Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Hoàng Y Cung Phaàn Mai ñaõ khoâng ñöôïc gia haïn hoä chieáu

Ñöùc Hoàng Y Cung Phaàn Mai ñaõ khoâng ñöôïc gia haïn hoä chieáu.

Stamford - Hoa kyø [ Apic 7/06/98] - Ñöùc Hoàng Y Cung Phaàn Mai, 97 tuoåi, hieän ñang soáng löu vong taïi Stamford Hoa Kyø, ñaõ khoâng ñöôïc gia haïn hoä chieáu cuûa Trung Quoác. Theo haõng thoâng taán Fides, toøa toång laõnh söï Trung Quoác taïi New York ñaõ töø choái gia haïn hoä chieáu cho Ñöùc Hoàng Y vaø ñaõ tòch thu hoä chieáu cuûa ngaøi. Nhö vaäy keå töø ñaây, ngaøi bò xem nhö moät nguôøi voâ toå quoác.

Ñöùc Hoàng Y Cung Phaàn Mai ñaõ töøng laøm giaùm muïc Thöôïng Haûi. Maëc duø töø nhieàu naêm qua, toøa giaùm muïc ñaõ ñöôïc Nhaø Nöôùc trao cho moät giaùm muïc thuoäc hoäi aùi quoác, Toøa Thaùnh vaãn luoân luoân nhìn nhaän Ñöùc Cha Cung Phaàn Mai laø giaùm muïc chính thöùc cuûa Thöôïng Haûi.

Ñöùc Cha Mai ñaõ traûi qua nhieàu naêm trong caùc nhaø tuø coïng saûn. Naêm 1987, Ngaøi ñaõ ñöôïc pheùp rôøi Trung Quoác vaø soáng löu vong taïi Stamford, bang Connecticut, Hoa Kyø. Sau khi coïng saûn leân naém chính quyeàn taïi Trung Quoác hoài naêm 1949, Ñöùc Cha Mai ñaõ ñaåy maïnh trong giaùo phaän phong traøo Ñaïo Binh Ñöùc Meï, voán bò coïng saûn ñaët ra ngoaøi voøng phaùp luaät vì bò xem nhö moät hoäi giaùn ñieäp. Ñöùc Cha ñaõ bò baét giöõ naêm 1955 cuøng vôùi haèng traêm linh muïc, giaùo daân vaø naêm naêm sau bò keát aùn chung thaân. Ñöôïc traû töï do hoài naêm 1985, ngaøi bò quaûn thuùc taïi gia cho ñeán khi ñöôïc chính thöùc môøi sang Myõ ñeå chöõa beänh. Naêm 1979, ngaøi ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II naâng leân baäc hoàng y moät caùch bí maät, vaø naêm 1991, môùi ñöôïc chính thöùc coâng boá laø hoàng y.

Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho haûng thoâng taán Fides, Ñöùc Hoàng Y Mai goïi cuoäc baùch haïi toân giaùo taïi Trung Quoác laø bieán coá toài teä nhöùt cuûa theá kyû.


Caùc ñöùc giaùm muïc Senegal yeâu caàu chính phuû ñaåy maïnh tieán trình daân chuû

Caùc ñöùc giaùm muïc Senegal yeâu caàu chính phuû ñaåy maïnh tieán trình daân chuû.

Dakar - Senegal [Apic 7/06/98] - Caùc ñöùc giaùm muïc Senegal yeâu caàu chính phuû ñaåy maïnh tieán trình daân chuû.

