Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 08 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thaùp chuoâng nhaø thôø ñöôïc duøng laøm traïm chuyeån soùng

Thaùp chuoâng nhaø thôø ñöôïc duøng laøm traïm chuyeån soùng.

(AFP 8/06/98) - Ñöùc (Bonn) - Caùc thaùp chuoâng nhaø thôø taïi Ñöùc vöøa coù theâm moät coâng duïng môùi laø ñöôïc duøng laøm traïm tieáp soùng cho caùc haõng ñieän thoaïi di ñoäng.

Tuaàn baùo "Taám Göông" (Der Spiegel) soá ra thöù Hai 8/06/98 cho bieát coù haøng traêm thaùp chuoâng nhaø thôø taïi Ñöùc ñaõ ñöôïc möôùn cho muïc ñích naøy. Thò tröôøng ñieän thoaïi di ñoäng taïi Ñöùc ñang ñöôïc phoå bieán roäng raõi, vaø tieàn möôùn moät traïm chuyeån soùng nhö treân coù theå leân tôùi khoaûng 3,300 Myõ Kim moät naêm. Moät haõng ñieän thoaïi di ñoäng cuûa Ñöùc coù teân laø Viag ñang chuaån bò tham gia vaøo thò tröôøng ñieän thoaïi di ñoäng vaø söï hieän dieän cuûa haõng naøy seõ laøm cho moát möôùn caùc thaùp chuoâng nhaø thôø laøm traïm tieáp soùng gia taêng. Moät phaùt ngoân vieân cuûa haõng Viag ñaõ baøy toû caûm nghó veà vieäc möôùn caùc thaùp chuoâng nhö sau: "Vieäc xöû duïng caùc thaùp chuoâng nhaø thôø nhö phöông tieän vieãn thoâng khoâng vi phaïm baûn chaát cuûa caùc cô sôû toân giaùo. Bôûi vì coù leõ Thieân Chuùa cuõng khoâng choáng laïi vieäc bao nhieâu ngöôøi coù theå thoâng caûm vôùi nhau hôn hoaëc trôû thaønh baïn qua ñöôøng giaây ñieän thoaïi.


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina")

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina").

Vatican - 8.06.98 - Saùng thöù Hai 8/06/98, ÑTC tieáp nhoùm caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma "Ad Limina". Ñaây laø nhoùm thöù taùm goàm coù 9 vò Giaùm Muïc Hoa Kyø, ñeán thaêm vaø trình baøy cho ÑTC bieát veà Giaùo Phaän cuûa mình.

Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin tröôùc ñaây, thöù Ba 9.06.98, ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Cuba ñeán Roma trong nhöõng ngaøy naøy, ñeå caûm ôn ÑTC veà chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuoái thaùng Gieâng vöøa qua vaø ñeå cuøng vôùi ÑTC vaø caùc cô quan cuûa Giaùo Trieàu cöùu xeùt veà vieãn töôïng maø chuyeán vieáng thaêm ñaõ môû ra cho Giaùo Hoäi vaø daân toäc Cuba.

Theo lôøi tuyeân boá saùng thöù Hai 8/06/98 cuûa phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, thì vaøo saùng thöù Tö 10/06/98, caùc giaùm muïc Cuba seõ gaëp gôõ moät soá caùc vò ñöùng ñaàu caùc Boä cuûa Giaùo Trieàu Roma. Vaø thöù Naêm 11/06/98, ñuùng ngaøy Leã Mình Thaùnh Chuùa "Corpus Domini", caùc ngaøi seõ ñoàng teá thaùnh leã vôùi ÑTC taïi Quaûng Tröôøng Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano vaø sau ñoù tham döï cuoäc röôùc kieäu Thaùnh Theå cuõng do ÑTC chuû söï, töø Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan ñeán Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû.

Trong laõnh thoå quoác gia YÙ, thì leã Kính Mình Thaùnh Chuùa ñöôïc dôøi lui vaøo ngaøy Chuùa Nhaät, nhöng Vatican thì vaãn möøng ñuùng vaøo ngaøy thöù Naêm 11/06/98,vaø laø ngaøy leã nghæ.


