Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Hoïc vieän Ñöùc - HUNGARI taïi Roma

ÑTC tieáp Hoïc vieän Ñöùc - HUNGARI taïi Roma.

Vatican - 6.06.98 - Nhaân dòp möøng kyû nieäm 500 naêm cuûa Hoïc vieän Ñöùc - Hungari ôû Roma, saùng thöù Baåy 6/06/98, ÑTC tieáp Ban Giaùm Ñoác, caùc linh muïc, chuûng sinh vaø coäng ñoàng caùc Nöõ Tu Phanxico phuïc vuï trong Hoïc Vieän. Trong dieãn vaên ngaén, moät laàn nöõa ÑTC nhaéc laïi raèng: "Chaâu AÂu caàn thôû baèng hai laù phoåi". Sau ñoù, ngaøi nhaéc ñeán ñaëc tính cuûa Hoïc Vieän: tính caùch ña hình thöùc cuûa moâi tröôøng xaõ hoäi vaø cuûa caùc neàn vaên hoùa cuûa caùc ngöôøi soáng trong Hoïc Vieän. Ngaøi noùi: "Cuoäc chung soáng cuûa caùc linh muïc, caùc tu só, caùc chuûng sinh, ñaëc bieät laø coäng ñoàng caùc sinh vieân, caùc nöõ tu, caùc tu huynh vaø caùc cha Doøng Teân... ñeán töø caùc nöôùc Trung AÂu vaø Taây AÂu, minh chöùng raèng Hoïc Vieän naøy khoâng nhöõng coù theå nhìn veà dó vaõng cuûa mình vôùi nhieàu haõnh dieän, nhöng coøn coù moät söù ñieäp tieân tri tieân baùo veà töông lai. Ñieàu maø toâi hy voïng cho Chaâu AÂu laø Chaâu AÂu ñang ñi ñeán thoáng nhaát, vaø nhìn vaøo Hoïc Vieän Ñöùc - Hungari, nôi coù moät truyeàn thoáng laâu daøi Chaâu AÂu, moät Chaâu AÂu thôû baèng hai laù phoåi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page