Keát thuùc phieân hoïp dieãn ra taïi Dakar töø ngaøy 3 ñeán 5 thaùng 6 vöøa qua, hoäi ñoàng giaùm muïc Senegal, Mauritanie, Guineùe-Bissau vaø Senegal, ñaõ yeâu caàu chính phuû haõy cuûng coá nhöõng thaønh quaû cuûa tieán trình daân chuû, nhöùt laø sau cuoäc baàu cöû ngaøy 24/05/98 vöøa qua. Caùc ñöùc giaùm muïc Senegal ñaõ noùi leân nhieàu moái quan ngaïi veà tình hình vaø töông lai chính trò taïi Senegal. Caùc ngaøi cuõng baøy toû öôùc muoán coù ñöôïc moät cô quan ngoân luaän ñeå noùi leân dö luaän cuûa nhöõng nguôøi coâng giaùo veà nhöõng gì ñang dieån ra trong xöù sôû. Caùc ñöùc giaùm muïc Senegal cuõng phaûn aùnh nhöõng cuoäc phaûn ñoái cuûa phe ñoái laäp veà haønh ñoäng gian laän baàu cöû cuûa phe chính phuû. Trong cuoäc baàu cöû vöøa qua, Ñaûng xaõ hoäi do toång thoáng Abdou Diouf caàm ñaàu vaãn tieáp tuïc chieám ña soá trong quoác hoäi. Keát quaû naøy ñaõ daãn ñeán nhieàu cuoäc baïo ñoäng treân toaøn quoác.


Ñöùc Cha Samuel Ruiz ruùt lui khoûi UÛy Ban trung gian hoøa giaûi

Ñöùc Cha Samuel Ruiz ruùt lui khoûi UÛy Ban trung gian hoøa giaûi.

(AFP 7/06/98) - Meâhicoâ (San Cristobal) - Ñöùc Cha Samuel Ruiz, Giaùm Muïc San Cristobal de las Casa thuoäc bang Chiapas beân Meâhicoâ ñaõ töø chöùc chuû tòch UÛy Ban trung gian hoøa giaûi giöõa chính phuû Meâhicoâ vaø Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Quoác Gia Zapatista.

Trong baøi giaûng thaùnh leã taïi nhaø thôø chính toøa giaùo phaän San Cristobal hoâm Chuùa Nhaät 7/06/98, Ñöùc Cha Ruiz loan baùo vieäc töø nhieäm cuûa ngaøi nhö sau: "Moät giai ñoaïn trong tieán trình hoøa bình ñaõ chaám döùt, giai ñoaïn maø chuùng ta ñaõ hoaøn taát traùch nhieäm ñöôïc trao phoù". Ñöùc Cha Ruiz cuõng ca ngôïi noã löïc cuûa caùc thaønh vieân khaùc cuûa uûy ban hoøa giaûi naøy trong nhöõng thôøi ñieåm ñoái thoaïi gay go nhöùt giöõa chính phuû cuûa toång thoáng Ernesto Zedillo vaø phe phieán quaân Zapatista. Chính nhôø nhöõng noã löïc naøy maø tieán trình ñoái thoaïi khoâng bò gaõy ñoå maø vaãn tieáp tuïc cho tôùi ngaøy hoâm nay.

Trong suoát thôøi gian caàm ñaàu uûy ban hoøa giaûi, Ñöùc Cha Ruiz ñöôïc coi laø maáu choát cuûa caùc cuoäc ñoái thoaïi, tuy nhieân ngaøi vaãn thöôøng xuyeân bò caùc giôùi chöùc trong chính phuû Meâhicoâ caùo buoäc laø ñaõ ñöùng veà phía nhöõng ngöôøi thoå daân cuûa bang Chiapas. Môùi ñaây Ñöùc Cha Ruiz cuõng bò moät soá caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ pheâ bình vì laäp tröôøng cuûa Ñöùc Cha lieân quan tôùi ñeà nghò cuûa chính phuû Mehicoâ tu chính hieán phaùp ñeå caûi tieán qui cheá cuûa ngöôøi thoå daân Chiapas. Ñöùc Cha Ruiz cho raèng, bang Chiapas khoâng caàn nhöõng ñeà nghò giaû taïo vaø mò daân cuûa toång thoáng Zedillo, nhöng chæ caàn cuoäc ñoái thoaïi giöõa chính phuû vaø caùc phieán quaân ñöôïc tieáp tuïc. Caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ cho raèng vieäc Ñöùc Cha Ruiz baùc boû moät ñeà nghò tích cöïc töø chính phuû laø sai laàm vaø noù chöùng toû Ñöùc Cha hoaøn toaøn ñöùng veà phía ngöôøi thoå daân, ñi ngöôïc laïi vai troø chính yeáu cuûa ngaøi laø ngöôøi trung gian hoøa giaûi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page