ÑTC göûi thö chuùc möøng ñeán Ñöùc Cha Jan Pawel Lenga, Giaùm Quaûn Toâng Toøa taïi Kazakhstan, nhaân dòp leã thaùnh hieán nhaø thôø kính Chuùa Ba Ngoâi taïi Almaty

ÑTC göûi thö chuùc möøng ñeán Ñöùc Cha Jan Pawel Lenga, Giaùm Quaûn Toâng Toøa taïi Kazakhstan, nhaân dòp leã thaùnh hieán nhaø thôø kính Chuùa Ba Ngoâi taïi Almaty.

Vatican - 8.06.98 - Nhaân dòp Leã Thaùnh Hieán nhaø thôø Daâng Kính Chuùa Ba Ngoâi chuùa nhaät vöøa qua 7/06/98, ÑTC ñaõ göûi moät söù ñieäp cho Ñöùc Cha Jan Pawel Lenga, Giaùm Quaûn Toâng Toøa taïi Kazakhstan, qua trung gian cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Zenon Grocholewdki, Thö Kyù Toøa AÙn toái cao Toøa Thaùnh, ñöôïc ÑTC cöû ñeán nhö Vò Ñaëc Söù cuûa ngaøi, ñeå chuû toïa leã nghi thaùnh hieán.

Trong söù ñieäp, ÑTC baøy toû söï tham döï vaøo nieàm vui cuûa Coäng Ñoàng Coâng Giaùo Kazakhstan trong dòp ñaùng ghi nhôù naøy. Cuøng vôùi coäng ñoàng coâng giaùo taïi ñaây, ÑTC caûm taï ôn Chuùa "Ñaáng höôùng daãn caùc daân toäc", ñoàng thôøi ngaøi nhaéc laïi raèng: "ñeàn thôø vaät chaát laø moät daáu hieäu cuûa Giaùo Hoäi, ñeàn thôø cuûa Thieân Chuùa, ñöôïc xaây caát baèng nhöõng vieân ñaù soáng ñoäng". Khuyeán khích caùc ngöôøi coâng giaùo minh chöùng lieân læ Thieân Chuùa tröôùc theá gian, qua coâng vieäc cuûa ñöùc tin chaân thaønh vaø cuûa ñöùc aùi coâng giaùo", ÑTC baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi taát caû nhöõng ai ñaõ goùp coâng cuûa vaøo vieäc xaây caát ñeàn thaùnh vaø daâng moät boä chuoâng quí giaù treân thaùp nhaø thôø, ñöôïc daâng kính Chuùa Ba Ngoâi trong chính ngaøy Leã kính Maàu Nhieäm naøy.

Trong söù ñieäp ÑTC cuõng chaøo thaêm caùch rieâng Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chính Thoáng giaùo phaän Almaty, Söù Thaàn Toøa Thaùnh vaø Nhaø Caàm Quyeàn daân söï ñaõ tham döï leã nghi thaùnh hieán nhaø thôø. Trong phaàn cuoái söù ñieäp, ÑTC khaån xin "ôn thaùnh vaø bình an cuûa Chuùa Kitoâ" xuoáng treân caùc linh muïc, caùc Nam, Nöõ Tu Só vaø giaùo daân cuûa Kazakhstan vaø göûi Pheùp Laønh Toøa Thaùnh ñeán taát caû nhöõng ai hieän dieän trong leã nghi thaùnh hieán.

Coäng Hoøa Kazakhstan, tröôùc ñaây thuoäc Lieân Xoâ ôû mieàn Trung-AÙ. Daân soá khoaûng 17 trieäu, haàu heát laø tín höõu Hoài Giaùo Sunites. Caùc tín höõu Chính Thoáng, Tin Laønh vaø Coâng Giaùo thuoäc thieåu soá.


