûa Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, kieâm chuû tòch UÛy Ban Naêm Thaùnh. Ñaïi hoäi ñaõ ñöôïc trieäu taäp do saùng kieán cuûa Ñöùc Thöôïng Phuï Raphael Bidawid, giaùo chuû Giaùo Hoäi Coâng Giaùo theo nghi leã Calñeâ.

Veà moät chuyeán vieáng thaêm maø Ñöùc Thaùnh Cha coù theå thöïc hieän taïi Trung Ñoâng vaø Irak, Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Irak vaø Giordani khaúng ñònh raèng ngaøi ñang nghieân cöùu, nhöng chöa theå xaùc ñònh trong cuï theå ñöôïc. Ñöùc Thaùnh Cha luoân baøy toû öôùc muoán ñöôïc thöïc hieän moät cuoäc löõ haønh ñöùc tin ñeå bieát ñöôïc vuøng ñaát nôi toå phuï Abraham ñaõsinh ra.


Back to Radio Veritas Asia Home Page