Hoäi Ñoàng chuaån bò Toâng Huaán Haäu Thöïông Hoäi Ñoàng veà Chaâu Myõ, nhoùm hoïp laàn thöù ba

Hoäi Ñoàng chuaån bò Toâng Huaán Haäu Thöïông Hoäi Ñoàng veà Chaâu Myõ, nhoùm hoïp laàn thöù ba.

Vatican - 8.06.98 - Trong nhöõng ngaøy vöøa qua, töø moàng 2 ñeán moàng 4.06.98, 15 thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng soaïn thaûo Toâng Huaán Haäu Thöong Hoäi Ñoàng veà Chaâu Myõ ñaõ hoïp laàn thöù ba trong Noäi Thaønh Vatican, taïi Truï Sôû Toång Vaên Phoøng Thöïông Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Jan Schotte, Toång Thöù Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng.

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi rieâng veà Chaâu Myõ ñöôïc khai maïc vaøo ngaøy 6 thaùng 11 vaø beá maïc 13 thaùng 12 naêm ngoaùi (1997). Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng seõ ñöôïc ÑTC coâng boá trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupe gaàn thaønh phoá Mexico töø 22 ñeán 25 thaùng Gieâng naêm tôùi 1999.

Trong phieân hoïp vöøa qua, sau baøi töôøng trình cuûa Ñöùc Hoàng Y Toång Thöù Kyù Thöôïng Hoäi Ñoàng veà nhöõng dieãn tieán töø phieân hoïp tröôùc ñeán phieân hoïp naøy, caùc thaønh vieân ñaõ baøn thaûo veà nhöõng phaûn öùng ñoái vôùi Thöôïng Hoäi Ñoàng taïi Chaâu Myõ vaø nhöõng chôø dôïi lieân heä ñeán Toâng Huaán Haäu Thöôïng Hoäi Ñoàng. Caùc thaønh vieân cuõng phaân tích vaø baøn thaûo veà nhöõng yeáu toá caàn thieát cho vieäc soaïn thaûo Vaên Kieän vaø ñeä leân cho ÑTC cöùu xeùt. Sau caùc cuoäc baøn thaûo, Hoäi Ñoàng soaïn moät löôïc ñoà vôùi nhöõng nhaän xeùt, coù theå duøng ñeå soaïn thaûo Toâng Huaán. Vieäc baøn thaûo veà caùc "Propositiones, caùc ñeà nghò" cuûa Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng veà Chaâu Myõ ñaõ chieám nhieàu thì giôø hôn caû trong nhöõng ngaøy hoïp vöøa qua.

Phieân hoïp sau cuøng cuûa Hoäi Ñoàng ñöôïc aán ñònh vaøo ngaøy 23 vaø 24 thaùng 3 naêm 1999, ñeå ñaùnh giaù veà nhöõng phaûn öùng ñoái vôùi Toâng Huaán sau khi ñöôïc coâng boá.


Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi Lieân Hieäp Quoác ñaåy maïnh cuoäc chieán choáng laïi ma tuùy

Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi Lieân Hieäp Quoác ñaåy maïnh cuoäc chieán choáng laïi ma tuùy.

Roma [Apic 8/06/98] - Nhaân dòp Lieân Hieäp Quoác khai maïc khoùa hoïp ñaëc bieät veà baøi tröø ma tuùy hoâm thöù Hai 8/06/98 vöøa qua, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ keâu goïi caùc nöôùc haõy tích cöïc trong vieäc baøi tröø teä naïn xaõ hoäi naøy.

Trong buoåi ñoïc kinh truyeàn tin hoâm Chuùa Nhöït 7/06/98 vöøa qua, Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi Lieân Hieäp Quoác "haõy õ giaûi thoaùt theá giôùi khoûi vieäc saûn xuaát vaø mua baùn traùi pheùp ma tuùy. Ngaøi khuyeán khích Lieân Hieäp Quoác haõy tìm moïi phöông theá ñeå chaän ñöùng nhöõng "hieän töôïng ñaùng buoàn ñang taïo ra moät thò tröôøng cheát choác naøy". Theo Ñöùc Thaùnh Cha, vieäc saûn xuaát vaø tieâu thuï ma tuùy taïo neân moät thò tröôøng cheát choác huûy hoaïi vaø laøm suy yeáu con nguôøi trong nhöõng gì laø caù vò nhöùt cuûa noù, ñoàng thôøi laøm toån thöông khoâng bieát bao nhieâu gia ñình. Ngaøi cuõng coå voõ caùc saùng kieán cuûa Giaùo Hoäi nhaèm giuùp nhöõng nguôøi nghieän ngaäp hoài phuïc vaø taùi hoäi nhaäp vaøo ñôøi soáng xaõ hoäi.

Khoùa hoïp ñaëc bieät veà baøi tröø ma tuùy do Lieân Hieäp Quoác toå chöùc qui tuï nhieàu nhaø laõnh ñaïo quoác gia coù quyeát taâm muoán choáng laïi naïn buoân baùn ma tuùy, chaän ñöïng vieäc tieâu thuï vaø cuûng coá luaät phaùp quoác gia cuõng nhö söï coäng taùc quoác teá trong cuoäc chieán choáng laïi ma tuùy.


Trung Quoác gia taêng vieäc ñaøn aùp nhöõng ngöôøi coâng giaùo thaàm laëng

Trung Quoác gia taêng vieäc ñaøn aùp nhöõng ngöôøi coâng giaùo thaàm laëng.

Hongkong, Roma [Apic 8/06/98] - Theo haõng thoâng taán Coâng Giaùo Fides, trong nhöõng thaùng vöøa qua, Trung Quoác gia taêng ñaøn aùp caùc tín höõu Coâng Giaùo thaàm laëng.

Theo caùc nhaø quan saùt, moät trong nhöõng lyù do khieán chính phuû Baéc Kinh gia taêng ñaøn aùp toân giaùo laø vì nhöõng caêng thaúng xaõ hoäi xuaát phaùt töø nhöõng caûi caùch kinh teá cuûa thuû töôùng Chu Dung Cô. Vieäc tö höõu hoùa caùc xí nghieäp quoác doanh, theo tieân lieäu, coù theå khieán cho khoaûng 20 trieäu nguôøi thaát nghieäp. Nhieàu nguoàn tin coâng giaùo cho bieát tình traïng thaát nghieäp taïo ra baát maõn trong daân chuùng. Ngoaøi ra gaàn ñaây phaùt sinh nhieàu coâng ñoaøn bí maät qui tuï caùc coâng nhaân ngaøy caøng baát maõn tröôùc naïn tham nhuõng cuûa caùc vieân chöùc chính phuû.

Ñaây laø lyù do khieán cho chính phuû taêng cöôøng caùc bieän phaùp an ninh. Taát caû caùc phong traøo khoâng ñuôïc chính phuû kieåm soaùt cuõng nhö caùc Giaùo Hoäi khoâng ñöôïc chính phuû nhìn nhaän, ñeàu bò xem nhö laø nhöõng nôi coù theå laøm phaùt sinh caùc cuoäc noåi loaïn. Caùc quan saùt vieân ngoaïi quoác cho bieát trong nhöõng thaùng vöøa qua chính phuû ñaõ gia taêng baét giöõ caùc tín höõu coâng giaùo thaàm laëng taïi caùc tænh Hebei, Jiangxi, Fujian vaø Liaoning. Taïi tænh Fujian, linh muïc Miao Shaozeng ñaõ bò coâng an baét giöõ vì toäi goïi laø phaù roái traät töï coâng coäng, khi cho treo moät böùc aûnh Chuùa Kitoâ tröôùc tieàn ñöôøng nhaø thôø vaø phaân phoái caùc baøi thaùnh ca.

Theo haõng thoâng taán Fides, moät nhaø thôø taïi huyeän Luoyang, cuõng thuoäc tænh Fujian, ñaõ bò chính phuû ra leänh phaù huûy, vì ñöôïc xaây caát maø khoâng coù pheùp cuûa chính quyeàn, vaø vì ñaõ toå chöùc caùc sinh hoaït cho Giaùo Hoäi thaàm laëng. 10 nhaø thôø khaùc trong tænh Luoyang cuõng chòu chung moät soá phaän.


Tuaàn haønh töôûng nieäm Ñöùc Cha Gerardi taïi Guatemala

Tuaàn haønh töôûng nieäm Ñöùc Cha Gerardi taïi Guatemala.

Guatemala [Apic 8/06/98] - Ñöùc Cha Mario Rios Mont vöøa ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ Guatemala boå nhieäm vaøo chöùc vuï toång ñaïi dieän toång giaùo phaän vaø giaùm ñoác Vaên Phoøng Nhaân Quyeàn thay theá cho Ñöùc Cha Gerardi, bò saùt haïi hoâm 26 thaùng 4/1998 vöøa qua.

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Guatemala cuõng vöøa toå chöùc moät cuoäc tuaàn haønh caàu nguyeän ñeå töôûng nieäm Ñöùc Cha Gerardi. Cuoäc tuaàn haønh hai ngaøy xuaát phaùt töø thaønh phoá Tecpan, caùch thuû ñoâ 100 caây soá vaø chaám döùt taïi nhaø thôø chính toøa ôû thuû ñoâ.

Hieän nay trong giôùi coâng giaùo, nhieàu nguôøi cho raèng duôùi aùp löïc cuûa nhöõng nguôøi thuoäc cheá ñoä ñoäc taøi tröôùc kia, chính phuû Guatemala seõ cho nhaän chìm vuï ñieàu tra veà cuoäc thaûm saùt Ñöùc Cha Gerardi.


Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo daân Indonexia choáng laïi vieäc phuïc höng ñaûng chính trò Coâng Giaùo

Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo daân Indonexia choáng laïi vieäc phuïc höng ñaûng chính trò Coâng Giaùo.

(UCAN IJ0212.0978 8/06/'98) - Indonesia (Jakarta) - Tröôùc vieãn töôïng nhöõng bieän phaùp caûi toå chính trò cuûa toång thoáng Jusuf Habibie hieän nay, coù theå môû ñöôøng cho moät heä thoáng ña ñaûng, ña soá caùc laõnh tuï giaùo daân taïi Jakarta ñaõ leân tieáng choáng laïi vieäc phuïc höng ñaûng chính trò coâng giaùo.

Trong moät cuoäc hoïp do vaên phoøng Toång Giaùo Phaän Jakarta trieäu taäp ngaøy 31/05/98 vöøa qua, caùc nhaø tranh ñaáu chính trò vaø phaân tích gia coâng giaùo cho bieát laø hoï muoán caùc tín höõu coâng giaùo tích cöïc tham gia hay uûng hoä vieäc thaønh laäp moät ñaûng phaùi chính trò vôùi muïc tieâu laø ñeå thaêng tieán an sinh xaõ hoäi cho ngöôøi daân. Tuy nhieân oâng Sudjati Djiwandono, laõnh tuï coâng giaùo ñaïi dieän cho caùc tænh ôû Indonesia thì cho raèng, vieäc phuïc höng ñaûng chính trò coâng giaùo khoâng phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh chính trò taïi Indonesia hieän nay. OÂng Sudjati noùi nhö sau: "Ñaûng phaùi chính trò döïa treân toân giaùo, saéc toäc hay lôïi ích cuûa moät taäp theå naøo ñoù khoù coù theå ñöôïc höôûng öùng roäng raõi. Caùc nhaø tranh ñaáu chính trò ngöôøi coâng giaùo khoâng neân ñeå mình bò aùm aûnh bôûi nhaõn hieäu coâng giaùo. Thay vaøo ñoù, caùc tín höõu coâng giaùo coù khaû naêng neân ñöôïc chuaån bò ñeå tham gia vaøo caùc toå chöùc hay ñaûng phaùi chính trò naøo phuïc vuï lôïi ích chung cuûa coâng chuùng, vaø bieát toân troïng caùc giaù trò nhaân baûn, hôn laø ñöùng ra thaønh laäp moät ñaûng phaùi chính trò cuûa rieâng ngöôøi coâng giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page